Ur Seminariets årsberättelser


1898—1899

Föräringar.

Af lärarekandidaten K. F. Liewendahl en insektsamling, några körsbärs- och plommontelningar från Föglö äfvensom andra växter. Under tidigare år hafva flere seminarieelever hitsändt vilda växter till utplantering i botaniska blomsterlandet.

Af lektor K. E. Wichmann en Falco tinnunculus [tornfalk], uppstoppad. Af lotslärlingen August Högbacka en rostig stigbygel, upphittad på ängen »Svänkan» å Högbacka hemmans mark och trol. förskrifvande sig från 1808 års krig. Af målaren J. Flinkfelt en ovanligt stor kräfta, fångad i Nykarleby elf; af Lärarekandidaten F. Vesterlund ett ryskt kopparmynt från 1775 och af eleven A. F. Strömsten en flaska innehållande sjögräs (alger) från »Sargassohafvet».

Till de föräringar från tidigare år den till seminariets 25-årsfest utg. berättelse upptager tillägges här, delvis såsom rättelse: från Jyväskylä Seminarium enl. skrifvelse af den 19 sept. 1873: Finlands statskalender för åren 1827—1864 samt ett större parti böcker, tidskrifter, läroverksprogram m. m. mest på svenska språket. Af lektor L. L. Lauén i Wasa 1 april 1873 ej mindre än 100 exx. af hans skrift »Om folkskolans nödvändighet» att »utdelas bland allmoge som besöker seminariet», eller åt andra. Af Friherre M. V. von Born en modell-stol i antik stil, svarfvad, såsom det uppgifvits, af kärnfriskt väggtimmer från en nedrifven gammal byggnad å Sarflaks egendom i Pernå.1899—1900

Föräringar.

Seminariet har under året ihågkommits med följande föräringar:

Till biblioteket, af resp. bestyrelser för prestmöten i Jyväskylä 1898 och Nykarleby 1899 dessa mötens tryckta förhandlingar; af direktor Z. Schalin hans senast utgifna skrifter, »Lindrom skapelsens suckan», »Vägen till paradiset» och »Si, jag står för dörren och klappar»; af lektor G. Hedström hans utgifna Ritkurs för folkskolan och slutligen af Z. Topelii arfvingar Landtmäteriöfverstyrelsens stora generalkarta öfver Finland, som prydt en vägg uti matsalen i skaldens hem å Björkudden.

Till naturaliesamlingen: af folkskolläraren A. Dahl en samling lefvande växter, öfvervägande ormbunkar från Norrland; af jordbrukaren Svedlin i Munsala genom eleven M. Holmberg en samling hummerlarver och yngel i olika utvecklingsstadier af en amerikansk fiskart, »Shad» (Alosa?): af nyl. aflidna kaptenskan Hilma Blombergs arfvingar pressade »blommor från Napoleons graf på S:t Helena», hvilka nämnda fru själf på stället plockat samt ett stycke blyglans, enl. uppgift från Egypten och en korall; en samling pressade växter från södra Finland af eleven W. W. Wahlbeck; en s. k. »maralubba» (»Hexenbesen») af väldiga dimensioner, bildad i toppen af en smärt gran, förärad af smeden Erik Ryss från Nykarleby landsförs.; genom eleven Aage Kurtze en kollektion naturalier, samlade under sjöresor af hans fader sjömannen Kurtze, bland hvilka må nämnas: spongier, »sjöäppel», fogelkranier, sargassoalger m. m., af direktor Z. Schalin en samling spongiller, tagna i Nykarleby elf vid Ragnörn.1900—1901

Föräringar.

Af seminaristen N. Y. Engdal en mindre samling mineralier från Kimito, bl  a. de sällsynta: skogsbölit och tantalit m. fl. Af kantor J. W. Nessler en egendomlig förvittrad bärgart funnen vid brunnsgräfning i Kovjoki. Af enkan Lovisa Boman ett af henne uppdraget äppelträd. Af ingeniör Th. Heikel en officersvärja från gamla tider. Årsberättelser från en hop läroverk och officiella statistiska arbeten från embetsverken hafva välvilligt tillställts seminariet som förut.1907—1908

Föräringar.

Sjöman W. Andersson från denna stad har till de naturhistoriska samlingarna förärat 2 st. valrossbetar från Ostkap.

Seminariets byggnader.

Under vintern 1906 erhöll en för seminariet synnerligen viktig fråga, sin lyckliga lösning, då nämligen ett anslag af 187,320 mk beviljades för ombyggnad af verkstadslokalen och för nybyggnad af en särskild lokal för öfningsskolan enligt ritningar, uppgjorda å läne-byggnadskontoret i Vasa. Den nya byggnaden skulle uppföras på de s. k. stenhustomterna, vid torget, hvilka för sådant ändamål af hrr stadsfullmäktige gratis ställts till disposition. Arbetet å byggnaden vidtog äfven nämnda år, och skulle huset kontraktsenligt vara färdigt den 1:sta augusti 1907. Dock, drog arbetet längre ut på tiden, och först den 17 december var huset så färdiga att det kunde afsynas. Sedan äfven dess centralvärmeledning, levererad af Björneborgs mekaniska verkstad, den 18 januari blifvit afsynad och godkänd, emottogs byggnaden till begagnande, och den 22 i samma månad vidtog undervisningen därstädes. Det nya skolhuset är af tegel i två våningar utom bottenvåningen. Genom två ingångar inträder man först i en rymlig hall, hvarifrån en bekväm trappa leder upp till de ljusa, 5 m. breda korridorerna. Klassrummen äro 8, hvaraf hälften med en golfyta af 46 kvm.; två äro 53 kvm. och två 68 kvm.

