SEPTEMBER 1840.


    

Blås o blås, du min
vackra storm öfver
böljans fradga —
Djupt jag ler då din
stämma jag hör!

Almqvist, Månsången


    1. Tisdag. Den första titulära höstdag var i sjelfva verket den mildaste Julidag. Ut reste vi till Emelie, till hafsnymphen, bjudne af Collander på utvisitation. Går till Livorno med plankor och tjära. — Större delen af stadens herrar med gubben Maths i spetsen skredo dit sagteliga ut öfver böljornas axlar. —
    Och under pauserna mellan caffe, thé, thodium och souper metades det — och grofva abborhjeltar drogo vi der upp, så att deröfver ett stort förundrans rop gick öfver allt skeppet och hördes långt öfver fjärden bort.


    2. Onsdag. De öfrige reste i kolblinda mörkret hem, men Lithénerna, Bergen, Dyhr och jag sofvo på Charlottenlund, och fortsatte metet följande dagen i skönaste sommarglädje. Hvaraf ock resultatet var abborfisk till midag och qväll — och soupern intogs hos Collander på Emelie — hvarpå vi åter sofvo i armarna af Charlottenlund. —


    3. Thorsdag. Dock vida större var vår kärlek till blåa hafvets dotter Emelie. Vid dess sida förflöt äfven Thorsdagen så snabb. — Nymphen skulle ut till hafs, men vinden vände tvärt emot medan man väntade på lots. — Metet lönade ej särdeles. — Förmiddagen var solandesta het och lugn som en spegel. — Vi badade vid Backmanska stugan och skön var svalkan i svallande böljors fagra famn — der summo vi långt på fjärden ut, — ljusgröna vågor klyfde vi raskt i tu — — —
    Och ack, förlåt oss fru Högdahl, och älskvärda Cajsa Will, att frun satt i stugan och ungmön plockade vass vid stranden, sådant visste ej vi —
    På e. m. reste vi hem. — Och blåa hafvets dotter Emelie fick vårt afsked:

Och Emilia sjunger så
sången hörs på vågen gå:
hafvets fria vackra flicka
har sitt hem på fjärdens blå,
i hemmets blåa gård hon hvilat,
slumrande vindar ha hvilat vid hennes sida,
lugn var på ytans
glans och den höga
himmelens sol sig doppade blank
i djupets förklaring.

Men nu steg ur hafvets famn,
längtan utan mål och namn,
hafvets vilda vackra flicka
bada vill i fjerran hamn. —
Ur hemmets blåa armar hon ilar
vingade vindar vakna vid hennes sida,
fladdrande fläktars
lek och vaggande
vågornas vilda lust omsusa dess
bana i badet.

Gördeln som dess frihet band,
gördeln löste hennes hand,
hvita hafvets vilda flicka
ilar från sin gröna strand
Hvita slöjor i solen blänka —
Hvinande vindar hvifta vid hennes sida —
Svanor i skimrande
silfver simma
i hafvets svällande svalka svärmar
Emilias längtan.

Och en röst jag hviska hör,
rösten bort i stormen dör.
Hafvets älskade vackra flicka
evig längtan med sig för.
Lockarna fladdra på våta vågen,
vingade vindar hviska vid hennes sida,
Tindrande stjernors
oändliga lust sig
speglar i djupets osägliga vemod —
Emilia flydde. —

    Och vi komma hem, mina vänner och jag.
    Och våra voro hos Lithénerna i öfra salongen beundrande ett verkligen vackert eldskärmsmönster, föreställande „Die Mädchen im Sanct Sylwester Nacht“ — två vackra flickor, som hade satt brinnande lampor i ett vattenfat, för att spå af dem.


    4. Fredag. Åter hade Anna Maja en beundransvärd lycka — väl 50 fiskar gåfvo hennes kyssar döden — 1 L£ 5£ id förde jag hem, och åter gick kring bygden ett rop och ett rykte om min fiskare ära. Ryktet lockade Dyhrelill ut att försöka med mig, men dålig lycka hade vi tillsammans, och de vackraste gjorde blott en lustresa öfver båten och på andra sidan ner igen. —


    5. Lördag. Vackraste beautemps och vackert mete. —
    På qvällen stor  n o t d r a g n i n g. — Frosterus och Häggström, som hela e. m. petat i Ragnörn utan att få en stjert, voro vittnen till min bättre lycka — Ty se — peran kom i land och med den 42 fiskar, mäst vackra idar, hvars graföl Doctorn genast firade med punsch — och i 2 sednare varp kommo 21 — summa 63 fiskar vägande minst 2 ½ L£. „Aha, edra kanaljer, mente F., der har ni för det ni föraktade oss i Ragnörn.“ Och nu gick ett rykte kring staden om de underliga fiskafängena vid Kudnäs stränder.


    6. Söndag. Min dag. — Nordgren predikar. Det var också för i dag som han velat ha mig att vicariera.
    Qvistarna alla 3, med Mamma, voro så söta och kommo. „Det passade nu tillika så bra, när vi just ämnat oss“, sade gumman. — Vidare kommo några tanter, Häggström, Frosterus, Hejko Backman, Collander, Nordgren, Forsström, Dyhr, Svante Svahn och Engströmarne. Lithénerna voro resta till Harald.
    Emilia spelte Auroravalsen, Anton sjöng Schilulilulilu och Latin. Hindrik kunde ej förmås att komma fram med sina namnsdagsverser deri han lyckönskade mig att ej vara besvärad med tunghäfta, liksom min gamle kaima, den Judiska presten.
    Salongen var för liten för dans — flickorna måste snart komma igen, då jag skall visa hvarjehanda rariteter. Men den gången kom aldrig. — Sällskapet promenerade till staden en corps. — H. ledde Augusta.


    7. Måndag. Numera hade noten föga framgång, men vädret var mildt och jag simmade. — S. d. på qvälln sågos våra qvistar promenera öfver torget åt bron till. Kort derefter visade sig Hejko, men vid ett annat hörn, vi följdes åt till Holstius, drucko vårt glas thodium och beundrade Lybecks bedrifter på sjön. — Derunder satt H. med hufvudet mellan gardinen och fönstret, med ljuset bredvid. Men inga qvistiga blickar bemärkte enfacen.

     8. Tisdag. Emilis muntra Fransyska, — och B. C. Pettersons älskares bref, „en fremmande helsning till en obekant ort“, och „eder ömma dotter som jag vågar kalla min älskarinna, säger ofta: min ömma moder har ledsamt efter mig, och jag säger: min vän, vi vilja tillsammans med hvarandra resa och berätta för henne om vår thjärlek.“
    S. d. a. — onot — och med Hejko hos Lithéns. — Här jemföres H:fors och Petersburg. Flickorna trifdes bra i Helsingfors.


