Stadsfullmäktige januari 1916


Stadsfullmäktige
sammanträdde i onsdags på aftonen och behandlade därvid bl. a. följande ärenden:

Gemensam kommunalstämma. Till stadens ombud vid gemensam kommunalstämma, som måndagen den 7 februari hålles med vägbyggnadslagets kommuner, utsågs överlärar Hjalmar Björkvall.


Stadsesplanadernas björkar.
Ordföranden dr K. J. Hagfors framhöll, att esplanadbjörkarna, vilka f. n. torde vara omkring 50 år gamla, småningom borde ersättas med unga träd, för att icke esplanadgatorna på en gång, då de gamla träden dö ut, skola bli trädlösa, och erbjöd sig hr H. att på egen bekostnad låta verkställa åtminstone en del av omplanteringen, därest fullmäktiges begivande därtill erhålles. Fullmäktige, som i fråga om behovet av de äldre trädens ersättande med unga sådana voro av samma åsikt som förstagsställaren, beslöto hänskjuta ärendet till trädgårdsnämnden för erhållande av nödig utredning.


Kötthandeln i staden.
Föredrogs en från länets guvernör anländ skrivelse med förmälan, att svårigheter de senaste tiderna uppstått för städernas befolkning att erhålla kött i tillräcklig mängd, i anledning varav guvernören föreslog att för tillgodoseende av köttbehovet i denna stad fullmäktige måtte vidtaga åtgärder för anordnande av kontroll över kött, som hithämtas, samt att den mängd, som verkligen behöves för stadsbornas räkning, bleve direkte uppköpt å kontrolleringsstället, varefter försäljningen till enskilda därefter kunde ske antingen genom stadens förmedling eller på annat kontrollerbart sätt. Fullmäktige beslöto att tillsvidare icke vidtaga andra åtgärder i saken än att genom drätselkammaren uppmana stadens polismyndigheter att övervaka, det gällande föreskrifter i saken bleve iakttagna, och ansåg man särskilt, att stadens poliskonstaplar torde kunna utöva en ganska effektiv kontroll härutinnan.

— — —

En modell av Nykarleby stad förfärdigad av hr Joel Nilsson härstädes, skulle inköpas för 200 mk. Modellen, vilken genom sin storlek ger en tydlig bild av staden med dess gator och byggnader, skulle, så framt icke hinder härför möta, uppställas i normalskolan, tills den möjligen i framtiden kunde införlivas med ett museum i staden.


Till universitetsbiblioteket
beslöto fullmäktige på förslag av bibliotekets härvarande ombud direktor G. Hedström förära tvenne i stadens ägo befintliga äldre, sällsynta böcker.

[Nyfiken på vad detta kan vara för böcker, så jag har kontaktat biblioteket och väntar med spänning på om det blir något svar.]


Fördämningsrätten i stadsforsen.
Ing. P. Nessler anhöll om ett utlåtande i fråga om fördämningen av stadsforsen mellan Brunnsholmarna och älvens västra strand. Ärendet bordlades. [Fadern ordnade den första el-belysningen.]

 


Österbottniska Posten 28.01.1916, nr 4, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:

Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-01-13, rev. 2023-01-16 .)