Kungörelser 1868

 

 

Hungeråret 1868 innebar nöd och lidande överallt i landet, dock var situationen när det gällde dödsfall av hunger i Nykarleby bättre än i en del inlandssocknar. Till Nykarleby kom hungrande mänskor vandrande i hopp om att här kunna få något till livs. Olika nödhjälpsarbeten med betalning i mjöl, förekom i landet, så också i Nykarleby, där de förmögnare affärsmännen kunde erbjuda arbete i vägbyggnads-, hamnbyggnads- och åkerröjningsarbeten. Kända är tillkomsten av stengärdesgårdarna vid ”hungeråkrarna” öster om Källbacken och hamnpiren vid Alörn, men även vägbyggen i stadens omgivning förekom. På Kuddnäs hade Zachris Topelius mor dukat under för smittsam sjukdom hon utsatts för när hon där idkade utspisning av hungrande tiggare. Men själva stadsbefolkningen tycks ha klarat sig undan hungerdöden. Till det bidrog säkert att fisket gav rätt goda fångster, dessutom var kustbefolkningen van vid att ta till vara det som havet gav i form av sjöfågel och ägg. Sälfångsten fortgick som tidigare och i vassvikar skördades vassrötter som torkades och maldes till mjöl och användes i nödfödan.

Men av affärsmännens korrespondens dessa år framgår inte att bristen på föda skulle ha varit överhängande. I de kungörelser som upplästes i kyrkan kommer fram bevis för hur skuldsatta bönder, för det mesta, tvingas sälja sin värdefullaste egendom, hästar och kor, för att kunna betala sina fodringsägare, som i sin tur var skuldsatta och nu måste betala sina skulder. Lite av ”råttan på repet” metod var det som tillämpades, av nödtvång. Andra måste ha levt betryggat och kunde bekymra sig om ”världsliga ting” som inte hade att göra med ”mat för dagen”.

 Kungörelser:

Genom offentliga exekutiva auktioner komma att här nedannämnde personer försäljas:

Onsdagen den 12te instundande Februari på förmiddagen hos Bonden Johan Abrahamsson Hannula i Kofjoki by en ko, tre får, en soffa, en klocka, en kärra, en harf, en plog, ett par skaklar, samt ett parti hö och halm, till gäldande Byggmästar Jakob Högdahls fordran.

Strax därefter hos Bonden Matts Mattsson Hannula en häst, en kärra, en harf, en plog samt hö och halm för Bonden Johan Nylunds fordran.

Samma dag på eftermiddagen hos Bonden Påhl Mattsson Nygård i Markby en häst, två kar, en kärra och en släda samt annan lösegendom äfvennsom ett parti hö och halm, till gäldande af Torparen Mats Juslins fordran.

Strax därefter hos Bonden Johan Wilhelm Hansson Marken en denna tillhörig boningsbyggnad som i mät tagits för Timmermanen Elias Åvists fordran; hvarom hugade köpare sakegare härigenom underrättas.

Pedersö, den 31 Januari 1868

A.W. Hagman

Avkunnat i Nykarleby Kyrka den 2 Feb. 1868 af C. Kullman

 

xxxxxxxxxxx


Hemmansägare inom Nykarleby moderkyrka landsförsamling, hvilka ännu ej betalt detta års sockneadjunkts avlöning, får jag härmeddelst på det vänligaste uppmana att, äfven om de sakna spannmål, dock såvidt i deras förmåga står hos mig på Forsbacka erlägga öfriga mig tillkommande lönepersedlar.

Forsbacka d. 11 januari 1868.

 Aurora Heikel

Avk: 12/ 1 68 af J. Kaldén

 

Kommentar: man kan fråga sig hur dessa bönder sedan skulle komma tillrätta när det som var nödvändigt för deras förmåga att komma till rätta i sin näring frånhändades dem. Häst och plog och harv kunde en bonde inte klara sig utan. Detta ledde i många fall till att personen tvingades ut på landsvägen att tigga.

Aurora Heikel, ung änka på Forsbacka kaplansgård, med den senare så namnkunniga sonen Ivar August Heikel, visar en viss förståelse för böndernas förtvivlade läge när hon antyder ett undantag när det gäller spannmålsleveransen till kaplansgården hon var berättigad till, men när det gäller övriga lönepersedlar, vilket kunde innefatta kött, smör, fisk, ved m.m. är hon inte hågad att ge avkall på det som var stadgat om avlöningen av kapellanen, i detta fall änkan som behöll den avlidna kapellanens lönerättigheter.

 


xxxxxxxxxxx


En huggyxa är borttappad sistesta fredag i Fråstas grusgräf den ärlid sjinnad mänissa som tillvaratog den varegod ågifve den till tienna ått Kyrkovärden Högback emott hederlig vedergällning.

Avk 8/3 68 av C. Kullman


xxxxxxxxxxx


En mårdskinns kappkrage med gredelint siden foder borttappades fredagen den 7 dennes klockan 6 efter middagen, under gåendet från Nygård till Kuddnäs, Och anhålles härmedelst att upptagaren deraf ville vara god och, emot vedergällning, återställa densamma till

 Theodor Häggblom

Avk: 9/2 av J. Kaldén

 

xxxxxxxxxxx


Vid skolan här i staden uptogs en siälskins matsäck med en häst klocka uti som av undertaknad kan igenfås

Forsby. 22 Februari 1868 Mats Juslin

 

xxxxxxxxxxx


Kungörelse:

Thorsdagen den 9 instundande Januari förrättar underteckand å Klockars Gästgiveri liqvidationsmöte emellan rotehållare och soldater ifrån Nykarleby Socken, hvarföre nämnda sockens samtliga roteknektar och rotemästare härigenom kallas att sagda dag kl. 10 f.m. infinna sig å ofvan uppgifne ställe försedda med sina likvidationsböcker, till vilken tid äfven full likvid bör vara uppgjord.

