Nykarleby landskommun blir Jutas

Kommunalfullmäktige i Nykarleby landskommun sammankommo till extra sammanträde senaste måndag, varvid som första ärande behandlades förslaget om ett svenskt Vasa län. Fullmäktige uttalade sitt fulla gillande av förslaget. Att representera kommunalfullmäktige vid av landshövdingen med de svenska kommunerna anordnat rådplägningsmöte i Vasa den 15 nov. rörande länsindelningen utsågs lärare Ture Granqvist o. nämndeman E. J. Strandberg.

Fullmäktige behandlade även ett väckt förslag om att Nykarleby landskommuns namn skulle ändras, enär det nuvarande namnet ofta ger upphov till förväxlingar och t. o. m. förvecklingar, när handlingar från olika myndigheter ofta råkat på avvägar på grund av att försändelserna adresserats endast Nykarleby. Emellanåt har förväxlingen ägt rum redan inom vederbörande ämbetsverk. Fullständig enighet förefanns inom fullmäktige, att namnet borde ändras, och på förslag av fullmäktig Granqvist enades man om, att Jutas vore ett lämpligt namn för kommunen. Detta namn äger historisk klang och skulle därför lätt slå igenom. Diskussionen var än så länge av förberedande natur. En kommitté bestående av prof. W. Backman, lär. T. Grarqvist och T. Holstius tillsattas för att utreda frågan till nästa sammanträde.

Vid sammanträdet diskuterades även namnet Ytterjeppo, som även i många avseenden är olämpligt för den sydligaste av kommunens byar. Namnet Åby eller Älvby nämndes såsom lämpligt namn för Ytterjeppo. Även denna namfråga kommer att behandlas vid nästa fullmäktigesammanträde.

Brandchefen anhöll om löneförhöjning på grund av det starkt ökade arbetet. Fullmäktige biföll hans anhållan, och höjde lönen till 1,200 mark i månaden räknat från den 1 nov. till den 1 maj 1945.

Diskuterades sättet för de hemvändande soldaternas mottagande, och voro alla eniga däri, att kommunen skall svara för kostnaderna.


Österbottniska Posten november 1944.
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Hela historien är ju historia som inte blev till något fast det kunde ha blivit. Det var så att tidigare var Jeppo en del av Nykarleby landsförsamling och när Jeppo blev kapellförsamling fick Ytterjeppoborna välja vart de ville höra och då flera hade mark på Nykarlebysidan och dessutom var vana att färdas medströms, så blev resultatet att Ytterjeppo kom att hänga samman med stadsförsamlingen.

Då kan man ju förstå att ett avståndstagande från Jeppobenämningen var naturlig på något sätt. Men det blev ej så trots flera ganska bra förslag.

Det som förvånar är att när denna namndiskussion sker är det i november månad, två månader sen vapenstilleståndet med Sovjet och ett nytt krig med tyskarna i Lappland. Var det ett uppdämt behov att avgöra namnfrågan eller var det något som aktualiserades av ankomsten av evakuerade eller behövde man ett annat ämne än krig att diskutera?Läs mer:
Kommentarer till namnbytet.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-04-12, rev. 2013-06-16 .)