Ett af de största, rummen är apteradt till slöjdsal. Gymnastiksalen, som går genom bägge våningarna, är 136 kvm. och står i förbindelse med badrum, hvarest 4 elever på en gång kunna erhålla dusch. Dessutom finnes ett rum för skolans lärarpersonal, ett för lärarkandidaterna samt nödiga materialrum. I bottenvåningen finnes rum för vaktmästaren, för centralvärmeledningsapparaten samt WC. Hela lokalen gör ett synnerligen godt intryck, och ha, de gynnsamma förhållanden, under hvilka, öfningsskolan nu arbetar, synbarligen haft ett godt inflytande på undervisningen och skollifvet i allmänhet.

Den gamla verkstadsbyggnaden har blifvit tillbyggd och ändrad, så, att en betydligt, utvidgad verkstadslokal erhållits och dessutom särskild teckningssal, rum för öfverspelning och ett sällskapsrum för elevernas räkning, hvilket dock ännu icke kunnat möbleras.

I seminariet har genom öfningsskolans (kl. I & II) bortflyttning erhållits ett särskildti naturvetenskapligt auditorium, hvilket under instundande sommar kommer att inredas.

Samtliga byggnadsarbeten utfördes af byggmästaren V. Helander från Tammerfors och efter hans under sommaren 1907 inträffade död af stärbhuset. I följet af flera, omständigheter blef det beviljade anslaget öfverskridet med omkr. 30.000 mk.

För anskaffande af nya mobilier till öfningsskolan erhölls på ansökan ett anslag af 2,400 mk och har sålunda erhållits nya pulpeter för 50 elever (Högfors' modell), 6 lärarpulpeter, kateder för festsalen, stolar, soffor och ett nytt orgelharmonium.

 
1911—1912

5. Byggnader och inventarier.

Seminariets byggnader ha under året undergått sedvanlig årsreparation (»årsremont»). Den nya färdiga lokalen för maskinisten vid öfningsskolan har numera upplåtits från början af läseåret till hans begagnande. Lösöret har i mån af behof reparerats och ökats. Elektrisk belysning har införts i seminariet (klassbyggnaden, internatet, direktorslokalen samt ekonomibyggnaderna och verkstadsbyggnaden) samt vid afsyningen godkänts af vederbörande. Seminariets skogspark med däri uppförda smärre byggnader har i mån af disponibla tillgångar begynt upphjälpas från sitt under senare år iråkade förfall.


6. Bibliotek.

Seminariets bibliotek har under året ökats med 73 volymer och varit öppet för utlåning onsdagar kl. 10—11 f. m. och lördagar kl. 2—3 e. m. Vid början af läseåret upplåts åt seminaristerna ett handbibliotek omfattande 114 volymer uppslagsböcker, anskaffade med ett af Skolöfverstyrelsen tidigare beviljadt extraanslag.

Vid såväl seminariets som öfningsskolans bibliotek har katalogiseringen försiggått enligt Deweys decimalsystem samt utlåningen enligt Newarks utlåningsmetod.

Undervisning i biblioteksvård har meddelats lärarkandidaterna delvis på för ändamålet särskildt anordnade undervisningstimmar i klassen, delvis i samband med praktiska öfningar och arbeten på själfva biblioteket.

Elevbiblioteket vid öfningsskolan, som vårdats af öfverläraren Hj. Björkvall, har ökats med 56 volymer samt varit öppet för utlåning lördagar kl. 3—4 e. m.


7. Donation.

Genom gåfvobref af den 17 november 1905 har assessorskan Alexandra Lindbohm testamenterat och efter hennes död numera öfverlämnats 1,000 mk till elevstipendier vid seminariet. Åt seminariets lärarkollegium lämnades bestämmandet af stipendiernas antal och storlek. Ett belopp, stort Fmk 22:65, utgörande återstoden af till en vård å lektor Max Strömbergs graf hopsamlade medel, har öfverlämnats genom d:r K. J. Hagfors försorg till aflidne verkmästaren vid seminariet J. W. Nesslers fond.

(Inf. 2005-11-20.)
1912—1913

4. Byggnader och inventarier.

Seminariets byggnader ha under året undergått sedvanlig årsreparation. Lösöret har i mån av behov reparerats och ökats. Seminariets skogspark med däri uppförda smärre byggnader har i mån av disponibla tillgångar fortfarande begynt upphjälpas från sitt under de senare åren iråkade förfall.


5. Bibliotek och samlingar.

Seminariets bibliotek har under året ökats med 85 volymer och varit öppet för utlåning onsdagar kl. 10—11 f. m. och lördagar kl. 2—3 e. m. Professor V. Heikel har förärat till seminariebiblioteket ett exempl. av hans ”Gymnastikens historia”. Seminaristerna Nymark och Falk ha förärat till seminariets samlingar en uppstoppad ripa.

Vid såväl seminariets som övningsskolans bibliotek har katalogiseringen försiggått enligt Deweys decimalsystem samt utlåningen enligt Newarks utlåningsmetod.

Undervisning i biblioteksvård har meddelats lärarkandidaterna delvis på för ändamålet särskilt anordnade undervisningstimmar i klassen, delvis i samband med praktiska övningar och arbeten på själva biblioteket såväl i seminariet som övningsskolan.