Soldaterna bör medhafva sina exercice gevär, Krafs och skrufmejsell.

Nikolaistad den 23 December 1867

t.f. kompani Chef Stabskapten Leidenius

avkunnad i Nykarleby Kyrka den 1 Januari 1868 af C. Kullman

 

xxxxxxxxxxx


Klockars gästgiveri är samma som Juthas gästgiveri, beläget på Klockars hemman.

Likvidationsmötet skall ses som indelningsverkets avslutning där likvidationsböckerna skulle företes, dessa som kanske kan ses som ett militärpass men med avlöningsuppgifter införda. För övrigt var dessa likvidationsmöten lagstadgade tilldragelser. Värt att notera är att dessa nu avdankade soldater innehade sina gevär, läskstång och justerskruvmejsel i privat förvar, precis som hemvärnsmän i Sverige ännu idag.

Skrivelsen är daterad i Nikolaistad, detta namn som svassande finländare under Krimkriget anhållit att Vasa skulle omdöpas till, i underdånig vördnad inför den avlidne Nikolai I.
(Inf. 2011-06-06.)

 

Kungörelser i augusti  1868.

 

Till gäldande av Enkefru  Pastorskan Heikels domfästa fordran kommer onsdagen den 26 i denna månad  kl. 9 före middagen hos Bn  Gustaf Andersson Klockars i Kyrkoby att genom exekutiv auktion försäljas: Hö, råg, korn och hafra jämte hvarjehanda annan i mät tagen egendom, hvilket hugade köpare till kännedom kungöres.

Nykarleby den 15 augusti  1868.
Theodor Häggblom.
Avkun: i Nyk. Kyrka den 16 aug. af A. Mikander, 23 aug. 1868 af C. Kullman

 

Efterlysning.

Natten emot den 10 i denna månad försvann på okändt sätt undertecknade trenne hästar – en till färgen ljusröd med stor bläs och glosögd, - en Brun med svart mahn och svans, samt en Röd med likafärgat svans  och mahn, den som nämnda hästar kan lämna någon upplysning hvar de finner eller tillrättaställa dem erhåller vedergällning då anmälan sker.

Johan Österlund i Oravais
Avk 16 aug. af A. Mikander

 

genom exekutiv auktion, som förrättas i Rådhuslokalen uti Handlanden  August  Lybecks gård i denna stad, tisdagen den 25 innevarande Augusti, kl. 9 f.m., försäljes: Mans gång- och linnekläder, ett parti sjökartor eller kort, samt diverse; hvilket hugade köpare till kännedom kungöres.

Nykarleby stads Auktionskammare, den 15 aug. 1868.

Theodor Häggblom
Avk. I Nyk. Kyrka den 16 och 23 aug. 1868
Den 16 af A. Mikander, den 23 af C. Kullman

 

Hos Bonden Matts Pettersson  Klockars i Kyrkoby, kommer den 25 innevarande Augusti kl.1 efter middagen genom exekutiv auktion att försäljas: 1 häst, 2 Kor, Åker- och Körredskap, Möbler och husgeråd af hvarjehanda slag, samt hö och för afskaffningen från gäldenärens hemman; hvarom hugade köpare härigenom underrättas.

Nykarleby den 15 aug.  1868
Theodor Häggblom
Avk. I Nyk. Kyrka den 16 och23 aug. 1868, den 16 af A. Mikander, den 23 af C. Kullman.

 

Måndagen den 24 de i denna månad kl. 8 på f.m. kommer besättningen till  Skeppet  Alexander Andra att påmönstras inför Sjömanshuset uti underteckands gård här i staden, hvilket tillkännagifves Nykarleby stads Sjömanshus den 22 Augusti 1868

J.H. Forssén ’
af 23 aug, 1868  af C. Kullman

 

Genom offentlig frivillig auktion som thorsdagen den 3 September kl. 10 f.m. å Kuddnäs gård, försäljes åtskillig framlidna  Doktorinnan Topelii arfvingar tillhörig lösegendom, hvaribland möbler och husgeråd, en mjölkande ko, åkdon och båtar och diverse. Och erinras härvid, att säkre köpare erhålla tre månaders anstånd.

Avk 30 aug. 1868 af A. Mikander.


Lars Pensar tillhandahöll och kommenterade:

 

Pastorskan Heikells fordran som skall erläggas bl. a. i spannmål, visar att sådant fanns hos endel bönder lagrat, för den nya skörden hösten 1868 var ännu inte bärgad och den blev till lycka för befolkning och landet riklig. Men ännu hängde hungervinterns skulder kvar och inkrävdes med hårda tag.

De försvunna hästarna i Oravais efterlystes i omgivande kommuner, för eventuellt stulna hästar, eller löst drivande hästar kunde förflytta sig avsevärda sträckor. I detta fall tyder mycket på stöld eftersom hästar höll sig i närhet till gården de hörde hemma i.

Auktionen, som hålls i rådhuslokalen som var inhyst i Petter Augusts gård tillfälligt, är bristfälligt noterad eftersom det inte anges vems skulder som skulle gäldas med denna auktion.

Påmönstringen på skeppet Alexander Andra sker hos stadsfiskalen Forssén och är det stadens största fartyg genom tiderna, fullriggaren Alexander II som det gäller.

