Hur mycket som för 120 år sen utbetalats till försäkringstagare är inte särdeles intressant, men föreningens namn var i dubbel bemärkelse något i hästväg!


Från Nykarleby kommun.

Nykarleby kommuns understödsförening för förolyckade hästar och nötkreatur sammanträdde sista lördags, hvarvid närvoro samtliga bestyrelsemedlemmar jämte ett större antal försäkringstagare, och företedde ordföranden förra årets räkenskaper, hvilka af därtill utsedda revisorer b:ne Jakob Nikonen och Johan Vesterlund blifvit granskade och godkända. Hästföreningens utgifter under året 1/1 1904—1/1 1903 såväl i skadeersättningar for förolyckade hästar som löner åt bestyrelsen m. fl. omkostnader utgjorde 959:17, hvilka medel blifvit utdebiterade af försäkringstagarene efter 85/100 procent af försäkringssumman.

Nötkreatursföreningens utgifter under samma år utgjorde 865:07, hvaraf i skadeersättningar utbetalades för förolyckade kor åt 11 försäkringstagare 655 mk. Öfriga utgifter för föreningen utgjorde Fmk 210:07. Utdebiteringen af årsafgifterna uppgick till 46/100 procent af försäkringsvärdet.

Af årsberättelsen framgick att i föreningen äro inskrifna 260 hästar till ett sammanlagdt försäkringsvärde af 92,420 mk, och nötkreaturens antal utgör 1,130 till ett sammanlagdt värde af Fmk 110,620, Trettio stycken nötkreatursägare ha uppburit en skadeersättning af 1,320 mk 45 pi, så alt uppdebiteringen kommer att gestalta sig annorlunda nu än förra gången, men däraf må ingen låta afskräcka sig.


Österbottniska Posten, 11.11.1904, nr 45, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Det finns inte så många bilder med kor. Fotograferat omkring 1900. Trodde en tid att det var från Smedsbacka mot Högbacka, men så verkar det inte vara. Förstoring.
Foto: J. Schalin.


Mikael Schalin tillhandahöll.Läs mer:
Fler föreningar.
Jakob Nikonen var ledare för Socklot skyddskår.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2024-02-12, rev. 2024-02-12 .)