Ny Karleby den 16 Juni.

Den 2 i denne månad var för Ny Karleby Stads Handlande en ganska olycklig dag. Genom en okänd händelse utbrast elden i Stadens Beckbruk kl. 12 på dagen, under en stark nordvestlig storm, och oaktadt allt bemödande lades inom några få timmar icke allenast Beckbruket, utan ock flere derinvid varande Tjäru=bodar jemte beck och tjära i aska. Skadan, som härigenom tillskyndades de Handlande, är i det nogaste uppgifven till 16,000 R:d. Riksg. mynt, och så mycket känbarare som den endast drabbade sju personer. Den som sjelf lidit någon olycka, känner bäst sina likars belägenhet i dylika fall.

C. F. Stenman,
Borgmästare


Inrikes Tidningar 2 juli 1806.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.

 

Kollade på Prisomräknare från medeltiden till 2100 vad 16,000 R:d. Riksg. mynt motsvarar i dag. Svaret blev: För summan kunde man köpa lika mycket varor och tjänster som 2 542 341 SEK år 2020 mätt med konsumentprisindex.

Referens: Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.Läs mer:
Beckbruket i kapitlet Fakta.
Bränder.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-04-20, rev. 2022-03-05 .)