N y k a r l e b y.

Eldsvåda.

På lördagskvällen [den 15 maj 1948] utbröt en eldsvåda, som i den rådande, starka vinden kunnat få en mycket allvarlig karaktär, men dess bättre aldrig nådde någon hotande omfattning.

Eldsvåda utbröt i café Varma vid torget och förorsakades sannolikt av kortslutning i på väggen anbragd elektrisk fläkt. Elden spred sig i väggen och uppåt mot mellantaket och vinden, men observerades snabbt. Som väl var grep elden mycket långsamt kring och var av godartad karaktär. Några ynglingar angrep eldhärden ned vattenämbaren och hejdades brandens framfart nedan brandkåren alarmerades. Sedan den anlänt med motorsprutan hoppades man på en snabb släckning. Tyvärr ställdes motorsprutan upp felaktigt, varför den inte gav vatten, ehuru förhållandena annan voro så gynnsamma, att en brunn låg i omedelbar närhet av eldhärden. Då motorsprutan ej fungerade var man tvungen att dra ut slangar från kraftverket. Den försening i släckningsarbetet, ca 15 min., som förorsakades av detta, hade kunnat bli ödesdiger. Sedan slangarna framdragits, släcktes eldsvådan snabbt.

Det inträffade frammanar en allvarsam eftertanke. Brandmanskapet bör vara tränat och instruerat så, att brandmaterielen kan skötas rätt omedelbart, ej efter ett långt experimenterande. Av lättförklarliga skäl måste detta vara en ovillkorlig fordran. Därjämte kan man betänka, att den dyrbara motorsprutan saknar betydelse och kan anses som en onyttig kapitalplacering, om den ej kan skötas så att den är ögonblickligen funktionsduglig. Det är knappast sannolikt att utgången skulle bli lika lycklig en annan gång, om malören upprepas. Skadorna blevo rätt blygsamma, men väggen tarvar dock reparationer.


Österbottniska Posten, 21 maj 1948, nr 21, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*      *      *


På sidan fanns även:

 

Kullsegling.

I den häftiga nordvinden inträffade på pingstannandagen en omkullsegling vid Andra sjön. En yngre mansperson kom seglande utifrån in till Kråkskärssundet, men törnade vid infarten i sundet mot en undervattenssten med det resultatet, ett segelbåten lade sig över och långsamt gick runt med kölen i vädret. Seglaren kunde utan svårighet och praktiskt taget torr klara sig upp på kölen. Då båten flöt mycket väl trots den onaturliga ställningen, var den förolyckades situation ej allvarlig om än obehaglig. Olyckan observerades ej av någon, varför seglaren fick driva rätt länge, närmare ett par timmar, innan någon lade märke till hans belägenhet. Först då sågo några pojkar flytetyget och skötte om att polisen alarmerades. Kort efteråt räddades den förolyckade välbehållen av polisen, som skyndat till undsättning i en motorbåt.


Man brukar prata om ”pingstnoolan”. Sen kan man ju tycka att det är ett märkligt sammanträffande om den sammanfaller med pingstannandagen som kan infalla mellan den 11 maj och 14 juni.

Läs mer:
Fler bränder.
Skärgården i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2022-05-22, rev. 2022-05-22 .)