    9. Onsdag.  H ö s t.  Än i går var mildaste augustihimmel; jag badade i elfven — i dag blåser stark ostlig storm, och kylande regn strömmar ner. — Dock sitter jag än en gång i Ragnörn med Anna Maja — fiskarna slå — uddhvassa försåtet flyter med strömmen — då märker det öfvade ögat en sakta knyckning på refven — och spöet höjer sig och bågnar — och refven spänner sig mer och mer verticalt emot strömmen — och en bredryggig idveteran kastar sig hit och dit i vattubrynet — då gäller det, din heder, Anna Maja! — fast spöet står i båge, så håller hon profvet din tvinnarkonst, — ett skickligt kast, och den förbryllade dansmästarn befinner sig på det torra i båten.
    Så togo vi elfva i dag — men dessa elfva vägde ett pund tillsammans. Detta var ock mitt sista mete för året.
    Stormen blef allt vildare och bladdrade hårdhändt i asparnas kronor. — Vi suto hemma och läste högt ur Davys sista dagar.


    10. Thorsdag. Vinden var gången på Nordost och fortfor att andas hårdt och kallt öfver den tynande grönskan. — Den första brasa lät jag elda i dag — och skref bref till Blank. —


    11. Fredag. Solblink genom de tunga molnen. Med solen kom äfven Emelie. — Tid efter annan äfven Dyhr — S. Svahn och Engströmarne, som resa till H:fors. — Och Hans Kejs. Höghet Cæsarevitsch m. m. Alexanders skål! Emilia åter — liksom hon kommit med solen, försvann hon med den och det började regna. Det kom en störtskur med aflägset mullrande åska.
    S. d. — Afhämtar Sophie från Lithénerna — visar mig dansant — visar mig mystisk med låset och dess  h v a d  s o m  h e l d s t  — och promenerar hem i slask. — S. d. hände med noten det egna casus, att vi i första varpet fingo 1 brax — i det andra 2 sikar — i det tredje 4 fiskar (3 sikar) — i det fjerde 8 (id och brax) — alltså dubbelt opp.


    12. Lördag. Onot. — ODavy. — Mamma och Sophie somnade under min föreläsning som ägde rum strax efter middagen. —
    S. d. Bud från Hejko — thé och thodium med Collander, Lundmark, Holstius, Wahlström och ett par andra — cucu drogs — men jag fördjupade mig i betraktandet af en dosa:

„Nu var tyst, min snabba tanke!
och, min blick, var tyst som natten!
Smyg dig skälmsk, men smyg dig sakta,
in i denna skymnings skönhet,
denna djupa tystnads ljufhet,
kläd dig i en drägt af drömmar,
uti sömnens silfverslöja,
dölj dig i ett dok af dunkel,
i en mantel ut af midnatt,
att den skygga du ej skrämmer,
att den vackra icke vaknar,
att ur töckenglada drömmars
verld den väna mön ej väckes.

Hvad kan nu den vackra drömma?
Hvilka sköna skyar segla
öfver detta ömma ögas
gömda blåa blyga himlar?
Hvilka tankars snabba svalor
svärma under denna panna?
Hvilka outsägligt ljufva
djupa vådligt varma vågor
bölja under barmens blommor?

Engel! tyst! ack låt mig älska
dessa långa lösta lockar. — — —
låt mig här vid dessa himlars
hem och dessa ögons ömhet —
längta lifvet bort och ljufligt
dö vid dina läppars lycka — — — —
Tyst! ack, öppnar sig ej ögat?
Läpparna månn de ej logo?
Ljufva, jag förskräcks — hvad, himlar!
härva sig ej barmens böljor?
Vaknar du då verkligt? — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —

Nej — ack nej! du vaknar ej,
aldrig öpnar sig ditt öga
och min längtan ser du ej.
Evigt skall du slumra så,
evigt lugn din själ betäcker,
aldrig dig min klagan väcker,
aldrig skall du mig förstå.

Ack, du är en bild — ej mer!
kalla äro dina läppar,
fast så himmelskt varmt du ler.
Och du syntes mig så öm —
hvarför var ditt lif en villa?
Hvarför, o du falska lilla!
Hvarför var du blott en dröm?

Nej, ack nej! det var ej du,
nu jag känner dig och anar
hvem du är — det vet jag nu.
Ofta förr jag såg dig så,
men då slog du upp ditt öga
klart som stjernan — och den höga
himlen var ej sluten då.

    Men så visst som sommaren följer efter våren och solen med månen vexlar om, så visst är det att efter poesie och drömmar följer den klarvakna prosan. Och det är väl, blott man älskar båda.


    13. Söndag. Söndag kom äfven efter Lördag. — Men jag hade ingen kappa och var hemma från kyrkan, ty det regnade.
    S. d. stod B.  D a h l s t e n s  b r ö l l o p p  med stor ståt hos f. d. klockarns. Bjudna voro vi, hela familjen, Brunströms och Wennerholms, samt af den egentliga societén quantum satis. — Bruden tog i taket. — Brudgummen var gentil på sitt sätt. — Nordgren vigde. — Lilla kammarn intogo vi tillika med Pellhållarena. — Värd var G. Dahlsten. — Då hör jag det skramlar skrafvelmessing i dörrn — det var bruden, som ville in, men intet rymdes. — Och jag sparade besväret, — och vi dansade, Brita och jag, en storståtelig menuet. Och derefter polska. — Hvilka danser sedan omvexlade till stor och contant fromma för det unga paret, som i utbyte mot sin ceremonieusa brödbit och brännvinsklunk på den dagen inbergade öfver 40 Rdr. — Ty alla golfståndare, som ville dansa, klunka och betala, autoriserades derigenom till gäster. — Men utom ofvanämnde klunk bestods caffe, vin, pepparkakor och thé — och dans på köpet. — Här snurrade vi nu om — och musiken spelte fanspolskan. — Bland golfståndarne märktes också Anna Maja, „dog uden Syeask“, d. v. s. utan potatesgryta. Efterhand upfyllde golfståndarne halfva stugan, så att brudgummen fann sig befogad att anmärka: „Hör ni — hva är hä för sla att ni ska stå i väjin för budin gästren, käras, gain ut nu såläng.“ Och den fina inviten blef också hörsammad.
    Maria W. var mycket i tourn. Kl. 9 aflägsnade vi oss. „Dansen fortfor sedan med mycken liflighet långt inpå morgonen.“


    14. Måndag. — Hos A. H. Häggström — som ogillade Nordgrens predikningar. — Hos Frosterus om Fannys kikhosta — nu allmänt gångbar men föga dödande. — Eriks lilla Lisa — 2 år gammal — det vackraste barn man vill se, och nu så sjuk — „men doktorn är dyr“. —
    — Lindqvistska klädet. Hemma — 1 sik i noten.