Auktionen på Kuddnäs är slutvinjett på Topelius tid på Kuddnäs. Han mor, som avlidit i sviterna efter den smittosamma sjukdom hon ådrog sig vid utspisande av tiggare, leder nu till försäljning av Kuddnäs, beskrivet av en bitter Zachris som bevittnar hemmets upplösning. Hemmets möbler, textilier och minnesföremål räddas till stor del av släkten men övrigt som hört gården till skingras. Ännu idag finns i nejden föremål som sägs härstamma från Kuddnäs.
(Inf. 2011-06-19.)

Kungörelse gällande dagsverken å kapellansboställets marker.

 

I händelse tjenlig väderlek inträffar anmodas härmed alla resterande Torp:

Inh: Sytn & backstuguhjon ifrån Karby, att till fortsättandet af Höbärgningen å Leppo Gubben infinna sig därstädes Måndagen den 10de Augusti, försedda med refsor, samt alla resterande ifrån Socklot, att infinna sig å Kapellansbohlet Tisdagen den 11te, äfvenledes om onsdagen ifrån Juthas, Klockars och Ohls, Thorsdagen ifrån Isakas, Forsbacka samt Fredagen och Lördagen ifrån Juthbacka, Nybacka, Smedsbacka och Högbacka, dessa sista försedda med skäror.

Lillollas den 9de Augusti 1868. 
Amalia Häggström
Avk 9 aug. av A. Mikander

Lars Pensar tillhandahöll och kommenterade:

Albin Mikander var kapellan  1868–1870, men syns det som hustrun till kapellanen Leonard Pehr Häggström fortsättningsvis innehaft boende och bärgningsrätten och därför kunde befalla de dagsverksskyldiga att infinna sig att fullgöra sin dagsverksskyldighet till "kapellansbohlet".

Karby hörde denna tid ännu kyrkligt till Nykarleby, och konstateras att de hade att inställa sig med mycket kort varsel, eftersom kungörelsen avkunnades den 9:de augusti och redan nästa dag skulle karbyborna, medförande räfsor, infinna sig på Leppogubben.
(Inf. 2011-06-23.)

Fler kungörelser augusti 1868

Till gäldande af Bn Jakob Eriksson Peths fordran, kommer tisdagen den 11 innevarande Augusti kl. 9 före middagen hos Bonden Gustaf Eliasson Knuts i Ytterjeppo, at försäljas: 1 Ko, 1 Får, och diverse annan lösegendom, hvilket hugade köpare till kännedom kungöres.
Nykarleby den 1 Augusti 1868.

Theodor Häggblom
Avk. I Nykarleby kyrka den 2 och 9 Augusti 1868


*          *          *


Till gäldande af Sågkarlen Anders Wikmans fordran hos Bonden Matts Eriksson Hjerp, i Ytterjeppo, kommer genom exekutiv auktion som förrättas i gäldenärens hemvist onsdagen den 9 September kl 10 före middagen, att försäljas: 1 Häst, 1 Ko, och diverse annat löst, vilket hugade köpare till kännedom kungöres.
Nykarleby, den 29 augusti 1868

Theodor Häggblom
Avk i Nykarleby kyrka den 30 Aug. och 6 September 1868

 

*          *          *


Moderkyrka landsförsamlingens medlemmar varda härigenom kallade att söndagen den 18 dennes sammanträda uti socknestugan, straxt efter slutad Gudstjänst, för att närmare bestämma dagen då de som skola afhemta hafran från Christinestad, komma att afresa, på det alla måtte framkomma samtidigt, hvilket är af största nödvändighet för uttagningen deraf.

Nykarleby den 13 Mars 1868
Kommunalstyrelsen
Avk 15/ 3 68 af J Simelius

Kommentar:

Denna kungörelse uppläst 15 mars- ”Idus Martii” avser avhämtning af livsviktig spannmål, i detta fall havre som nått Kristinestad sjövägen, vilket inte var möjligt till Nykarleby genom igenfrusen Kvarken. Nu skulle en karavan av hästforor färdas den 200 km långa vägen fram och åter för att hämta lasten. En resa som måste ha tagit en vecka i anspråk.


*          *          *

 

Wid torget i går den 28 dennes, bortfälldes en stickad ylle pung med 14 mark, svart och röd till färgen, och som dessa päningar till hörer en fattig person från landet, vore den rättsinniga person som upphittat desa päningar och emot hederlig vedergälning gifva dem tillkänna till undertecknad.
Nykarleby den 29 augusti 1868.

Rob. Ahlqvist
Avk 30/8 68 af A. Mikander

 

Kommentar:

Affärsmannen R. Ahlqvist, boende i gården i hörnet av Rådhusboulevarden och Norra Tvärgatan, är tydligen ombud för den olycklige, kanske inte ens skrivkunniga, fattiga person, som borttappat sin penningpung på torget.


*          *          *Till gäldande af Bonden Mats Pensars fordran försäljer hos bonden Mårten Mårtensson Thels eller Mjölnars, torsdagen den 10 instundande September kl. 9 före middagen, en mjölqvarn, en häst och tre kor samt annan lösegendom.
Munsala den 28 Augusti 1868.

L. Rydberg
Avk 30/ 8 af A. Mikander

Kommentar:

Mjölkvarnen fanns i Nykarleby älv, Ytterjeppo.