Elevbiblioteket vid övningsskolan, som vårdats av överläraren Hj. Björkvall, har ökats med 8 böcker och var vid läseårets slut inalles 293 volymer. Biblioteket, som varit tillgängligt för kl. III—VI med tillsammans 103 elever, har öppenhållits för utlåning fredagar kl. 3—4 e. m. Boklånens antal har under läseåret stigit till 1,936.

Undervisningsmaterielen vid övningsskolan har ökats med en karta över Ryssland av Fr. Bamberg samt 22 kolorerade kulturhistoria bilder med motiv från Ryssland.

Till övningsskolan har eleven Ture Kronqvist förärat en kanonkula från 1808—09 års krig, hittad i en åker invid Jutas slagfält.


6. Donation.

Under höstterminen 1912 inlämnades genom fröken Mimmi Lybeck av hennes framlidne broder, vicehäradshövdingen Paul Verner Lybeck till Nykarleby seminarium enligt gåvobrev av den 5 maj 1910 donerade 5.000 mark att efter hans frånfälle, som inträffade den 11 juli 1911, tillfalla den av hans avlidne fader rådmannen Johan Adolf Lybeck stiftade fru Augusta Lybecks fond för elevstipendier.
1914—1915

6. byggnadsfrågor.

Till särskilda av kollegiet och direktor samt överinspektör tidigare föreslagna rumförändringar i seminariets klass- och verkstadsbyggnader ha för tidsomständigheternas skull anslag icke nu kunnat beviljas. Seminariets övningsskolas byggnader ha likaledes för samma orsakers skull undergått en mot förr rätt begränsad årsreparation. Ringledningsbatterierna i övningsskolan ha ersatts med en vexelströmsmagnet med därtill hörande dubbelklockor. Särskilda värme-ledningsbatterier ha förstärkts och ett nytt insatts i kandidaternas samlingsrum.


7. inventarier, undervisningsmateriel och bibliotek.

Seminariets inventarium och lösöre har i mån av behov ökats och reparerats. Till övningsskolan ha inköpts 40 st. Rettigpulpeter samt nya stolar och soffor till fest- och gymnastiksalen. Vidare har inköpts för övningsskolans metallslöjd, vilken från och med senaste höst införts i VI klassen, en verktygskollektion med sex skruvstycken. Dessutom har anskaffats en kemisk apparatsamling (Bonsdorff-Sippola), teckningsundervisningens kollektion förstärkts och en dyrbar skioptikonapparat [projektor] med globoskop inköpts till seminariet.

Till seminariets samlingar har skänkts en bikaka av eleven Borgholm samt 2 st. äldre svenska kopparmynt från förra hälften av 1700-talet av lärarkandidaten Karlsson.

Överläraren Hj. Björkvall har till övningsskolan förärat lava och svavelstenar från det inre av Vesuvius' krater, vulkaniskt stuff och ett stycke slipad marmor av en gravplatta i Roms katakomber samt blad av fikonträdet och andra sydländska växter; föremålen hämtade å ort och ställe i Italien under en studieresa senaste sommar.

Seminariets bibliotek har under året okats med 120 volymer, vilka fördela sig på bibliotekets olika avdelningar på följande sätt:

Allmänna verk 10
Filosofi och pedagogik 4
Religion 8
Samhällslära 14
Språkvetenskap 5
Naturvetenskap 6
Empirisk vetenskap 16
Konst 2
Litteratur 32
Historia och geografi 23

Summa

120


Av dessa volymer äro 39 stycken förvärvade genom inköp; 79 stycken hafva erhållits såsom gåfvor av vicehäradshövding P. V. Lybecks sterbhus samt 2 stycken af dr K. J. Hagfors.

Biblioteket har varit öppet för utlåning onsdagar 10—11 f. m. samt lördagar kl. 2—3 e. m.

Vid såväl seminariets som övningsskolans bibliotek har katalogiseringen försiggått enligt Dewey's decimalsystem samt utlåningen enligt Newark's utlåningsmetod.

Undervisning i biblioteksvård har meddelats lärarkandidaterna delvis på för ändamålet särskilt anordnade undervisningstimmar i klassen, delvis i samband med praktiska övningar och arbeten på själva biblioteket såväl i seminariet som övningsskolan.

Elevbiblioteket vid övningsskolan har ökats med 47 böcker och hade vid läsårets slut innalles 371 volymer. Biblioteket, som varit tillgängligt för kl. III—VI med tillsammans 131 elever, har öppenhållits för utlåning fredagar kl. 3—4 e. m. Boklånens antal har under läsåret stigit till 1,727.


8. Donationer

ha ej under läseåret gjorts.1916—1917

Byggnadsfrågor.

Under året ha blott de vanliga årsreparationerna blivit verkställda. Men kan i detta sammanhang nämnas, att normalskolebyggnaden hela läseåret varit upptagen av inkvarterad rysk militär, som jämväl använt seminariets bastu och med den påföljd, att den nedbrann till grunden den 15 april. Anhållan om dess återuppbyggande har jämte ritningar och kostnadsförslag ingått till överstyrelsen.
1917—1918

6. Byggnadsfrågor.

Under året ha blott de vanliga årsreparationerna blivit verkställda. För seminariets badhus, som nedbrann till grunden i april 1917, har ny ritning blivit uppgjord, och ett anslag, stort 28,000 mk. har den 29 sept. 1917 beviljats för uppförande av en ny bastu av tegel, men byggnadsarbetet kunde vidtaga först i maj 1918. (Badhuset blev färdigt på hösten och avsynades den 11 nov. Det kom att kosta enligt uppgift 41,500 mk.)