    15. Tisdag. Emili. — Den stumma — och Wiener Schlittenfahrt — exequerad à la Stransky af Sophie på pianot — och mig med bjellror och piska. — Resultatet blef en öfverenskommelse — och a. träffades qvistarna  h o s  B e r g e r s.  — Och oSophie. — Sednare Lithénerna. — Rummen högre och trefligare. — Gubben och Maria vår stilla och beskedliga. Fråga blef om tycken, och Rosalie höll tal. — Fråga var om sophan, och ingen ville dit — blott Emili — och jag. — Fråga blef om musik, och Emili spelte Auroravalsen. Fråga blef om finska, och Emili talte finska med lilla Dyhr. — Dessa och flera andra lika vigtiga frågor bragtes å bane hos Bergers. —


    16. Onsdag. Dagen derpå kommo mina väntade Staudingrar, Justus och Julle. Dejeunerade och skulle resa kommo så långt som till Dyhr — hjelpte Dyhr att sätta
godt pris på varor och tömma en bouteille madeira. Ty Hejko var med. — Upfunno tusende galna förslager om bal i NyCarleby. — Som af H. togs på orden. „Jag är ju i skyldig ett lumpsamlarcalas“, „och nu måste ni stadna“. „Jag vill observera dig, bror Justus“. — „Och jag dig, bror Backman.“ — Hvarpå vändes om till Kudnäs, och skrämmer mamma som var utan middag. Men vidare.
    Qvistarna hade bådit sig till Turdins, och på detta {grekiska} har Hejko bådat Lithénerna, Sjöbergarna, Mari Berger m. fl. — jemt 8 par ungdom. Hvilket lände oss till fromma. Ty brasa blef af — och Emelie tände på med Auroravalsen. Och Marklund blåste på. — Så hände sig att vi dansade 8 danser och 8 par — men Nordgren var gräsenkling denna gången.
    Ej gjorde jag alarme öfver en korg i Ryska quadrillen, åt hvilken Hindrik skrattade omåttligt. Men vi dansade och drucko våra Staudingrar till — sedan dansade vi igen — men jag gick in, såg på Hindriks dosa och jemförde. Kastade mig sen att hämta andan på sophan och fann det rätt behagligt att lefva. — Vår Justus var ej riktigt hemma. Men

„hvad som vållar det, vet ingen
om ej flickan vet — och ringen.“

Ungarna hoppade — det är så ungdomens sed att hoppa och hoppas. Man hoppades på mera dans — men fåfänga voro alla vinkar förspillda på Holstius, förhoppningarnas föremål. Och förspillda voro de Lindqvistska blickar jag lockade att klappa på hans envishets portar; då funno vi att intet hjelpte.

    „Och ser du, — aj ser du — fyra Lindqvistar i dansen!“

Oss rann i hågen en annan Onsdagsqväll hos Hindrik. Mellan 80 à 90 onsdagar ha vi lefvat sen dess. — Men ännu är dess minne friskt som gårdagens. — Det har öfverlefvat Champagnedunsterna — det skall måhända öfverlefva ungdomsruset och kärlekens fina, aromatiska, häftigt berusande, hastigt förflygande doft!
    Balen tog slut kl. nära midnatt. — Sophie var hemma.


    17. Thorsdag. Staudingarna resa. — Dem följa Hejko och jag till Juthas. H. i sin ensitsiga, — jag till häst. På återvägen om det allmänna bästa och nödvändigheten att låta upprensa NyCarleby elf. — „Och då jag blir herre till udden“ — — — „Men huru skall man få denna dagen till slut.“ Sch! det är ej förgäfves  E l i s a b e t h.  Och det var ej heller.
    Bud kom från  H a m m a r i n s.  Vi skulle göra lilla Lisa det nöjet och dricka caffe. — Så skedde — och Sophie med, men jag var ruskig. Jag glömde omtala tårarna på Juthas. Det är aldrig bra att gråta på morgonqvisten, det osar sedan hela dagen.
    Men bonjour Elise — jag önskar alls ingenting, jag gör ingen visa öfver Lisa — skulle H. säga — men Lisa är rätt bra. —
    Samma sällskap som igår. — S t a f v a  S. och  E m m a  G. dertill. Öfver torget bäras ett par dussin bockar och kränkor för nätingfisket vid Nybron. „Se der kommer Notställarna“, ropade H.
    Hvarpå hände sig att Marklunds glada öga plirade i dörrn och vi dansade. Marklunds sista glänsande triumph i N:by! Derför är det, Rosalie! deraf kommer din melancholiska min. — Johanson gör sitt muntra inträde i verlden till allmän munterhet. M. B:rs förklä. — Johanna Calamnius och Wennerström i andra potpouriet.
    Och vi dansade 10 danser. —
    Så hände att Sophie under en munterhetsparoxysm öfver Johansons physionomie straffades md en stor sticka i foten, — hvilket gjorde litet alarm, och mest för det ungen blef skrämd. — Doktorn hjelpte saken på rätt. Men Emili stod med tårarna i ögonen, „och det här glömmer jag aldrig“. — Hvad, Emili, min förståndiga flicka, hvad vill du säga med detta?
    „Det var så underligt i qväll, — blandadt, liksom en afskedsqväll då man ville ha roligt. Det var som om jag blifvit förändrad i hast.“
    Ett ord hade Sophie sagt. Det ordet fick jag aldrig veta. Men som en hastig sky med några lätta tårars regn, så for äfven denna qväll utan spår förbi. — Lättrörda svalla det lilla flickhjertats vågor för ögonblickets vindar — hvem mäter deras djup och vet när de hvila? Ju djupare desto bättre, ju sagtmodigare desto älskvärdare är deras svall. —
    Doft af en flyende vår! Du ljuft outgrundliga längtans våg! är du ej mer än en sminkad synd, — som de säga hvilka ha funnit en bättre glädje? — Jag har läst O. T. — men Wilhelms: „att være glad er dog i denne verden det beste“ — är falskt!


    18. Fredag. Följande dagen sågs Emelie ej till, — var hos Frosterus, der ungarna spådde, hviskade, och talte om beskedlighet.Kudnäs från gårdssidan.
Teckning af Mikael Lybeck. TIllhör fru Louise Lybeck, Grankulla.


    Förbi gick jag, — träffade Ahla och gick till Nordgren, der unga handelscorpsen satt och resonerade i Politik. Och Ulla kom in med thé. Hvarpå vi gingo ut i det halfklara månskenet, sjungande quartetter på bron och på gatorna. Och hvilken effect „Ach vi schön ist dieser Abend“ gjorde, — isynnerhet då Dyhrelill skötte klockorna — vill jag nu förbigå. — Tittande ögon glodde derunder bakom alla gardiner, och näsor sågos plattade mot rutan. Men sången fortfor.


