Gösta Ågren:

Nykarleby-
målet

Ett språkeri

Del 1

 


Dialektföraktet har gamla anor. I skrift var huvuduppgiften för folkmålen länge att låta roligt. Som exempel må duga den här tröskningshistorien ur skämttidningen Nya Nisse 1910:
      ”Per Erik kommer in till mor och beklagar sig:
      Dä va faslitt va far ha blitt retlier å illaker sen han blitt gammel, ja kom te å slå te´n i skallen mä slaga, å då ble han arger.”
      Att kunna en dialekt är att besitta en mycket större språklig rikedom inom modersmålets ram än om man enbart behärskar normalspråket. De flesta inser det numera. En stor milsten på insiktens väg här i Österbotten var den första premiären på Vridin i Närpes 1966. Efter det brukas våra österbottniska mål inte bara i nyårsrevyerna utan också när vanlig dramatik framställs på scenerna.
      Men våra mål borde inte bara användas, utan också analyseras och förevigas i skrift. Några dialekter har redan för länge sedan fått sina beskrivningar, men ännu fler saknar en sådan. Därav detta försök, detta språkeri.
      Språkeri?
      I början tänkte jag skriva en stor, vetenskaplig bok. Vännen Lasse Huldén, skald och filolog, uppmuntrade mig livligt, gav problemställningar och litteraturlista. Nykarleby duktiga stadsbibliotek anskaffade böckerna via fjärrlån.
      Först anlände gamle folkväckaren Axel Olof Freudenthals ”Vöråmålet”, tryckt 1889. Boken var alltså då, 1992, 101 år och hade hela det seklet och året befunnit sig å bibliotek.
      Men den var inte uppskuren.
      Det var då jag beslöt att krympa min planerade bok till ett kåseri.
      Med viss ansträngning skulle jag säkert ha kunnat framställa en skrift, som ingen komme att läsa på hundra år, men en så anspråksfull målsättning blygdes jag för. Ett kåseri fick vara nog.
      Och eftersom texten kanske inte skulle bli så förfärligt rolig, beslöt jag att kalla den språkeri i stället. Benämningen kåseri borde förbehållas uppsatser, som innehåller minst två vitsar.
      Texten ingick i Vasabladet den 6 och 13 juni 1992. Nu har den bearbetats.
      Litteraturlistan består framförallt av Olav Ahlbäcks ”Studier över substantivböjningen i Finlands svenska folkmål”, Lars Huldéns ”Verbböjningen i Österbottens svenska folkmål” och Ralf Norrmans ”Några österbottniska vattennamn”. De tre österbottniska dialektbeskrivningarna har jag också studerat: Freudenthals ”Vöråmålet”, numera uppskuren, Herman Vendells ”Pedersöre-Purmo-målet” och Johannes Klockars ”Malaksmålets ljud- och formlära”. Gudrun Lundströms avhandling ”Studier i nyländsk syntax” hör ävenså till listan.
      Våra olika mål håller i allmänhet till i var sin älvdal, på samma sätt som de norska dialekterna lever i var sin fjorddal. Nykarleby-målet talas relativt likartat från Jeppo ned för älven ut till Åminne och dessutom i en del byar runtom, från Markby i öster till Socklot i norr. Redan i Munsala, efter några kilometer skogsbygd, möter ett helt annorlunda mål, och i Sundby i norr tar Pedersöre-dialekten vid.
      För att underlätta läsandet har jag försökt hålla stavningen så nära normalsvenskans som möjligt. Kursivering anger att en vokal har långt uttal. Elder skrivs inte eldär, trots att uttalet är sådant, eftersom ju inte heller normalsvenskans eller skrivs ellär. En fullständig konsekvens har dock inte varit möjlig.
      Ett tack till Lars Huldén för hjälpen — han är dock naturligtvis inte på något sätt ansvarig för det anspråkslösa språkeri, som det hela slutligen resulterat i.
      Ett annat tack till Bertil Andersson, som med sin dialektala sakkunskap räddat mig från en förfärlig blunder.

