Huset mitt i byn

Ungdomsföreningarna i Svenska ÖsterbottenUpprätad förstoring.
Gillestugan i Nedervetil.
 
Redaktionskommitté: Harald Wiik, Leif Rex, Håkan Westermark och Ulf Johansson
Redigering och layout: Karl-David Långbacka
Foto: Mika Putro och Bror Jacobson (fotografering utförd i huvudsak under 1980)
Kartor: Göran Strömfors
ISBN: 951-99417-9-7
Vasa 1982, boktryckeri ab Fram, offsetInnehåll

Föreningar i Jeppo och Munsala ej medtagna.
   

Förord

7

III ungdomsringen

63

          Jeppo uf 1894

64

          Jussila uf & nf 1927

66

Markby uf & nf 1905

68

          Munsala uf 1898

70

NUFS 1968

72

          Pensala uf 1910

74

Socklot uf 1900

76

          Uf Svanen 1973

78

          Vexala uf & nf 1906

80

Ytterjeppo uf 1914

82

Juthbacka Teater 1971

84

Juthas uf 1906

84

Kovjoki uf 1903

85

          Munsala västra uf & nf 1901

86

Huset mitt i byn, recension av Sven-Erik Glader.

Nyutgåva 2010: Huset mitt i byn lanserades på Johannes Galan


*     *     *

Förord* Med den här boken är det som med sagans skräddare och den kostym han skulle sy. Det blidde något annat. Men då skräddarens kostym bara blev mindre och mindre för att till sist sluta som ett par vantar, är det tvärtom med boken. Den svällde ut.

Den ursprungliga tanken var att vi skulle göra en bilderbok med korta bildtexter. Meningen var att på ett enkelt sätt dokumentera hur de svenskösterbottniska uf-lokalerna såg ut vid ingången till 80-talet.

Bildtexterna — som bedömdes vara ett smärre vänsterhandsverk — fick jag i uppdrag att svarva till. Rätt snart upptäckte jag, att uppdraget krävde mer än bara vänsterhanden. Jag fick sträcka till både högerhand och en stor del av övrig kropp och tillvaro. Att i några meningar beskriva en uf-lokal och den förening som står bakom den, är ett krävande arbete. Vill man vara säker på att det år väsentligheter man sätter till pappers, får man skapa sig en bakgrund. Jag fick samla in en mängd uf-fakta som vid nedskrivningen av bildtexterna så att säga skulle ha gått till spillo.

Både jag själv och SÖU-ledningen tyckte det var bortkastad möda att samla data som inte skulle komma till användning. Vi började kasta blickarna på förbundets gamla ”uppslagsverk”, 50-årsboken som kom ut 1938, och tänkte att man kanske skulle göra en ny version av den. Något ditåt blev det också.

Huset mitt i byn motsvarar på sätt och vis 1938 års historik. Den gamla boken var en sammanställning av texter som de föreningsaktiva själva producerat och sänt in. Den här boken har bara en författare, men uppläggningen är ändå i stort sett densamma. Det är mina informatörer runt om i föreningarna som berättar.

Jag har Inte bedrivit någon djupgående ”grundforskning”. Jag återger föreningsfolkets egen subjektiva historieskrivning. Man kan se boken som en samling historiska referat eller reportage.

”Objektiv” är historieskrivningen såtillvida att flera informatörer alltid har kontaktats. Jag har talat med eller på annat sätt fått information av både äldre och yngre föreningsmänniskor.

De vanligaste kommentarerna jag har fått höra under mina hundratals telefonsamtal, är antagligen ”ja, på min tid var vi verkligen aktiva ...” eller ”på min tid var det kulturellt ...”. Det är naturligtvis uttalanden som man får se på med viss distans. Var och en är barn av sin tid. En rock-konsert på 80-talet är knappast mindre kulturell än halta Karlssons vindögda teaterbröllop på 30-talet.

Samtidigt som folk talat varmt för sin egen aktiva tid inom föreningen, är det påtagligt hur många äldre — ofta de allra äldsta — också har talat om positiva tecken i 80-talets uf-arbete. ”Det var dåligt ett tag, men nu verkar ungdomarna vara på rätt väg igen” är en kommentar jag fått höra, och ofta har det då handlat om de små föreningarna.

Huset mitt i byn är varken den personligt hållna eller den djupt analytiska genomgången av svenskösterbottnisk uf-rörelse som man egentligen också borde skriva. Det ligger i sakens natur att boken har fått en katalogmässig uppställning. Den har sitt värde främst som en sorts uppslagsbok.

Texterna är korta och det är endast de grova linjerna som skisseras upp. Det kan förefalla ytligt, men ett positivare sätt att se på saken är att betrakta Huset mitt i byn som en utgångspunkt. Inom förbundet har man lekt med tanken att medlemsföreningarna skulle ordna studiecirklar och nysta vidare på de trådar som blottas i den här översiktshistoriken.

Projektet påbörjades år 1980, men själva arbetet har utförts under en relativt kort tid. Materialsamlandet och skrivarbetet gjordes under sammanlagt två och en halv månaders tjänstledighet. Någon tid för annat än en översiktlig genomgång har således inte funnits.

Nästa bok — den personligt hållna, värderande, djupgående analysen av uf-rörelsen i Svenska Österbotten — kunde någon lämpligen skriva till 100-årsjubiléet 1988.

Huset mitt i byn började planeras inför SÖU:s 75-årsfirande 1981. Den som vill kan se detta som en ideologisk markering. Det var förbundet som firade, men man ville skriva historik om medlemsföreningarna.