10. Dyrtiden och kriget.

Det gågna året har i alla avseenden varit ett hårt år för Nykarleby seminarium. Till följd av dyrtiden och ökade möjligheter för ynglingar till förvärv på andra levnadsbanor har elevantalet under de gångna åren snabbt minskats. I första klassen ha endast de elever, vilka fått plats på internatet eller varit hemma i staden eller dess närmaste omgivning, kunnat bedriva studier, och över huvud har det visat sig, att blott interner, och lärarkandidater kunnat uppehålla sig. Inackordering har i allmänhet icke på de sista åren fås, utan ha externa bildat ett bespisnings-andelslag. Där dock priset för medlemmarnas mat steg under det gångna läseåret till 150 mk pr månad och person. (För närvarande, november 1918, beräknas priset till 250 mk pr månad och person). Då priset på kläder och omkostnaderna för resor jämväl stigit oerhört, kunna fattigare elever icke slå sig fram. Då seminariekursen mitt under dyrtiden blivit 5-årig, kan man för närvarande icke beräkna framtidsmöjligheterna för den ungdom, som vill ägna sig åt folkskollärarkallet. Studiekostnaderna bli nämligen orimliga.

Det minskade elevantalet och kriget ha menligt inverkat på skollivet och elevsammanslutningarna. Elevkonventet har dock haft tämligen regelbundet små sammanträden, elitkvartetten sina övningar liksom också hornseptetten.

Natten mot den 28 jan. 1918 omkring kl. ½ 5 blevo eleverna i seminariets internat väckta av okända personer. Då eleverna bildat en egen skyddskår, till vilken de allra flesta hörde, klädde de sig och begavo sig ut för att få närmare besked om vad som var å färde. Skyddskårister från landet och staden hade samlat sig på seminarieområdet, och efter ett par timmar erhöllos gevär och ammunition, varpå skaran tågade till de lokaliteter där ryska soldater bodde. Dessa gåvo sig utan strid och utlämnade sina vapen. Men snart kommo underrättelser om blodiga strider i Gamlakarleby, varför en del seminarister jämte andra skyddskårister skyndade dit till hjälp. Då de icke där behövde deltaga i någon batalj, begåvo sig seminaristerna under ledning av lektor Otto Nylund till Uleåborg, där de deltago i stormningen och råkade in i ett svårt kulregn. Samtliga seminarister kommo emellertid helbragda även ur den affären. Deltagarna i expeditionen till Uleåborg voro, utom lektorn Nylund, följande: Från kl. I Ture Granqvist och Sven Lindholm, från kl. II R. Dahlbo, F. Forssell, Ernst Holm, Herman Häggkvist, Georg Nylund, Åke Sundqvist och Harald Österberg, från kl. III Selim Klockars, E. Lindgren, Oskar Nissfolk, Hj. Strandberg och Ragnar Tjeder, från kl. IV Anton Björk.—Efter återkomsten från Uleåborg begåvo sig några till artilleriskolan i Jakobstad, andra till krigsskolan i Wörå eller till officerskurserna i Seinäjoki.

Följande elever befunno sig sedan under våren i militärtjänst: från kl. IV K. G. Andersson (telefonist), J. O. Axelsson, A. Björk och S. Degerholm (som fänrikar efter genomgången kurs i officersskolan), R. Dahlgren (sanitär), A. Fellman, U. Gädda, E. Wide och A. V. Storgårds (den sistnämnde som musikant); från kl. III S. Klockars, O. Nissfolk, Hj. Strandberg, R. Tjeder och Verner Wiklund; från kl. II R. Dahlbo, F. Forssell, E. Holm, G. Nylund, Åke Sundqvist och Harald Österberg.

Eleven Strandberg blev efter striderna i Wirdois och Messuby befordrad till fältväbel, eleven Gädda till underofficer. Några elever deltogo i striderna mellan Filppula och Tammerfors, Verner Wiklund fick sitt högra armben avskjutet vid erövringen av Tammerfors. De som ingått i artilleriskolan i Jakobstad, följde med sina batterier till Savolaksfronten, där de deltogo i striderna vid Mouhu m. fl. orter.

T. f. lektor Niilo Böök följde med artilleriet på Savolaksfronten och tjänstgjorde som adjutant. Lektor Otto Nylund följde med artilleriet på Tavastlandsfronten och blev befordrad till reservlöjtnant, följde sedan med sin trupp till Karelen och befinner sig fortfarande i militärtjänst.

Andra seminarister kvarstannade som vakter vid fånglägret i Nykarleby, endast ett fåtal reste hem.

Ingen av seminariets elever stupade, en blev allvarsamt sårad, en fick en svårare kontusion [kross- eller skrubbsår] i striden vid Messuby, men två av eleverna återvände med bruten hälsa (lungsot).

Den 2 febr. yrkade skyddskårens i Nykarleby chef apotekar Wilkman, biträdd av borgmästar Calamnius, att få låta utrymma seminariets lärosalar, där ryska krigsfångar komme att inkvarteras. Då nycklarna icke utlämnades, alldenstund befallningen icke kom från laglig myndighet, hotade skyddskårens chef att tränga in med våld och vräka ut möblerna, biblioteket och den dyrbara undervisningsmaterielen. Hotet verkställdes emellertid icke, och följande natt gav senator Frey i Wasa order pr telefon, att seminariebyggnaderna skulle utrymmas, då de behövdes för inkvartering av ryska krigsfångar, vilka ankommo den 4 febr. till ett antal av omkring 1500. De kvarstannade till krigets slut, de sista avtågade den 4 juni.

