Tre Nykarlebyskalder

Gånge Rolf
Paul Verner Lybeck
R. R. Eklund

Av LARS SCHALIN

 

Om äldre österbottniska skalder har Lars Schalin skrivit i Vasabladet en artikel med sakkännedom. Då den berör skalder med anknytning till vår stad och då det fortfarande finns de, som minns dem här, tar vi oss friheten införa artikeln.G Å N G E  R O L F

Lektorn och senare seminariedirektorn V. K. E.  W i c h m a n n — skalden  G å n g e  R o l f — var från 80-talets början och långt efter sekelskiftet bosatt i Nykarleby. Han blev en av stadens mest bemärkta borgare, vilket inte förvånar de som kände honom.

Hans energi och ledarförmåga kom i de små förhållandena ej alltid till sin rätt, och hans förkärlek till det storvulna tog ibland något komiska former. Gamla nykarlebybor minns med sett stilla leende t.ex. stadens frivilliga brandkårs övningar under Gånge Rolfs ledning på 90-talet.

Någon gång vid utmarscher till stadens omgivningar, men även vid övningar på stadens torg, uppträdde Gånge ridande med sporrar på stövlarna. Det var en syn för gudar att se honom högt till häst kommendera brandkåristerna, t.ex. vid de årligen återkommande s.k. „sprutläskningarna“. Till dessa brukade även stadens raskare kvinnfolk kallas för att öva langning av vattenämbar i ked. Gånges mäktiga kommandostämma med rullande r-ljud, som hade räckt till för mycket större truppmassor skallade högt över torget: „Nykarrleby frrivilliga brrandkårr, GIVAKT!“

När det sedan efter läskningen gällde att marschera, hördes som en kontrast till Gånges dånande kommandoord en pipig stämma i slutet av marschkolonnen: „Väntin på mej pojkar, väntin på mej!“ Det var en låghalt brandkårsentusiast, Forsbloms-Jutt, som hade svårt att hinna med när Gånge Rolf var i farten på sin ystra springare.

Gånges krigiska anda måtte även ha smittat brandkåristerna, eftersom det berättas följande från ett av deras möten. Man diskuterade frågan om damerna skulle få vara med på en planerad utfärd till Jakobstad. Brandkåristerna skulle naturligtvis ha uniformerna på, en lång vit rock med rött eller gult bälte och kask på huvudet. Sedan man diskuterat den viktiga frågan en stund, begärde en av stadens få finnar — en skräddare Ahlstedt — ordet och yttrade följande tungt vägande ord, „Jak vöreslår inka sivila med“, och därmed lär fruarna [inte] ha fått nöja sig åtminstone den gången.V E R N E R  L Y B E C K

En vacker sommardag år 1910 var det kaffebjudning på Charlottenlund, den rymliga lybeckska villan på Alörn i Nykarleby skärgård. Där vistades då med syskon och syskonbarn häradshövding Paul Verner Lybeck, broder till författaren Mikael och själv författare till novellsamlingen Den siste majgreven. Verner Lybeck har i denna bok berättat bl.a. om Nykarleby stads storhetstid på 1830-talet och 1840-talen och sin frändes, skeppsredaren, brukspatronen och konsuln Gustaf Adolf Lindqvists märkliga levnadssaga.

Verner Lybeck, som var en barndomsvän till min far, tog sig vänligen an den blyga pojke jag då var och förde mig sedan kaffet druckits omkring på villaområdet. Efter ett besök i trädgården med dess bärbuskar och lockande jordgubbsland gick vi in i villan för att läsa den vers som hans fars vän och frände Z. Topelius hade skrivit på väggen i trappuppgången till vindskammaren, där han många gånger bott vid sina besök hos släktingarna på Alörn:


I hundra år skall stugan stå,
i hundra år var sommar då
skall någon lycklig människa gå
längs trappan upp och ned igen,
vid handen ledande en vän.

Och när den fot, som vandrat här,
och när den hand som tecknat här
— och skriften själv förbleknad är
år nittonhundra trettifem
skall stugan stå, ett glädjens hem


Sedan vandrade vi ned till stranden, som var skyddad av en hög granitkaj, vilken ju icke är så vanligt vid sommarvillor. Här stannade vi, och hans bleka ansikte fick liv när han började berätta.

Hans avlidne fader rådmannen och skeppsredaren hade låtit reparera denna kaj en tid efter det han köpt villan. Det var på den tiden då stora fartyg ännu byggdes på varven i Österbotten och då även rådman Lybecks eget varv på Alörn var i verksamhet. Paul Verner var då en skolpojke vid ungefär min ålder. Rådmannens kofferdiskepp [handels-] som seglade på många hav brukade någon gång lägga till vid Charlottenlunds kaj när de sommartid kom hem från fjärran land.

Då kajmuren reparerats, lät rådmannen fylla ny sand innanför och för att utan större besvär få fyllnadsmaterial lät han ett par i barlast inkommande fartyg lossa sin sand innanför kajen.