Det är många saker man kunde diskutera, när det gäller själva uppläggningen av det här projektet, när det gäller detaljfrågor såväl som större vägval vi haft att göra. Men förordet tycks mig redan så fyllt av förbehåll och förklaringar, så jag nöjer mig med två påpekanden. Det gäller personnamnen i texterna, och det gäller själva föreningsnamnen.

Jag har så långt som möjligt undvikit att nämna personer vid namn. Det är många förgrundsfigurer inom ungdomsföreningarna som förblir anonyma i den här boken. Motiveringen är helt enkelt, att det med de begränsade resurser jag haft skulle ha varit omöjligt att uppnå ”rättvisa” i sammanhanget, l de fall då rapportörerna absolut velat ha med någon förgrundsfigur, har jag givetvis fogat mig i önskemålen. Att personnamnen i så hög grad saknas är en svaghet, men det är en svaghet som det varit svårt att göra något åt.

Föreningarnas namn kan också vara ett problem. Många ungdomsföreningar har äldre och i och för sig talande namn som Morgonstjärnan, Framstegsvännerna m.m., men dessa namn har ofta i såväl tal som skrift numera ersatts av ett enkelt ”uf”. Så också i denna bok, såvida de föreningsaktiva själva inte har haft andra önskemål. De gamla namnen kommer dock fram i själva texterna.

Källorna som Huset mitt i byn bygger på är av olika slag. Vanligen har arbetet med en ny förening startat med en genomgång av det frågeformulär som skickats ut. Sedan har jag kontaktat mina informatörer per telefon. Andra källor är SÖU:s arkivmaterial och publikationer, föreningarnas jubileumsskrifter, olika sockenhistorier m.m.

En särställning i sammanhanget intar redaktör Sven-Erik Glader, och till honom vill jag rikta ett speciellt tack. Han kan sin österbottniska uf-rörelse och har så att säga fungerat både som ”telefonkatalog” och ”uppslagsverk” under arbetets gång. [Gladers kommentar.]

Tack riktas likaså till redaktionskommittén som varit andlig ryggrad, till SÖU:s personal och förtroendemän som varit ekonomisk ryggrad, till Karl-David Långbacka som redigerat och gjort layout, till Mika Putro med flera som står för bildmaterialet, samt till Göran Strömfors som gjort kartorna.

Tore Westergård på Frams ska ha ett tack för att han stått beredd både med piskan och goda råd för hur man ska undvika att träffas av den.

Malax i september 1982
BERTEL NYG
ÅRD


Sid 7 f.


III ungdomsringen
Baskarta Lantmäteristyrelsen, © Helsingfors 1982
Förstoring.Baskarta Lantmäteristyrelsen, © Helsingfors 1982
Förstoring.


Sid 63.


Markby uf & nf

1905
Förstoring.


Lokalen, Markbygården, fungerar i dagsläget dels som en samlingspunkt för tonåringarna, dels som allmän byagård. Den sistnämnda funktionen gäller större sammankomster inom byn såsom religiösa möten, olika bysammanträden, bröllopsfester med mera.


* En småförening med någon enstaka gammaldans och en viss tävlingsverksamhet på programmet. — Så kunde man förenklat beskriva Markby uf & nf vid ingången till åttiotalet.

Ser man bakåt på den senaste tjugoårsperioden, kan man notera en viss aktivering under sjuttiotalet, medan verksamheten på sextiotalet var lamare och tidvis helt nerlagd.

Under sjuttiotalet har vi särskilt att anteckna en regelbunden tonårs- och barnverksamhet under flera år samt ett par revyproduktioner i början av decenniet.

Medlet av sextiotalet är den passivaste perioden under senare tid. Orsaken står till en del att finna i svårigheter med generationsväxlingen inom föreningens ledning.

Lokalen, Markbygården, fungerar i dagsläget dels som en samlingspunkt för tonåringarna, dels som allmän byagård. Den sistnämnda funktionen gäller större sammankomster inom byn såsom religiösa möten, olika bysammanträden, bröllopsfester med mera.

Markbygården är i relativt gott skick. Lokalen ägs av föreningen, men redan från början var det klart att den i hög grad skulle bli ett allmänt samlingshus. Bland andra marthorna har på olika sätt bidragit till skötseln av huset.

Före Markbygårdens tillkomst på femtiotalet hade föreningen en mindre lokal, som hade tagits i bruk år 1919. Föreningslivet i byn har dock anor ända från början av seklet. Föreningen grundades år 1905 under namnet Markby nykterhetsförening.

Helnykterhetskravet ledde till en del motsättningar i byn. Alla medlemmar kunde inte hålla sitt nykterhetslöfte, och 1907 verkar ha varit ett kritiskt år. Småningom blev man tvungen att frångå nykterhetskravet, och 1908 ombildades föreningen till kombinerad ungdoms- och nykterhetsförening.

Fram till lokalens tillkomst 1919 hölls föreningens sammankomster i folkskolan. Bland annat spelade man teater, och för det ändamålet hade man en flyttbar scen som togs ut efter föreställningarna.

Dans i vanlig mening var inte tillåten under den första tiden. Ringlekar förekom dock ibland vid mötena.

Sedan lokalen hade tagits i bruk, var amatörteatern fortsättningsvis en av de mest betydande verksamhetsformerna. Det förhållandet fortsatte efter de senaste krigen.