Normalskolebyggnaden togs i anspråk av skyddskårens stab och vaktmanskap.

[Läs mer: Innehållsförteckning till kapitlet Frihets-/Inbördeskriget.
1918—1919

Byggnadsfrågor.

Seminariets huvudbyggnad, vilken varit apterad till fångläger, undergick senaste sommar en grundlig reparation, för vilken kostnaderna stego till 17,000:— mk, vartill kom sedvanlig årsreparation av andra byggnader för en kostnad av 8,130:— mk; seminariets nya bastu, som dragit en kostnad av 41,500:— mk, avsynades och godkändes den 11 nov.
1920—1921

Föräringar.

Med tacksamhet omnämnes, att förre direktor Gustaf Hedström till normalskolan förärat 5 tavlor och en väggplansch, samtliga framställande scener ur djurens liv och delvis utgörande kopior av Wrights och Liljefors' målningar, samt att seminariets bibliotek av fröken Emilia Lybeck fått mottaga några äldre böcker, bl. a. Carolia Linné Systema Naturae, Tomus III och Åbo Allmänna Tidning 1810.

Till normalskolan har av eleven Karl Markkula skänkts en kanonkula, funnen vid åstranden söderom staden och härstammande från 1808—09 års krig.

(Inf. 2005-11-27.)1932—1933

Inventarier, undervisningsmateriel och bibliotek.

Inventarier. Under läsåret ha bl. a. anskaffats till kosthållet 31 st. matskedar av nysilver, till seminariet 2 st. vattencisterner av koppar för eleverna samt en gångmatta till trappuppgången i direktorsbostaden.

Undervisningsmateriel. Till seminariet ha inköpts två historiska kartor: A. de Kampen, Imperium romanum och Larva, Suomen historiallinen kartta samt tre uppstoppade fåglar: grissla, rapphöna, sparvuggla och en uppstoppad bisamråtta. Till övningsskolan ha anskaffats två kartor: Jotuni, Europa och Ludt-Walles, De bibliska länderna; fyra uppstoppade fåglar: fjällgås, stare, skäggdopping, spov; fem väggtavlor för historieundervisningen ävensom några nya slöjdverktyg.

Bibliotek. Seminariets bibliotek har under året ökats med 170 band (därav 97 band statistisk litteratur o. a. officiellt tryck) och utgör bokförrådet nu 10,169 volymer. Boklånens antal har varit 1,696, och fördela dessa sig på de olika litteraturklasserna enligt Dewey's decimalsystem på följande sätt: 0 - - - 36, 1 - - - 128, 2 - - - 48, 3 - - - 9, 4 - - - 9, 5 - - - 107, 6 - - - 49, 7 - - - 175, 8 - - - 836, 9 - - - 299.

Övningsskolans elevbibliotek har ökats med 29 nya böcker och innehåller vid läsårets slut 916 band. Boklånens antal har stigit till 874.1937—1938

Byggnadsärenden.

Sedvanlig årsreparation av seminariets byggnader utfördes under sommaren 1937, men flere arbeten måste på grund av anslagets inknappning tillsvidare anstå.


Inventarier, undervisningsmateriel, bibliotek.

Inventarier. Till övningsskolan ha under läsåret anskaffats 2 hyvelbänkar, 1 större bokhylla till lärarrummet och 3 metallstänger för självrullande kartor.

Undervisningsmateriel. Till seminariet ha inköpts följande viktigare undervisningsmateriel: Schwabe, Historisk karta över utvecklingen av Nord-Amerikas Förenta stater samt en geografisk karta över Asien och en över Tyskland ävensom 9 tavlor till Finlands geografi. —Till övningsskolan ha anskaffats 2 kartor över Palestina, 1 över Finland, 1 metrisk totalbild, 1 våg (med särskild arm för framställande av Arkimedes lag), 26 djurplanscher, 1 plint, 2 gymnastikbänkar, 1 gymnastikmatta, 12 svängrep, 3 måltavlor och 1 spjut, varjämte ett antal gymnastikdräkter och några par gummiskor att användas av elever inköpts för medel, som skänkts till skolan.

Bibliotek. Seminariets bibliotek har under året ökats med 134 volymer, och utgör bokförrådet nu 10,722 band. Antalet boklån har varit 1484, fördelade på följande litteraturgrupper: biblioteksväsen 4, tidskrifter och samlingar 31, religion 73, filosofi och psykologi 70, pedagogik 171, språkvetenskap 23, litteraturvetenskap 39, skönlitteratur 514, skön konst 77, historia 184, biografi 13, antropologi 1, geografi 89, teknologi 5, ekonomi 5, gymnastik 18, matematik 18, naturvetenskap 128, medicin 21.

Övningsskolans elevbibliotek, som ökats med 49 böcker, innehåller vid läsårets slut 1,045 band. Biblioteket har anlitats av omkring 50 elever i övningsskolan, varjämte 8 elever i stadens fortsättningsskola lånat 176 böcker. Antalet boklån utgjorde under höstterminen 739 och under vårterminen 702, inalles 1,441 lån.


Gåvor.

Med anledning av lektor Jernströms död sammansköto seminariets och övningsskolans lärare samt seminariets nuvarande elever och några vänner till den avlidne medel till en stipendiefond, som kallas »Lektor Lars Arne Jernströms minnesfond», och av vars räntemedel årligen skall utges ett stipendium till en elev, som gjort goda framsteg i teckning eller slöjd. De donerade medlen utgjorde 1,776 mark.