TINGORD

Tingen är manliga (han), kvinnliga (hon) eller neutrum (det). Normalsvenskans underliga den-genus, reale, saknas i Nykarleby-språket — liksom i de andra österbottniska dialekterna.
      ”Den” är ett sentida försök att frånta djuren och tingen deras själ. Gården och hästen är inte halvt osynliga ”den”. Han hästin komber opp mot han gåln.
      Den-eländet har emellertid gjort språkkänslan osäker och språkbruket vacklande. Är tand han eller hon? De flesta Nykarleby-bor måste säkert pröva en adjektivböjning — en sjuken tand — innan de vågar fastslå, att tanden är hon.
      Ändelsen -AR i flertal har ett antal enstaviga tingord, substantiv, vilka däri skiljer sig föga från normalsvenskan. Sko, bro, fisk, dörr, karl och grav böjs så här:
      En sko, skoin, skoar, skoan; en bro, broen, broar, broan; en fisk, fischin, fiskar, fiskan; en dör, dören, dörar, dörnan; en kar, karn, karar, karan; en grav, graven, gravar, gravan.
      En dör och karar ger exempel på vår magnifika, fornsvenska kortstavighet: allt är kort och snabbt — vokaler såväl som konsonanter! Fischin visar den ”uppmjukning” av konsonanten i bestämda former, som är så typisk för de österbottniska dialekterna. Den förekommer också i Sverige, från Dalarna norrut: man säger skog, men skojen.
      Också neutra ryms i AR-gruppen, till exempel kväll:
      Ett kvälld, kvälldi, kvälldar, kvälldan.
      Formen kvälldi, alltså ändelsen -I i entalets bestämda form, förekommer hos de flesta det-ord på konsonant.
      Kvinnliga ord på -o får ändelsen -R i flertal, däribland kvinna, moder, dotter och syster samt vidja:
      En kvinno, kvinnån, kvinnor, kvinnona; en modro, modrån, modror, modrona; en dotro, dotrån, dotror, dotrona; en systro, systrån, systror, systrona; en vidjo, vidjån, vidjor, vidjona.
      Modro används i allmänhet endast om djur. För människor är böjningsramsan denna: en mamm, mamm, mammor, mammona.
      Tvåstaviga ord på vokal har i allmänhet också den här flertalsändelsen, till exempel hage, stuga och ajso, som kan översättas till fimmelstång eller skakel:
      En haga, hagan, hagar, hagana; en stogo, stogån, stogor, stogona; en ajso, ajsån, ajsor, ajsona.
      Om de tvåstaviga orden på vokal är neutrala, så böjs de dock annorlunda, och sinsemellan något varierande, som huvud och öga:
      Ett hovo, hovo, hovon, hovona; ett öga, öga, ögor, ögona.
      Flertalsändelse på -ER har några enstaviga ord, som slutar på konsonant, samt tvåstaviga ord med betoning på andra stavelsen, däribland stad, fot och kanal:
      En stad, stan, städer, städren; en fot, fotin, föter, fötren; en kanal, kanaln, kanaler, kanalren.
      Både pluraländelse och omljud är som synes likadana i normalsvenskan.
      Några det-ord på vokal har flertalsändelsen -ÄR, till exempel träd:
      Ett trä, trä, trädär, trädren.
      Flertal utan ändelse möter i samma ord som i normalsvenskan, exempelvis språk, ägg, hus, lakan — och äppel, en variant av äpple, som ibland ses i tryck:
      Ett språk, språtji, språk, språtjen; ett ägg, äddji, ägg, äddjen; ett hus, husi, hus, husen; ett lakan, lakani, lakan, lakanen; ett äppel, äppli, äppel, äpplen.
      Andra exempel på flertal utan ändelse är barn och skär: bån och skär.
      De två exemplen på konsonantens uppmjukning, språtji och äddji, må kompletteras med ett neutralt ord, berg, och tvenne maskuliner, bäck och skog:
      Ett bärg, bärji, bärg, bärjen; en bäck, bätjin, bäckar, bäckan; en skog, skojin, skogar, skogan.
      Flertalstecken i form av omljud har samma ord som i normalsvenskan, däribland far och bror:
      En fader, fadern, fäder, fädren; en bror, brodern, bröder, brödren.
      För människor används vanligen papp: en papp, papp, pappor, pappona.