Ännu på femtiotalet spelade man teater varje år. Viktiga inslag på femtiotalet var också de årliga jul- och påskfesterna. Vidare ordnades tékvällar, då man bjöd på program och samlade in pengar till den nya lokalen som man planerade att bygga.

Dansverksamheten fungerade relativt bra ännu i början av femtiotalet, men sedan fick man allt svårare att ekonomiskt klara av dansarrangemangen. Efter Markbygårdens tillkomst har någon regelbunden dansverksamhet inte förekommit inom Markby uf & nf. Förklaringen är den vanliga. Småföreningarna fick allt svårare att hävda sig i konkurrensen. Publikens krav ökade, och orkestrarna blev dyrare.

Att man på femtiotalet tog sig före att bygga en ny ungdomslokal, beror i första hand på att den gamla lokalen hade blivit för liten. Den fyllde inte längre kraven på ett tidsenligt samlingshus. Den gamla lokalen revs, och stockarna användes vid nybygget.

Ett belysande exempel på hur uf-lokalen i Markby alltid har haft en uppgift som allhus, är det faktum att den gamla lokalen en tid fungerade både som undervisningsutrymme och lärarbostad.


Sid 69.


Läs mer:
Markby.


NUFS

1968
Förstoring.


NUFS är ingen ungdomsförening i vanlig mening. Som namnet säger är det fråga om ett samarbetsorgan för föreningarna i gamla Nykarleby landskommun och staden. NUFS har inga personmedlemmar.

Verksamheten har ökat och breddats gradvis under hela sjuttiotalet. Från början var dansverksamheten helt dominerande.


* Man kan gott påstå att NUFS, Nykarlebynejdens ungdomsföreningars Samarbetsorgan, under det senaste årtiondet har varit en av de framgångsrikaste vinterföreningarna inom SÖU. Det gäller inte minst dansverksamheten, som bedrivs i Idrotts- och ungdomsgården.

NUFS är ingen ungdomsförening i vanlig mening. Som namnet säger är det fråga om ett samarbetsorgan för föreningarna i gamla Nykarleby landskommun och staden. NUFS har inga personmedlemmar.

Verksamheten har ökat och breddats gradvis under hela sjuttiotalet. Från början var dansverksamheten helt dominerande.

l dagens läge förekommer också många andra aktiviteter, dels i Idrotts- och ungdomsgården, dels i medlemsföreningarnas uf-lokaler och andra utrymmen i byarna. Tonårs- och barnarbetet har under många år varit en tyngdpunkt inom NUFS.

Speciella aktiviteter i dagsläget är de många barnklubbarna, sago- och knattegymnastiken samt det discorum som tonåringarna disponerar i Idrotts- och ungdomsgården.

Danstillställningarnas antal har under de senaste åren varit omkring tjugo. Av dem är ett halvdussin gammaldanser. l början av sjuttiotalet var antalet danser något fler.

NUFS är en ung sammanslutning. Föreningen bildades år 1968 som ett samarbetsprojekt mellan Socklot uf, Markby uf, Ytterjeppo uf, Kovjoki uf och Juthas uf samt Nykarleby idrottsklubb. Idén med samarbetsorganet var tudelad: Dels ville man förhindra att de små byföreningarna helt skulle försvinna. Dels ville man skapa en förening som genom stora dansarrangemang skulle kunna finansiera den nybyggda Idrotts- och ungdomsgården.

Idrotts- och ungdomsgårdens historia börjar således före NUFS:s historia. Gården byggdes under åren 1966—67, och bakom projektet stod en stiftelse. Initiativet hade tagits vid NIK:s årsmöte 1965. Stiftelsen står fortfarande som ägare, och NUFS betalar hyra för de aktiviteter som man ordnar i gården. Hyran är relativt hög, och precis som planerat har därigenom danstillställningarna kommit att bilda ryggraden i Idrotts- och ungdomsgårdens ekonomi.

NUFS har ett visst inflytande i Idrotts- och ungdomsgårdens administration genom att man har två representanter i stiftelsen.

Medlemsföreningarna i NUFS är rätt löst bundna till samarbetsorganet. Någon form av ekonomisk bindning har inte funnits under sjuttiotalet. Vinsterna från dansverksamheten har gått åt till NUFS egna behov och till drivandet av Idrotts- och ungdomsgården.

Också i fråga om verksamheten är bindningen mest formell. Föreningsaktiva från byarna har i viss mån deltagit i NUFS-arbetet, men tre av medlemsföreningarna, Ytterjeppo, Markby och Socklot, har tillika egen verksamhet.

Barn- och tonårsarbetet i småföreningarna har till betydande del skett i NUFS regi.

Danstillställningarna samt barn- och tonårsverksamheten har utgjort två hörnpelare i föreningsarbetet. En tredje tyngdpunkt har under hela sjuttiotalet varit olika tävlingsaktiviteter.

En viss teateraktivitet bör också nämnas. Innan Juthbacka Teater bildades hann man spela sommarteater i NUFS-regi år 1971. Senare har man gjort försök med tonårsarbete. En egen revy producerades också 1971.

En tillbyggnad av Idrotts- och ungdomsgården gjordes 1975. Fasaden målades 1978.

l slutet av sextiotalet hyste man inom NUFS allvarliga planer på en stor sommardansplats i Nykarlebynejden, men tanken förföll småningom.


Sid 73.


Socklot uf

1900
Förstoring.


/ fråga om antalet ungdomar i byn ser man bland de föreningsaktiva en ljusning såtillvida att det finns en rätt stor grupp av de yngsta tonåringarna. Intresset för föreningen är också stort i den ålderskategorin, och man menar att det kan båda gott för framtiden.