Den 30 december mottog seminariet av f. direktorn, doktor K. J. Hagfors en summa, stor 1,000 mark, för att med detta belopp öka den stipendiefond, som han grundat år 1935 under namnet »Fil. doktor K. J. Hagfors' premiefond».

Den 1 april donerade lektor Maria Castrén till seminariet en stipendiefond, stor 1,000 mark, som skall bära namnet »Lektor Maria Castréns Fe-pa-tå fond», och vilkens räntor årligen skola utdelas som stipendium åt en eller flere elever i övningsskolans högre klasser, som visat särskilt intresse för och gjort goda framsteg i tonträffning.

Även fonden »Margareta Björkvalls minne», vars räntor som stipendier tilldelas övningsskolans elever, har genom gåva ökats med 100 mark.

Av professor Woldemar Backman har seminariet fått mottaga hans värdefulla publikation »Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkten 1721—1857.» Lektor A. Huldén har skänkt Fr. W. Foersters svåråtkomliga arbete »Skolan och karaktären» samt sin egen »Logik och metodlära».

Av direktorskan E. Fougstedt har till seminariet förärats nickelmalm från Kolosjoki gruva i Petsamo, av läraren Otto G. Holmberg täljsten från Handöl och kalksten från Borghamn samt av eleven Inga Anttila två vildsvinsbetar.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har jämväl detta läsår beviljat ett anslag av 700 mark för bespisning och beklädnad av mindre bemedlade elever i normalskolan, varjämte från stiftelsen meddelats, att ett belopp av 350 mark för samma ändamål kommer att givas till skolan för nästa hösttermin.

Föreningen Svenska Folkskolans Vänner har beviljat 500 mark för anskaffande av tidskrifter till lärarkandidaternas samlingsrum i normalskolan. Med anslaget ha prenumererats 6 tidskrifter, av dem 3 inhemska och 3 från Sverige.

För alla dessa värdefulla gåvor ber seminariet härmed få ge uttryck åt sin tacksamhet.
1938—1939

Byggnadsärenden.

Under sommaren undergick seminariet jämte övningsskolan en omfattande och välbehövlig reparation. Särskilt gällde detta övningsskolan. I stället för de gamla sönderrostade ångpannorna installerades två nya, av Högfors' bruks fabrikat och med en eldyta av 16 kvadratmeter. Panngropen, som inte varit tät, isolerades ånyo. Värmekammaren flyttades, och erforderliga nya öppningar i källarvåningens murar gjordes. Samtliga gamla värmeledningar i huset avlägsnades och ersattes med nya, vilka för värmeeffektivitetens skull gjordes något kortare än de gamla och nu ha en löpande längd av omkring 200 meter. En ny varmvattencistern, med kopparledningar och rymmande c:a 1,000 liter, inmonterades. Nya belysningsledningar och nya elektriska ringledningar installerades, lärarrummet med förrum och kandidaternas samlingsrum erhöllo korkmattor, och vissa bristfälligheter i yttertaket avhjälptes. Samtliga golv, väggar, tak, dörrar och fönsterbågar samt soffor och stolar målades, väggarna överallt i en svagt grågul färgton, golven och sofforna i en dämpad grågrön. Likaså målades skolhusets yttre och erhöll en vitgul färg.

Vid seminariet däremot måste reparationsarbetena avbrytas, emedan de beviljade anslagen togo slut. På seminariets huvudbyggnad och verkstadsbyggnad sattes nytt plåttak, och klassrummen målades och tapetserades, men gymnastiksalen och kosthållsbyggnaden lämnades orörda. Växthuset, vilket är så gott som fallfärdigt, uppstöttades och målades invändigt. Enligt utfästelse av synemännen skulle reparationen fortsättas denna sommar.


Inventarier, undervisningsmateriel, bibliotek.

Inventarier. Till kosthållet och internatet ha under läsåret anskaffats 90 stycken handdukar och 60 st. dynvar.

Övningsskolans inventarier ha ökats med bl. a. ett lärarbord med stol samt ett bord med stolar, avsett för en läsvrå i sammansatta klassen.

Undervisningsmateriel. Till seminariet ha inköpts följande viktigare undervisningsmateriel: en gasaccumulator, en elektrisk experimenttavla jämte likriktare, en universalgalvanometer och optisk skiva; Roth, karta över Australien och Oceanien, karta över Nord-Amerika; 4 st. planscher från Nord-Amerika; 4 st. uppstoppade djur (ekorre i vinterdräkt, skata, kärrhök, storspov). — Till övningsskolan ha anskaffats en uppstoppad bisamråtta och spillkråka.

Seminariets konstsamlingar ha utökats med fyra grafiska blad av konstnärerna Segerstråle, Kulovesi, Tuhka och Paischeff samt med en gipsavgjutning av en egyptisk koilanaglyt.


Bibliotek.

Seminariets bibliotek har under året ökats med 176 volymer, och utgör bokförrådet nu 10,898 band.

Antalet boklån har varit 1,454, fördelade på följande litteraturgrupper: biblioteksväsen 10, tidskrifter och samlingar 42, religion 46, filosofi och psykologi 39, pedagogik 99, språkvetenskap 10, litteraturvetenskap 51, skönlitteratur 597, skön konst 67, arkeologi 3, historia 138, biografi 15, geografi 101, samhälls- och rättsvetenskap 13, teknologi 10, ekonomi 2, gymnastik 6, krigsväsen 1, matematik 14, naturvetenskap 175, medicin 15.

