ARBETSORDNING

för

NYKARLEBY STADSFULLMÄKTIGE.


 


 

NYKARLEBY 1932. J. W. NESSLERS TRYCKERI.

 

 


I.

Sammanträden och ärendens behandling
II.Val
     A. Proportionella val
     B. Majoritetsval
III.Utskott
IV.Protokoll och expeditioner

 

I KAP.

Sammanträden och ärendens behandling.

1 §.

Stadsfullmäktiges första sammanträde under året, vilket sammanträde bör äga rum inom förra hälften av januari månad, utlyses av ordföranden eller viceordföranden för nästföregående år eller, därest ingendera av dem längre är fullmäktig eller de hava laga förfall, av den till åldern äldsta fullmäktigen.

Förhandlingarna vid detta sammanträde ledas, intill dess ordförande och viceordförande blivit valda, av den, som utlyst sammanträdet.

 

2 §.

Kallelse till stadsfullmäktiges sammanträde skall kungöras genom anslag å stadskansliets anslagstavla samt i å orten utkommande tidningar, om stadsfullmäktige sådant besluta, varjämte kallelse bör skriftligen meddelas varje fullmäktig särskilt.

 

3 §.

Äro både ordföranden och viceordföranden hindrade att vid sammanträde närvara, utses ordförande för tillfället. Intill dess sådan blivit vald, ledas förhandlingarna av den till åldern äldsta närvarande fullmäktigen.

 

4 §.

Stadsfullmäktiges sammanträde begynner med namnupprop.

Sedan namnupprop förrättats, äger ordföranden konstatera, att fullmäktige äro tillstädes i beslutfört antal och att sammanträdet är i laglig ordning sammankallat.

 

5 §.

Fullmäktig, som icke är tillstädes vid namnuppropet, antecknas i protokollet såsom vid namnuppropet frånvarande. Kommer han senare tillstädes, anmäle sig hos ordföranden; och skall i protokollet antecknas, under vilket ärendes behandling han sig infunnit. Likaledes skall förfaras, då fullmäktig under sammanträdet önskar avlägsna sig. Har fullmäktig anmält förfall, på grund varav han uteblivit från sammanträde eller avlägsnar sig därifrån, skall jämväl därom anteckning ske i protokollet.

Såsom närvarande vid sammanträde betraktas de fullmäktige, vilka enligt protokollet infunnit sig och icke efter skedd anmälan avlägsnat sig eller vid omröstning genom namnupprop eller annars offentligt konstaterats vara frånvarande.

Anmälan om förfall skall göras till stadskansliet senast dagen för sammanträdet eller i brådskande fall till stadssekreteraren innan namnuppropet vidtager.

Över utevaroböter skall stadssekreteraren föra förteckning, som kvartalsvis skall till drätselkontoret översändas för böternas indrivande.

 

6 §.

Fullmäktige intaga vid sammanträdena sina platser efter grupper enligt ordförandens anvisning.

 

7 §.

Förhandlingarna vid stadsfullmäktiges sammanträden ledas på svenska språket.

 

8 §.

Vid föredragning för stadsfullmäktige böra för varje ärende föreligga antingen i föredragningslistan intaget referat av detsamma eller och handlingarna in extenso jämte stadsstyrelsens eller för ändamålet tilläventyrs tillsatt utskotts förslag till stadsfullmäktiges beslut.

Föredragningslistan skall, därest icke särskilda omständigheter mellankomma, tillställas fullmäktige minst två dagar före stadsfullmäktiges sammanträde.

 

9 §.

Stadsfullmäktiges ordförande äger bestämma i vilken ordning ärendena skola föredragas för fullmäktige.

Till grund för behandlingen skall läggas stadsstyrelsens förslag eller, där ett skilt utskott tillsatts för granskning av förvaltningen, detta utskotts förslag.

 

10 §.