* Socklot uf är en av de medlemsföreningar i NUFS som också bedriver egen verksamhet. Aktiviteten inriktas i första hand på föreningens tonåringar. Popkonserter med efterföljande dans har arrangerats under de senaste åren. En viss tävlingsverksamhet hör också till bilden av Socklot uf vid början av åttiotalet.

En tillbakablick på de senaste två årtiondena visar, att verksamheten var mest omfattande under senare delen av sextiotalet och fram till medlet av sjuttiotalet. Tonårsarbetet har pågått oavbrutet sedan 1963. Tävlingsverksamheten var livlig i början av sjuttiotalet. Från senare delen av sextiotalet är att notera några år då folkdansen fanns på programmet.

Under sextiotalet och fram till 1972 uppförde Socklot uf egna revyer. Tidigare på sextiotalet hade man också sysslat en del med annan teater.

De problem som Socklot uf har haft att brottas med under senare år, är av två slag. Dels har lokalen varit i dåligt skick. Dels har ungdomarna i byn varit få till antalet.

Lokalen, Socklot samlingshus, har länge varit i behov av en grundrenovering. År 1981 erhöll man statsanslag för renoveringsprojektet, och situationen ser ljusare ut än på länge.

l fråga om antalet ungdomar i byn ser man bland de föreningsaktiva en ljusning såtillvida att det finns en rätt stor grupp av de yngsta tonåringarna. Intresset för föreningen är också stort i den ålderskategorin, och man menar att det kan båda gott för framtiden.

Socklot samlingshus är inte bara uf-lokal. Det har i hög grad haft karaktären av byagård. Lokalen ägs inte heller av ungdomsföreningen, utan det är byns mantalsägare som har uppfört och fortfarande äger samlingshuset.

Ungdomsarbetet i Socklot har anor från 1890-talet. Redan innan någon ungdomsförening hade grundats, samlade läraren M W Froste ungdomarna till regelbundna möten i skolan. År 1900 tog man steget fullt ut och bildade en förening. Den var till en början både ungdoms- och nykterhetsförening.

Under de första nio åren fick folkskolan tjäna som föreningens möteslokal. År 1909 kunde slutligen ett eget ungdomshus tas i bruk. Det hade i huvudsak uppförts av åtta jordägare i byn.

Denna första uf-lokal kom att tjäna föreningen fram till år 1928, då nuvarande samlingshuset började byggas. Redan innan den gamla lokalen förstördes vid en eldsvåda, hade man bestämt sig för att bygga ett nytt hus. Det gamla var svårt förfallet och skulle rivas. Man ordnade en avskedsfest i lokalen, och det var under den som eldsvådan utbröt och huset totalförstördes.


[Soklot ungdomshus nedbrunnet. Natten mot onsdagen kl. halv 5-tiden observerades, att eld utbrutit i ungdomshuset i Soklot. Folk kom omedelbart tillstädes, men kunde blott konstatera, att elden redan fått sådan överhand, att släckning var omöjlig. Dessutom rådde vattenbrist. Byggnaden nedbrann på en timme.

Kvällen förut hade ett fastlagssamkväm hållits i lokalen; dock hade kaminen icke eldats efter kl. 12. Man antager emellertid, att gnistor från någon läcka i kaminröret fallit å mellantaket, där elden sedan kyttat för att omsider bryta lös. Byggnaden var uppförd av bräder med sågspånsfyllning samt försedd med pärttak.

Ungdomshuset var uppfört år 1908 och i en del avseenden numera icke i fullgott skick, varför en ombyggnad av detsamma som bäst planerades. Underhandlingar hade därvid pågått med de särskilda föreningarna och sammanslutningarna å orten i avsikt att med gemensamma krafter åstadkomma en för alla gemensam samlingslokal. Möte i frågan skulle hållas onsdag kväll. Man tänkte sig vid det nya bygget kunna använda bl. a. brädvirket från den nu brunna lokalen.

Byggnaden var brandförsäkrad i Finlands allmänna brandstodsbolag för 12,000; — och i Nykarleby Jeppo brandstodsbolag för 6,000: — mk. Skadan värderas till närmare 40,000 mk. Endast en mindre del lösöre fanns för tillfället i lokalen. Av detta räddades ett orgelharmonium och några småsaker.

Österbottniska Posten, 24.02.1928, nr 8, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Fler bränder.]


I årsberättelsen skrev sekreteraren: ”Och till allas både glädje och sorg nedbrann Socklot samlingshus den 21 febr. 1928.”

Det nya samlingshuset invigdes 1929. Det hade byggts med timmer från gamla lånemagasinet i Nykarleby.

Från början av seklet och fram till de senaste krigen var olika slags programfester den mest betydande verksamhetsformen. Föredrag, diskussioner, körsång och olika musikinslag var vanliga programpunkter.

Nykterhetssträvandena intog en central plats under föreningens första tid. Ett tag ägnade man, särskilt bland de äldre medlemmarna, så mycket krafter åt nykterhetsarbetet, att den övriga verksamheten kom i bakgrunden.

Under efterkrigstiden blev slutet av fyrtiotalet den livligaste perioden. Programfesterna var fortfarande det centrala. Vid de årligen återkommande jul- och påskfesterna uppfördes alltid en enaktspjäs. Före femtiotalet turnerade man också med en del pjäser. Dansverksamheten gick relativt bra ihop ekonomiskt. Tidvis sjöng man också i kör.