Övningsskolans elevbibliotek, som ökats med 37 böcker, innehåller vid läsårets slut 1,086 band. Biblioteket har anlitats av omkring 50 elever i övningsskolan, varjämte några elever i stadens fortsättningsskola lånat tillsammans 96 böcker. Antalet boklån utgjorde under höstterminen 544 och under vårterminen 407, inalles 951 lån.


Gåvor.

Med anledning av att direktor Fougstedt senaste vår lämnade sin befattning, donerade en av hans forna elever, en hospitant, 500 mark till grundplåt för en stipendiefond, som skall bära namnet »Direktor Nils Alarik Fougstedts stipendiefond» och över vars användning direktor Fougstedt skulle få bestämma. Han bestämde, att räntorna skulle användas som stipendium åt en välartad elev i någon av seminariets högre klasser, som visade särskilda anlag för de matematiska ämnena. Fonden har sedan dess ökats och utgjorde vid årsskiftet 1,021 mark.

Seminariets herbarium har ökats genom gåvor av eleverna B. Abrahamsson och E. Gustafsson.

Lärar J. Åbonde har till seminariet skänkt fossil från Själland (sjöborre).

Seminariets båda verkmästare ha förfärdigat och till seminariet skänkt ett antal apparater för fysikundervisningen.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har såsom bidrag till beklädnad och bespisning av mindre bemedlade elever i övningsskolan beviljat i två poster tillsammans 1,050 mk, varav 350 mk under höstterminen fördelades mellan åtta elever vid inköp av skodon eller klädesplagg. Återstoden, 700 mk, mottog skolan kort före vårterminens slut.

Föreningen Svenska folkskolans vänner har beviljat 500 mk för år 1939 som bidrag till anskaffande av pedagogiska tidskrifter till lärarkandidaternas samlingsrum i övningsskolan. Med anslaget har prenumererats fyra inhemska och tre rikssvenska tidskrifter.

Förlagsfirman A.-B. Magnus Bergvall i Stockholm har till ett klassbibliotek i sammansatta klassen förärat 1 ex. av allt å förlaget utkommet tryck.

Härutöver har övningsskolan emottagit nedannämnda gåvor:

för vinstmedel från den på annat ställe omnämnda konstutställningen i skolan en landskapsbild i olja, målad av artisten V. Vormala och med ett katalogpris av 1,000 mark; av lärarkand. Sven Pettersson en samling sjöfågelägg (22 st.) från den åländska skärgården, skinn av gråsäl och vikarsäl samt ejderdun;

av lärarkand. Einar Storlund en av honom förfärdigad apparat för åskådliggörande av vätskors tryck samt en annan, som visar kopparns och järnets olika ledningsförmåga;

genom lärar J. Åbonde, som våren 1938 besökte Danmark, en flintyxa från stenåldern, gåva av föreståndaren vid Avderöd folkskola i Karlebo socken på Själland;

av skräddarmäst. J. Finnström en inramad tavla, föreställande »den stora deputationen», som 1898 förgäves sökte företräde hos kejsar Nikolaus i Petersburg. Tavlan har upphängts i sammansatta klassen.

För alla dessa värdefulla gåvor frambär seminariet härmed uttryck för sin tacksamhet.

(Inf. 2005-11-30.)

1939—1941

Byggnadsärenden.

Sommaren 1939 blevo internatet, seminariets lärarrum och metallverkstaden föremål för grundlig reparation. På hösten försågos internatet och direktorsvåningen med modern vattenledningsmateriel.

Vintern 1940 inredde militärmyndigheterna kök, diskrum förråd och matsal i övningsskolans källarvåning. Av dessa har sedermera matsalen gjorts till elevbibliotek och diskrummet till verkstad för maskinisten.

Hösten 1940 målades sjukrummet samt kandidaternas slöjdsal, som numera är sångsal. Fähuset ströks med limfärg och inreddes till velocipedstall och skidupplag. I badstugan installerades kopparvarmvattenrör.


Inventarier, undervisningsmateriel och bibliotek.

Sedan senaste årsredogörelse avgavs, ha bl. a. följande inventarier blivit inköpta eller förfärdigats vid seminariets verkstäder.

Läroverksbyggnaden:
Lavoar1 st.
Fristående klädhängare 2 »
Dragskåp för laboratoriet 1 »
Kokosmattor10 m.

Internatet:
Lakan 20 st.
Filtar10 »
Sängöverkast 30 »
Järnsängar 30 »
Madrasser 30 »
Stolar 52 »
Runda bord 8 »
Gardinlister 17 »
Gardiner 17 par
Rullgardiner 16 »
Kokosmattor 10 m.
Torkmattor 2 st.
Takkronor 8 »
Taklampa 1 »
Bordslampor 4 »
Nattduksbord 17 »
Skåp 2 »
Vaser 8 »

Övningsskolan:
Lärarbord 5 st.
Biblioteksskåp 6 »
Biblioteksbord 1 »
Biblioteksbänkar 2 »
Bokhyllor 2 »
Tamburbord 1 »
Väggur 1 »

Sjukrummet:
Sjukhussängar 3 st.
Madrasser 3 »
Sängöverkast 3 »
Gardinlister 2 »
Gardiner 2 par
Rullgardiner 2 st.
Nattduksbord 1 »
Bordslampor 2 »
Taklampa 12 »
Medicinskåp 1 »
Sjukhusrockar 2 »
Tofflor 3 par
Värmedyna, elektrisk 1 st.
Ispåse 1 »
M-binda 1 »

