Nykarleby den 30 juni 1876. Till expositionen i Helsingfors under denna sommar har vår kantor, hr J. W. Nessler, som i fjor för knifvar dersammastädes erhöll eloger, insändt ett antal filar och raspar af olika slag, förfärdigade vid hans filhuggningsanstalt, hvilken inom landet redan hunnit blifva mycket välkänd för renoverade gamla filar. Enligt hvad jag redan förut i Å. U. omtalat, drifvas slipstenarne vid denna anstalt af en lokomobil, hvilken ock numera sätter ett grynverk, en maltkross och en cirkelsåg för vedsågning i rörelse. Meningen är att framdeles utvidga byggnaden så, att äfven qvarnstenar må med verket kunna förenas.

     För par veckor sedan skedde en stöld på härvarande telegrafstation af hela kassan, bestående då af 180 mk. Stationschefen hade om aftonen och litet in på natten haft gladt fremmande, hvarefter han begifvit sig på promenad till ett vackert och mycket trefligt ställe söderom staden. Under tiden flyttade kassan. Polis sattes i rörelse och andra åtgärder vidtogos för det stulnas tillrättafående, dock till en början utan framgång. Men en sierska användes, och hvad polisbetjenten Holländer, bekant såsom god detektiv och medicinman, ej kunnat uträtta, se det gjorde hon! Kassan återfanns alldeles orörd i en kakelugn i ett af stationsrummen. Sat sapienti! [Nog (sagt) för den kloke el. för den som vet. Plautus. Pelle Holms bevingade ord.]

     Vid urtima ting, hållet i Nykarleby och Munsala socknars samt Jeppo kapells tingslag för ett par veckor sedan, förevar åter till behandling det af mig förut omtalade målet, angående ett under sistförliden vinter i hemlighet begånget dråp i Jeppo kapell. [— — — ] Tjäder blef nu dömd att med 10 års tvångsarbete försona sitt brott.

     Spruthuset härstädes, hvilket blef skonadt af den staden år 1858 öfvergångna brand och stående inpå halfva gatan efter den nya planritningen för staden, flyttas nu till ett annat ställe på södra sidan af de projekterade rådstufvu- och skolhustomterna öster om torget. I sammanhang med denna byggnad uppföres ett nytt stadsfängelse, bestående af tvenne rum, ett för manliga och ett annat för qvinliga fångar samt en derutanföre belägen korfkittel eller kortegal.
     Om midsommardagen skall en bygrupp, bestående af elfva gårdar, nedbrunit i Vörå socken [— — — ]


N—r [Nabopolassar], Åbo Underrättelser torsdagen den 6 juli 1876, sid 1.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-06-19, rev. 2015-12-30/HK-F.)


ster om torget.    I  sammanhang  med  denna
byggnad uppföres  ett  nytt stadsfängelse, be-
stående   af   tvenne   rum,   ett   för   manliga
och  ett  annat  för  qvinliga  fångar  samt  en
derutanföre belägen korskittel eller kortegal.


Står det korskittel och kortegal i notisen om stadsfängelset och vad betyder det i så fall, undrade jag den 20 juni.


Kontaktade Forskningscentralen för de inhemska språken och fick den 9 augusti 2005, ett dygn (!) efter att jag ställt frågan följande uttömmande svar:


Hej!

Intressanta problemord!
     Efter ett visst detektivarbete och med hjälp av en tysk-fransk ordbok från 1839 och Svenska Akademiens ordbok [SAOB] har jag nu identifierat de två mystiska orden.
      KORTEGAL är en folklig svensk form av franskans corps-de-garde med betydelsen 'vaktrum, vakthus; högvakt'. Jfr SAOB.
     ”Korskittel” är en felläsning av KORFKITTEL, alltså KORVKITTEL som i äldre språk kunde betyda just 'stadsvaktens vaktkontor'. Betydelsen grundar sig på att KORV har använts som pejorativ [nedsättande] benämning på en stadsvakt, en vaktkarl eller en polis. Jfr SAOB KORVKITTEL. Ordet upptas också i vår dialektordbok Ordbok över Finlands svenska folkmål, där med betydelsen 'arrestlokal'.

Med vänlig hälsning
Peter Slotte

Svenska avdelningen
Forskningscentralen för de inhemska språken


Läs mer:
Slottes utredning av skedbindare.