Från början av femtiotalet kommer också seden med sommarfesterna ute på Grisselön. Festerna har fortsatt ända in i våra dagar, tidvis i föreningens egen regi, tidvis som ett samarbete inom Tredje ungdomsringen.

Smärre renoveringsarbeten har kontinuerligt utförts vid samlingshuset. Ett sådant projekt genomfördes 1973—74.


Sid 77.


Läs mer:
Socklot.


Ytterjeppo

1914
Förstoring.


Verksamheten under de första årtiondena var den för ungdomsföreningarna kännetecknande. De kulturella aktiviteterna stod i förgrunden. Diskussionsaftnar, programfester och körsång var några av verksamhetsformerna. En studiecirkel var verksam och sysslade bland annat med hembygdsforskning. Cirkelmedlemmarna samlade också ihop böcker till ett föreningsbibliotek.


* Ytterjeppo uf är en paviljongförening som för närvarande håller på att bredda verksamheten med aktiviteter också vintertid. Det sistnämnda har möjliggjorts genom den tillbyggnad av paviljongen som har utförts under de senaste åren. Tillbyggnaden omfattar bland annat två uppvärmda samlingsrum, som kan utnyttjas vintertid.

De nya utrymmena innebär ett steg framåt för föreningsarbetet. Bland annat blir det lättare att driva tonårsverksamheten. Likaså underlättar tillbyggnaden idrottsverksamheten. En bastu finns med bland de nya utrymmena, och i kombination med det nya el-ljusspåret kan paviljongområdet börja fungera som något av ett skidcentrum i byn.

De båda samlingsrummen har också ytterligare understrukit paviljongens funktion som byagård. Olika sammanträden förläggs dit, och arbetarinstitutet ordnar kurser där.

Som dansarrangör har Ytterjeppo uf under sjuttiotalet lagt tonvikten på gammaldansen. Ännu under sextiotalet ordnade man ett dussintal ungdomsdanser varje år, men under slutet av decenniet blev det allt svårare att klara konkurrensen med de stora dansplatserna. Paviljongen var otidsenlig och skulle ha krävt en vidlyftig ombyggnad för att svara mot de ökade kraven från den yngre danspubliken. Gammaldansen kom som en räddning i nöden. l dag bedömer de föreningsaktiva situationen i början av sjuttiotalet så att föreningen utan satsningen på gammaldans kunde ha tvingats att upphöra helt med sin verksamhet.

Ungdomsdansen inskränker sig nu till någon enstaka tillställning i paviljongen. Till bilden hör emellertid också den dansverksamhet som Nykarlebynejdens ungdomsföreningars samarbetsorgan, NUFS, bedriver vintertid i Idrotts- och ungdomsgården i Nykarleby. Ytterjeppo uf är medlemsförening i NUFS, och man har en representant i styrelsen.

Föreningsaktiva från Ytterjeppo var med och byggde Idrotts- och ungdomsgården. Den första tiden medverkade man också som funktionärer. l dag ligger samarbetet mera på ett formellt plan. De vinster från verksamheten som eventuellt kunde delas ut till medlemsföreningarna, går åt till driftskostnader.

Ytterjeppo uf:s tid som paviljongförening börjar 1954. Före de senaste krigen hade föreningen varit en vanlig vinterförening med egen uf-lokal. Föreningen grundades år 1914. Redan åtta år före föreningens tillkomst hade ytterjeppoungdomarna emellertid varit med i uf-arbetet på annat håll. När Nykarleby uf, senare Juthas uf, grundades år 1906, hörde Ytterjeppo till den föreningens verksamhetsområde. År 1908 gick ytterjeppoungdomarna dock sin egen väg i samband med att Nykarleby uf byggde sin föreningslokal.

Ar 1916 kunde Ytterjeppo uf:s eget föreningshus invigas. Det hade byggts med medel som man fått ihop genom insamlingar både hemma i byn och bland amerikaemigranterna. Gratisdagsverken och medel som man fick in genom en syförening, var också viktiga delar i finansieringen.

Verksamheten under de första årtiondena var den för ungdomsföreningarna kännetecknande. De kulturella aktiviteterna stod i förgrunden. Diskussionsaftnar, programfester och körsång var några av verksamhetsformerna. En studiecirkel var verksam och sysslade bland annat med hembygdsforskning. Cirkelmedlemmarna samlade också ihop böcker till ett föreningsbibliotek.

Uf-lokalen brann ned till grunden i början av fyrtiotalet, och det blev ett svårt bakslag för föreningen. Under slutet av fyrtiotalet och fram till paviljongbygget 1954 hade man en överbyggd dansbana att tillgå för danstillställningarna. Ibland ordnade föreningen julfest i Juthas uf:s lokal.

Efter paviljongens tillkomst följde en relativt aktiv period under vilken sommardanserna naturligtvis var det dominerande. Nästa vändpunkt kommer i och med övergången till gammaldans i paviljongen och NUFS-engagemanget vintertid.

Det kan också nämnas att föreningen under sjuttiotalet har bedrivit en viss tonårsverksamhet dels i paviljongen, dels i en stuga i grannbyn Forsby.

l dag kan man skönja en ny vändpunkt i Ytterjeppo uf:s historia i och med de nya vinterutrymmena.


Sid 83.


Läs mer:
Ytterjeppo.


