Nykarleby Skogsvårdsförening r.f. 1936—1986

 

 

FÖRORD

Denna historik har utarbetats med anledning att Nykarleby Skogsvårdsförening r.f. detta år 1986 fyller 50 år. Vi har gjort en kortfattad historik över föreningens verksamhet under gångna år, och vilka personer som haft huvudansvaret som fackmän och styrelseledamöter inom föreningen.

Historiken lider av en del brister. Årsberättelser från starten fram till år 1949 saknas, så därför har ingen fullständig redogörelse över föreningens verksamhet kunnat göras. Vi får från styrelsens sida tacka alla skribenter och annonsörer som bidragit till denna historik.

Nykarleby den 4.11.1986     
Styrelsen    Pilnamossen 8.6.1964. Området inplanterades samma dag.Nykarleby Skogsägareförening och skogsvårdsföreningens:

Ordföranden 1934—1986
 
Artur Liljedahl 1934—1947
Erik Johan Strandberg 1948—1950
Bror Ekman 1951
Axel Brunell 1952—1958
Bror-Erik Lundström 1959
Gunnar Frostdahl 1960—1964
Göran Malmsten 1965—1979
Johan Wiik 1980—


Styrelsemedlemmar 1934—1986
 
Otto Fors 1934—1945
Evert Forsman 1934—1945
Erik Lundqvist 1934—1945
Alfred Nygård 1936—1945
Axel Liljedahl 1946—1964
Erik Johan Strandberg 1946—1947
Elis Broo 1946—1960
Gunnar Frostdahl 1946—1959
Alfred Cederström 1946—1960
Johannes Björkman 1946—1963
Artur Liljedahl 1948—1951
Karl Bonäs 1951—1953
Villiam Nyberg 1953—1956
Gösta Bonäs 1956—1973
Anselm Nyman 1960—1971
Sven Nygård 1961—1963
Viktor Broman 1961—1971
Bertel Renvaktar 1964—1966
Göran Malmsten 1964
Nils Söderman 1965—
Bengt Kronqvist 1965—1969
Karl-Erik Ahlskog 1967—
Bernhard Emaus 1970—1981
Leif Backlund 1972—1977
Tor Gleisner 1972—1977
Åke Holm 1974—
Johan Wiik 1978—1979
Jan Erik Vik 1978—
Roger Frostdahl 1980—
Bjarne Broo 1982—


Som föreningens revisorer har verkat:
 
Hannes Blomqvist 1936—1938
Villiam Lundqvist 1936—1938
Erik Johan Strandberg 1939
Erik Blomqvist 1939
Villiam Lundqvist 1940—1945
Erik Blomqvist 1940—1945
Emil Nylund 1946—1948
Torkel Holstius 1946—1948
Karl Kvist 1949—1951
Gunnar Segerstam 1952—1979
Nils Sundqvist 1952—
Axel Backlund 1980—

 

Sedan år 1949 har Vasa distriktsskogsnämnd haft sin egen revisor som granskat föreningens räkenskaper.

Som föreningens fackmän har verkat:

Ordinarie:
Teodor Englund 1937—1944
Ernst Smeds 1945—1974
Johannes Engstrand 1946—1948
Boris Mattsson 1974—


Tillfälliga, under kortare tider av året:
 
Karl Lind 1938
Bertel Nyvik 1955—1956
Fredrik Nylund 1981—1984


Från år 1952 har John Nylund från Socklot, tillika med den dåvarande Nykarleby andelskassa, sedermera Nykarleby Andelsbank och Vasa Andelsbank skött föreningens räkenskaper. Från början skötte föreningens ordf. om kassörsarbetet, mellan 1947—1951 av dåvarande fackmannen Ernst Smeds.
SKOGSVÅRDSFÖRENINGARNAS TILLKOMST

Boris Mattsson
Den 11.5.1928 stiftades lagen om enskilda skogar. Lagen som trädde i kraft vid följande årsskifte var en försiktig början till en organisering av skogshushållningen och som lade grunden till våra skogsägarorganisationer i våra nejder. Vasa distriktsskogsnämnd eller skogsvårdsnämnd som den hette då, bildades år 1929, och deras uppgift var att bilda organisationer med skogsägare som medlemmar. Sedan den nya lagen trädde i kraft från 1929 började en mera organiserad verksamhet prägla skogsvården i Österbotten. Forstmästare Jarl Vallin som tidigare varit Lantbrukssällskapets skogskonsulent övertog ledningen i den bildade Vasa Skogsvårdsnämnd och han hade under sig 3 st. skogsinstruktörer. Den 24 april 1933 bildades Svenska Österbottens skogsägarförbund. Förbundet lade till en början största vikt vid förmedlingen av medlemmarnas virke till köparna. Förbundets uppgift var att främst verka för skogsägaren mot virkesköparna som i många fall på den tiden lurade skogsägaren vid virkesköp. Pappersvedstravarna t. ex. Skulle hålla 10 cm övermått och det var ju gratis virke åt köparna.

