Torrläggningsföretag. På särskilda inom Nykarleby och Jeppo socknar jordägares vägnar ingick dess syssloman Erik Lindqvist år 1909 till senaten med anhållan om statsbidrag för utdikning af Soklotviken, Storträsket, Sorvistmossorna m. m. på de af Kejs. Senaten den 22 maj 1903 om kronans deltagande i torrläggning af sanka marker fattade bestämningar af innehåll, att kronan deltager i kostnaderna med en tredjedel jämte arbetsledning och redskap samt jordägarne återstående två tredjedelar, och att för denna jordägarnes andel dessa finge amorteringslån. Det af sysslomannen Erik Lindqvist jämte ansökan inlämnade kostnadsförslaget slutade på en summa stor 98,500. Efter det ärendet föredragits i senaten och denna återställt handlingarna för att kompletteras med en ny föreningsskrift sammanträdde intressenterna i onsdags å sockenstugan på kallelse af landtbruksingeniör G. M. von Essen. Alla närvarande undertecknade föreningsskriften och dessutom beslöts att sysslomannen Lundqvist skulle besöka de frånvarande i företaget intresserade jordägarne för att erhålla deras namnteckning å föreningsskriften.Storträsket är ett populärt namn i Nykarlebytrakten; 6 i Munsala och 2 i f.d. landskommunen. Texten gäller väl något av de två uppe i högra hörnet.
Från google maps.


*     *     *

Intresse för våra föreningar. Guvernör Widnäs har från kommunerna i länet genom polismyndigheterna infordrat samtliga inom de särskilda kommunerna existerande föreningars stadgar.   Utlottning af motorbåt. I onsdags på aftonen utlottades lokomotivförar E. Widells motorbåt. Arbetaren Gustaf Andersfon från Frillan blef därvid den lycklige winnaren.
Bernhard Otto Widnäs var landshövding 1910–1913.

Undrar varför Edvard Widells motorbåt utlottades. Han dog först 1918.


Österbottniska Posten 10 mars 1911, nr. 10, s. 3.
Hämtat från Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Senare torrläggningar av Ernst Smeds i Nykarleby Skogsvårdsförening r.f. 1936—1986.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-04-23, rev. 2017-04-23 .)