Juthbacka Teater

1971Det var sommaren 1971 som teaterspelandet vid Juthbacka fick sin början. Man firade Nykarlebydagarna, och i samband med det uppfördes en sommarpjäs. Det var NUFS (Nykarleby ungdomsföreningars samarbetsorgan) som stod för arrangemangen. Regissör var Majlis Granlund, och hon har sedan dess, med undantag för 1977, fortsatt att leda nykerlebyamatörerna.

JUTHBACKA

Redan det första året beslöt man sig för att grunda en självständig teaterförening, och på hösten 1971 kom Juthbacka Teater att få sin nuvarande organisation. Sedan dess har man spelat teater varje sommar.


*  Komedier med sången och musiken som viktig ingrediens kan sägas vara kännetecknande för Juthbacka Teaters linje. Inhemska och rikssvenska folklustspel samt på senare år Topelius är den repertoar som man i huvudsak valt att satsa på under de tio år som teatern funnits till.

Att sången och musiken fått en stor plats, hänger samman med att skådespelartruppen rymmer många goda sångare. Teatern har uttryckligen satsat på att ge produktionerna en karaktär av sånglustspel.

Spelplatsen har varit Juthbacka semestercentrum, en före detta herrgård, där teatern har fått disponera ett område invid älven. Under de första åren fick älvsluttningen fungera som ”läktare”, men år 1974 [skall vara 1973] byggdes en särskild publikläktare. Arbetet kunde genomföras tack vare donationer och lån i privatpersoners namn.

Varje sommar har teaterföreningen bjudit amatörerna på en resa, till exempel till någon sommarteater i södra Finland, och man har också i övrigt haft livliga kontakter utåt. Bland annat kan nämnas ett utbyte med teateramatörer i Sollefteå.

Ett kännetecknande drag för Juthbacka Teater är att man har engagerat sig också i andra projekt än sommarteatern. Man har medverkat i TV-inspelningar, och man har ordnat olika fester med mera.

För närvarande diskuterar man planerna på en vinterscen. Det har föreslagits att en gammal biograf i staden skulle göras om till teaterlokal.


Sid 84.


Läs mer:
Juthbacka Teater av Lars Pensar.


Juthas uf

1906Verksamheten upphörde i början på sextiotalet. Från och med 1964 inrapporterades inga som helst aktiviteter till SÖU. Orsaken till nedgången förklarar man i dag med att folk flyttade bort från byn. Dessutom var det korta avståndet till staden ett hinder för uf-arbetet.

Vissa försök till återupplivande av föreningen gjordes under förra delen av sjuttiotalet, men de blev inte bestående. Man saknade egen uf-lokal, och den klubbverksamhet man med bistånd från NUFS försökte starta, fick förläggas till Forsby byagård. Från och med 1976 upphörde aktiveringsförsöken.


* Juthas uf är i dag en förening som existerar endast på papperet. Någon verksamhet förekommer inte i föreningens egen regi, och sedan tio år tillbaka saknar man också uf-lokal. De ungdomar i Forsby som är uf-aktiva, söker sig till NUFS och Idrotts-och ungdomsgården i staden. Juthas uf är en av medlemsföreningarna i NUFS.

År 1974 hade gjorts ett försök att upplösa Juthas uf, men försöket avvärjdes. Man ville ha kvar föreningen som en gardering för framtiden. För närvarande finns dock inga planer på ett återupplivande.

Juthas uf har gamla anor. När föreningen bildades 1906 fick den namnet Nykarleby uf. Föreningen samlade ungdomar från området Forsby, Kyrkoby och Ytterjeppo. Två år senare byggde man lokalen, och från och med den tiden går ungdomarna i Ytterjeppo sin egen väg.

Lokalen hade byggts i närheten av Juthas slagfält, och redan tidigt började man tala om föreningen som ”Juthas uf”. År 1934 ändrades namnet också officiellt.

Verksamheten under de första årtiondena var omfattande. Regelbundna månadsmöten, programfester, idrottsverksamhet, körsång och teater var några av tyngdpunkterna. Föreningen hade också ett eget bibliotek från 1934.

Även under femtiotalet var aktiviteten påtaglig. Teatern fortsatte att blomstra. Dansverksamheten och programfesterna var också viktiga verksamhetsformer.

Verksamheten avtog gradvis mot slutet av decenniet. Ännu vid ingången till sextiotalet inrapporterades till SÖU en viss dansverksamhet, körsång och diverse tävlingsaktiviteter.


Sid 84.


Läs mer:
Kyrkoby.


Kovjoki uf

1903/ dagsläget är det knappast aktuellt att återuppliva föreningen. Det har visserligen varit på tal då och då, men ingen har vågat ställa sig i spetsen för ett sådant arbete. Behovet anses inte heller vara särskilt stort. Dels har NUFS tidvis ordnat en viss verksamhet i byn, dels finns det en aktiv nykterhetsförening som arrangerar programfester. Varken publiken eller de föreningsaktiva räcker till för någon ytterligare föreningsverksamhet i byn.

En sista rest av uf-verksamheten i Kovjoki kan man se i pidrospelandet. Man deltar i de årliga turneringarna, och man framträder i Kovjoki uf:s namn.


* Någon regelbunden verksamhet har inte förekommit inom Kovjoki uf på ett tjugotal år. Kortvariga försök till uppryckning kan noteras, men något föreningsarbete i vanlig mening har inte kunnat hållas i gång. Förklaringen ligger i att Kovjoki uf saknar egen lokal.

Den gamla uf-lokalen brann ned år 1957. Under de närmast därpåföljande åren försökte man bedriva en viss verksamhet genom att utnyttja skolans utrymmen och hyra in sig i grannföreningen Markby uf:s lokal. Man spelade teater och man arrangerade någon enstaka danstillställning.