BESKRIVNINGSORD

Nykarleby-målet har — jubel och ske pris! — behållit adjektivböjningen. Neutrum, femininum och maskulinum skiljs tydligt åt. Vi, som har detta språk till modersmål, kan alltså utan möda avgöra om ett den-ord ursprungligen var manligt eller kvinnligt.
      Av orden i föregående kapitel är följande feminina: sko, bro, dörr, grav, stuga och ordet för fimmelstång eller skakel, ajso, samt, givetvis, kvinnobeteckningarna. Maskulina är fisk, hage, stad, fot, kanal, bäck, skog och mansbeteckningarna karl, fader, bror. Också normalsvenskans fimmelstång är i Nykarleby-målet maskulinum, trots att dess dialektala motsvarighet ajso är femininum!
      Bland de österbottniska nejderna har även Kronoby och Närpes bevarat adjektivböjningen. I Malax och Vörå inskränker den sig emellertid till ett -T i neutrum. Purmo och Pedersöre har en försvagad variant, där N i maskulinum-ändelsen -AN fallit bort.
      Med maskulinum-ändelsen -AN böjs grop:
      En storan grop.
      Två andra ord, som har likartad betydelse, böjs emellertid med femininum-ändelsen -EN:
      En jupen gräv, en lillen grobbo.
      Observera, att gräv, med kort ä, och grav utgör helt skilda ting.
      Neutrum-ändelsen är -E, och neutrala är oftast samma ord som i normalsvenskan, till exempel hus — däremot inte de två den-orden stuga och gård:
      Ett röe hus, en gulen stogo, en grömman gål.
      Samma byggnad kan alltså vara neutral, kvinnlig eller manlig, beroende på vilken beteckning man brukar för den. En stuga är femininum, men en gård maskulinum, antingen han är grömm, det vill säga stor, eller inte. Grömm betyder inte grym. För att uttrycka en sådan egenskap får man lov att använda ordet ilak, alltså elak. Etymologiskt, ordhistoriskt, är dock naturligtvis grömm och grym samma ord.
      By, affär, doft, tradition, gräns, lans, medalj, struktur och makt är alla maskulina och uttalas som i normalsvenskan, bortsett från gräns, där det hörs ett tydligt ä. Som synes omfattar det gamla genussystemet obesvärat också nya ord från världen utanför den allmogeverklighet, där språket utvecklats. Det vore skojigt att fortsätta och införa det ena ordet efter det andra på sin vederbörliga plats i systemet, men vi måste gå vidare, och nöjer oss med koordinat:
      En grömman koordinat!
      Bestämd artikel är he, han, hon och ti. De uttalas alla kortstavigt, alltså inte hee, hann, honn och tii.
      Låt oss pröva oss fram till adjektivböjningen efter bestämda artikeln. Vi väljer orden ord, väg och klocka:
      He främand oli, han roko väijjin, hon gambe klockon.
      I flertal får vi ti främand olen, ti roko vägan, ti gambe klockona.
      Adjektiven böjs alltså inte efter bestämd artikel. Ä i väg uttalas som i normalsvenskan. Väjjin är som synes ett nytt exempel på den bottniska uppmjukningen.
      Roko betyder dålig och ser alltså ut så här i oböjd form — medan exempelvis en dålig ko blir en rokoen koddo. L i gambel har fallit bort, men det beror inte på, att ordet skulle ha böjts, utan är en rent fonetisk företeelse. Slutkonsonanten försvinner ofta om det följande huvudordet har inledningskonsonant.
      Intressant nog gäller detta dock inte alls om de böjda formerna. Man säger tydligt och klart en gambelen klocko.
      Det har legat nära till hands för gambelen att slitas ner till gamben, men så har inte skett. Med sitt klara uttal har våra förfäder och anmödrar bevarat Nykarleby-språkets största rikedom, adjektivböjningen, åt oss sentida arvtagare.
      I flertal böjs adjektiven inte alls:
      Na lang pojkar, några långa pojkar; demdi lang pojkan, de där långa pojkarna; na grann flickor, några vackra flickor; ti grann flickona, de vackra flickorna; na sånde liv.
      Det sista uttrycket grubblar nog många, också mången Nykarleby-bo, över. För att ingen ska hänga sig i spjällsnöret, så meddelar jag genast, att formuleringen avser betydelsen några söndriga liv, ett poetiskt utbrott, som Nykarlebys mål elegant klarar av. Adjektivet sånder — som betyder både sönder och söndrig — har tappat sitt r, ett exempel på den fonetiska företeelse, som vi redan varit inne på. E uttalas som i normalsvenskan, det vill säga närmast som ä.
      Na betyder både något, någon och några, men i ental böjs adjektivet som om na vore obestämda artikeln ett: na såndere liv. Betydelsen är då något söndrigt liv. Na-ordets uttal är oförändrat, det vill säga kortstavigt, men adjektivet visar, att na den här gången har betydelsen något, inte några. Vi ser hur hårfint betydelseskiljande adjektivböjningen kan fungera.
      Komparativ, jämförelseformerna, behöver knappast någon längre utredning; de ligger nära normalsvenskan. Längre, tyngre och bättre blir naturligtvis länger, tynger och bäter. Ng-ljudet uttalas som sådant, men med ett tydligt g till avslutning. Vokalerna klingar som i normalsvenskan — fonetiskt borde alltså bäter skrivas betär.
      Så här förändras åtskilliga adjektiv i komparationen. Vi tycker, att de på det sättet blir länger, tynger och bäter.


