De föddas (döptas) namn i Nykarleby stad under
200 år (1730—1929).

AV

WOLD. BACKMAN.


[OBS!]


Då jag har i min ägo en avskrift av de föddas bok i Nykarleby stad, var det en lätt och nära till hands liggande sak att göra en sammanställning av de använda kristningsnamnen under olika tidsperioder. De föddas bok vidtager 1730 och har jag delat undersökningstiden i fyra perioder, varje omfattande femtio år. Huvudarbetet, sammanställningen av de olika namnen, har utförts av min syster fröken Helga Backman.

De meddelade tvenne tabellerna tala för sig själva och kräva knappast några kommentarier. De visa främst, huru antalet namn för varje period tilltagit. Medan man under perioden 1736—1779 kom till rätta med 51 gossnamn och 30 flicknamn, var antalet under den sista perioden 1880—1929 177 resp. 188.

I nedanstående förteckning ha personernas samtliga namn beaktats. Antalet namn blir följaktligen större än antalet födda under sagda tid. Nedanstående tabell visar oss, att seden att använda flere namn för varje period tilltagit


årsperiod.
antal födda.
antal namn.
medeltal namn
per person.
1730—1779
1445 1657 1.1
1780—1829 1367 2169 1.6
1830—1879 1425 2654 1.9
1880—1929  967 2010 2.1


I namnförteckningarna äro de namn, som burits av minst 100 personer under hela perioden utmärkta med fet stil. Dessa namn äro,

a) gossnamn: Anders (177), Erik (156), Fredrik (103), Gustaf (188), Henrik (139), Jakob (169), Johan (-nes) (543), Karl (370), Matias (115) och Vilhelm (134);

b) flicknamn: Anna (445), Brita, Brigitta (155), Elisabet (315), Helena (143), Johanna (165), Katarina (322), Kristina (193), Lovisa (101), Margareta (207), Maria (583), Susanna (108) och Sofia (123).

De namn som icke uppnått siffran 10 äro betecknade med petit stil. Antalet av dessa, relativt sällsynta namn, är stort, isynnerhet under den sista perioden. Inalles är antalet av dessa namn, hos gossar: 160 = 71.1% av alla namn; hos flickor 166 eller 72.8%.

 

Namnsammanställningen.


Woldemar Backman (1933) De föddas (döptas) namn i Nykarleby stad under 200 år (1730—1929). Även utgivet som särtryck och ingår i Nykarlebynejden I.
(Inf. 2005-02-07.)