Större delen av sextiotalet förlöpte dock i passivitetens tecken. En viss tävlingsverksamhet inrapporterades till SÖU under några år i slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet. Efter 1973 har verksamheten åter legat nere.

Kovjoki uf bildades år 1903. Fem år senare påbörjades byggandet av uf-lokalen, som togs i bruk 1909. Den kom att tjäna föreningen ända till branden 1957.

Månadsmöten med diskussioner var en viktig verksamhetsform under de första åren. Man sjöng också i kör. Under tiden före lokalens tillkomst hölls större festligheter utomhus sommartid. En omfattande kursverksamhet hörde också till bilden av de första årtiondena. Föreningen ordnade bland annat två folkhögskolekurser samt kurser i slöjd, gymnastik, matlagning och trädgårdskunskap.

Femtiotalets verksamhet omfattade bland annat ett antal danstillställningar varje år, julfester med program och en viss teateraktivitet.


Sid 85.


Läs mer:
Kovjoki.

Bertel Nygård (1982) Huset mitt i byn. Ungdomsföreningarna i Svenska Österbotten,
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.


*     *     *
Huset mitt i bynDet var en stor uppgift du hade åtagit Dej när Du skrev boken ”Huset mitt i byn”, Bertel! Du minns väl att jag var betänksam när Du började. Sedan jag läst Ditt förord till boken upplevde jag starkt Den vånda Du tydligen känner (Tack för övrigt för att Du noterade min medverkan).

Resultatet verkar i första hand storartat. Den yttre utformningen är tilltalande och gedigen. Det är ett storverk Du åstadkommit, Bertel. Men det finns nog, som Du själv påpekar, en del brister, vissa småfel och saker som kan diskuteras.

/Jag föredrar att skriva detta mycket personliga tyckande kring Din bok som ett brev till Dej, Bertel. Orsakerna är flera. Jag vill understryka att det är mitt personliga tyckande. Jag är inte säker på att jag tycker objektivt. Jag känner mig rätt långt delaktig i Ditt verk. Därmed också delaktig i bristerna. Jag vill på detta sätt understryka att det är ett personligt diskussionsinlägg om boken — (som Du givetvis inte skall känna Dej skyldig att besvara). Trots den ovanliga form min ”resenttion” av boken därmed får tror jag ändå att den intresserade läsaren får en god orientering om vad boken handlar om. Kanske t.o.m. blir mera intresserad att köpa boken och läsa den — vilket förstås är en avsikt med det jag skriver./

Jag tycker att Du gjorde rätt när Du valde att sätta ”mera kött på benen” än vad som var meningen från början, dvs. att göra mera än korta bildtexter till bilddokumentationen av uf-lokalerna. I en avlägsen framtid har bilderna måhända det största värdet, men i dag är nog texten det värdefullaste i boken. Utan textdokumentation hade boken knappast varit av något större intresse för dagens läsare-betraktare.

Att man valde att presentera föreningarna nu och tänker sig att publicera någon slags förbundshistorik 1988 upplevde jag genast från början som ”omvända världen” (Du kommer väl ihåg det).

Det är uf-rörelsens 100-årsjubileum vi skall fira efter snart fem år. Då borde föreningarna ha presenterats. Och en utvärdering av deras betydelse gjorts. Om den ursprungliga länken fullföljs blir det nu så att förbundets historia skrivs när SÖU de fakto är 82 år.

Din motivering till att Du nästan helt utelämnat namn i krönikorna om föreningarna kan förstås accepteras. Men det skulle knappast ha varit svart att åstadkomma en ännu starkare motivering till att namnen borde tagits med.

Uf-rörelsens historia (i ett historiskt dokument borde det för övrigt heta ”den kulturella ungdomsrörelsen”) är också dessa idealisters/förkämparnas historia. Om man börjar analysera en ungdomsförenings historia utgående från de aktivaste perioderna inom föreningen, stöter man alltid på någon ”profil”, någon aktivist, idealist, förkämpe, eller vad man vill kalla dem. Ibland kan det finnas fler samtidigt. Bakom verksamhet och aktivitet finns det alltid en ”dragare”. Visst borde de få erkännande genom att deras namn nämns när föreningens historia skrivs.

Vi borde inte få glömma de som gått före. ”Som odlat kulturens tegar i ungdomsföreningarna”, för att tala i de termer de använde. Det är väl en grundförutsättning i en traditionell, hundraårig föreningsrörelse.

Apropå termer, Bertel, lade jag märke till att Du använde ordet ”inbördeskrig”. I sak har Du väl rätt, men med tanke på vad rörelsen en gång var och vad dess ledare då kämpade för kunde man förstås ha använt en annan skrivning.

Om bildmaterialet i boken vågar jag mej på att anse att innehållet inte håller vad pärmbilden lovar. Kanske är Gillestugan i Nedervetil vad exteriören beträffar vår vackraste samlingslokal. Det finns totalt knappt ett tiotal som verkligen är tilltalande eller ”stiliga”.

Uf-lokalernas yttre utformning bygger förstås på den traditionella byggnadsstilen i landskapet. Taken gjordes litet brantare än stugtaken och för att understryka att det var litet ”finare” hus målades de vita eller gula. Från början var kanske ännu fler än i dag rödmålade.