Sedan ärende föredragits för stadsfullmäktige, äger varje fullmäktig rätt att stående vid sin plats yttra sig i den ordning han anhållit om ordet och blivit av ordföranden uppropad.

Avviker fullmäktig i sitt yttrande från det behandlade ämnet, skall ordföranden uppmana talaren att hålla sig till saken. Använder fullmäktig förolämpande eller eljest opassande uttryck, äger ordföranden kalla honom till ordningen. Låter sig fullmäktig icke härav rätta, fråntage ordföranden honom ordet.

Ingen annan än ordföranden må avbryta talares andragande.

Då stadsdirektör eller dennes ersättare begär ordet för avgivande av upplysningar eller utredningar, skall han uppropas före andra talare.

Då ingen ytterligare anhållit om ordet, skall diskussionen förklaras avslutad.

 

11 §.

Framställes under pågående diskussion förslag om bordläggning av ärende eller annat förslag, vars godkännande skulle avbryta den sakliga behandlingen av ärendet och vinner sådant förslag understöd, skola de följande talarna på uppmaning av ordföranden inskränka sina uttalanden till detta förslag och skall härom beslutas, innan vidare diskussion i själva saken tillåtes. Godkännes förslaget, äger ordföranden avbryta den sakliga behandlingen; förkastas förslaget, fortgår denna.

Ärende, som första gången föredrages för stadsfullmäktige, skall bordläggas till följande sammanträde, ifall minst tre fullmäktige därom anhålla.

 

12 §.

Förslag som ej vunnit understöd eller som framställts alternativt, må icke underkastas omröstning. Förslag som lagts till grund för behandlingen, skall dock underkastas omröstning, även om detsamma icke blivit understött.

 

13 §.

Sedan diskussionen av ordföranden förklarats avslutad, äger han redogöra för de därvid framställda förslagen till beslut. Sedan redogörelsen godkänts, förelägge ordföranden stadsfullmäktige i avseende å godkännande omröstningsproposition och omröstningsförfarande beträffande de förslag, vilka komma under omröstning, varefter omröstning verkställes.

Skall beslut i något ärende fattas med kvalificerad röstpluralitet, och fattas beslutet icke enhälligt, bör omröstning ske genom namnupprop.

 

14 §.

Sedan behandlingen av de i föredragningslistan upptagna ärendena avslutats, äger fullmäktig, efter därom tidigare skedd anmälan till ordföranden, rätt att genom skriftligt avfattade förslag framställa initiativ angående stadens gemensamma angelägenheter; dock må sådant förslag icke till omedelbart avgörande företagas, utan skall detsamma för beredning överlämnas till stadsstyrelsen.

 

Il KAP.

Val.

A. Proportionella val.

15 §.

För förrättande av proportionella val utse stadsfullmäktige å sammanträde i december för följande år en valnämnd, bestående av tre fullmäktige och tre suppleanter för dessa, samt utse bland de valda ordförande och viceordförande.

Valnämnden äger rätt att tillkalla sakkunniga.

 

16 §.

Stadsfullmäktige äga fastställa tidpunkten, då kandidatlistorna senast böra inlämnas till fullmäktiges ordförande, och då namnupprop för valförrättningen skall vidtaga.

 

17 §.

Kandidatlista får upptaga namnen på högst så många kandidater, som motsvara sammanlagda antalet av de medlemmar och suppleanter, vilka skola väljas.

I kandidatlistas rubrik bör nämnas, vid vilket val listan skall användas. Densamma skall vara undertecknad av minst tre fullmäktige, av vilka den främst upptagna fungerar såsom ombud för listan, inlämnar densamma till stadsfullmäktiges ordförande och är berättigad att däri vidtaga de i 18 § nämnda rättelser.

 

18 §.