HANDLINGSORD

Så kallade ”starka” verb anger förfluten tid, imperfektum, med hjälp av omljud. Några stora skillnader mellan normalsvenska och Nykarleby-målet kan jag inte upptäcka. Här är tre ”starka” exempel, bjuda, bära och stå, samtliga inspirerade av Freudenthal, som böjer dem i äntligen uppskurna ”Vöråmålet”:
      Ti bjud, han bjuder, han bjöud, han a bjodi, bjud!, bjuden!, han är bjodi, ti är bjodi, bjudand.
      A i infinitiven faller vanligen bort om ordet har lång vokal eller betonad konsonant. Ett verb med kortstavigt uttal behåller alltid sitt a i infinitiven: ti bära. Infinitivmärket är inte att utan ti, till utan l.
      Nykarleby-målet har diftonger, men inte i samma utsträckning som många andra dialekter, inklusive grannmålet i Munsala. Där de förekommer, är de emellertid oundvikliga. Verb med -et- i stammen tenderar att diftongeras. Veta, heta och meta blir ti veta, han veit, ti heit, han heiter och ti meit, han meitar. Också substantiv och adjektiv på -en har ofta diftonguttal. Sten och ben blir stein och bein, sen och ren är sein och rein. Säger man bjöd i stället för bjöud, så pjasar man sig och denskar. Pjasa är släkt med pajas: man gör sig löjlig. Densk går tillbaka till 1500-talet, när man skrev på danska i Gustav Vasas kansli.
      Har uttalas ha, med betoning ha och med kraftig betoning har. I perfektum med han eller hon som subjekt försvinner alltid också det inledande h och uttalet blir snarast hanabjodi. Vid jag, du, det, vi, ni, de, det vill säga ja, to, he, vi, ni, ti, hörs h om vederbörande behärskar det vackra Nykarleby-språk, som skådespelaren Torsten Häger talade, både privat och på scenen.
      Befallningsformerna, imperativen, är intressanta. Flertalsformen bjuden har en arkaisk skönhet. Det är som om Bibeln fått röst.
      Presens particip, bjudand, har man kanske ingen större nytta av vid det här verbet. En bjudand lag kan man förstås säga.
      En äldre form av ordet är båda:
      Ti båda, han bådar, han båda, han a båda, båda!, bådaen!, han är båda, ti är båda.
      Man kallar på hjälp genom att båda upp folk, genom att man gar me bådi, går med budet. Man bådar ti jessbåd; ordet gästabud ingår givetvis i det etymologiska rotsystem, ur vilket också båda och bjuda spirat. I något stadium har budet, gästabudet, övergått till att beteckna själva festen.
      Vi övergår till exemplet bära:
      Ti bära, han bär, han bar, han a bori, bär!, bären!, han är bori, ti är bori, bärand eller bärandis.
      Presens particip förlängs gärna med -is. Det leder till en vag stilskillnad utan betydelseförändring.
      Nu böjer vi stå:
      Ti sta, han star, han sto, han a steijji, sta!, staen!, staand.
      Språkhistoriskt för det långa a oss tillbaka bortom 1300-talet. Det var då det förvandlades till å i Mälardalen. Den processen har fortsatt och för oss lantisar låter i dag också det korta a som å, när vi förundrade åhör stockholmskisarna.
