Olyckshändelse. Till Vasabladet skrifves: Brunsholmarna invid staden i Nykarleby elf, hvilka för gamla tider sedan blefvo uppförda byggnader för bunnsgäster, då brunnsdrickning var modern, ha allt fortfarande varit förlustelseställen för stadsborna; byggnaderna blefvo för omkring 5 år tillbaka försålda på auktion och nedrifna för den skull, att de tillhörde landskommunen, som hade rätt att vägra rättigheter för restaurationshållning. Nu har staden tillbytt sig dessa holmar af deras egare och håller på att uppföra restaurationsbyggnader på nytt och skulle dessa byggnader till sommaren blifva färdiga, hvarför det är brådtom med arbetet, för den skull ha också arbetarena på något sätt praktiserat sig till dessa holmar, oaktadt islossning och högvatten.

Så hände ock sista måndag på morgonen, då arbetaren skulle till sitt arbete på holmen, att de kröpo på bräder längs stranden, men på dagen då vattnet steg och stort vattenflöde uppstod, började man befara huru det skulle gå med gubbarna, därför anskaffades en tross och kastades åt dem öfver forsen, för att där fastfästa, och fästes dess andra ända vid stranden å landsidan. Sedan begåfvo sig först arbetarene Sundlin och Forsman, båda hemma från Lill Soklot by, uti en båt och placerade de sig den ena i fören och den andra i aktern och hvardera höllo i trossen, med den påföljd att båten kantrade och båda karlarna kommo i vattnet.

Forsman försökte rädda sig på en isflake, men då den kom ned för stadsqvarnsdammen gick den sönder, och mannen fick af isbitarna stötar i hufvudet, så att han troligen förlorade medvetandet och kom under isen, då man ej ännu sett till hans kropp. Sundlin kunde, förunderligt nog, skaffa sig upp på båtkölen, ehuru den gick flere hvarf omkring och kom han balanserande på knä på båten nedför flere forsar; folk, som hade samlats på stränderna och på storabron, voro i stor ångest och sprungo längs stranden utan att kunna göra något. Slutligen nådde han ett ställe nedan om klappbryggan, där isen hade sammanpackat sig, och hade nog sinnnesnärvaro att lasta sig på den. Båten försvann under isen.


Vasabladet, nr 55 den 7 maj 1898.


Läs mer:
Forsman hittades den 27 maj.
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Drunkningsolyckor och -tillbud.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-09-19, rev. 2022-11-20.)