Sedan terminen för inlämnande av kandidatlistorna utlupit, bör stadsfullmäktiges ordförande överlämna dem till valnämnden, som äger granska, huruvida kandidatlistorna äro behörigen avfattade och i övrigt överensstämmande med lag, samt bereda vederbörande ombud tillfälle att inom en halv timme efter utgången av den för kandidatlistornas inlämnande fastställda tiden i dem vidtaga nödiga rättelser.

 

19 §.

Sedan i 18 § nämnda rättelser i kandidatlistorna vidtagits, äger valnämnden förena dem till en valsedel, i vilken kandidatlistorna, envar försedd med sitt ordningsnummer, upptagas.

Av denna valsedel skola minst tre avskrifter utställas till påseende i fullmäktiges sessionssal senast en kvart timme innan namnupprop för valet vidtager.

 

20 §.

Efter namnupprop avlämne envar fullmäktig till stadsfullmäktiges ordförande en röstsedel, försedd med numret på den kandidatlista, på vilken han röstar.

 

21 §.

Sedan namnuppropet försiggått, överlämnar stadsfullmäktiges ordförande de avgivna röstsedlarna till valnämnden, som äger granska röstsedlarnas giltighet och kandidaternas valbarhet samt uträkna valresultatet med tillämpning av stadgandena i kommunala vallagen.

Då valresultatet konstaterats, anmäler valnämnden därom till stadsfullmäktiges ordförande, som föredrager detsamma för fullmäktige i ock för anteckning i protokollet.

B. Majoritetsval.

 

22 §.

Då majoritetsval skall förrättas, anmode stadsfullmäktiges ordförande två fullmäktige att anteckna de i valet deltagande och de avgivna rösterna.

 

23 §.

Röstsedel, som skall användas vid val, skall för att vara gällande vara hopviken sålunda, att dess innehåll icke är synligt och bör röstsedeln vara fria från obehöriga namnteckningar och tecken.

 

24 §.

Röstsedlarna skola lämnas till stadsfullmäktiges ordförande i den ordning namnuppropet anger.

 

III KAP.

Utskott.

25 §.

Då utskott för avgivande av utlåtanden eller för granskning av förvaltningen tillsättas av stadsfullmäktige, äga fullmäktige utse ordförande i utskottet.

 

26 §.

Stadsfullmäktiges ordförande och viceordförande äro berättigade att vid utskotts sammanträden närvara och deltaga i överläggningar, men icke i beslut, därest de icke äro medlemmar i utskottet.

 

IV KAP.

Protokoll och expeditioner.

27 §.

Stadsfullmäktiges protokoll skall innehålla:

anteckning om de vid namnuppropet närvarande fullmäktige samt särskilt om de fullmäktige, vilka på grund av anmält förfall eller utan sådant från sammanträdet uteblivit eller ock därifrån avlägsnat sig, ävensom angående ordförande, närvarande medlemmar av stadsstyrelsen och protokollförare, vilka anteckningar skola införas i ingressen till protokollet;

anteckning därom, att fullmäktige äro tillstädes i beslutfört antal och att sammanträdet är i laglig ordning sammankallat ävensom angående de fullmäktige, vilka valts att justera protokollet;

sammanfattning av varje föredraget ärendes beskaffenhet och tidigare behandling eller hänvisning till protokollet bilagda handlingar;

omröstningspropositioner och beslut, jämte motivering samt antal röster, avgivna vid beslutets fattande.

Där omröstning verkställts medelst namnupprop, skall omröstningslista biläggas protokollet.

 

28 §.

Vid stadsfullmäktiges och av fullmäktige tillsatta utskotts sammanträden föres protokollet av stadssekreteraren, därest icke fullmäktige annorlunda besluta.

 

29 §.

Stadsfullmäktiges kansligöromål handhaves av stadskansliet.Arbetsordning för Nykarleby Stadsfullmäktige. (1932)
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Stadsfullmäktigeinstitutionen införes av Erik Birck.
Skriften var ett Fynd från Nesslers vind.
(Inf. 2015-04-15, rev. 2015-04-15 .)