Stadsfullmäktige

sammanträdde i tisdags i rådhuset. Samtliga ledamöter närvoro. Förhandlingarna präglades av livliga diskussioner och varade i tre timmar på grund av det första ärendets omfattning. En slutlig reglering av löneförhöjningarna nåddes dock ej ännu denna gång.

— — —

Vissa personer i Munsala ha inlämnat besvär i anledning av kommunalfullmäktiges beslut angående kommuners deltagande i kostnaderna för banbygget Kovjoki—Nykarleby. Länsstyrelsen hade sänt handlingarna i ärendet till järnvägskommittén i Nykarleby stad för utlåtande. Handlingarna föredrogos till stadsfullmäktiges kännedom, varjämte stadens medlemmar i järnvägskommittén berättigades använda stadens jurist vid avgivandet av utlåtande.

— — —*

Arbetet

på banbygget går numera bra undan. Borrningen sker med pressluft med en fart av över en meter djupa borrhål på en kvarts timme. En mans borrning ger arbete åt de flesta övriga med att undanskaffa de lössprängda stenarna. I. ö. har växlar avsänts till Kovjoki för inbyggnad vid stationen, likaså skola gruståg någon av de närmaste dagarna släpa grus till stationsområdet för växlarnas inbyggande.


Österbottniska Posten, 22.08.1947, nr 34, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Järnvägsnotis i tidigare nummer.
Järnvägsnotis i nästa nummer.
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-12-11/HK, rev. 2023-06-04 .)