Häradshöfding P. W. Lybecks testamente. Vid Svenska litteratursällskapets möte den 21 september meddelas, att aflidne vicehäradshöfdingen P. W. Lybeck i testamente tilldelat sällskapet 30,000 mark, hvaraf räntorna skola användas såsom prisbelöning för förtjänstfull skönlitterär författarverksamhet på svenska språket, företrädesvis åt finländska författare eller författarinnor, hvarvid testator uttalat den önskan, att skönlitterärt arbete med historiskt och särskildt s. k. fornnordiskt ämne måtte, för såvidt detsamma i öfrigt kan anses ha nödiga kvalifikationer, varda ihågkommet. Såsom villkor utfäster testator dessutom att under de första åren efter det sällskapet emottagit medlen, den årliga ränteafkastningen bör tilldelas direktorn vid Nykarleby seminarium K. E. Vichmann såsom en erkänsla för det myckna han i dikt och gärning oförtrutet och utan lön verkat för den svenska saken i detta land.


Österbottniska Posten, 29.09.1911, nr 39, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Lybeck av Einar Hedström.
Lybeck testamenterade medel även till staden.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-04-24, rev. 2023-04-24 .)