 

*          *          *

 

Då Herr Lazaretts sysloman J. Lundén uti skrifvelse till kommunalstyrelsen tillkännagifvit, att rengjord och fullkomligt torr Renmossa af honom uppköpes till obegränsat belopp vid Lazarettet och Bränneriet i Gamla Wasa, till pris 50 penni lispundet, har kommunalstyrelsen härigenom velat fästa kommunens förtjänstbehövande medlemmars uppmärksamhet på denna sak, med uppmaning att icke försumma tillfället att meddelst insamling av denna lagfart, bereda sig en säker förtjänst under hösten, sedan andra arbeten torde blifva svåra nog att erhålla.
Nykarleby den 22 Augusti 1868.
Jakob Eng

Avk. 25/8 68 af C. Kullman och 30/ 8 af A. Mikander

 

*          *          *

 

Måndagen den 17de denna månad kl. 8 f.m. kommer besättningen till Skonerten Kiirus att påmönstras inför Sjömanshuset uti undertecknads gård häri staden för en resa på Nordsjön, hvilket härigenom tillkännagifves.
Nykarleby stads Sjömanshus den 15 de Augusti 1868
J.H. Forssén

Avk 16/8 68 af A, Mikander

 

*          *          *

Tre stycken strömmingsnät eller sköt äro funna i hafvet utanför Nykarleby Båk och kunna, på beskrifning af rätta egaren återfås hos Byggmästar Anders Westerlund å Nabb-hemman i Westersunds by af Pedersö socken

Afk 9/8 68 af A. Mikander


*          *          *

 

Genom Nådigt reskript af den 17 föreliden April har Hans Kejserliga Majestät tillåtit inlösen för Kronans räkning af den lägenhetsinnehafvare å landet tillhöriga i Kronans förvar nedsatta husbehofs bränvins brännings redskap af koppar, hvilken inlösen verkställes sålunda att bränvins brännings redskapen främst emottages i liqvid för kronans rester, därnäst för inlösen af brödföda och utsäde ur Kronans magasiner under innevarande år samt till liqviderand af 1867 års från allmäna stadsfonden utgifna spannmåls lån, men någon inlösen mot kontant betalning af redskapen, tillhörig personer som ej häfta för dylika kronorester eller spannmålslån kommer tillsvidare och intill dess derom fremdeles förordnas, icke att äga rum äfvensom bränvins brännings redskap som icke redan finnes uti allmänt förvar, nedsatt för närvarande icke till inlösen emottages.

I anledning däraf varda de lägenhetsinnehafvare uti Pedersö länsmansdistrikt som hafva i allmänt förvar insatt bränvins brännings redskap och häfta för Kronoutskylder eller spannmåls lån samt vilja af ofvannämnda Nådiga tillåtelse sig begagna härigenom uppmanade att inom den 22 i denna månad i sådant afsende anmäla sig hur undertecknad samt medhafva icke allenast af vederbörande Kronolänsman samt tvenne nämndemän utfärdad atest öfver den dem tillhöriga i förvar satte bränvins brännings redskapen, utan ock de åt dem utfärdade debetsedlar ä de returnerade Kronoutskylderne.
Pedersö den 3 Augusti 1868.
A.E . Hagman

Avk 9/8 68 af A. Mikander

 

Kommentar:

Karbyborna hörde ju till Nykarleby kyrkligt och skulle som kyrkobesökare här höra kungörelser tillställda från Pedersöre.Förlorat och upphittat.
Kungörelser nödåret 1868.

- En svart gumse är tillvara tagen å Högbacka, som egaren kan på beskrifning återfå hos Kronolotsen Nils Rank hvilket härigenom kungöres.

- i förledne onsdags förlorades ett förkläde emellan Ohls å Kyrkoby och staden om någon ärligsinnad har det upphitta vare god och gifve det till känna hos församlingens klockare.

Kajsa Greta Ohls, egare

 

En reswacka är borttappat på vägen emellan Nykarleby stad och Klockars Gästgifveri i Kyrkoby, och om någon ärlig sinnad menisija har den hittad han vare go och Gifwa den till känna till Gästgifvaren Jakob Klockars i Kyrkoby.

 

Emellan Koske bryggeri och staden är litet bomullsgarn upphittad som kan af egaren igenfås på gästgifvareGården här i staden.

 

- En mans Ylleduk är borttappad under gåendet emellan Storabron och Källbacka häri Staden den rättsinnige upphittaren vare god och emot wedergällning gifva den tillkänna hos Urmakar  Kylén.

 

- Tillkännagifves att en mindre penningssumma är upptagen på vägen imellan Stan och Kuddnis som kan återfås hos Byggmästar Östmans norr i Stan.

 

- Söndagen den 8 de dennes upphittades å Allmänna påstvägen et silfver fickur emellan Juthas och Ohls hemman, den som förlorat sådant, kan på beskrifnin återfås hos bonden Anders With i Mono by af Munsala Kapell.

 

- En Näsduk med en inneliggande pennings=Summa, är upphittat utanför Kyrkan, som egaren kan igenfå, hos Sexman Johan Hannula i Kofjokeby.

 

-En huggyxa är hittad på Träskvägen Emillan Bönäs och staden som af Egaren kan igenfås wid Mickell Juths i  Bonäs.

 

-I slutet af Sistlidne Maj Månad, förlorades emellan Haralds qvarn och Staden, ett protokolls utdrag, utfärdat af Finska Brandstodsbolaget för landet i Helsingfors, den som detsamma tillvaratagit, bedes godhetsfullt återställa detsamma till egaren.
Johan Erik Karlsson Knuts.