En dag då Verner Lybeck såg på lossningen av en ståtlig brigg, upptäckte han bland snäckskalen i sanden ben, som han tyckte såg intressanta ut. Det kunde kanske vara människoben. Han tog vara på dem och en läkare i staden kunde konstatera, att så var fallet och att åtminstone ett lårben tillhört en ovanligtstor man.

Verners forskarlust vaknade. Han tog reda på var briggen intagit sin barlast, och då han fått veta att den kommit från Rouen i Normandie hade hans spelande fantasi redan löst gåtan om benets ursprung: Det var naturligtvis vikingaben som ej fått ro i främmande jord, utan ville hem till Norden — ja helt visst hade det stora benet tillhört självaste Gånge Rolf, som ju var så stor att ingen häst orkade bära honom, varför han alltid måste „gånga“ till fots.

Så berättade Verner Lybeck sina fantasier. Hans stora intresse var smittande och fick åhöraren att nästan tro på denna historia.R. R.  E K L U N D

Tidningsmannen och författaren Ragnar Rudolf Eklund var hemma från Nykarleby, men bodde under sin skoltid i Vasa. Här gick han först i svenska samskolan och överflyttade till svenska lyceet.

Han skrev redan på mellanklasserna så utmärkta uppsatser att modersmålsläraren lektor G. A. Dahl ibland läste upp stycken ur dem som mönster för oss andra på klassen. Som naturligt var såg den annars rätt stränge lektorn stundom genom fingrarna, om Eklund ej alltid så noggrant följde hans anvisningar och bestämmelser för uppsatserna. Några gånger blev det dock värre konflikter, då Eklund hade sitt huvud för sig.

På femte eller sjätte klassen hade vi som uppsats en jämförelse mellan öknen och havet. Eklund fann ämnet något banalt och ironiserade icke så litet över detsamma. Han skrev, vill jag minnas, bl.a. att om vi studerar kartan så finner vi att öknen betecknas med gul och havet med blå färg. Alltså en olikhet, men stora likheter finns även: både vid havet och i öknen finnes dyner och på båda ser vi skepp — kamelerna är ju öknens skepp osv. Den gången fick vår blivande författare en ordentlig skopa ovett, ty lektorn var ledsen.

På sjunde klassen hade vi fått till uppgift att beskriva De industriella anläggningarna i min hemstad. I Vasa liksom på många andra orter i landet hade anordnats en s.k. „imhemsk vecka“, under vilken man fick besöka en del fabriker. Eklund, som ej alls var intresserad av dylikt och som troligen suttit hemma och läst — kanske Nietzsche eller Schopenhauer —, då vi andra hade lov från skolan för att gruppvis vandra i fabrikerna, visste ej vad han skulle skriva, varför hans uppsats blev mer än lovligt mager. Han „broderade“ litet om några kända industrianläggningar och slutade med „dessutom finns det några brödfabriker och korvmakerier i staden“.

Lektorn tyckte ej alls om hans kria, som man ju kunde vänta. Med rött bläck stod det allmänna omdömet „Fattigt!“ Dessutom hade han en „stjärna“ vid korvmakerierna med förklaringen att dessa ej är industrianläggningar utan har med hantverk att göra.

Den största konflikten mellan lärare och elev uppstod i början av vårterminen på sjunde klassen, då vi hade att skriva om Den franska statsförfattningen av år 1791. Av någon orsak hade Eklund ej skaffat sig källor för uppsatsen, utan började i stället vitt och brett beskriva svårigheterna att författa en dylik utan annat källmaterial än skolhistorien. Hans uppsats blev underkänd och lektor Dahls rödpenna härjade väldigt på kriahäftets sidor. Där stod bl.a. att en elev ovillkorligen bör beflita sig om att skaffa nödigt källmaterial, som står att få i biblioteken och att uppgiften ingalunda gällde anskaffning av material till historiska uppsatser. På klassen upprepade lektorn ännu muntligen dessa synpunkter, vilka ju måste sägas vara riktiga.

Eklund, som hade ett gott hjärta, ville visa bot och bättring och beslöt att nästa gång göra ett gott arbete. Vi fick den svåra uppsatsen: „Mitt rike är icke av denna världen“. Eklund fördjupade sig i ämnet — med sin filosofiska läggning kunde han det bättre än vi andra — och skrev ett glänsande opus. Lektor Dahl hade en gång anmärkt på hans sätt att tränga ihop texten på så få rader som möjligt. Nu försåg han sin uppsats med breda marginaler på båda sidor om texten utsirade med slingor i rött. Likaså illustrerade han den med en vackert präntad rubrik och varje stycke med en utsirad begynnelsebokstav. Det hela blev en ganska ovanlig skolkria. Förhållandet mellan lärare och elev blev härefter ej stört och Eklund fick ett utmärkt vitsord i slutbetyget.


Lars Schalin, Österbottniska Posten nr 18/1956.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-08-10, rev. 2014-06-24 .)