STADGAR

för

ARBETARNAS SJUKKASSA

vid Oy Jouper Ab

Nykarleby 1961. — J. W. Nesslers Tryckeri.

 


 

Allmänna stadganden.
  Förvaltningen

 

 

 

Allmänna stadganden.

§ 1.

Sjukkassans namn är Arbetarnas sjukkassa vid Oy Jouper Ab.

 

§ 2.

Sjukkassans verksamhetsområde utgöres av sådana hos Oy Jouper Ab anställda arbetare, som utföra arbeten inom bolagets fabriksanläggningar.

 

§ 3.

Varje nyanställd arbetare under 45 års ålder äger rätt att ansöka om medlemskap i sjukkassan mot uppvisande av läkarintyg. Kassans styrelse årligen konstatera förutsättningarna för medlemskap.

 

§ 4.

Sjukkassan erlägger arvodet för det i § 3 nämnda läkarintyget, men betalar ej ersättning för förlorad arbetstid på grund av läkarbesöket.

 

§ 5.

Medlem avgår från kassan om han upphör att tillhöra dess verksamhetsområde.

Styrelsen kan utesluta medlem, som svikligen eller av vårdslöshet oriktigt uppgivit eller underlåtit att uppgiva någon omständighet som är av betydelse vid bedömandet av förutsättningarna för medlemskap eller rätt till understöd. Beslut om uteslutande skall, för att äga giltighet fattas inom två månader efter det sådan omständighet bör anses hava kommit till styrelsens kännedom.

 

§ 6.

Kassans ansvarighet gentemot avgående medlem upphör den dag intill vilken avgift för medlemskap uppburits. Till medlem som avgår eller uteslutes från kassan återbetalas icke de medlemsavgifter han erlagt.

 

§ 7.

I medlemsavgift uppbäres av medlem 1 procent av den bruttoavlöning han erhåller av bolaget.

Visar sig medlemsavgiften vara för hög eller för låg, kan styrelsen besluta att den skall sänkas eller höjas, dock höjas till högst 3 procent av lönebeloppet.

 

§ 8.

Medlem äger rätt till sjuk- och olycksfallsunderstöd från sjukkassan så snart han av läkare blivit godkänd och stadgeenligt löneavdrag gjorts.

 

§ 9.

Sjukkassan beviljar understöd

1) vid sjukdomsfall

2) vid olycksfall.§ 10.

Medlem bör anlita sjukhusläkaren på orten sjukdomsfall eller om kassans styrelse i det enskilda fallet därtill samtycker, specialläkare.

 

§ 11.

Sjukkassan betalar understöd vid sjukdomsfall för såväl vardagar som helgdagar räknat från tidpunkten för insjuknandet, förutsatt att den insjuknade medlemmens arbetsoförmåga enligt läkarutlåtande varat minst 4 dagar. Varar arbetsoförmågan mindre än 4 dagar utgår icke understöd.

Sjukpenning beräknas i procent av medeldagsförtjänsten, vilken erhålles genom att veckoförtjänsten beräknad enligt medeltimförtjänst divideras med 7.

Den av sjukkassan erlagda sjukpenningen utgår med 40 % under den tid som bolaget erlägger avtalsenlig sjukersättning om 60 %. Varar sjukdomen utöver denna tid, höjes sjukkassans ersättning till 60 % för de två följande månaderna. För den tredje månaden erlägges 30 %, varefter sjukkassans understöd upphör.

 

§ 12.

Till medlem må icke erläggas sjukpenning för den tid han på kassans bekostnad vårdas på sjukhus, såvida han inte är familjeförsörjare, i vilket fall han har rätt till hälften av den bestämda sjukpenningen.

 

§ 13.

Jämsides med erläggandet av sjukpenning bestrider sjukkassan också kostnaderna för läkare, mediciner och sjukhusvistelse i samband med olycksfallet. Kostnaderna för läkare och mediciner erlägges av sjukkassan jämväl vid sjukdomsfall med vård i hemmet.

 

§ 14.

Medlem som är arbetsför, men som på arbetstid besöker läkare, äger rätt till ersättning för läkararvode och medicinkostnader, men ej för den tid han är borta från arbetet.

 

§ 15.

Sjukhjälp må icke utbetalas, därest medlem uppsåtligen förorsakat olycksfallet eller sjukdomen, eller om han underlåtit att efterfölja läkarens föreskrifter.

 

§ 16.

Vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall i arbetet erlägger sjukkassan 25 % sjukpenning i högst tre månader, jämsides med olycksfallsförsäkringsbolagets ersättning.Förvaltningen

§ 17.

Kassans styrelse består av fem medlemmar samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande samt sekreterare och sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden.

 

§ 18.

Årsmöte bör hållas inom februari månad och bör meddelande härom ske medels anslag på arbetsplatsen minst en vecka före mötet.

 

§ 19.

På årsmötet väljes två revisorer, vilka äga granska kassans förvaltning och räkenskaper för tilländalupet kalenderår samt avge rapport om granskningen vid årsmötet.

 

§ 20.

Styrelsen äger beslutanderätt då ordföranden eller viceordföranden och minst tre andra styrelsemedlemmar äro närvarande. Om vid omröstning rösterna falla lika, avgör ordförandens röst.

 

§ 21.

Vid eventuell upplösning av sjukkassan bör i kassan befintliga medel överlämnas till Nykarleby stad och landskommun för främjande av sjukvården.Stadgar för Arbetarnas Sjukkassa vid Oy Jouper Ab. (1961)
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Arbetsreglemente för Oy Jouper Ab.
Jouperfabriken av Erik Birck.
Skriften var ett Fynd från Nesslers vind.
(Inf. 2015-03-17, rev. 2015-12-30 .)