 

- En större röd Häst med ljus Mahn och svans, som för närvarande har ett mindre sår på vänstra sidan af gumpen, är bortkommen från betet. Den som eger någon kännedom om hvarest sagde häst finnes, vare god och gifve tillkänna mot wedergällning hos undertecknad.
Nykarleby den 22 Augusti 1868, M. Sandström.

 

- Onsdagen den 1 innevarande Juli, klockan mellan 9 och 10 på aftonen förlorades å vägen emellan Nykarleby Stad och Munsala kapell en mindra skinnbok med inneliggande 1 st glasmästar diamant samt 2ne bref. Den rättsinnade person, som upphittat detta, behagade mot vedergällning inlämna detsamma till Herr Handlande Lundqvist i Nykarleby.

- Den rättsinniga upphittaren af ett, vid gåendet den 27 Juni eller förliden Fredag emelan Nygården och Rajåkern förloradt Bältspänne, inlagdt med perlemo och kristaller, uppmanas att detsamma emot hederlig wedergällning återställa hos Studeranden  A. W. Gästrin i denna stad.

 

- På gatan utanför stadens skola är upphittat två mindre nycklar med jernring fastsatta, som af egaren på beskrifning kan återfås hos Garvareenkan Forsells å Ölbodan härstädes.

Samtliga kungörelser upplästa i Nykarleby kyrka av prostarna Kullman eller Mikander.
(Inf. 2011-11-06, Svenska dagen.)1879


Kungörelser upplästa i Nykarleby kyrka


Onsdagen den 6 instundande Augusti kl. 3 e.m. försäljes genom offentlig executiv auktion å Hjerf hemman, Ytterjeppo by Bonden Mats Eriksson tillhörig ko för restrerande fattigafgifter

Gusti Ranin


*          *          *


På vägen vid Juthas är en Brun häst med selen i förvaratagen i denna natt att den som är egande till denna häst får infinna sig vid Bonden Sigfrid Jakobsson Juthas.


*          *          *

 

Härmed får undertecknad tillkännagifva att onsdagen den 23 juli kommer barn att waxceneras på Harald Hemman hos bonden Jakob Harald i Storsocklåt by kl. 11 förmiddag och böra så väl alla barn från Lill- som Storsocklåtbyar infinna sig på nämnda ställe för att waxceneras, Nykarleby den 18 juli1879.

Maria Svanbäck, waxcenatris härstädes


*          *          *

Onsdagen den instundande 6 augusti kl. 8. f.m. försäljes genom offentlig executiv auktion å Klockarshemman i Kyrkobyn Bonden Jakob Johansson tillhörig ko för restrerande Pastoralier.

Gusti Ranin t.f.Kronolänsman


*          *          *


Härigenom warda Nykarleby moderkyrka landsförsamlings till kommunalnämnden hörande ledamoter kallade till ett sammanträde som hålles uti socknestugan invid denna stad nästkommande lördag den 26 i denna månad klockan 10 föremiddagen, för att öfverlägga och besluta om sinnessjuka skräddaredottern Sofia Neumans insändande till läns allmänna sjukhuset i Wasa, för undergående af läkarebehandling.

Nykarleby den 19 juli 1879.
På kommunalnämndens wägnar
Johan Wiik


*          *          *


Den som vid Handlande Nylunds lastbrygga vid Andrasjön tillvaratagit ett ar stöflar med långa skaft samt järn under klackarna skulle vara utaf den godheten och gifva dem tillkänna i ofvannämnda butik.


(Inf. 2009-10-14.)*          *          *


Genom offentlig auktion, som fredagen den 10 nästinstundande Oktober från klockan 10 f.m. förrättas uti Rådmannen Albert Dyhrs konkursmassa egande gård i denna stad, kommer att försäljas berörda konkursmassa tillhörig följande egendom, nämligen guld och silver, koppar och messingssaker, säng- och linnekläder, betsade och målade möbler af alla slag, åk- och körredskap, en magasinsbyggnad vid stadens Nya hamn, två st. båtar, diverse mått, vigter och vågbalanser, samt hvarjehanda annan egendom, som tillkännagifves, samt att säkra köpare erhålla tre månaders räntefritt anstånd med auktionsshillingens inbetalande.

Nykarleby stads auktionskammare, den 27 September  1879.

På auktionskammarens vägnar
J. F. Grenman


*          *          *


Nästa Lördag den 7 xxx e.m. hålles den s.k. Fårmarknaden som vanligt hvid Storbro endan, då hvar och en som hvet sig hava borta eller främmande Får bör sig infinna. [Fåren hade kanske varit på bete på ”Ahlöns holme”.]

*          *          *


Undertecknad uppköper torra och felfria potatis under Måndagen och Tisdagen i denna vecka levererad i stadens  nya hamn till 4 Mark tunnan.

Nykarleby den 19 Oktober 1879.
Carl Nylund


(Inf. 2010-10-19.)

Kungörelse.

 

   Ambolatorisk Barnskolan uppnas den 16 de Augusti i Ytterjeppo by, på västra sidan af elfven. Hos Bonden Henrick Simonsson Knuts. Så får jag uppmana i ock der omkring att hvar och en sänder sina barn i skolan då som skolan uppnas. Var om intet så har jag rättighet att gifva det till känna hos Prosters skappet. För det andra får jag uppmana Husbönderna der omkring att framskaffa skolmaterialer, såsom bord och bänkar tills skolan börjars. Hvilket härmed, tillkännagifves. Forsby den 8 Augusti  1879.

J. G.Sandlin            

Barnalärare.          

 

    Jag anhåller såsom Ödmjukast tjenare att få den uppläst den 10 de och 17 de Augusti


Kommentar av Lars Pensar:

Kungörelsen avkunnades 17 augusti 1879 i Nykarleby kyrka.