    19. Lördag. Staden. Emili. — En likhet med Kåhlman: „han bjöd mig alltid att göra hans syster sällskap“. — Smickrerska! Menar du att det ej finns fler likheter oss emellan? Kanske en till.
    A. Lithénerna hos oss. Vid lilla sybordet i salen hände sig så oförmärkt att talet kom på tycken i allmänhet, — och Rosalie höll tal. „Och hur man ändrar tankar“ och „hur ingen karl är stadig,“ — och hur Rosalies egna favoriter falla. — och Heicko och hans tycke och — C'est à moi, mais je suis tranquil, chère Rosa! — Thilda se tait. Coeur plein de bonté, toujours lui même, ma pauvre petite!
    Schlittage valserna göra ingen effect. Vi promenera och ämnet fortsättes. Ämnet är trefligt ibland, men jag tiger.


    20. Söndag. Fonselius. — Qvistarna hos Logren. Hammarinerna och vi hos Lithénerna. Ett skrattande passopp — m. fl. spel. — Nordgren och Collander komma från  M a r k l u n d s  b r ö l l o p p,  der H. supponerade att de hade druckit farbrorskål med Häggblom.


    21. Måndag. Stark nordlig storm och regn derjemte, hvilket inom 2 dygn bragte vattnet i elfven att stiga goda 3 fot.


    22. Tisdag. Hemma suto vi på Kudnäs — och studerade Almqvistska folkskrifterna. „Och hur jag qvistar, och hur jag qvistar — så blir der intet utaf — i det toma!“


    23. Onsdag. Onot och oqvarn, — men beautemps. — Ett skönt Septemberväder. — Till qvistarna ämnade vi då kom unga Lagermarckskan. — Likväl — klädet till min nya kappa — ja det kan ej uppskjutas — „förlåt att jag besvärar Farbror, men huru bredt är det?“ — „8 quarter 5 tum. Vill inte bror stiga in?“ — „Tackar, farbror, — ja kanske man kunde smyga sig till en bit musik.“ — Ack ja.
    Familjen tout seul. — De yngsta promenera ut — Mademoiselle à l'antichambre — ici de mon depart etc. — et voilà! Monseigneur Maths nous y voit les deux. — Cas comique! — Je m'imaginois être monsieur Lieutenant là chez C. — Comique!
    Ungdomen kom hem och gick i öfra salongen — 6 ljus tändes upp, och man satte sig att spela — hvarunder hände att Sophie kom för att söka rätt på mig och mina villovägar, hvilket lyckades. — Thilda spelte sitt Bervaldska stycke och Romberg Sv. folkvisor, Emelie les trois graces, som gör skäl för namnet. — Tog ett blad ur Thildas album och beramades gratulation i Fredag.


    24. Thorsdag. Frosterus med fru en kort visite. — Gumman Harald och Louise — Lovisa var meningen. — Stadna för hela dagen. — Lovisas berättelser — om Wennerströms korg — om d. 24 aug. 1834 (olyckligtvis fick jag omöjligt reda på min Dagbok för denna dag) — och mycket annat. — Vidpass kl. 7 följdes vi åt till staden, Sophie med. — Åto så krusbär hos Lithéns och sqvallrade — hvarpå flickorna följde oss — och märkte till all lycka ej en blusare som låg och sof i mörka diket vid vägen.


    25. Fredag. Emilias Fransyska. — diavolo — och Ernst Maltravers? —

XVII.

    Och Thilda Lindqvist XVII år.

Blifve dig, hvarheldst du går,
sorg och fröjd så lätt,
som du dem till sjutton år,
goda Thilda sett!

    Hos samma skönlockiga, blåblinkande, gladögda, unga 17-åriga Thilda samlades vi några i salongen — lekte, dansade och spelte musik. Salongen vigdes in. Flickorna hvilade turvis vid pianot. — Blindvals och blindmenuet. — Napoleons marsch. — Emilie och Lundmark spela, Thilda trummar, Augusta slår triangel, Cronhjelm sjunger — Effekten var ganska vacker — knappast tror jag Thilda anade att hon var rätt söt med sin puka; det klädde henne att vara litet förlägen. — Var det inbillning, eller var det verkligen tanken på födelsedag och framtid — i dag förekom mig Thildas väsen varmare, blicken mera uttrycksfull — det låg en skymt af Emili i detta öga, som annars aldrig mäter sig med systerns — — — —
    Just samma qväll anmälte sig 2 af Lindqvistens skeppare som hemkomna.
    Samma qväll förljöds om en dans i Jacobstad om Söndag — och strax var en plan å bane: vi skulle resa dit. Hammarins alla, Frosterus med fru — Lindqvistarna — Sjöbergarna — vi från Kudnäs — Hindrik — och flera förmodades komma. Öfverläggningarna blefvo i hast lifliga och vigtiga, besluten hastiga — Mammor, pappor och Tanter courtiserades, det måste bli af! Blott Holstius och Stenrotharna och Maria Wennerholm sågo liknöjda ut. Tänker han så outgrundligen djupt på den sjuttonåriga Thilda?
    Så förflöt vår glada qväll, — och knappast hade vi varit mindre glada om vi också vetat hvad vi ej visste förr än långt efteråt: att det samma qväll var stor eldsvåda i Constantinopel!


    26. Lördag. Sol mellan skyar. — Besök af Magnus Essen, af Lithénerna, Turdinerna och Hindrik. — Sällskapet, som satt i salen, beundrade schlittagevalserna och  W e c k s t r ö m s k a  g r a f s k r i f t e r n a,  dem jag föreläste. Åt „lilla Calle“ skrattades så omåttligt, att vi med skäl kunde vänta regn i morgon. —
    Lithénerna komma ej med och gummorna ej heller, om också aldrig Hindrik hade sagt: „jag tycker just att käringarna kan bli hemma.“


§ 1.  I n l e d n i n g.


    27. Söndag. Tårar! Tårar från himmelen — och hardt när hade de framkallat dylika på jorden. Färden skulle nu ske, men regnet dröp. Jag såg åt öster och vester och fann en grå himmel, jag såg åt söder och norr och fann en svart himmel. Stundom saktade sig regnet, stundom tilltog det. — 7 billetter, som denna morgon gingo mellan Kudnäs och staden andades ömsom fruktan och hopp, — trots mot ödet eller en stilla undergifvenhet för det ohjelpliga. Bland dessa billetter var en af H: „Brunnowska traktaten måste verkställas. Thierska partiet (d. v. s. Lithénerna) skall få svårt att motsätta sig de stora makternas beslut. Jag hoppas att vi snart skola kufva den rebelliske Paschan etc.“ — Icke Hammarin och icke Häggström, utan Heicko lånte Frosterus' vagn. (!) — Mycket negotierades. — Först Sophie, sedan jag parlamenterade hos qvistarna — och hade på vår sida pappa sjelf och flickornas goda vilja. — Elises lilla fint gjorde slag i saken: bud kom till oss: „far ni?“ Svar: „Ja, om L:tens far.“ — Bud gick till L:tens: „de andra far.“ — „Så! — då fara vi också“. — Och trots en askgrå himmel och ett sakta perlande regn blef färden af. —


§ 2.  B e s ö k e t  h o s  k i s s o r n a.

