Sigill


... Först följande år var den dock så pass färdigt bebyggd, att den kunde börja fungera som stad med magistrat och borgerskap. Detta förklarar, varför stadens första sigill bär årtalet 1622 och icke 1620.


Nykarleby stad 1620—1970 av Erik Birck.NYCARLBY : STATNS : SIGNET • A : 622

Huruvida detta är en avritning av det första sigillet eller en sentida rekonstruktion för ett av de FDC som utgavs vid stadens 350-årsjubileum 1970, är tills vidare oklart. Att tjärtunnor i verkligheten hade raka och inte buktande laggar (kimbar på dialekt) talar varken för eller emot utan är ett tecken på heraldikerns konstnärliga frihet eller okunskap.

Nykarleby stads sigill anno 1622.(Jag kunde inte förstå vad i all världen A:GZZ betydde, så jag rådfrågade min hustru Karin som direkt svarade: ”Anno 1622”! Stavningen ”statns” för stads förbryllar mig dock fortfarande.)

 I något skede har man skaffat nytt sigill och då passat på att korrigera årtalet 1622 som man förmodligen trott att varit felaktigt.


NYCARLEBY • STADS • SIGILL • 1620

Nykarleby stads sigill anno 1620.På ovannämnda FDC fanns även vidstående sigill med tjärtunna av rätt modell och betydligt mer naturtrogna lågor.
(Inf. 2006-11-25.)


NY ... STADS SIGIL
Använt 1859.

Nykarleby stads sigill använt 1859.


NYCARLEBYS STADS SIGNET A: 1620
Använt 1867.

Nykarleby stads sigill använt 1867.NYCARLBY: STADS: SIGILL: 1620
Sigill av papper, möjligen från början av 1900-talet.

Nykarleby stads sigill av papper, möjligen från början av 1900-talet.Lars Pensar tillhandahöll de fyra översta.


Läs mer:
Per Persson Klockars sigill.
(Inf. 2006-04-25 där ej annat anges, rev. 2009-06-09.)