Som av skrivelsen synes var ortografin inte fulländad hos barnskolläraren Sandlin på Jåssanbacken, inte heller var hans skrivstil fulländad på något sätt, men genom sin verksamhet som ambulerande barnskollärare i byarna runtomkring, liksom där han bodde på Jåssanbacken, kunde han bibringa barnen en grundläggande kännedom om bokstäver, stavning och läsning av ord och satser.

Minnestavlan, som för någon vecka sedan uppsattes på Jåssanbacken, hedrar denna pionjär på skolbildningens område i nejden.


Bild av kungörelsen.
(Inf. 2012-01-18.)Kungörelse.

Ambulatorisk Barnskolan flycktars den 15 september ifrån Knuts hämman, till Levälä himman på östra sidan af elffven  i samma by. Hos Bonde ock sexman  Simon Simonsson Lävälä. Hvilket jag får uppmana i ock derom kring föräldrarna, som här till Östra Läslaget i Ytterjeppo by. Aatt förda sina barn i skolan straxt som skolan uppnas.  Och för det andra får jag ge till känna att de barn som intet har tid att gå i skolan om vickan bör infinna sig om söndagseftermiddagarna i söndagsskolan som hålles under den tiden som Ambulators skolan hålles. Hvilket härmed tillkännagifves Ytterjeppo by den 5 september 1879.

                                                                                  
                                                                                   J.G. Sandlin

Jag såsom Ödmjukaste tjänare ber att få den uppläst den 7 och 14 september

Kommentar av Lars Pensar:

Av datumangivelsen framgår att ambulatoriska barnskolan verkade en månad på ett ställe innan den flyttade till följande.

Se i övrigt barnskollärare Erik Olin.

(Inf. 2012-01-20.)


Till förrättande af de i lag stadgade vägasyner har jag för innevarande höst utsatt följande dagar

1879 Oktober 15. Onsdag, å allmänna postvägen ifrån Munsala kyrka till Pedersö rå.
    ”         ” 16. Thorsdag, å kommunikations vägen på östra sidan af Nykarleby elf ifrån stadens rå till Jungarå hemman.
    ”         ” 17. Fredag, å allmänna vägen på vestra sidan af Nykarleby elf ifrån Härmä rå till Juthas gästgiveri.

Och förständigas vägadelegarne strängeliga att ovillkorligen till ofvansagda dagar Klockan 9 föremiddagen, då synandet vidtager, hafva sina vägaandelar fyllda med groft och tjenligt grus, vägadiken samt broar och trummor försatta i laga stånd, allt vid laga påföljd. Tingslagets Nämndemän skola på vanligt sätt åtfölja synegången.

                                   Munsala, den 1 oktober 1879.

A. L. Rydberg.

”Ord och inga visor, ordning och reda syns det ha varit när postvägen, kommunikationsvägen och allmänna vägen skulle i stånd sättas och hållas!”

(Inf. 2012-08-27.)

Alö-varvets epitafium.

Innan skonerten Eko, som det sista segelfartyget byggdes på Långörns varv år 1881, hade redan sjöfarten på staden tynat och varvsverksamheten på Alö varv upphört. Carl Grundfeldt, varvsbolagets ledande person avled 1883 och följande år upphörde varvsbolaget att existera.
     Säkert med stor besvikelse skriver C. Grundfeldt något år tidigare kungörelser där han utplånar de sista resterna av Alö-varvet och dess storhetstid, som följer:

”genom offentlig frivillig auktion, som Tisdagen den 9 de innevarande månad, kl. 10 före middagen, förrättas å Alö warf, försäljes till den mestbjudande

2 ne bräfskaf eller skylen, jemte i desamma befintligt parti af gamla fartygszittror och annat skeppsvirke,
1 magasin i godt stånd,
1 parti gammal Bjelk och
1 ny Gigg eller slup.

Vid samma tillfälle försäljes ett äldre boningshus, - det såkallade ”Myggan”, jemte en vid samma hus befintlig boda, hvarom hugade spekulanter underrättas.

Nykarleby den 6 December 1879.

Carl Grundfeldt.

 

[Tydligen ytterligt besviken över det ringa intresset för det som utbjöds, formulerar han en ny kungörelse.]

 

”Då vid den å Alö Warf, till den 9 de denna månad utlysta auktionen, ett tillräckligt antal spekulanter icke tillstädeskommit, kommer ny auktion att derstädes förrättas Thorsdagen den 18 de i denna månad, klockan 10 förmiddagen, hvarvid till de mestbjudande försäljes:

diverse hopar av fartygszittror och annat skeppsvirke
ett parti gammal Bjelk,
ett Magasin i godt stånd,
en Basränna,
ett bättre och ett sämre skaf, eller brädskylen,
en ny Gigg, eller slup,
en smidja och 2 ne städ
äfvensom ett äldre boningshus ”Myggan” kalladt,
jemte en vid detsamma befintlig boda
hvarom hugade köpare underrättas.

Nykarleby den 18 December 1879

Carl Grundfeldt.


[Det anrika ”Myggan”, som spelade så stor roll i Z. Topelius ungdomsliv och andra nykarlebyungdomars ävenså, kan läsas om på annan plats på nykarlebyvyerna.
     Platsen där ”Myggan” stod innehas idag av Karl Andersson, som kan förevisa stället.

Endel ord som har med skeppsbyggnad och virke ingår i kungörelserna som upplästes i Nykarleby kyrka.