År 1934 fick Nykarleby Lantmannagilles styrelse i uppdrag att kalla samman skogsägare i Nykarleby för diskussion om bildande av en skogsägareförening. Initiativet kom från det bildade skogsägarförbundet och ombudsmannen där August Mangs. Lantmannagillets sekr. då, Axel Liljedahl från Kovjoki berättar nu 52 år senare så här: Den 16.12.1934 var ett möte sammankallat för skogsägare i Nykarleby (lkm) till Kovjoki Samlingshus för att diskutera och eventuellt bilda en skogsägareförening. Det var främst skogsvården som borde förbättras men också handeln med virket borde överses. Skogsägarna klagade på de övermått som endel firmor (skogshandlare) fodrade på virkestravarna på 10 cm och över. Jag hade som gillets sekreterare haft brevkontakt med August Mangs från Närpes som var förbundets ombudsman och ansågs vara sakkunnig och intresserad. Detta resulterade i att han kallades som föredragshållare till Kovjoki nämnda dag. Ett rätt stort antal skogsägare hade infunnit sig till mötet och efter en saklig och genomgående diskussion som följde efter Mangs föredrag, beslöts att bilda en skogsägareförening i Nykarleby lkm.

Övergång från Skogsägareförening till Skogsvårdsförening

Som många andra skogsägareföreningar beslöt Nykarleby att ändra sitt namn till Skogsvårdsförening, och det skedde den 1 april 1936 vid ett konstituerande möte på Sockenstugan som då befann sig i närheten av gamla Kommungården där byggnadskontoret nu befinner sig. En namnändring då var ett villkor att man skulle få statsbidrag för sin verksamhet, likaså skulle skogsvården och skogsproduktionen förbättras och man skulle anställa skogsinstruktörer i sin tjänst.Lennart Finne
ombudsman, sekr. 1936—1937


Artur Liljedahl
ordf. 1936—1948

 


Plock ur föreningens protokollsbok

Den 1 april 1936 hölls konstituerande sammanträde på Sockenstugan och de närvarande beslöt att bilda en förening kallad Nykarleby Lkm. Skogsvårdsförening. Den första styrelsen fick följande utseende: Ordf. Artur Liljedahl, ledamöter: Evert Forsman, Otto Fors, Erik Lundqvist och Alfred Nygård. Suppl. Evert Smeds, Erik Johan Strandberg och Axel Liljedahl. Sekr. Lennart Finne. Den 21.6. beslöt styrelsen att avdraga 1 % i provision från virkesförsäljningarna för att täcka föreningens omkostnader. Lennart Finne från Markby, som till sitt yrke var agrolog och var föreningens ombudsman från början blev tilldelad en lön på 800 mk per månad. På årsmötet den 17 oktober beslöts att föreningen skall ansluta sig till Svenska Österbottens Skogsägareförbund. Diskuterades om anställande av en skogsinstruktör, men då föreningen ännu förfogar över ett fåtal medlemmar kunde inte frågan avgöras ännu.1937
  
Teodor Englund
skogsinstruktör 1937—1945.
Vid styrelsemötet den 10.5.1937 beslöts att ombudsmannen erhåller för sitt arbete 1 % av bruttoförsäljningen av virket, för vilken summa leverantörerna debiteras. För att täcka föreningens övriga kostnader avdrages ytterligare 0.2 %. Alla som säljer sitt virke genom föreningen skall betala inskrivningsavgiften 5,- och medlemsavgiften l,-.

Då priset på pappersveden och propsen inte stabiliserats och då flesta av föreningens medlemmar önskar få sitt virke försålt fortast möjligt, beslöts att föreningen inte uppgör något kontrakt med Wiik & Höglund, utan firman får göra uppköpet med var och en av leverantörerna och den som ej önskar sälja till erbjudna pris, är ej heller tvungna därtill.

