4. Handeln under 1846


I jan. 1846 meddelade Collander Benj. Schmidt att litet tjära »infallit» till Nykarleby, sedan man nu fått slädföre. Priset var högt såväl här som i grannstäderna i anseende till de många spekulanterna. En förhöjning av priset med 5 sch. Hbco per tunna för en last av beck och tjära vid första vårdag var Collander därför tvungen att förutskicka. Han hade »emplojerat» kapten Dahlstedt med Hoppet även för inkommande sommar och anhöll att förskottsvis få trassera 1 000 mk Hbco, betalbara i Hamburg på firman, i händelse han skulle komma i behov därav.

Svårigheten att uppbringa nödiga fraktfartyg medförde att köparna ofta själva måste sörja för sådana för att få affärer till stånd. Sålunda hade firman James Saville i Sunderland hösten 1845 anhållit att våren 1846 vid första öppet vatten få en last av tjära om 500—600 tr. Då svårigheter förelåg för Collander att själv anskaffa fraktfartyg, meddelade firman i febr. 1846 att den själv skulle sända ett fartyg till Nykarleby för lasten i fråga. Frakten bestämdes till 8 sh. 6 p. sterling per tunna. Collander meddelade att seglationen vanligen tog sin början i slutet av maj och att för lastningen behövdes 4—5 dagar. Han förfrågade sig samtidigt hos firman, om den med fördel kunde placera furu- och granplankor samt battens. Han hade blivit intresserad av ett sågverk och skulle ev. kunna leverera 1—2 laster i juli eller augusti.

I febr. 1846 meddelade Collander J.P. Wall i Stockholm att kapten G.W. Aspegren föregående höst avseglat med sitt ägande fartyg (fregatten Superb) om 160 (162) läster, med last av plank och bräder till Medelhavet, men förlist i Norra Kvarken. Han låg nu i Umeå för att reglera denna sak. Fartyg och last var försäkrade. Från Benj. Schmidt i Pillau kom den 27 febr. en beställning på 400 tr tjära och 50 hel- och 100 halvtunnor beck. Collander lovade sända kapt. Dahlstedt med Hoppet första vårdag. Om sommartjäran som stod till buds i juli, skulle komma att vara billigare, lovade Collander moderera priset.

Däremot avslog han bestämt en anhållan från Schmidts konkurrent Fried. Ernst Kuhr & Co i Pillau om en last beck och tjära till sommaren. Han hänvisade till att han i flera år stått i handelsförbindelse med Benj. Schmidt och att denne redan beställt en last, varför han för dennes skull ej ville inlåta sig i affärer med Kuhr, emedan Schmidt då enligt all sannolik förmodan skulle »finna sig högst obelåten» därmed. Tjärupriset hade annars gått upp, så att någon leverans ej kunde ske under 8 mk Hbco per tunna tjära och 11 ½ mk dº- [dito?] per tunna beck inkl frakt. — I mars 1847 avslog Collander en liknande anhållan från Hagen & Co i Pillau.

Under våren 1846 var affärsutsikterna goda. Collander fortsatte att avvisa kunder. Firman Guthzeit & Eijmer i Königsberg anhöll sålunda om en last tjära om 400 tr, men avspisades med hänvisning till att Collander i flera år stått i förbindelse med Benj. Schmidt i Pillau och ej ville göra honom förfång. Han skulle även leverera Schmidt några laster under sommaren. I april avvisades en begäran om 550 tr tjära från Bencke & Co i Danzig och den 20 april en anhållan om inköp av 250 tr tjära och något plankor från James Saville i Sunderland.


Erik Birck (1981) En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—55. Ur Historiska och litteraturhistoriska studier 56, sid 125—127.


Nästa kapitel: 5. Kapten Brunströms besvärligheter.