En borgmästare-
      utnämning i Ny
            Carleby år 1782


en tavla som hänger i rådhussalen läsa vi namnen på stadens borgmästare ända från år 1620 och där finnes även nämnt att ämbetet innehades av Jean Christian Gadd från 1782 till 1795. Om borgmästare Gadd kanske vi icke annars vet så mycket men hans utnämning synes hava varit synnerligen kärkommen i Nykarleby, att döma av en dikt införd i nummer 124 av Stockholms Posten för år 1783. Tidningen är av mycket blygsamt format, omfattar fyra sidor och innehåller mest kortfattade officiella kungörelser och notiser från huvudstaden, men denna dikt om borgmästare Gadd och hans utnämning upptager nästan hälften av hela numret och föregås av följande något beska uttalande av tidningens utgivare:

„Bland Skaldestycken som på någon tid utkommit, lär näppeligen finnas något, som kan förliknas vid följande, som en särdeles lycklig händelse tillskyndat Utgifwaren“.

Sedan följer „skaldestycket“:


GRATULATION,

I grund af kongl. Maj:ts Nåd!
Som den 15 November år 1782,
har befordrat
Kongl. Maj:ts Tro-Tjenare
Och
Borgmästaren Wälädle Herren
JEAN CHRISTIAN GADD

Till Borgmästare i Ny Carleby
Stad, hwaröfwer Han tillika med
hela Stadens Borgerskap betyga-
de sin hjerteliga fägnad,
den 19 Dec. in des logi

I hast af           
Fried. Forsberc.

Melodin som: Gustafs Skål.

    Himlen ger
Ibland sorg, oss glädje-stunder
    När wi behr
Han all wår lycka grunder
    GUSTAFS Thron
Har altid warit blider,
Som och strider, för all tider
    At wi säkre bor.

    Fullbordat har
Han alt, hwad wi af hjertat önskar
    Sälla dar
När Gadd ibland oss grönskar.
    Han har fått
Det Han med skäl är wärder
Som oss gläder, när wi qwäder
    Önskar Honom godt.

    Mången stridt
At klifwa up på ärans trappa,
    Men ej fick
Den nåd, til at ambrassa
    Högden ger
Den wi i dag utropar
Som oss motar, olust botar
Blidt NyCarleby gren.

    Consull är
En Man, som hela Staden styrer
    Den är wärdt
Som icke hatigt fürer
    GUSTAF stor
Han utwaldt har, den bäste
Til wårt fäste, anfang lätske
    Utnämbt är i flor.

    Den Fembton dag,
Uti det Elfte Måne-talet
    Gjordt oss Glad
På Åttitwå år-talet
    Hela Stahn
På Isaccs Dag, upstämmer
Af war Wänner, som bikiänner
    At Wår Gadd blidt qwar.

    Låtom oss
Til Högden skyldig offer g[?]öra
    Det wi spådt,
Som sanning wi nu höra
    Trumpets ljud
Skal det oss nu förkunna
Gambla unga, at utsjunga
    Glädje blir wår Tur.“


Man må tycka vad man vill om Forsbercs kväde, men han var säkert den första nykarleby-skald som fick en dikt intagen i kungliga huvudstadens dagspress,

H.[olger] Stenbäck, borgmästare 1947—65.
På kopian fanns även:


Fr. länsmanskontoret

    En mängd registerutdrag med skatten fastställd för år 1955 har redan anlänt till länsmanskontoret. Registerböckerna böra utlösas på länsmanskontoret före onsdagen den 15 december.
    — — —
    Att åka velociped i mörker utan lykta är
    1) förbjudet i lag,
    2) farligt och
    3) onödigt dyrt.
    En velocipedlykta kostar något över 1000 mark. Böterna variera mellan 1000 och 2000 mark. Någon annan varning än denna ges inte. Således: Åk inte velociped i mörker utan belysning! Ni kan åka fast.
    — — —
    Motorcyklister och bilförare. Innan ni ger er ut på vägen, kontrollera att
    1) motorcykeln eller bilen är i skick,
    2) alla papper är i skick,
    3) ni själv är i skick.
    Att låta polisen konstatera att så icke är fallet blir onödigt dyrt.
    — — —
    Föräldrar, tänk på er själva! Kom ihåg att vägen är en livsfarlig lekplats för edra barn! Lär dem trafikvett


Österbottniska Posten nr 48/1954.


Läs mer:
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-10-30.)