Den 28 september vid styrelsemöte i Kovjoki kommer frågan upp angående ett tilltänkt aktiebolag i Jakobstad som skulle exportera skogsprodukter. Styrelsen beslöt att för årsmötet föreslå att föreningen tecknar sig som medlem i det tilltänkta andelslaget.

Vid föreningens årsmöte den 6 oktober beslutas att föreningen skall ingå som medlem i andelslaget. Till medlem i det under bildning varande andelslagets förvaltningsråd utsågs Artur Liljedahl. Att i övrigt representera föreningen vid Andelslagets konstituerande möte i Jakobstad den 16 oktober valdes: Evert Forsman, Villiam Bäck, Lennart Finne och Sven Nikunen. Mötet beslöt att anställa en skogsinstruktör inom föreningen, styrelsen fick i uppgift att verkställa beslutet.

Det var alltså den 16 oktober 1937 som aktiebolaget bildades och det fick namnet Österbottens Skogscentral. Förbundet Skogens styrelse hade förberett bildande av ett trävaruexportföretag ägd av skogsägare. Skogsägarna i Sydösterbotten höll på aktiebolag medan Esse, Purmo, Nykarleby, Munsala och Jeppo skogsvårdsföreningar höll på att varje förening skulle ha ansvaret inom sin verksamhet och ha ett gemensamt exportandelslag. Sålunda bildades 2 st. bolag, nämligen Aktiebolaget Skogen och Österbottens Skogscentral och de kom då att verka inom Förbundet Skogens område. Österbottens Skogscentral som föreningen hörde till hann emellertid verka några få år. Det första året gick skapligt men det andra året gav förlust och sedan kom kriget och verksamheten upphörde. I styrelsens protokollförda sammanträde den 28 december 1940, beslutes att avskriva en fordran på Österbottens Skogscentral på 18.585 mk.

Vid styrelsens möte den 19 oktober anställdes skogsinstruktör Teodor Englund mot en grundlön av 7000,-, jämte 15,- i dagtraktamente samt fri mat och logi vilket även beräknas till 15,- per dag. Till ombudsman utsågs bonden Sven Nikunen mot en ersättning av 1 % från bruttoförsäljningen och 1 % av det virke föreningen avverkar på rot.


1938
Vid en extra stämma den 24 augusti informerar förbundets ombudsman August Mangs om bildande av ett aktiebolag för export av skogsprodukter. Bolaget skulle få namnet A.B. Skogen. Något beslut att föreningen skulle ansluta sig fattades inte.

Vid styrelsemöte den 12 oktober beslöts att anställa Karl Lind som tillfällig skogsinstruktör under Teodor Englunds sjukdom.

P. S. Karl Lind var anställd bara under oktober månad.

Den 27 november vid styrelsens sammanträde valdes bland 4 sökande till ny ombudsman Felix Nyman mot en lön av 600 mk per månad samt 1 % av bruttoförsäljningen.

Den 10 december beslutes om att höja pappersveden till 118,- vid vägen i Ytterjeppo, Forsby, Kyrkoby och Socklot. Vid gamla hamn 123,- färdigt i bommar, vid Kovjoki 117,- och Markby 108,-.

För halvbarkat vid Ytterjeppo, Forsby, Kyrkoby och Socklot 95,-, vid bom 100,- Kovjoki 94,- och i Markby 85,-.


1939
Vid styrelsemöte den 9 januari beslutes att ombudsmannen får betala vid stränderna 128,- per m³ för pappersveden men avdraga 5 % av priset för omkostnader. Beslutes att ombudsmannen i samråd med Österbottens skogscentrals dir. Paul Kackur köpa ett parti propps och pappersved av Nykarleby stad.

Den 18 november besluter styrelsen att i enlighet med forststyrelsens direktiv, ändra räkenskapsåret så att det sammanfaller med kalenderåret.


1940
Vid möte den 20 februari beslöts att välja instruktör Teodor Englund att uppköpa virke som förmedlas genom föreningen till Österbottens Trä A.B. Vid möte den 27 oktober deltar förutom styrelsen Erik Blomkvist från skogscentralen och forstm. Hans Floman från Vasa skogsvårdsnämnd. Floman förevisade ritningar på en kolugn som visat goda resultat. Man beslöt att ändra verksamheten sålunda att det sammanfaller med kalenderåret.


1941—1945
Under de här åren finns endast 2 st. protokollförda sammanträden och det av förståeliga skäl. Vårt land befann sig i krig och det fanns annat att tänka på. Vid ett styrelsemöte den 29 november 1942 besluts att verksamheten skall upplivas med alla medel, en ombudsman skall anställas och man skall försöka få uppgjort kontrakt med någon större konsument av ved, varvid 2 mk/m³ skulle tillfalla föreningen. Verksamheten under krigsåren var nog inte stor inom föreningen.


