Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 6 dennes behandlades bl. a. följande ärenden:

Besvär. Fullmäktige beslöto i senaten anföra besvär över guvernörens utslag i bokhållaren Mårten Zachris tomtärende, genom vilket utslag staden ålägges att inlösa den till Forsby och Kyrkoby hörande delen av tomten n:r 1 i 1:sta stadsdelens 1:sta kvarter. (Ärendet är utförligare refererat under rubriken Segsliten tomtfråga).

Ny poststation och brevlåda. Fullmäktige beslöto till polisstyrelsen ingå med anhållan om att vid järnvägsstationen i staden skulle inrättas en poststation för försäljning av frimärken och emottagande av enkla postförsändelser samt att vid hamnstationen vid Andra sjön skulle upprättas en brevlåda.
     Den ersättning om 912 mark per år, som Nykarleby järnväg uppbär av postverket för postföringen mellan staden och Kovjoki järnvägsstation ansågs för liten och skall ansökan göras om dess förhöjning.

Stationshuset och frihemmet skola brädbeslås i sommar. Nya vagnshjul få av direktionen för stadens järnväg inköpas i de utslitnas ställe.Segsliten tomtfråga.
Uti en till Magistraten uti Nykarleby ingiven skrift har bokhållaren Mårten Zachris, ägare till gården och tomten n:r 1 bl. a. anfört, att numera avlidna skeppsbyggmästareänkan Katarina Kristina Danielsson å av Magistraten i Nykarleby den 17 febr. 1862 förrättad auktion för 75 rubel eller 300 mk inköpt tomten n:r 1, vilken tomt jämte Kyrko- och Forsby byars gemensamma därmed förenade, men av staden ännu icke inlösta del, omfattade 6,919 kvadratalnar; att änkefru Danielsson å sagda fång erhållit tre klanderfria uppbud samt den 8 maj 1876 fastebrev, utvisande att köpeskillingen för hela tomten förklarats till fullo erlagd; att tomtens storlek uti, fastebrevet av den 1 juli 1912 upptagits till 2439,5488 kvm. Då emellertid över tomten dragits en körväg och gångstig samt plank uppförts å densamma har bokhållaren Zachris, enär han ej vid sådant förhållande kunde fritt disponera över hela tomten i fråga, hos Magistraten anhållit om sådan åtgärd att tomtens gränser till de delar, de äro oklara, bleve uppmätta och utpålade samt, därest hinder därför möjligen kunde förekomma, att dessa genast bleve avlägsnade.

Magistraten ansåg denna anhållan icke föranleda till någon åtgärd, alldenstund av ingivna handlingar framginge, att änkefru Danielsson erhållit lagfart och fastebrev blott på den andel av tomten, som underlyder staden.

Missnöjd med magistratens utslag anförde bokhållaren Zachris besvär hos guvernören och framhöll, att magistraten vid refererandet av änkefru Danielssons uppbudsprotokoll lämnat o. omnämnt, att enligt tredje uppbuds protokollet auktionsskillingen 75 rubel eller 300 mk till fullo erlagts och således priset även för den del av tomten, som vid auktionstillfället ej tillhörde staden, blivit gulden, samt att staden sålunda till besväranden försålt hela tomten.

Med anledning av förenämnda besvär ha stadsfullmäktige, magistraten och drätselkammaren i avgivna förklaringar framhållit, att enligt handlingarna i ärendet uppbud beviljats endast den staden underlydande andelen av ifrågavarande tomt; att änkefru Danielsson erlagt lösen blott för denna del av tomten med 244 mk 7 p. samt att det vid sådant förhållande är ett misstag, att auktionsskillingen i änkefru Danielsson fastebrev upptagits tillfullo gulden med 75 rubel.

Uti den 8 febr. 1913 givet utslag i ärendet hade guvernörsämbetet ej funnit skäl till ändring av magistratens beslut, alldenstund bokh. Zachris yrkande egentligen avsåge stadens förpliktande att till hans fria förfogande ställa den del av ifrågavarande tomt, som tillhörde Kyrko- och Forsby byar, men vid tomtens försäljning åt änkefru Danielsson bl. a. uppställts det villkor, att der del av tomten, som tillhörde nämnda byar, ej finge av köparen tillträdas, innan den inlösts av staden.

Häröver anförde bokhållaren Zachris besvär i senaten, som upphävde guvernörsämbetets utslag och förvisade ärendet tillbaka till guvernören, som ägde på anmälan upptaga ärendet till förnyad behandling.

Uti ett nytt utslag den 16 juni 1914 har guvernören, med framhållande av att magistraten medgivit, att tomt ingår uti den för Nykarleby stad fastställda stadsplanen, prövat rättvist med upphävande av magistratens överklagade utslag ålägga magistraten att hos stadsfullmäktige göra hemställan om att ifrågavarande tomt bliver till staden inlöst, på det att besväranden må komma i åtnjutande av den rätt han därtill lagligen har. I anseende till sakens få sakägarna själva vidkännas sina kostnader i målet.

Över detta guvernörsutslag beslöt stadsfullmäktige anföra besvär i senaten.


Österbottniska Posten, 10 juli 1914, nr 28, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Nykarleby Jernväg i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-12-03, rev. 2023-12-03 .)