Lärarrummen:
Bokhyllor 4 st.
Fackskåp 2 »
Gardinlist 1 »
Gardiner 1 par
Runda bord 2 st.
Skrivstol 1 »
Bord 1 »
Väggur 1 »
Bordslampa 1 »
Takkrona 1 »

Tjänarinnerummet:
Järnsängar 4 st.
Taklampa 1 »
Golvlampa 1 »

Kosthållet:
Emaljerade kittlar 5 st.
Råkostkvarn 1 »
Matskedar, rostfria 36 »
Teskedar, rostfria 36 »
Kaffekoppar 48 par
Eldfasta formar 10 st.
Dricksglas 36 »
Brödkorgar 8 »

Matsalen:
Bord 5 st.
Bänkar 8 »
Stolar 8 »
Takkronor 2 »
Linneskåp 1 »

Brandredskap:
Handspruta 1 st.
Kärra 1 »
Slangrulle 1 »
Sugslang 6 m.
Tryckslang 40 »
Skarvstegar 2 ».
Pytssprutor av koppar 12 »
Brandyxor 5 »
Järnspett 2 »
Ljuslyktor 10 »
Brandpytsar 6 »
Brandämbar 10 »
Livlinor 3 »
Skyfflar 8 »

 

Följande viktigare undervisningsmateriel har anskaffats till seminariet:

Georgrafiska kartor 3 st.
Lehmanns hist. bilder 7  »
Historiska kartor 2  »
Bilder för bibl. hist. 9  »
Bilder till nordens historia 2  »
Bilder över byggnadsstilar 14  »

Bibliotekets bokförråd har sedan hösten 1939 genom inköp och gåvor ökats med 330 band, varförutom statistisk litteratur, vetenskapliga sällskaps handlingar, läroverksprogram m. m. blivit seminariet tillställda. De katalogiserade bokbandens antal är för närvarande 11,228. Antalet boklån har varit 1,031, fördelade på följande litteraturgrupper: biblioteksväsen och samlingar 7, religion 16, filosofi 53, pedagogik 122, språkvetenskap 10, litteraturvetenskap 25, skönlitteratur 395, skön konst 35, arkeologi 0, historia 126, biografi 17, geografi 82, samhällslära 9, teknologi 7, ekonomi 0, gymnastik 13, matematik 8, naturvetenskap 101, medicin 5.

Seminariet har under läsåret 1940—41 erhållit ett tidsenligt handbibliotek för eleverna omfattande 258 volymer.

Övningsskolans elevbibliotek, som ökats med 33 böcker, innehåller vid läsårets slut 1,122 band. Biblioteket har anlitats av omkring 50 elever. Antalet boklån utgjorde 891 under läsåret 1940—41.


Gåvor.

Under läsåret 1939—40 har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Lärarinnan, fru Ella Jernström har till referensbiblioteket donerat en av lektor A. Jernströms tavlor »Molnet» (1933) samt åtta litografier. Universitetslektorn, fil. dr. Väinö Solstrand förärade tvenne fotografier av seminariet på 1800-talet, kamreraren Bruno Åkerberg direktor Fr. E. Conradis flöjt och herr Tor Lindfors några allmogeföremål till museet.

Föreningen Svenska Folkskolans Vänner beviljade 500 mk för inköp av pedagogiska skrifter.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har såsom bidrag till beklädnad och bespisning av mindre bemedlade elever i övn. skolan beviljat 700 mk.

 

Under läsåret 1940—41 har seminariet fått mottaga.

Genom testamentariskt förordnande har fru Alma Wikström donerat 6,632 mk att påföras fonden »Lektor Gunnar Wikströms minnesfond».

Herr Henrik Österlund har förärat tvenne fotografier av lärarkandidater, utdimitterade 1877 och 1878.

Doktorinnan H. Hagfors har överlämnat till seminariet förre direktorns, fil. dr. K. J. Hagfors herrumsmöbel.

Fil. mag. Gustav V. Lindfors har skänkt till biblioteket den av honom författade historiken »Finlayson-fabrikerna i Tammerfors I 1830—1907».

Konventets filosofiska sektion har donerat till referensbiblioteket ett antal filosofiska arbeten av H. Larsson.

Nokia Gummi Ab. har till övningsskolan överlämnat en kollektion prov på fabrikens produkter.

Lektor K. Oljemark har skänkt tvenne litografier i ram till övningsskolan.

Nykarleby Jaktförening har genom läraren J. Åbonde givit till övningsskolans naturalhistoriska samlingar en grävling.

Fil. mag. Th. Svedlin, Centralstyrelsen för Svenska Folkpartiet och föreningen Svenska Folkskolans Vänner ha gjort var sin större bokdonation till elevernas referensbibliotek. Svenska Folkskolans Vänner har dessutom beviljat 500 mk för prenumeration på pedagogiska tidskrifter för lärarkandidaterna.

Fru Olga Dan-Andersson har genom pastor David Edens förmedling skänkt till elevbiblioteket Dan Anderssons samlade skrifter.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har till beklädnadshjälp för mindre bemedlade elever i övn. skolan beviljat 700 mk.

Av en person, som önskar förbli onämnd, har seminariet fått mottaga ett tjugotal keramikvaser för internat, matsal och sjukrum.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.

(Inf. 2005-11-30.)


Läs mer:
Fortsättning: År 1941–42.
Innehållsförteckning till Ur Seminariets årsberättelser.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.