STORA SPRITBESLAG UTANFÖR NYKARLEBY.

 

6100 liter anträffade.

Senaste söndag och på natten till måndagen gjorde sjöbevakningen ett större spritbeslag i Soklot skärgård. Sjöbevakningsbåten  H.V. 63 befann sig på patrull i dessa vatten och manskapet gjorde som vanligt strandhugg för att verkställa letningar efter sprit. Letningarna kröntes denna gång framgång, i det att man på Granskär anträffade ca 2000 liter sprit, och då man fortsatte efterforskningarna anträffades även på Bässkär ett ungefär lika stort parti. Sammanlagt överkom sjöbevakningen 404 kanistrar à 10 liter eller således 4040 liter sprit. Spriten lastades ombord på bevakningsbåten och inhämtades till Jakobstad.

På tisdagsnatten gjordes ett nytt fynd i samma skärgård. På en annan holme fann nämligen manskap från A.V. 26 ett parti sprit innehållande sammanlagt 2060 liter. Kanistrarna voro lätt övertäckta med gräs. Ingen ägare syntes till.

Av allt att döma härstammar den nu beslagtagna spriten från den engelska spritkryssaren Anna V, vilken under de senaste tiderna varit verksam i Bottenhavet. Ute i skärgården hade sjöbevakningen tidigare iakttagit en motorbåt ombord på vilken befunno sig ett antal kända spritsmugglare från Jakobstad och Nykarleby. Motorbåten förde vid tillfället inte någon last, och ombord på densamma kunde ingenting förgripligt anträffas, men man kan väl förmoda, att männen voro ute i smugglingsärenden.

Spritsmugglingen synes i detta nu, trots vårljuset, vara synnerligen intensiv vid landets kuster.

Utanför Björneborg har kapats en spritkryssare med 4200 liter sprit och 36000 mk i kontanter. Dessutom har ett flertal mindre beslag gjorts här och var.

- Vid Finska vikens kuster ha de senaste dagarna beslagtagits farkoster med sprit ombord o.s.v. Smugglarna ha vid olika tillfällen försvarat sig med eldgivning. Inga människoliv ha dess bättre under dessa strider gått till spillo.

 

Österbottniska Posten nr 20/1933.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Jag har ett par smuggelsprikanistrar vid torpet.Läs mer:
Fler fynd.
Blodig drabbning vid Torsö, 1 död och fyra sårade.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2011-05-01, rev. 2020-01-16 .)