      Den omständliga skrivningen av supinum, steijji, beror på, att en Nykarleby-bo tydligt hör både diftongen ei och det därpå följande kraftiga j-ljudet.
      Presens particip-formen, staand, skall uttalas så, att man tydligt hör både det långa och det korta a.
      Supinum-formen är som synes karaktäristisk. Bjodi verkar ju att bara vara en uttalsvariant av normalsvenskans bjudit, men Nykarleby-målet använder o också när normalsvenskans supinum behåller stammens vokal. Vara, varit blir alltså vara, vori. Fara, farit blir fara, fori. Låta låtit är däremot läta, lätt. Uttal leett.
      För att få verbbilden helt klar skulle det behövas en lång ordlista, som ingen skulle läsa på hundraett år! Jag hänvisar i stället till Lars Huldéns stora verk ”Verbböjningen i Österbottens svenska folkmål”.
      Freudenthal delar i ”Vöråmålet” upp de ”svaga” verben i tre grupper, som han på sin magnifika vetenskapska kallar konjugationer. Jag fortsätter att åka snålskjuts och återger de Freudenthalska exemplen enligt Nykarleby-målet. De är skada, bygga, lära och spå.
      Ti skada, han skadar, han skada, han a skada, skada!, skadaen!, han är skada, ti är skada.
      Ett minst sagt enkelt böjningsmönster, eller hur? Enda undantaget är den bibliska befallningen till ett flertal: skadaen!
      Ti bygg, han bygger, han byggd, han a byggd, bygg!, byggen!, gåln är byggd, gålan är byggd.
      Genus eller antal inverkar inte på participet: också husi är byggd.
      Ti lär, han lär, han lärt (se elder dem, sig eller dem), han a lärt, lär!, lären!, han är lärd, ti är lärd.
      Vi ser, att det framförallt är imperfektum som skiljer de olika böjningsgrupperna åt: skada, byggd och lärt utgör exempel på respektive ingen ändelse, d och t för gången handling. Valet mellan d och t bestäms av föregående konsonant: det ljud, som uttalsmässigt ligger närmast denna, används. Spå står för en fjärde grupp:
      Ti spå, han spår, han spådd, han a spådd, spå!, spåen!, han är spådd, ti är spådd.
      Här består imperfektum-ändelsen alltså av tvenne d, en följd av stammens långa vokal, som inte tillåter att ordet slutar i en vag, ensam konsonant.
      Den talade isländskan får kraftfull färg av att ord som Thingvellir uttalas Thingvetlir. I Nykarleby-målet bidrar de "starka" verben på likartat sätt till att prägla talet:
      Hålla: ti hald, he halder, he hold, he a holdi, hald!, halden!
      Hinna: ti hind, han hindar, han hinda, han a hinda.
      Rinna: ti rinn, he rinder, he rann, he a ronni.
      Komma: ti koma, han komber, han kom, han a komi, kom!, komen!
      Föregående konsonant avgör om det blir d eller b. De "svaga" verben har i allmänhet inte den här ljudförändringen:
      Kalla: ti kall, han kallar, han kalla, han a kalla, kall!, kallen!.
      Kunna: ti kona, han kan, han kona, han a kona, kona!, konaen!
      Bomma: ti bomm, han bommar, han bomma, han a bomma.
      Också en del nomen ingår i det här fonetiska skeendet. En kall källa blir en kalden käldo, men en kall hall förblir en kaldan hall!