1945
Vid skogsvårdsföreningens extra möte den 8 december väljs Ernst Smeds till föreningens tekniker efter Teodor Englund som övergått till annan näring. Samtidigt beslutes om att räkenskaper skall infalla med kalenderåret och enligt statsrådets beslut utser Vasa skogsvårdsnämnd den ena revisorn jämte ersättare.Från 1946
  
Johannes Engstrand
Ombudsman för brännsvedsdistributionen 1.12.1946—1.6.1948.
Den 16 februari vid styrelsemöte har församlingens förvaltningsnämnd föreslagit att man bidrager med föreningens finansiering på så sätt att den erlägger en månatlig lön omfattande 2.500,- och medlemsavgiften skulle falla bort. Frågan om att föreningen skulle ansluta sig till det påtänkta Andelslaget Skogen godkändes. Följande personer skulle sätta i gång med medlemsteckningen: Erik Lundqvist, Hugo Renvaktar, Axel Liljedahl, Alex Vesterlund, E. J. Strandberg, K. J. Holm, Elis Broo, K. Blomqvist, G. Frostdahl, Lars Vik, A. Cederström och R. Törnqvist. Den 14 har styrelsen en skarp skrivelse till Vasa Virkesnämnd där man motsätter sig virkeskvoten som blivit föreningen pålagt att leverera 1946—47. Ernst Smeds tillägger i skrivelsen bl.a. att Kovjoki by t.ex. måste absolut komma i en klass för sig, ty där finns endast underproduktionsskogar kvar och skogarna i kommunen är illa tilltygade tack vare trävarufirmornas härjningar.

Den 1.12.1946 anställes skogstekniker Johannes Engstrand från Jeppo som bränsle och ombudsman i föreningen. De närmaste åren efter kriget kom att handla om bränsleförmedlingen som föreningen åtagit sig, Ernst Smeds berättar om detta på annat ställe. Ekonomin i föreningen var också ett dilemma under de här åren, bl.a. den 1 maj 1948 vid ett styrelsemöte entledigas föreningens fackmän t.v. på grund av föreningens dåliga ekonomi. Det fanns i huvudsak 3 st. inkomstkällor under denhär tiden. Det var statsbidraget, provision från virkesförmedlingen och medlemsavgifterna. Av dessa hade medlemsavgifterna minst betydelse. Medlemskap i skogsvårdsföreningen var ju frivillig och t.ex. i slutet av 40-talet debiterades 3 mk/ha växtlig skogsmark som medlemsavgift. Statsbidraget till föreningen var till att börja med betydande men avtog i betydelse i slutet av 40-talet. Förmedlingsverksamheten var den klart största inkomstkällan och uppgick år 1948 till 50 % av intäkterna. Föreningen hade här besvär med ekonomin fram till 1952 då den nya lagen om skogsvårdsföreningar började tillämpas. Lagen stipulerade att en ny skogsvårdsskatt skulle införas för de skogsägare som hade skogar som producerade mera än 20 m³ årligen.

Markboniteten, produktionsförmågan och skattekubikmeterpriset skulle utgöra grunden. På höstmötena skulle föreningen fastslå skogsvårdsavgiftsprocenten som kunde variera från 2 till 6 % av den beräknade avkastningen från skogen. Här kan tilläggas att den nybonitering som nu har påbörjats i kommunen och beräknas vara färdig 1988, således är den andra boniteringen. Föreningen hade en skogsvårdsavgift på 5 % de första åren och på inkomstsidan utgjorde det hela 80 %. Förutom att skogsvårdslagen var mera rättvis ur beskattningssynpunkt, utgjorde den en stabil grund för föreningens ekonomi. Skogsvårdsföreningens fackman kunde härifrån och framåt mera ägna sig åt skogsvården, som var, och som bör förbli det viktigaste i en skogsvårdsförenings verksamhet.Tidigare planterades kalytorna ofta av en grupp ungdomar med föreningens tekniker som övervakare. Man använde spettplantering och fylljord. Plantorna var tall, 2-åriga oomskolade och resultatet i de flesta fall gott. [Beskuren.]Nykarleby Skogsvårdsförening (1986) Nykarleby Skogsvårdsförening r.f. 1936—1986.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Fortsättning: Ernst Smeds.
(Inf. 2005-08-25.)