    Stort resande spektakel i 2 vagnar och 1 chaise.
    1:sta vagnen: ära den som äras bör! Doktor Frosterus med fru och två Sjöberg. — Decorationerna voro gula — utom blå ögon och röda kinder.
    2 : d r a  v a g n e n:  två qvistar och två Topelier — Augusta fick ej komma — Kusk Johan Johanson. — Decorationerna gröna och fondrideaun prydd med Hindrik vextmärgs väl träffade porträtt. —
    C h a i s e n:  Handlanden Backman och Bokhållar Dyhr. Decoration: ingen.
    Afresa kl. 3. — Ankomst till kissornas land kl. ¾ 5 e. m. Resan skedde i omvänd ordning — chaisen ¼ före vagnen N:o 2 och vagnen N:o 2 ¼ före vagnen N:o 1 — hvarföre vagnen N:o 2:s fyrdubbla innehåll, som på ett 2 mils håll utan uppehåll fått begagna sig af parapluiens öfverhåll, till torrhetens underhåll, och slutligen i godt behåll togo sitt tillhåll hos fru Sundholm, — fruktade att ej alls få medhåll af vagnen N:o 1.
    Nu är då att förtälja hurusom Sällskapet, ankommet till Jacobstad, belägen i kissornas land, fröjdade sig högeligen att se den i 4 rockar instufvade Doktorn, den i 8 kappor inbäddade Doktorinnan och de små, runda gladögda Sjöbergena anlända. — Nu hade man alltså förklän. — Mutter Sundholm hade anledning att fägna sig — och skaffa damerna rum hos den corpulenta gumman Jungfru Nyström — hvilka rum befunnos äga en hög grad af äkta småstadstrefnad.
    Himlen var allt mauvaise humeur — men Emilies vid afresan nästan gråtfärdiga öga hade nu klarnat liksom de andras — vi kommo öfverens att göra effekt — att visa oss i en enkel elegans — och Emilie hade bordt ta sin boa med! „Hvad vet kissorna! De hade kunnat ta den för en orm eller något annat“ — hade Maria Wennerholm sagt.
    Derpå gingo „lilla herrarna“ som fru Sundholm naivt uttryckte sig, till gästgifvargården igen och bodde der till dess tiden blef, att man skulle dansa.


§ 3.  K i s s o r n a s  B a l.

    Kl. 7 skedde mönstring hos Jungfru Nyström — Paraden befanns lyckad. Emilie hvit, Thilda hvit, Louise hvit, Elise och Sophie ljusröda. Väl kunde deras cavalierer med låtsad vårdslöshet och illa cacherad bålhet utlåta sig på balen „vi föra med oss några proflappar på NyCarleby societée“, — liksom vore ej herrarna sjelfva också ett slags proflappar. — Kl. 7 ¼ begaf sig sällskapet under regn och öfver slask till balen i Capten Idmans nya gård.
    Billetter brukades ej — entréen betaltes contant, och vi inträdde i en liten ny timrad, temligen ljus och, temligen full salon. Dansen var allaredan i full gång och var en Svensk quadrille. På premièren dansade 6 par, på second två med alnshöga cavalierer. — Musiken, bestående af en klarinett, 2 fioler och en contrabas, var ganska försvarlig. Midt under herrligheten inträdde nu hela långa raden ovanligt gentilt och nobelt folk med en undransvärdt säker hållning och ett slags modern nonchalance i hela sitt sätt att vara — sväfvade graciöst fram genom hvimlet och tog plats i sidorummen för att derifrån förunna de dansande en blick. Lyckligtvis kommo dessa ej ur concepterna vid denna oväntade vue!
    Det första som nu föll främlingarna i ögonen var en mängd boas — på Borgmästarinnans, Tullförvalterskans m. fl:s nobla axlar — hvarigenom strax en olycklig fördom i grund vederlades.
    Svårare var nu att vederlägga de andra, ehuru  k n i p a n  bjöd till att med en nobel frimodighet och en finuddig qvickhet tillrättavisa våra ogrundade åsigter — i det hon t. ex. tackade H. för Alörsfärden „fast vi intet hade mycket roligt af den“. — H. som just ville göra sig grön och dansade med henne första dansen!
    Societéen var nu ungefär denna: 1) Rultiga hedersgummor, som hade döttrar i dansen och sjelfva sågo mäkta Jacobstadiga ut. — 2) Rultige Borgare — och Embetsnåder af nyare uplaga, påhängda med mycken grannlåt — noblast bland dem presenterade sig Knipan d. ä. — 3) Unga dansande fruar med olyckliga eller tillgjorda blickar och affekterade manér — Exempli gratia: Borg:nan  T e n g s t r ö m.  4) gamla mamseller af beskedligt utseende och godsinta miner — Ex. gr. M:lle  R u n e b e r g.  — 5) små vädersolar, veritabla och illmariga kissor, ex. gr. Mad:lle  K n i p e r;  hvartill kommer små pratsamma ämnen till coquetter, ex. gr.  T h i l d a  M e l l b e r g. — 6) små tystlåtna, godsinta, till en del ganska behagliga kissungar — t ex.  J o h.  och  F r e d r i k a  M e l l b e r g,  M:lle  L i n d s k o g,  M:lle  W i n s t é n  — de sista nysshemkomna från Stockholm, se ut att icke kunna göra någon mask förnär — tyckas vara de mest lofvande af allihop. — 7) omöjliga flickor af den tankfulla natur, att du hade lika roligt att dansa med en stol — t ex. M:lle  T i n g e l u n d.  8) ansenliga commerceråder med och utan fullmakter och något blusigt utseende. — 9) yngre handelsmän med bekymradt utseende — Ex. gr.  T h u r e  M a l m.  — 10) W e s t e r s t r å l e  ensam i sitt slag, egentligen skapad for stöfvelquadrillen, deri han också är synnerligen humoristisk. — 11)  A p o t h.  F a l c k e n,  likaledes ensam i sitt slag, Wallenii efterträdare i alltiallomtjensten. 12) Handelsbokhållare, styrmän och skeppare, — hvilkas tal är legio, men hvilkas förråd på hyfsning och god ton synes vara af nog microscopisk natur. Alla dessa göra ingen stor figur i salongen och dansen, men så mycket större i boufetten och vid trädkarlsbordet. — Som bilaga till 9:de classen, bör jag ej förglömma mer och mindre barska embetsmän, t. ex. Tullförv.  K n i p e r  och Borgm. T e n g s t r ö m.
    Hvilken effekt vi och våra damer gjorde, vore förmätet att vilja afgöra. — Men vi kände inom oss en obeskriflig noblesse — en säkerhet sådan man insuper endast i stora verldens salonger. Och dessa våra blyga flickor förde sig med en ledighet, en hållning, en otvungen grace som var beundransvärd, — ej annorlunda än jag föreställer mig ett sällskap hofdamer, som ville visa sig rätt aimabla på en småstads assemblée. Det fruktansvärda i hela resan var blott faran af ett alltför starkt sjelfförtroende — ja högfärd för framtiden.
    „Den söta“ — och verkligen hygglige Falcken var likväl den ende, för hvilken kissornas främmande aktade mödan värdt att visa sig på sin älskvärdaste sida. Hvilket också ej blef utan sina följder.
    Lilla Louise sades hafva gjort en eröfring i Doktor Palin — men blott för qvälln. Den som berättar denna uppbyggliga kisschrönika blef sjelf 5 gånger på qvälln med storm eröfrad — först af alla 3 Mellbergarna hvar för sig (Fredrique liknar den söta Mad. Koehler), — sedan af M:lle Runeberg (taltes mest om Lectorn), sist af M:lle Tingelund, — förutom alla älskvärda valsparentheser deremellan, — och den oupphörliga cartecheelden från våra egna varma, vackra och stjernglänsande NyCarlebyögon. Döm om han icke slet värre ondt än Ryska arméen i Grusien! Under stilleståndena språkade han med ett par resande vänner Sevon och Aminoff — eller med den putslustige Westerstråle — och rönte för sin del ett ganska humant bemötande. — Flickorna drogos med Knipan — som valsade rätt vackert med egen pappa och strax derefter af samma pappa uppbar en skarp skrupens i anledning af något gräl.
    Som bilagor till de i begynnelsen af denna sannfärdiga historia uptecknade proflapparna på N:by societée, må ej förgätas: Lundmark och lilla Cronhjelm, samt Walin och Skutnabb (Johansson) hvilka alla befunno sig med i dansen.
    Sålunda gick aftonen ej utan sina behag till ända, och efter intagen lätt souper, afmarsade kissornas främmande en corps som de kommit, — flickorna med näsdukarna knutna öfver sina raknade lockar, — och vadande i smutsen med hvita klädningar vid lyktornas sken. — Alla confektstrutarna hade H. fått om händer — ett farligt förvar. Vid gumman Nyströms dörr nickades vänligt godnatt.


