Förslag till stadgar för Kuddnäs-stiftelsen.

Vid ett medborgarmöte i april behandlades frågan om inlösande av Kuddnäs. En kommitté tillsattes för att förbereda frågan. Kommittén, som redan tidigare sammanträtt, var åter samlad den 7 dennes, varvid professor Tulenheimo inlämnade ett förslag till uppgörande av stadgar för den blivande Kuddnäs stiftelsen, som skulle övertaga gårdens vård. Stiftelsen skulle kallas, »Stiftelsen Z. Topelius’ barndomshem» och dess styrelse skulle enligt det uppgjorda förslaget bestå av 12 medlemmar, tillsatta av

 • Arkeologiska kommissionen,
 • Finska litteratursällskapet,
 • Svenska litteratursällskapet i Finland,
 • Suomen naisyhdistys,
 • Svenska kvinnoförbundet,
 • Suomen marttaliitto,
 • Finlands svenska marthaförbund,
 • Helsingfors universitets studentkår,
 • Kansakoulun opettajainliitto,
 • Finlands svenska folkskollärarförbund,
 • Nykarleby stadsfullmäktige och
 • Z. Topelius’ arvingar,
  [Ej punker i originalet.]

vardera skulle utse en medlem. Enligt professor Tulenheimos förslag skulle en del av egendomen upplåtas till museum, medan den del som icke behövdes för detta ändamål skulle inrättas till ålderdomshem eller exkursionshem för skolungdom. Förslaget skall tillsändas landets kulturföreningar, som komma att finansiera stiftelsen.


Österbottniska Posten, 13 juni 1930, nr 24, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Stiftelsens konstituerande möte. 1931
Sigmund Schalin om stiftelsen.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-10-23, rev. 2023-02-16 .)