Fartygszittror torde vara delar som formats ur böjda träd och som använts när skrovet uppbyggts, en basränna användes för att basa virke som skulle formas och böjas. Brädskylen syftar på formen, jfr. sädesskyl. Ordet skaf anges vara detsamma som skyl, men undandrar sig undertecknads bedömning.]

(Inf. 2012-05-29.)

Thorsdagen den 28 sistlidne Augusti förlorades på vägen mellan Sundby gästgiveri och 6:te verststolpen därifrån mot Nykarleby sidan en ny grå sommarrock af halvylletyg i hvars ficka fanns en bok ”Granfelts moral”, deri inlagt bref till Herr Anders Svedberg i Munsala. Ifall någon ärligt sinnad tillvaratagit det förlorade ville han godhetsfullt lemna det antingen till A. Svedberg i Munsala eller till Esse prästgård.

Esse den 5 September 1879
K. R. Sandelin

 

*     *    *

Härigenom varda Nykarleby moderförsamlings medlemmar kallade till extra kommunalstämma som hålles uti socknestugan härstädes i dag efter slutad Gudstjänst, före att höra hurvida de hafva något att anmärka deremot att den föreslagna  n y a  k o m m u n i k a t i o n s v ä g e n  blir dragen genom kyrkoherdebolets hemhaga äng i stället för att den härtills gått genom Raijåkern, med huvudmera till saken hörer.

Nykarleby den 19 Oktober 1879.

På kommunalstämmans vägnar
Jakob Högbacka.

 

 

[L.P: Här handlar det om den vägsträcka, Prästvägen kallad, som sedan byggdes från Brännan till korsningen mellan dagens Bangatan och Karleborgsgatan, alltså sträckningen Östra Åvägen–Hagagatan.)]
(Inf. 2012-09-16.)1881


Kungörelse.

Undertecknad uppköper Furu och Granstock vid Haraldsfors Såg ifrån 15 till 25 fots längder med priser som uppgives uti min handelsbod samt på sågen.

Nykarleby den 20 Februari 1881
Carl Nylund
Kungörelse.

Genom frivillig Auktion, som förrättas på den såkallade Högback-skatan, Lördagen den 26 innevarande mars, klockan 10 förmiddagen. På kvarlåtenskapen efter afledne Torparen Gustaf Dalund, bestående uti en Ribyggnad, tvenne Wäggur, trenne Bord, tvenne Stolar, tvenne Kistor, tvenne Spinnrockar, Timbermans verksaker, ett parti Jernsaker, åtskilliga klädes- persedlar och ett Får, samt diverse. — Med erhindran att Auktionsskillingen inbetalas till den 29 September eller Mikaele nästa höst.

Nykarleby den 12 mars 1881
Sofia Dalund.Kungörelse.

Alla som wet sig hafva bristfäliga gädäsgårdar i lippiärf och båda och Lippane äng skall skaffa wärk medan för är
      den 9 april 1881  Mickel Ohls

Byålderman
Kungörelse.

Med anledning af Kejserliga Wasa Hofrätts uti Skrifvelse af den 24 nästlidne Mars derom meddelande befallning kallas menige man inom Nykarleby och Munsala socknars samt Jeppo till förstnämnda socken hörande kapell församlings tingslag att lördagen den 30 innevarande April, klockan 12 på dagen, infinna sig i Munsala sockens kyrka för att inför Häradsrätten aflägga tro och huldhetsed till Hans Kejserliga Majestät och Dess Thronföljare Hans Kejserliga höghet besarevitsch  Storfursten  Nikolai Alexandrovitsch.

Munsala den 23 April
Alán
Tjänstförrättande domhafvande.

(Inf. 2008-10-23.)

 


Kungörelse.

Härmedelst tillkännagifves att de som vilja till undertecknad försälja Hök (Spärrare) och Kråk ägg, erhålla för hela ägg, för Hök (Spärrare) äggen 25 penni och för kråkäggen 3 penni stycket, hvarjemte betalas för ett par klor efter Örnar, Dufhökar och Bergufvar 1 mark 50 penni stycket.

Domarbacken vid Bäckfjerden den 12 april  1881.

Axel H Hedström                Alarik Castrén

Avkunnat  17 Och 24 april  1881         Joh. Bäck

LP: Idag skulle förmodligen utställaren, avkunnaren och eventuell säljare omedelbart anhållits.
(Inf. 2012-05-20.)


 

Kungörelse.

Genom offentlig auktion, som thorsdagen den 31 innevarande Mars kl. 10 f.m., förrättas uti gården N 20 vid Rådhusboulevarden i denna stad, kommer att försäljas  Sjökaptenen  Jakob Kerrmans konkursmassa tillhörig följande egendom, neml: Skonerten  KUKKU om 71 registerton, samt avverkningsrätten till Riihimäki och Norpa hemmans i Kelveå socken, skogar, enl. kontrakt av den 28 juni och 24 september 1880, med den rätt de af konkursmassan innehafvas, och bestämmes auktionsvillkoren närmare vid auktionstillfället; äfven förbehålla borgenärerna sig en half timmes tid att pröfva de gjorda anbuden.

Nykarleby stads auktionskammare, den 12 mars 1881.

På auktionskammarens vägnar:
   J. F. Grénman

 Kungörelsen avkunnad i kyrkan den 20 mars 1881 af  J. Bäck
Kungörelse.

Från och med måndag den 7 mars uppköpes vid seminarium härstädes sprängd och kilborrad gråsten, timmerstock och andra till uppförande af en Direktorsbyggnad erforderliga material.
     Aftal och överenskommelser om leverans af större eller mindre partier deraf, kan uppgöras med undertecknad arkitekt sednast måndagen den 7de dennes å gästgifveriet härstädes.