§ 4.  M o r g o n e n  e f t e r  B a l e n.

    28. Måndag. Innefattas för det mesta i orden: regn, snö, blixt, Hamer, Lundmark och Falcken — hvartill kommer ett  m e d m e r a  af frukost, pepparkakor och diner au café samt ytterligare m. m.
    F ö r  d e t  f ö r s t a:  i regn, snö och blixt var ej möjligt att resa med så sublima, sylphidiska väsenden i öpna vagnar. För det  a n d r a  kom Hamer, för det  t r e d j e  och f j e r d e  blåste Lundmark under Falckens bjudning. — — Så var det. — Henrik Backman och undertecknad lemnade kl. 8 sin menlösa bädd — Frosterus och Dyhr vid samma tid — och Hamer var kommen från Wiesbaden och Wedel Jarlsberg till Jacobstad och fru Sundholm. — Kl. 9 ½ uppvaktades damerna.
    Vi funno dem litet bleknosiga och sömniga, — svarta om lifvet, hvita om hjertat. Just nu var vigtig öfverläggning: Apoth. Falcken — eller hans hyggliga Mamma — hade bjudit sällskapet på caffe. — Nu, hvad besluts? Sällskapets Mamma, Doct:n F., var för saken, sällskapets Tante, Sophie T., deremot. Många men uppstodo — herrarna voro ödmjuka tjenare. Men som de unga hjertan, pickande af lefnadslust; förhoppades att den söta apothekarn ville ställa till dans, — så beslöts att stanna, och det skedde så.
    Nu kom Hamer, och ungarna rätte på sig medan deras utnämnda Mamma presenterade dem till det bästa. — Efter den visiten skedde att vi åto frukost, som skedde rätt lefnadslustigt i lilla kammaren med sikrom, bakelser och rariteter — hvarefter hände att confektstrutar och pepparkakor på obekant sätt försvunno från näsdukar och ridikuler. Det är så: Barnen leka med confekt, de unga med hjertan, de gamla med sitt öde. Stundom händer att de unga äro leksaker åt hvarandra. Som till ex. Thilda Lindqvist nu — den smärta, fina sylphen Thilda — ej annorlunda var hon än en docka, en leksak — blott man glömde att se på ögonens sublima skiftning — en negligée som vi knöto under hakan, en collier som vi hängde om halsen, allt klädde henne. I vår enfald tror jag vi sade det högt. Derpå lemnades ungarna en stund i fred.


§ 5.  D i n e r  a u  C a f f é

intogs kl. ½ 2. — Frosterus blef härpå bedragen: „Middagen skall just smaka, ty Hamer och jag reste till Höckert i mening att få oss frukost der, men gubbsnålingen begrep inte meningen.“ Och flickorna måste just le. Stora bord slogs nu opp. — Mutter Nyström kom in med caffebricka och fina hvita skorpor. — Som höllos till godo.
    „Döden, att jag mins så dåligt!“ Och ingen af alla de muntra caffesystrarna är nu här för att hjelpa min möda att åt efterverlden förvara minnet af kissornas främmande. Ack! af alla caffebordets händelser har jag redan förgätit de flesta — så när som på ett skrammel af tre st. mötande koppar, skramlet var en duskål med små Sjöbergena: „Det föll sig igår qväll så svårt att leka främmande midt ibland villfrämmande folk“ — och unga bergena hade lika litet deremot som de andra unga bergena i förra höstas.
    Vuerna midt öfver gatan föreföllo bekanta — och befunnos vara Fru Downer och Anna Lena Backman — hos den sjuka Alex. Downer — flickorna hade varit der. Nu sågo våra flickor allt litet yrvakna ut — och Thilda lutade sig mot sophan i kammarn, — hvarföre vi önskade dem god fortsättning på Falckens caffe — och lemnade dem åt sitt öde tills vidare. — Väl borde jag också omtala tvenne unga neglikors öde, hvilka Emilia bröt. Men det må vara. „De brötos i sin skönhets ögonblick,“ som Almqvist så vackert säger om flickan vid Jagtslottet, — och ingen död är skönare än så.
    Ungherrarna med sin utnämnda pappa Frosterus funno vid återkomsten till G:gården för godt att reqvirera middag — hvarpå följde d:o lur, och sedan en så utsökt toilette för qvällen som möjligt. Man skulle ju visa sin vackra sida på balen — och hur skulle mina i går nedsmutsade glacehandskar duga? — Men det kostade ett språng i väl 10 bodar för att få andra, — hvilket slutligen lyckades, och kl. precis 7 på qvälln, försedd för min del med 5 par handskar och vantar, infunno vi oss på Falckens


§ 6.  C a f f é  d e  k i s s e s  o u  l e s  n e z  l o n g s.

