Österbotten.

Nykarleby.

P. W. Lybecks donation
Alexandra Lindbohms donation
Polisbyggnaden
Järnvägen

 

Stadsfullmäktige sammanträdde senaste måndag, och förekommo därvid till behandling bl. a. följande ärenden:

1. Vicehäradshöfding P. W. Lybecks donation till Nykarleby stad. Häradshöfding P. W. Lybecks rättsinnehafvare hade till stadsfullmäktige insändt följande utdrag ur den aflidnes testamente:

„Besjälad af önskan att efter min död en del af den förmögenhet, som min aflidne fader, handlanden och skeppsredaren, rådmannen Johan Adolf Lybeck under ett långt lif af arbete förvärfvat och hvaraf jag i arf bekommit en lott, måtte till hågkomst af min fader på ett varaktigt sätt hållas samlad för att i sin mån främja några goda, allmänna ändamål, förklarar jag härmedelst min yttersta vilja vara, att af min kvarlåtenskap efter mitt dödliga frånfälle skall tillfalla: 1:o Nykarleby stad en summa, stor 10,000 mark, afsedd att af vederbörande stadsmyndighet handhafvas och säkert placeras såsom en särskild, bestående fond, hvars årliga ränteafkomst skall såsom bidrag till uppehållandet af sjukvården i stadens nyinrättade sjukhus användas, allt på sätt sjukhusstyrelsen under stadsfullmäktiges kontroll äger bestämma. Tillika uttalar jag dock härvidlag sådan önskan att, för så vidt sjukhusets ekonomi i öfrigt tillåter detsamma, ifrågavarande räntemedel komma mindre bemedlade, fattigunderstöd icke åtnjutande personer med svenskt modersmål från Nykarleby stad och landsförsamling äfvensom från Munsala socken och Jeppo kapell företrädesvis till godo i afseende å befrielse eller lättnader i sjukhusafgifterna. Slutligen anhåller jag, att denna testamentariska disposition måtte med hänvisning till inledningen benämnas „Rådman J. A. Lybecks sjukhusfond.”

Stadsfullmäktige beslöto att med tacksamhet mottaga donationen på de utfästa villkoren, och fick Drätselkammaren i uppdrag att bevaka testamentet. [Medel testamenterades till SLS.]


2. Assessorskan Alexandra Lindbohms donation. I efterlämnadt testamente hade assessorskan Alexandra Lindbohm till Nykarleby stad donerat en summa, stor 3,000 mk med villkor, att summan skulle förvaltas som en fond för sig och att staden med räntorna skulle bekosta underhållet af hennes och hennes aflidna mans grafvar samt jämväl hennes föräldrars grafvar samt alla dessa grafvars vårdar på sätt i testamentet närmare bestämmes.

Efter det Magistratens utlåtande öfver testamentets tolkning infordrats, beslöto stadsfullmäktige icke mottaga den gjorda donationen, då staden ingen nytta däraf skulle hafva och då staden i öfrigt icke stod i någon förbindelse till den aflidna. Man befarade fastmer, att staden i vidrigt fall (t. ex. skadegörelse å vårdarna) kunde få extra utgifter för fullgörandet af testamentets bestämmelser, då kapitalet af den gjorda donationen icke finge tillgripas.


3. Polisbyggnaden. Stadsfullmäktige beslöto på anhållan af kronolänsman F. Olson och i enlighet med Drätselkammarens förslag att å polisbyggnaden utföra en större remont, som äfven skulle medföra ökadt utrymme, och hade remontkostnaderna beräknats till 1,000 mk, hvilka medel skulle ur hamnkassan utgå. Hr Olsons anhållan om telefon till poliskammaren lämnades utan afseende, då en sådan redan finnes men för närvarande placerad hos stadsfiskalen, därifrån den finge flyttas.


4. Järnvägen. Direktionen för stadens järnväg anmälde, att en brådskande reparation af järnvägens ena lokomotiv befunnits nödvändig och företagits utan stadsfullmäktiges hörande. Nu hade räkningen kommit från Tammerfors Linne- & Järnmanufakturaktiebolag [senare Tampella] och slutade på en summa af 5,499 mk 60 pi, hvilket belopp stadsfullmäktige godkände till utbetalande.


Utom dessa förekommo särskilda arrendefrågor.


Österbottniska Posten, 13 oktober 1911, nr 41, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-05-08, rev. 2023-04-24 .)