Järnvägsbygget


Banbygget pågår nu under den tredje veckan från begynnelsen. Sprängningarna i närheten av Kovjoki station fortsätta och arbetsstyrkan har senast varit 30—40 man.

I måndags sammanträdde järnvägskommitténs arbetsutskott i Kovjoki med baningenjör Kuitele, som för ändamålet kommit dit. Utskottets önskemål om ökad fart i arbetet mötte stor förståelse av baningenjören och han meddelade, att han skall göra allt för att pressa upp farten. En luftkompressor för bergborrningen har anlänt och en fackman skall biträda vid skötseln av motorn och med att instruera borrarna, varför man beräknar att bergmassivet bör vara bortsprängt i sin helhet om några dagar.

Då man väntar större arbetarstyrkor under tiden förrän skördearbetet börjar på allvar, kommer järnvägsstyrelsen vid behov att ställa ytterligare en arbetsledare till förfogande. I Munsala har man t. ex. under de senaste dagarna visat stort intresse för banbygget. Bland annat skall en lastbil från Munsala Handelslag transportera talkofolk fram och tillbaka mellan arbetsplatsen och Munsala. Bilen kommer att under arbetstiden göra transportkörslor för banbygget. Även från landskommunen väntas talkofolk nu. Transporterna från staden till Kovjoki skall också i detta fall skötas av en lastbil. Om nödigt kan, enligt vad järnvägskommittén meddelar, god inkvartering ordnas alldeles i närheten av arbetsplatsen.

Vid sammanträdet i måndags diskuterades även de omläggningar av bangården, som skola ske i Kovjoki. Med baningenjörens samtycke beslöt man att anhålla om att endast en utgående växel för stickspåret till Nykarleby skulle byggas i år, medan de mera omfattande och dryga omläggningarna skulle skjutas upp till nästa sommar.

Baningenjören meddelade vidare att skenmaterialet på stickspåret blir något grövre än man från början trott. Arbetet underlättas i någon mån av detta och sliperåtgången blir mindre, 1,500 st. per bankilometer i stället för tidigare beräknade 1.750 st. För övrigt torde slipersågningen bli färdig denna vecka och utkörningen fortgår enligt uppgjort program.

Utsikterna för framtiden äro goda, anser arbetsutskottet och väntar att talkofolket skall väl tillvarata mellantiden till skörden nu.


Österbottniska Posten, 08.08.1947, nr 32, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Järnvägsnotis i tidigare nummer.
Järnvägsnotis i senare nummer.
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-12-11/HK, rev. 2023-06-04 .)