    Emellertid är att förtälja huruledes våra flickor med sin mamma kl. 4 e. m. hos den „lilla hyggliga Apthekarn“ funno en liten utvald kissocieté — hvaribland Mellbergarna, Knipan, M:lle Runeberg, några gummor o. s. v. — Värden sjelf enda cavalier — arrangerade artigt ett spelbord, der sällskapet roade sig med conversationsspel och tjufunge, och klädde apthekarn i negligée — samt drogos sedan med Knipan, som åter med fint raillerie anmärkte, „att Alörn var rätt vacker — skada att vi dröjde der så kort“ etc. —
    Derefter hände, att det blef mäkta tungt att lefva, intet tecken till ballette sågs till, — värden gick ut, och flickor och kissor voro ensamma med Franska Generalstaben och Napoleon till häst ofvanför förmaksdörren. — Ändtligen kommo Tullförv. Kniper — Doktor P. och provisor Sten eller Stock — hvad han må ha hetat — samt några sjöcaptener. „Det var dog et mandfolk“ som det heter i O. T. — Och nu slogos deuxbatanerna å vid gafvel. — In trädde tre nobla ynglingar med Liljebrunisk gentiliesse, åtföljda af en vidsträckt Doktor i mannaårens blomma, — passerade graderna med ett otvunget behag — förunnade de ålderstegna kissorna en bugning — de unga en blick och introducerade sig således sjelfva i brist på presentation. — Slutligen kom värden. Eh bien, voilà des dames de tous les quantités et qualités! — Mais des chevaliers? De la musique? — Du bal? Oh ciel — monsieur apothicaire! Mes demoiselles, mes dames! Si vous saurez l'histoire de mes 5 paires de gants! Och vår förvåning vexte till lika höjd med kyrktornet i Jacobstad, — ramlade slutligen under sin egen tyngd och uplöste sig i en ström af munterhet. Baletten — antingen nu något misslyckades eller den ej var ens påtänkt — blef verkligen — „en abstraktion utan realitet“. — Gummorna suto för sig — små kissorna för sig — våra till det mesta för sig — herrarna för sig — och franska generalstaben med Napoleon i spetsen likaledes för sig. — Vi främlingar gjorde likväl chocke — och provisor Sten eller Stock pysslade med en kortlek i ena hörnet. — Tingelundan m. fl. befanns omöjlig. Men desto pratsammare var Thilda Mellberg — hennes musik och hennes förlofning var ämnet som ganska lifligt afhandlades. — Hindrik drogs med gamla Knipan — Sophie puttrade om hemresan — Emilie försökte trösta henne — Falcken tryckte oss — kl. 8 kom thé — och knappast var det unnangjort — förr än allmänt uppbrott skedde.


§ 7.  A f t o n e n  e f t e r  b a l e n  s o m  i c k e  b l e f  a f.

    O gatsmuts — du alla småstäders arf och fideicommiss! jag beundrar ditt djup — i synnerhet då man promenerar i hvita klädningar och balskor. Hvilka lifliga minnen efter lemnar du ej då!
    Vi voro nu hemkomna, förstås till Nyströmskan och hade ändtligen tid att roa oss åt sällskapets dansanta utseende. Samtliga flickorna hade förnyat gårdagens för eröfringar beräknade toilette — af samma enkla skäl som Souzet uppger i Hvita Pigueschen — och ungherrarna rapellerade Liljebrunn. — Lifligt kommer jag i håg lilla Louise med sin hvita klädning, sin ljusröda florsshawlette och sitt småförnuftiga mörka öga! —
    Ack Jacobstads luft! Nu blef ett väsende, ett berättande, ett skrattande och sqvallrande, som ej var ängsligt! „Det såg jag — och det sade den — och det svarte jag (sch! Nyströmskan) — och sedan hände så och sedan så, och då tyckte jag det o. s. v.“ — Och Hindrik kryddade sqvallercalaset med peppar och salt. — Skulle man möjligen finna sådant mindre nobelt af så väluppfostrad ungdom, så svaras att det var Jacobstads luft — och att vi gjorde kissorna all möjlig rättvisa, fast vi togo oss den friheten att roa oss på deras och på egen bekostnad.
    Bland annat förljöds att knipan d. ä. hade förlofvat Dyhrn med någon af damerna (en Sjöberg?) i anledning af en lånad collier. — Vid soupern projectertes allmän gratulation — men hvem är fästmön?
    Mutter Nyström hade obeskrifligt hedrat sig — updukat en den agreablaste souper — hvilken, förenad med det agreablaste sällskap, gjorde den agreablaste effekt. — „Hvad gör du med den? Med doktorn? Med Ernst Maltravers?“ — Jag djerfves till och med tycka att dessa små Nyströmska dejeunéer, dinéer och soupéer voro det bästa af hela resan ty för resten föra vi alltför goda tankar om oss sjelfva med oss hem. — Nu hette det: „felicississima notte Signora!“ —
    H. ne distinguait pas la Madame à bon part — Elle me semblait si —


§ 8.  A f r e s a n.

