Ett modersmål, en hembygd

ur

Detta liv

av

Gösta Ågren


Mitt modersmål, Nykarleby-dialekten, talas av omkring fem tusen människor. Den har behållit adjektivböjningen. Tingen är han, hon eller det – aldrig den. Reale är ett sentida försök i normalsvenskan att frånta djuren och tingen deras själ. Gården och hästen är inte osynliga, könlösa ”den”. Han hästin komber opp mot han gåln.

Ett ärvt regionalmål är en rikedom, som fördjupar språkkänsla och verklighet.

Adjektivändelserna är -an, -en och -e: en storan karl, en grannen kvinno, ett lille bån. Och det är noga: en storan gål, en gråen stugo, ett lille hus.

Vårt måls gamla genussystem omfattar obesvärat också nya ord från världen utanför den verklighet, där språket vuxit fram. Koordinat är maskulinum:

En centralan koordinat!


Jag går torrskodd, där jag simmade som barn. Landhöjningen efter istidens press är enorm i bygderna vid Kvarken – nästan en meter per århundrade. I Lippjärv bor vi tusen år från havet.

Markby längst i öster har följaktligen de äldsta namnen. En skog heter Hulten.

Samma ord möter i den 1600-åriga, urnordiska inskriften på guldhornet från Gallehus i Danmark: Ek hlewagastir holtijar horna tawido. Jag, Hlewagastir från Holt, eller holting, hornet gjorde. Holt är skog och Hulten är Skogen.

Mitt inne i storskogen, miltals från kusten och nära grannbyn Sorvist, finns Svalgen. Platsen är en sankmarkspassage mellan klippor, och namnet måste ha tillkommit under den avlägsna tid, när havet stod mellan granitbumlingarna. En jämförelse med isländska och färöiska visar, att ordet svalg betecknat ett djup, ett svalg, i havet. Några sekler närmare vattnet, i nordväst, finns Svalgesmossen. I sydost svallar även nejdens största sjö, Hysal. Byarna Pensala, Vexala, Munsala – uttal Pennsal, Vekksal, Monnsal – har också efterleden -sal, ett vattenord med samma rot som växtnamnet sälg. På norra Island finns Eyjafjorden, i vars sumpiga vikbotten man hittar namnet Uppsalir. En gammal skrivning av Uppsala är Uppsal.

I Lippjärv finns Rivas udden. Det är sekler sedan havet svallade över den sankmark, som höjden sticker ut i. Ordet riva finns i de flesta indoeuropeiska språk, i franska som rive, strand. Den latinska formen är ripa, brant eller strand.

Rivas udden är fortfarande Strandudden.

Öster om Nykarleby stadscentrum ligger en tidigare havsvik, nu industriområde, Rikilmossen, uttal Ritjilmåsan. Kil är ett gammalt ord för havsvik, som finns i både Sverige och Norge. Förleden Ri- är ett vattenord. När havet vek undan, blev Rikil till Rikilmossen.

Riti i sanskrit blev den indoeuropeiska roten ridh. Från den utgår ett stort antal ord, till exempel rida och rinna, latinska rivus, bäck, och engelska river, flod.

I söder, en och en halv mil uppströms Nykarleby älv, höjer sig Bötesberget. Där brann varningseldarna, när fiender nalkades, till lands eller till havs. Norr därom ligger Svartholmen, namngiven, när havet svallade omkring den. Så drog det bort och området runt holmen blev Svartholmsmossen. Landet närmare havet i nordväst fick som kontrast namnet Blekmossen, Den Vita Mossen. Sekundärt namngavs sedan höjderna efter mossen: Blekmossholmen, Blekmossbacken, Blekmossbergen.

I skärgården dominerar de två öarna Torsön och Frösön. Den senare är numera bliven udde. Mellan dem ligger infarten västerifrån, mot Nykarleby älvs mynning. Åskguden Tor var för tusen år sedan den mest dyrkade i nordens Pantheon. Fruktbarhetsguden Frej tillbads särskilt ivrigt i Skandinaviens östra del.

Men Vite Krist sände sina budbärare i sida kåpor, också till Nykarleby. Längst in i den stora skärgårdsviken möter Korsören, Munkgrundet och Korsörsfjärden.

Jag sitter här, tusen år från havet, och lyssnar till berättelsen, ortnamn efter ortnamn.


En hyllning till professor Ralf Norrman (1946–2000), min vän, mångsidigt genialisk, en sentida renässansgestalt. Med ”Några österbottniska vattennamn” 1988 skapade han det enda banbrytande verket i finlandssvensk ortnamnsforskning under 1900-talet. Den boken har, som alla stora intellektuella insatser, skingrat dogmer och dis, skapat världen på nytt.Gösta Ågren (2001) Detta liv.


Ibland sker de de mest märkliga sammanträffanden. Samma dag som jag fick boken av Gösta Ågren — med en speciell hänvisning till detta kapitel — fick jag av Lars Pensar kopior på det samma!


Läs mer:
Släktträdet ur samma bok.
Innehållsförteckning till kapitlet Dialekten.
(Inf. 2005-02-15.)