Ägirs flagga.

    I segelsällskapet Ägirs stadgar heter det, att sällskapets båtar skola såsom igenkänningstecken bära bl.a. rektangulär akterflagga och Nykarleby stads vapen. Detta sista stadgande har vållat oreda, då »Nykarleby stads vapen» icke varit säkert känt. Sålunda har några båtar på sina flaggor ett fantasivapen med pilkvistar omkring den brinnande tjärtunnan. Detta är inte riktigt, ej heller är den bild av Nykarleby stads vapen riktig, som ingår i broschyren »Finlands segelföreningar år 1898.» Där saknas nämligen kronan över vapnet. Städerna voro tidigare huvudorter i grevskap, och deras vapen bära därför grevlig krona. — Doktor G Granfelt har i »Historiallinen arkisto 1892» avbildat Nykarleby stads vapen med brinnande tjärtunna i guldfält och grevlig krona, men enligt vad dr G. numera uppgivit, finnes i fundationsbrevet inga uppgifter om vapnets färger, varför man kan ha tjärtunnan också i blått fält. — Det i broschyren »Finlands segelföreningar 1898» intagna vapnet är sålunda alldeles riktigt, om man förser det med en grevlig krona. Någon frågar kanske: Hur ser en sådan ut? — Jo i nyssnämnda bok finnes över Vasa segelförenings märke en sådan krona, vartill intresserade hänvisas.
    I detta sammanhang må nämnas, att den mössa, som Ägirs medlemmar numera bära, inte är den som i stadgarna beskrives.

Nykarleby stads vapen under 1800-talet, enligt George Granfelt, Finlands städers vapen, och samtida sigill." Nykarleby stads historia del II.

[”Nykarleby stads vapen under 1800-talet, enligt George Granfelt, Finlands städers vapen, och samtida sigill.” Nykarleby stads historia del II.]
Akterflagg, Kommodors Bredvimpel och Toppflagg. Under jullovet fanns det tid för service och underhåll av webbplatsen. I samband med det hittade jag denna oinförda bild. Varifrån den kommer har jag ingen aning om, möjligen ur Finlands segelföreningar år 1898. Lit. G. Arvidsson, H:fors. Förstoring.
(Inf. 2014-02-04.)
Nästan rätt. Den 4 december 2014 visade det sig att den kom från Finlands segelföreningar 1894. Flaggorna i stadgarna.

 


    Gårdsköp. Handl. H. Halme har i dagarna försålt sin gård vid torget för 26,000 mark till hrr R. Öhman och B. Svahnström.
    Denna gård, som har ett godt handelsläge, visar, hurusom t. o. m. å denna ort en värdestegring ägt rum. Gården inköptes i början af 1880-talet af lektor G. Hedström för 9,000 mk, såldes af honom i början af 1890-talet för 10,000 mk; ett par år därefter såldes gården för 12,000 mk, för omkring 10 år sedan för 15,000 mk, för ett par tre år sedan för 23,000 mk, och nu är dess pris 26,000.

    Villaköp. Handl. H. Halme har köpt telegrafchefen S. Mynttis villa å Djupsten.

    Tulldirektören A. af Enehjelm inspekterade härvarande tullkammare i slutet af senaste vecka.

    Stölden i guldsmed Hellstrands butik. Frågan härom var före till förnyad behandling vid rådstuvurättens sammanträde senaste måndag, men nekade den häktade personen fortfarande, att han stulit ringen och uppgaf, att han för 9 mark köpt den i butiken. Rätten frikände honom i målet, men ålade honom att till guldsmed Hellstrand återlämna ringen emot erhållande af det belopp, 9 mk, han påstod sig hafva erlagt för den. Egendomligt nog förklarade han, att guldsmed H. icke behöfde utbetala till honom detta belopp.


Österbottniska Posten, nr 5/1912.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Taxeringen 1911 i samma nummer.
Segelsällskapet Ägir av Einar Hedström.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-01-11 och 01-21, rev. 2014-12-05 .)