    29. Tisdag. Nu är i korthet att säga huru vi följande morgon lemnade kissornas land och Jacobs ånyo ur sin aska uppblomstrande stad, der man likväl tydeligen märker, att den gamla stammens folk icke brunnit opp med staden ehuru sådant kunde haft sina välsignade följder, — utan fastmer ännu fortfar att (om jag så törs säga) stå i andelig knorr, och med händer och tänder streta mot den unga tidens framskridande makt — kan någon bevisa motsatsen, så vore det väl; det synes ju vara alldeles à la Bulgarin att bedömma ett samhälle efter en dans och ett caffe, men det är nu en gång så: känner man ej i sällskapslifvet den förädlande doften af bildningens blommor, så är fara värdt att de ej slagit ut ännu. — Lilla NyCarleby, med allt sitt frodiga småstadsogräs, drages mycket mindre med sin gamla Adam, det unga armbågas der redan med det gamla, och man märker sprittningar af ett nytt lif. Lilla Jacobstad är ännu stelt som en frusen fisk. Det är som en gammal taljfläckad tafla, på hvilken inga nya förfriskande färger vilja fastna. — Bättre skall det väl bli en dag, men när? En Wallenius med sin verldsbildning har ej kunnat slå an en vackrare ton i Jacobstad, och det är ett dåligt tecken.
    Vagnar och chaisar rullade af kl. 8, och det förökte ej litet sällskapets munterhet, att i samma ögonblick hördes i gränden den melancholiska rösten af en jamande katt. Resan gick fort. — I gröna vagnen gick talet om korgar — ja, väl om att skjuta — men Thilda kunde ej lockas att säga b till Emilies a. — „Det är roligt att åka i vagn och vara rik och förnäm — javisst!“ — „Tycker cousin?“
    Mina qvistar planterade jag åter i deras drifbänk hemma. — Pappa kom med många oförtjenta tacksägelser i porten, och vi nickade atjé! Hos Mamma hemma en afbön för dröjsmålet, som hennes godhet ursäktade.
    Detta var nu Besöket hos kissorna — i anledning hvaraf jag också skrifvit en visa, som af vissa skäl „in nonum annum prematur“. Samteliga sällskapet hemförde ganska glada reminiscenser och erkände, för att tala i Dumboms anda, att man har ganska roligt i Jacobstad och ganska bildadt, ganska angenämt sällskap blott man händelsevis för allt sådant med sig. Punkt.
    — Samma dag — Tisdag — rann det några af oss i hufvudet, att man borde inbjuda Jacobstads societén på dans och vedergälla deras artighet med en tiodubbelt större och noblare. Marklund skulle resa — se der ett skäl att skynda. Danshjeltarna — Backman — Dyhr — Topelius — vände sig till gumman Calamnius — kl. 3 e. m. var beslutet fattadt kl. — 4 bifallet — kl. 5 allt arrangeradt och annoncer kringsända i NyCarleby och Jacobstad — till stor förundran för begge städerna.
    Middag intages hos trefliga Lithéner — caffe hos språksamma Calamnier — thé i sällskap med både Lithéner och Calamnier på Kudnäs. Mycket talades nu om forntid och framtid, om i går och i morgon.
    Lindqvistarna suto hemma och visste ej om balen förr än af annoncen — hvarföre suto de hemma? för det att somliga — o flickor, flickor nu Frithiof sade — — — — Och jag tog mig före att le — ty tecknet var ej så dåligt.
    S. d. kl. 7 a. afsomnade gumman A. Sahlbom 56 år gammal. Sofve hon i ro efter sina långa mödor! l den unga tidens framåtskridande urverk var äfven hon ett litet omärkligt hjul. Hon har ledt den kring henne upvexande generationens första famlande steg på bildningens omätliga bana — och många af dem hon ledde vandra nu framåt på egen hand. Ack, visserligen är det ett vackert kall och en välsignad möda att öpna det unga ögat för kunskapens första oskyldiga ljus, att knyta på barnets späda skullra de vingar hvarmed den mognade menniskan skall svinga sig högt öfver det låga grus der hon föddes! Fader och moder stödja våra första steg på jorden, läraren eller lärarinnan våra första steg deröfver, vår tankes barnsligt försagda flygt emot höjden. Må vi tacka de sednare liksom de förra. — Nu först har den goda som bortgick hunnit det rätta slutet af sin abc-bok: „Herren vände sitt ansigte till oss och gifve oss en evig frid. Amen.“ —


    30. Onsdag. — Onsdagen arrangertes för resan och corresponderades med farbror. — Åter uplät himlen sina tårekällor, det regnade ouphörligt hela dagen.


I  N y C a r l e b y  v a r  d e t  o a g t a d t  B a l.

    Vi skulle i vår statsvagn resa till staden och balen — hästarna måste ledas — dåliga förebud! — Sent kommo vi — valsen var slut, den första Françoisen var redan i sin blomma. Det var Lithénska Salongen.
    Societéen såg glad ut — många stads- och landsbor saknades. Ingen enda själ från Jacobstad, musikanterna unnantagna. Vi himlade oss öfver regnet, men sedan förljöds att Falcken rest till GCarleby, och hur skulle något bli af utan honom.
    Var det den partiska jemförelsen blott? Men mig förekom NyCarleby i all sin nuvarande gleshet vackert och älskvärdt. — Säge hvad man vill om dess små brister, man skall likväl finna rika källor af naturligt flödande trefnad. Man skall finna lif — och det är det första; man skall finna själ i månget öga — hjerta på många läppar, och det är poesie fast utan rim och meter.
    Djupet först och sedan ytan. Hjertat först, sedan formerna — den vackra blicken — den flygande locken — den smärta midjan o. s. v.
    Likväl såg det i början alldeles intet animeradt ut. I stor trängsel tappar man bort sig sjelf — i allt för godt utrymme syns man för mycket. — Men det tog sig — och dertill bidrog den ovanligt fullstämmiga, ovanligt taktfulla musiken. „Det gick för väl.“
    T. ex. jag och M:lle Rundström svingade rundt med strömmen; men tungt gick det visserligen. „Svenska valsen“ öpnades af mig och lilla Louise Sjöberg med yrvädersfart. — Ja verkligen! Lilla Louise tar upp sig — valsar! bra, etcetera. Har varma vackra ögon etcetera. — Men — med Emilias drömmande öga dansar jag Françoise och jemför 2 societéer — med Thilda Lindqvists länga lockar potpourrie och utdelar blomman af NyCarleby ungdom — „åt hvem ger du den? och åt hvem den? — åt hvem mig? och dig sjelf — säg åt hvem?“ — Med Thilda Lithéns vackra blickar ett potpourrie — med Rosas språksamma munterhet en öfverdådig Françoise, och så vidare. — Flygande munter var en väderqvarns Cottillon. — Det var i andra potpourriet med den andra Thilda. Två Cottilloner följde tätt på hvarandra — liksom den 1 Jan. 1839, då jag på samma ställe dansade samma dans med samma (dåförtiden scharlakansröda) flicka —
    Särdeles treflig var vännen Forsström. Wilh. Sjöberg höll sig till systrarna och qvistarna — broderskapet förnyade vi. —
    Under balen subscriberades på Kalevala och Höstispiggarna. Souper intogs. — Strax derefter serverades galoppade. — Och det led in på natten. — Mig frågade mången om resan — i morgon — åh aldrig — det är säkert — och derpå följde commissioner utan ände.
    Ljusen brunno i piporna och musiken tystnade — rösterna tystnade — men hjertat slog. Och hvaraf slog det? — Af sista valsen — af valsen allena? — Månn ej af ungdom? Poesie des Lebens — ! Jag ville veta om du i afton klappade under ljusblå blommor af musslin — ? Kl. var 2.
    För att betäcka tillställarens möjliga förlust sammansköto ungherrarna 18 Rdr. — Och under balen hade vi inträdt i den ruskiga October.
Topelius dagböcker (1921) fjärde bandet andra avd. utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: Oktober 1840.
(Inf. 2004-12-19.)