Österbottniska Posten oktober 1947


Tomtauktion.

Enligt stadsfullmäktiges beslut försålde stadsstyrelsen i onsdags på kvällen på offentlig auktion i rådhuset fyra stadstomter. Samtliga tomter såldes till fastställt minimipris mk 41:- per kvdrm.
    Tomten N:o 72 belägen strax ovanom berget ovanför Karleborg inropades av affärsmannen B. A. Blomqvist, tomten N:o 183 i hörnet av Lybecks- och Mathesiusgatorna av montören K. Kronqvist, medan tomterna N:o 193 i hörnet av Karlmans och Källbacksgatorna [? Gatorna korsar inte varandra.] ävensom N:o 107 i hörnet av Mathesius och Grev Tottgatorna inropades av byggmästare K. J. Ahlskog för klienters räkning.
    Tomterna äro delvis bevuxna med träd, som dock böra skilt inlösas av köparen, f. ö. blir medelpriset för dessa tomter 40.000 mk.

————


Österbottniska Posten, oktober 1947.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Införd 2004-12-29.)


Rådstuvurätten

dömde vid sitt senaste sammanträde trenne personer för reglementeringsbrott, bestående i att den ena personen sålt alla sina ransoneringskort åt de två andra. Säljaren dömdes till 3.600 mks böter, varjämte försäljningssumman mk 2.450:- förklarades förbruten till staten. Köparna dömdes till 2.000 respektive 3.600 mks böter.

————

Svenska dagen.

I kväll kl. 19,30 sammanträder å Wiks hotell representanter för i staden verksamma svenska politiska sammanslutningar samt religiösa och kulturella svenska föreningar för att överlägga om firandet av svenska dagen samt fastställa program för den traditionella svenska festen den 6 november.