I STÄLLET FÖR-ORD

De personliga pronomina är ja, to-do, hon-on, han-an, he-e, vi, ni, ti-di och se, alltså sig.
      Vilken form av orden man använder, beror dels på om de är betonade, dels på var i meningen de dyker upp. To, hon, han, he och ti utgör naturligtvis de betonade formerna: He va ti som kom. Dessutom används de också i början av satsen: To kom i går?
      De andra formerna dominerar i obetonad ställning inne bland de övriga orden: San kom di, sedan kom de. Kom do i går?
      Samma växling enligt samma regler möter, när de personliga pronomina står i ackusativ: Me, te-de, han-an, hennar-enar, he-e, oss, eder, tem-dem. Sig är alltfort se. Vi säger alltså: Han to enar me, han tog henne med, men: Hennar to an me, henne tog han med. I det senare exemplet är som synes ordet henne betonat. Och-ordet uttalas som i normalsvenskan, vadan den vansinniga stavningen bibehålls!
      Genitivramsan ser ut så här: Min, tin, hans, hennas, vån, edan, teiras-deiras och sin.
      Växlingen mellan teiras och deiras sker enligt ovanstående regler. He, alltså det, har ingen genitivform, vilket kräver omskrivningar på olika sätt. Uttrycket dess fönster blir till exempel fönstren i gåln.
      Om huvudordet är i neutrum, förändras följande pronomina så här: Mett verk, tett verk, vårt verk, edart verk och sett verk. Verk är virke och uttalas värk, men bör helst inte skrivas så; det är ju inte en sjukdom.
      Det mest fantasieggande i dialekter är naturligtvis deras ålderdomliga inslag. Vån finns i fornsvenskan som varn, men ordet är där inte genitiv utan ackusativ. R föll bort och vokalen blev i gengäld lång samtidigt som användningen förändrades. Edan möter i fornsvenska som idarn, där d uttalas som th i engelska the. Här har ingen vokalförlängning skett, båda formerna av ordet uttalas kortstavigt — vilket egentligen innebär, att båda stavelserna är obetonade, hur egendomligt det än må låta!
      Utpekande, demonstrativa, pronomen är handi-hande, hondi-honde, hedi-hede och demdi-demde.
      Det är naturligtvis fråga om två ord, han där, men de uttalas som ett och det skulle kännas onaturligt att särskriva dem. Alla har som synes en betonad och en obetonad form: Tå kom handi herrslonttin dangland. Hande kom ti sist.
      Den senare meningen bereder förvisso inte läsaren någon möda, men att översätta den första är svårare. Den formulerades för över femtio år sedan, när den irriterade bonden Alfred Björk berättade om hur han tvingats vänta på en lantmätare. Enklast tolkas den så här: Då kom den där herrslunten danglande.
      Herrslunt är herrslunt. Bättre kan ordet inte översättas. Dangla är att gå litet vagt och mållöst, nästan vingligt.
      När jag som barn läste Alexandre Dumas´ magnifika ”Greven av Monte Christo” hade jag en mycket klar bild av den skurkaktige bankiren Danglars.
      För vad man kunde kalla det nära utpekandet, av typen den här mannen, nöjer sig Nykarleby-målet med ordet dähä: dähä karn, dähä kvinnån, dähä husi, dähä hästan, dähä koddona. Man, kvinna och hus, hästar och kor, ental och flertal — dähä täcker allt! Om uttrycket används självständigt, alltså utan huvudord efter, så blir uttalet dähär — men bara framför en vokal.
      Ordet utgår ju inte från det, he, vadan det måhända ursprungligen utgjort en pluralform, dihär-tihär, som med tiden förändrats, blivit oböjlig och fått såväl entals- som flertalsfunktion.
      Också Nykarleby-språket har ordet tocken, som med betydelsen sådan tycks ingå i alla svenska dialekter. Grundformen i Nykarleby är toko och ordet böjs som ett adjektiv. En tokoan kar förkortas ofta till en tokan kar. I flertal böjs det, liksom adjektiven, inte alls: Toko sto riar bygger di it na länger, sådana stora rior bygger de inte längre.
      Det användbara na är här bara verbal dekoration utan betydelse.
      Tockens kusin hocken, alltså vilken, finns likaså i de flesta dialekter, inklusive Nykarleby-målet.
      Det är det enda interrogativa, med andra ord frågande, pronomen, som vi behöver notera. Grundformen är hoko och även det böjs som adjektiven. Oftast sammandras hokoan kar och hokoen kvinno till hokan kar och hoken kvinno.
      Nu återstår de obestämda pronomina: Na, det vill säga någon, något och några, har vi redan stiftat bekantskap med. I självständig ställning, utan huvudord, är vokalen lång: He komber na po väijjin, det kommer några på vägen eller det kommer något på vägen. Något kan också uttryckas med nating och några används även parallellt med na. Ett vanligt uttryck för sarkastisk beundran är: He va na!, det var något! Som självständigt ord är någon nan: He är nan tär, det är någon där. Tär uttalas tä om nästa ord börjar på konsonant: Tä va an, där var han. Ingen och inget bildas med int eller dess obetonade form it framför nan och na. Mången är mang, varje är varenda och man är givetvis han-an. Varandra är varander och annan är ander, ett ord som böjs som adjektiven. En parallell kortform är det oböjliga ana. Man kan alltså tala om både ett andere hus och ett ana hus.


