Diakonissan Ida Tanskanen

I Hälsovårdsnämndens berättelse för år 1922 nämndes att Ida Tanskanen född 30.2.1880 ”under året gjort 2,125 sjukbesök hos 188 sjuka förutom 38 besök hos stadens fattiga samt vakat 28 nätter med de sjuka.” Det var ett rejält årsverke! Försökte hitta lite uppgifter om henne, men det blev inte så mycket.

 

Kyrkofullmäktige sammanträdde i onsdags och behandlade frågan om beviljande av pension åt diakonissan Ida Tanskanen, som på grund av sjuklighet nödgats avgå från sin tjänst. Enligt det med diakonissanstalten i Sordavala slutna kontraktet har församlingen inbetalat till nämnda anstalt fmk 600:— per år och därigenom säkerställt för den avgående diakonissan inackordering för hennes återstående livstid, men något utöver själva inackorderingen kan inte påräknas från anstalten. Diakonissan Tanskanen, som i 25 års tid tjänat i Nykarleby stads- och landsförsamling, beviljades därför en pension om fmk 2,000:— per år, räknat från den 1 januari detta år.

Som andra fråga behandlades föreningen Lotta Svärds anhållan om att få åtaga sig skötseln av krigargraven å församlingens gravgård. Då denna angelägenhet tillhör församlingen och skall av dess förvaltningsnämnd ordnas, ansågo kyrkofullmäktige ingen orsak föreligga att giva uppdraget åt någon enskild förening.


Österbottniska Posten, 28.01.1938, nr 4, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Det verkar ha varit anledning för församlingen att tacka ja till erbjudandet, för i oktober samma år klagades det på gravens skick.

 Avskedssamkväm.

Senaste söndag hölls i stadens bönehus ett avskedssamkväm för församlingens avgångna diakonissa, syster Ida Tanskanen, som senaste vår lämnade sin befattning. Församlingen och dess ungdomskrets stodo för inbjudan. Talrikt hade vänner och bekanta infunnit sig för att ännu få se syster Ida i sin krets samt taga avsked av henne. Samkvämet inleddes med psalmsång, varefter past. Still med några ord ur Korinterbrevet hälsade gästen välkommen och hänvisade till bibelordet som den bärande kraften i en kristens liv också då arbetsdagen var bakom en.

Efter en duettsång överlämnade pastor Hedman många församlingsbors gemensamma avskedsgåva: en bankbok, ett album med många fotografier från Nykarleby stad och landsbygd [var finns det nu?] samt en uppbyggelsebok. Talrika både större och mindre bidrag hade möjliggjort denna gåva, vilken tydligt vittnade om den tacksamhet som många känt och kände mot syster Ida för hennes osparda, verksamma arbetstid över 20 år i församlingens tjänst. Vid tillfället överräcktes blommor samt uttalades tack även från enskilt håll. Djupt rörd över hyllningarna uttalade syster Ida Tanskanen sitt tack för gåvan och allt det goda som under hennes tjänstgöringstid kommit henne till del från församlingens och enskildas sida.

Efter en kaffepaus sjöng ungdomskretsens kör ett par sånger, varefter past. Nyström avslutade samkvämet med några hjärtliga och humoristiska ord. Till livets obevekliga lagar hör att åldern måste ge vika för yngre krafter. Men många, inte minst i Kristliga folkhögskolan hade diakonissan i ett ljust och tacksamt minne för de talrika gånger även denna läroinrättning fått erfara hennes uppmuntrande och sakkunniga hjälp. Med bön och tack till Gud för den tid som varit samt önskan om välsignelse för framtiden avslutades samkvämet för syster Ida Tanskanen, som därpå följande dag lämnade orten.

Den nya diakonissan, syster Maja Krokfors påbörjar sin verksamhet vid ingången av nästa vecka.Österbottniska Posten, 09.09.1938, nr 36, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Alla sidor där Tanskanen nämns.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-05-03, rev. 2023-05-04 .)