Nykarleby den 5:e mars 1881
Th Granstedt


Avkunnad i Nykarleby kyrka den 6 mars 1881 af J Bäck


Kungörelse.

De som veta sig hafva Fårkreatur på bete å Ahlöns holme i denna sockens skärgård, varda härigenom underrättade att i morgon måndagen den 24 i denna månad tidigt på morgonen infinna sig på nämnda holme för att sina kreatur därifrån afhemta.
     Men skulle storm och oväder inträffa sagda dag att resan ej kan företagas, då sker resan derpåföljande vackervädersdag; som tillkännagifves.
     Nykarleby den 23 oktober 1881

Jakob Högbacka

Kungörelsen afkunnad 23 okt. 1881 af  J Bäck.
Fårskall av Henrik Wik.
(Inf. 2008-10-05.)

 
Kungörelse.

Undertecknad uppköper Furu och Granstock vid Haraldsfors Såg ifrån 15 till 25 fots längder med priser som uppgives uti min handelsbod samt på sågen.

Nykarleby den 20 Februari 1881
Carl Nylund
Kungörelse.

Genom frivillig Auktion, som förrättas på den såkallade Högback-skatan, Lördagen den 26 innevarande mars, klockan 10 förmiddagen. På kvarlåtenskapen efter afledne Torparen Gustaf Dalund, bestående uti en Ribyggnad, tvenne Wäggur, trenne Bord, tvenne Stolar, tvenne Kistor, tvenne Spinnrockar, Timbermans verksaker, ett parti Jernsaker, åtskilliga klädes-persedlar och ett Får, samt diverse. — Med erhindran att Auktionsskillingen inbetalas till den 29 September eller Mikaele nästa höst.

Nykarleby den 12 mars 1881
Sofia Dalund.
Kungörelse.

Alla som wet sig hafva bristfäliga gädäsgårdar i lippiärf och båda och Lippane äng skall skaffa wärk medan för är
      den 9 april 1881  Mickel Ohls

Byålderman
Kungörelse.

Med anledning af Kejserliga Wasa Hofrätts uti Skrifvelse af den 24 nästlidne Mars derom meddelande befallning kallas menige man inom Nykarleby och Munsala socknars samt Jeppo till förstnämnda socken hörande kapell församlings tingslag att lördagen den 30 innevarande April, klockan 12 på dagen, infinna sig i Munsala sockens kyrka för att inför Häradsrätten aflägga tro och huldhetsed till Hans Kejserliga Majestät och Dess Thronföljare Hans Kejserliga höghet besarevitsch  Storfursten  Nikolai Alexandrovitsch.

Munsala den 23 April
Alán
Tjänstförrättande domhafvande.

(Inf. 2008-10-23.)


1884
Kungörelse.

Kalk kommer tidigt instundande vår att säljas, till billigt pris, från ett fartyg i Nykarleby stads hamn, åt alla, hvilka före den 15 April, derom göra köpeaftal med mig, som har att visa prof af kalken, hvilken är stark och ren.
     De hvilka erna begagna kalk såsom gödselämne — hvartill den är synnerligt gagnelig — böra ej åsidosätta att, inom den utsatta tiden, betinga sig de kalkpartier, som åstundas, emedan priset blir dyrare, för köpare, hvilka sednare anmälas.

Nykarleby, den 15 Mars 1884
Fredr. Forssén [Denne man?]

Afk. 16/3 1884 af [?].

Den här kungörelsen kan ha en direkt koppling till kalklagret vid Storberget som stadens affärsmän upprätthöll. Efter branden kom det en mängd bestämmelser om hur bränder skulle undvikas, bl.a. var badstugor och smedjor fick anläggas. Det förklarar att det var i stadens utkanter de fanns. Att Karlssons smedja fanns mellan blocken kan förklaras med att, dels var Rummelbacken obebyggd utom av småstugorna på södra ändan, dels av att den ju var i stadens utkant på östra sidan.


(Inf. 2015-04-14.)


1889
Kungörelse.

Emedan en svartklädd karl med ljus hufvudbonad, natten mot måndagen den 8. innevarande juli varit synlig i åbacken nedanför kyrkan, sysselsatt med att i största hast infraktiosera någonting i sina fickor, och antagas bör, att samma karl, som sedermera skall hafva begifvit sig i väg från staden längs den på östra sidan af ån till Jeppo ledande vägen, är den, som föröfvade den samma natt begångna stölden ur den uppbrutna fattigbössan vid westra ingången till kyrkan, får jag vänligen anhålla, det hvar och en, som kan lämna någon underrättelse om hvem personen ifråga kunde vara, der som fodersammast inberättade till

Stadsfiskal  Aminoff

Avkunnad den 14/1 1889 Hellman

Den ca 20 cm breda och ca 30 cm höga halvcylinderformade fattigbössan fanns till höger om västporten. Mitt senaste minne av den, från omkring år 2000, var en tom vägg med något som såg ut som brytmärken. Trodde därför att den stulits, men Lars visste berätta att den finns i klockstapeln. Tidigare har det funnits en fattiggubbe. I augusti samma år blev det stöld igen.


(Inf. 2012-05-20.)

 


Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och och tillhandahöll.
Samtliga kungörelser upplästa i Nykarleby kyrka.
(Inf. 2008-10-23, rev. 2022-04-03 .)

 
xx.

 

Kungörelsen afkunnad
(Inf. 2012-.)