— NyCarleby 31 Juli. (Korresp.) Alltsedan midsommarkylan har sommaren varit ganska varm och med ständigt ombyte af sol och regn. Skördarne häromkring stå i allmänhet ganska lofvande, väl med undantag, men likväl så att, om ej frost inträffar, en medelmåttig gröda är att förvänta. En del ängar äro kälbrända; de öfriga ge god vext. I värman ha alla repat sig, som än hade någon lifskraft qvar. Nypotäterna helsas nu med större fägnad än apelsiner om våren. Två veckor vidpass kan all vextlighet anses fördröjd i år för den kalla vårens skull; äfven bärtiden begynner nu först, och om de herrar och damer läckergommar i söder förstode sitt eget bästa, skulle de ingalunda försumma att med ångfartyget Österbotten reqvirera nordens hjortron och åkerbär. För detta ångfartyg är vid Alön en ny landningsbrygga uppförd och en restauration på stället inrättad. Två skeppsvarf äro icke långt derifrån i full verksamhet; man bygger ett skepp och en brigg [Alku och Onni]. Medan dessa förbida salt vatten, löpa svenska och norska fartyg in efter plankor och tjära. Keppos såg exporterar betydliga qvantiteter. Arbetsförtjensten är ganska god; 50 kop. s:r numera den vanliga daglönen. Det oaktadt många tiggare och från norden bedröfliga utsigter för skörden. För resten tyst och fredligt; temligen friskt. Konsert i söndags af violinisten Alex. Rancheraye, 18 år gammal, och konsertpubliken af tillfälliga orsaker 18 personer. När jag säger tyst och fredligt; bör jag billigt undantaga stadens gator, som, belagda sedan urminnes tid [1767] med stora kullerstenar, mellan hvilka tid, regn och gräsrensare borttagit fyllningen, är en sannskyldig och tålamodsprövande kommentarie till refrängen på en gammal folkvisa i Soklot by „dunt uppå dunt.“ — Knifven har något mindre än vanligt begagnats nu för tiden i Härmä och Kauhava; törhända för det att brännvinet varit sällsyntare. — I Jakobstads hamn skedde den 25 Juli en beklaglig olyckshändelse. Tvenne unga sjökaptener, Törnvik och Palmén, båda raska och duglige män och den ena helt nyligen gift, seglade omkull i storm och drunknade. — En annan af Neptuni söner, Peldan, har från England hemfört konsten att taga fotografiska porträtter på glas och expedierar dem flinkt för 1 rub. 25 kop. stycket med ram. Mästerverk äro just icke dessa arbeten, och den vigtiga situationen har hos den sittande ofta framkallat en min, som ser helt desperat ut på porträttet, likasom: det skall tusan sitta här som ett spektakel för sol och menniskor! Men Peldans konst är som en begynnelse ingalunda att förakta; jag har till och med sett porträtter som lyckats förträffligt. I Vasa lärer han porträtterat inemot 300 personer och här en hel skara. En svensk reste här samtidigt i samma ändamål, och visserligen något bättre utrustad, men så var också priset 5 rubel. Det är sannerligen på tiden att man icke mera för denna konst, likasom  f ö r  m y c k e t   a n n a t,  betalar här i landet 4 till 5 gånger mera än i hvar vrå af utlandet. Hvad dock spekulationen sofver här uti smått och stort! Peldan samlar troligen en liten nätt förmögenhet med små fyrkantiga glasbitar, men i södra Finland tycks ingen, i detta som annat, ha råkat hitta uppå Columbi ägg.

Z. T.


Zacharias Topelius
Helsingfors Tidningar, lördagen den 8 augusti 1857. Originalet på Historiska tidningsbiblioteket 1771—1890.


Läs mer:
Fotograferna i Nykarleby av Janne.
Fler artiklar ur tidningen
(Inf. 2005-06-08/HK-F.)