Gösta Ågren, ursprungligen publicerad i Vasabladet den 6 juni 1992, bearbetad i september 2003.

     

Under efterforskning om uppgifter när Juthasinristningarna gjordes, hittade Lars Pensar artikeln i sina gömmor. Eftersom jag för ungefär ett år sedan var på jakt efter en sammanfattning som denna, gladdes jag mycket över fyndet. Den bara måste publiceras på webbplatsen! Kontaktade författaren och fick följande positiva svar:

Fredrik,
tack för ditt brev. Det gav mig impulsen att äntligen
börja bearbeta och på dator skriva ut ”Nykarleby-målet” —
som tillkom på skrivmaskinernas tröskverkstid!
Jag skall sända essän åt dig, när jag är klar, om
några dar eller ett par veckor. Givetvis är det bara
trevligt om den används.
Gösta Ågren

Och ännu gladare blev jag efter några dagar när Gösta Ågren gått ett steg vidare och publicerat essän på sitt förlag Skrivor. Jag fick ett dedicerat exemplar av en sammanlagd upplaga om 25 ex! Essän har ISBN 951-9367-29-2. På baksidan finns dikten Den femte juli.


Läs mer:
Del 2.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebydialekten.
(Inf. 2003-09-22, rev. 2003-09-24.)