Ett skol- och kulturhistoriskt 300-
årsminne i Nykarleby.Den 3 februari [1941] firas i Nykarleby en minnesfest med anledning av att jämnt 300 år förflutit sedan Nykarleby Trivialskola, Österbottens första lärdomsskola, invigdes.

Med anledning därav tecknas några data och drag i denna skolas skiftande öden.

Före Nykarleby Trivialskolas tillkomst funnos i vårt land blott två egentliga lärdomsskolor, nämligen i Åbo och Viborg. Österbottniska ynglingar, som ville förvärva lärd bildning, nödgades gå i skola i Åbo eller i Sverige.

Sedan Per Brahe hade blivit generalguvernör i Finland, grydde även för skolväsendet en uppgångstid i landet. Till hans storverk å detta område hör även inrättandet av den första lärdomsskolan i Österbotten.

Tidigare hade redan biskop Juustén hos Johan III föreslagit, att en skola borde inrättas i Österbotten, men förslaget lede ej till resultat. Först konung Gustav II Adolf förklarade sig villig att grunda en trivialskola eller ett gymnasium för norra delen av riket, förslagsvis i Hernösand eller Uleåborg, en plan som först efter konungens död förverkligades, i det att Hernösand år 1648 erhöll ett gymnasium.

Så var saken beredd, då den minnesvärde Per Brahe blev vår generalguvernör. Enligt hans mening var Nykarleby den rätta platsen som bildningscentrum i Österrbotten »såsom mitt i landet beläget, varest bägge språken, svenska och finska brukas.«

Skolan, benämnd Nykarleby Trivialskola, grundades 1640 och invigdes den 3 februari 1641 »med stor pomp«.

Den byggnad, som uppfördes i Nykarleby åt Trivialskolan, låg ett 50-tal meter från kyrkan. Byggnaden finns ej mer, men på samma ställe byggdes 1729 åt Nykarleby pedagogi en byggnad av samma storlek och utseende. Om Nykarleby Trivialskolas hus sade biskop Rothovius år 1643, att »Borgarena med landet uppbyggt en skön Skola med åtskillige rum och kamrar, ungdomen och lärarna till godo.« Detta år var byggnaden ännu ej i fullt skick, varför biskopen begärde regeringens bistånd till dess fullbordan.

Nykarleby Trivialskola började med 4 lärare, nämligen rektor, konrektor och två kolleger, senare tillkom en femte lärare för apologistklassen. Skolan dimitterade elever efter fullbordad skolkurs som studenter till högskolorna, nämligen Åbo akademi och Uppsala universitet.

I 42 år var Nykarleby Trivialskola enda lärdomsskolan i Österbotten, men den fick ej förbli i Nykarleby. År 1682 tillkom en trivialskola i Uleåborg, vilken ort därefter blev norra Österbottens bildningscentrum Därefter skulle Nykarleby Trivialskola tillgodose behovet av högre bildning i Sydösterbotten, men ansågs belägen för långt norrut, medan Vasa med residenset Korsholm betraktades som ett naturligare centrum för södra Österbotten.

År 1684 flyttades på Karl XI:s befallning trivialskolan från Nykarleby till Vasa, där dess arbete begynte i februari månad. Samma år, på våren och sommaren, byggdes ett nytt skolhus i Vasa åt den förvärvade skolan. Detta hus, en ståtlig byggnad i två våningar och försedd med torn, begagnades under skolans hela tillvaro, i mer än hundrafemtio år. Då klassiska gymnasiet i Vasa enligt förordning av år 1841 inrättades, förändrades Trivialskolan till Högre elementarskola. Under denna benämning fick Nykarleby ännu en gång mottaga sin forna skola, nämligen efter Vasa stads brand år 1852, då även skolhuset förstördes.

Det var från hösten 1852 till och med våreterminen 1856 som Vasa högre elementarskola var förlagd i Nykarleby.

I det nya Vasa, som uppstod efter branden, blev Högre elementarskolan år 1870 sammanslagen med Klassiska gymnasiet till nuvarande Vasa svenska lyceum, som sålunda utgör våra dagars stolta kvarleva av Nykarleby Trivialskola.


A. H. [Alfred Huldén]


Österbottniska Posten fredagen den 31 januari 1941.
Lars Pensar tillhandahöll.


Nedanstående annons fanns också på kopian:

Diverse

300-årsminnet
av Nykarleby Trivialskola

högtidlighålles i Nykarleby kyrka
måndagen den 3 februari kl. 19.
Fritt inträde.

Läs mer:
Fler artiklar som Huldén publicerade med anledning av jubileumet.
Trivialskolan i Faktakapitlet.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
Dansannonser ur samma tidning.
(Inf. 2004-01-27.)