Trots att lokalerna alltså vad byggnadsstil beträffar bygger på miljö och tradition, är de i sig själva inte särskilt estetiskt tilltalande. Vid fotograferande borde man därför ha eftersträvat att få något av miljön kring lokalen med. Gillestugan och några till är ett undantag från den regeln. I alltför många fall ger lokalbilderna ett intryck av vanskötsel — och i sådana fall då det annars är fråga om en aktiv och välskött förening.

Inne på bilderna vill jag passa på att konstatera att jag tycker att de 16 extra bildsidorna med icke-lokal-bilder är något av det bästa i boken. De sidorna berättar en hel del om föreningarnas liv och verksamhet — något som med dagens ögon sett är intressantare än exteriörbilderna.

Jag har tyvärr också hittat en del sakfel och tryckfel i boken — trots att jag inte sträckläst allt ännu utan bara ”plockat”. Jag känner en viss delaktighet i de skönhetsfelen. Några av oss ”föredettingar” kunde ha läst igenom manuskriptet innan det gick till tryckning.

Jag tycker bra om Ditt sätt att lägga upp texten, Bertel — först en bild av dagens förening och sedan en återblick. Däremot är jag tveksam till den reportagemässiga ombrytningen då ett avsnitt av texten lyfts upp som ingress.

Bertel, Du har själv gjort vad Du kallar ”förbehåll och förklaringar” till ”Huset mitt i byn”. Eftersom du tagit mej med som delansvarig i produktionen har jag här tagit mej friheten att dels diskutera Dina egna förbehåll, dels komma med ytterligare några. Jag har medvetet låtit bli att ge exempel. Boken är ju tryckt.

Ändå tycker jag nog att Du får vara nöjd med vad Du gjort. Huset mitt i byn är ett värdefullt tidsdokument och ett vackert ”uppslagsverk” för framtida forskare kring uf-rörelsen. Med hänsyn till den tid Du hade till förfogande för att skriva texterna i boken tvekar jag inte att kalla det storverk.

Tack. Bertel, till Dej i första hand, för boken och ungdomsföreningarna! Idé-utformarna, redaktionskommittén, de som producerat själva boken samt SÖU:s kanslichef och personal är också värd erkännande för ett väl genomfört projekt.Uf-lokalernas exteriörer berättar en hel del om olika strömningar som påverkat miljön i svenska Österbotten. Det finns allt från finare former av bondstugor till kyrkor och Gustaviansk påverkan. I Karleby uf:s lokal Jungsborg finns flera av dessa strömningar företrädda.Vid lokalrenoveringar under 70-talet lade man stor vikt vid trivselskapande detaljer. Det kombinerade klubbutrymmet-scenen i uf Hoppets [Helsingby] lokal är ett bra exempel på en sådan trivselmiljö.När dansbanorna fick tak och fönster och började kallas paviljonger blev det kala väggar och inte särskilt trivsamma utrymmen. Under 70-talet satsade man också på interiörerna i paviljongerna. Till de trevligare hör Carpella-paviljongen i Karperö.'Mysiga' skulle klubblokalerna och diskoteken vara på 70-talet. Det diskotek som tonåringarna i Korsnäs byggde åt sig i Korsnäsgårdens källare fyller högsta ställda krav på mysigt och trivsamt.


Sven-Erik Glader, Österbottniska Posten nr 5/1982 sid 18.
Från issuu.*     *     *

Huset mitt i byn lanserades på Johannes Galan


Spänningen var stor på SÖU:s kansli den 8.10 då den nytryckta boken Huset mitt i byn levererades. Boken lanserades på Höstmötet i Rangsby den 9.10.

Boken är gjord som en del av projektet Kartläggning inför bildandet av företagsgrupper i uf-föreningarna. Processen att skapa boken har varit rolig och lärorik. Boken är liksom den förra föreningshusboken som SÖU gav ut på 1982 uppbyggd som ett uppslagsverk och föreningarna presenteras ringvist. När materialet har skapats till boken har det nu som då dykt upp intressant information, t.ex. något som ingen på kansliet visste var att SÖU:s medlemmar delades in i ringar redan på 1906, dvs ett år efter att SÖU grundades.

Föreningarna har kunnat bidra med bilder och texter för att göra boken mera personlig och levande. Skribenten Mikaela Sandberg och fotograferna Ken Kackur och Maria Åsvik har haft fullt upp i sommar med att producera materialet till boken. I och med föreningarnas långa historia har det varit en utmaning att komprimera dessa många händelserika år till en sida text. Efter ett intensivt arbete med boken är jag nöjd med resultatet och det är verkligen roligt att ha fått vara med och skapa denna bok.

Jag vill ännu rikta ett tack till alla föreningar för ett gott samarbete och till alla andra som hjälpt till att skapa boken. Speciellt vill jag tacka författarna till texterna om att vara föreningsaktiv och lokaler vi minns. Sofia Nybacka – Överesse, Ulrika Forss – Kimo, Jonna Granqvist – Molpe, Sandra Toivonen – Lappfjärd, Elisabeth Karp – Karperö, Tina Storsjö – Korsnäs, Kurt Backlund – Dagsmark samt Lasse Eriksson – Närpes.

Alla föreningar kommer att få en bok på posten. Boken kommer även att skickas ut till alla bibliotek i svenska Österbotten. Jag hoppas att boken kommer att leva i många år och att föreningarna får mycket glädje av den.SÖUs webbplats, 11.10.2010 kl. 13:15, hämtad 2023-07-15.Läs mer:
Ungdomsrörelsen i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-08-15, rev. 2024-02-09 .)