Lappabi

Socknens och dess byars namn har skrivits och förkortats på många olika sätt genom tiderna

Förteckningen upptar varianterna i kronologisk ordning, vilket här betyder i den ordning jag råkat stöta på dem och inte nödvändigtvis första förekomst.

 
Socknen/landskommunen
Forsby
Kovjoki
Kyrkoby
Markby
Socklot
Ytterjeppo

 Socknen/landskommunen
Lappabi Ett av Heliga Birgittas mirakel, 1375.    
Lapo 1589    
Läpu 1589    
Lapu 1543    
Lappåå storby 1547    
Lapu by 1549    
Lapåå 1556    
Lepå Fierdhing 1568    
       
  1607 Socknen avskild från Pedersöre    
Lappi Nye Kgl förläningsbrevet till Jacob De la Gardie, 1608.    
Yttre Lappi Kgl förläningsbrevet till Jacob De la Gardie, 1608.    
Carleborg Grevskapets t. f. hauptman Lorentz Freese i ett brev, 1653.    
Lepo Jordeboken, 1665.    
Leppo      
Niekarleby Utdrag af Härads Rättens dombok, 1750. Carl-Johan Ericsson tipsade.    
NyeCarlby Socklot byrätts protokoll 1758 av Ragna Ahlbäck.    
Nje Carleby

Kommissionslantmätaren M. G. Fillmer, 1765.

   
Karleborg
Karlefors
Historiskt stöd för namnet Karleborg av K. V. Åkerblom. År 1944 hade landskommunen planer på ett namnbyte.    
Nykarleby landskommun      
1379271 Unique Feature Identifier, Geographic Names, 1998.    
1982907 Unique Name Identifier, Geographic Names, 1998.    
       
     
Finska (Här finns säkert hur många varianter som helst.)    
Uudenkaarlepyyn maalaiskunta Seura. 1958  
Uudenkaarlepyyn mlk Finlands handel och industri i bild IV. 1971  
Uusikaarlepyyn Maalaiskunta Geographic Names. 1998  
Uusikaarlepyyn mlk PohjanmaanVäylän matkailuhakemisto    
       

Forsby
       


Kovjoki
     
Mattz Kouick   1548  
Koffuijocki   1612  
Kåfjoki och Strömmen   1699  
Kåfjåki Kovjoki byordning i Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala av Alfréd Huldén, 1747.    
Kofjoki Härads Rättens dombok § 34 i Kovjoki byordning, 1750.    
       


Kyrkoby
     
Kyrkiebyen 1624.    
Kyrckio by Jordeboken, 1675.    
Kyrckbyn Bortrövade under Stora ofreden av P. Uhlberg, 1721.    


Markby
     
Marckeboby 1592    
Marcken 1710    
Marck 1712    
Marken 1749    
       
Körran      
Tjörran      
       


Socklot

Ursprung
   
Sukalotu Fullmaktsbrev för en Olaff Nilesson, 1424.    

Soglotta

Stockholms stads tänkeböcker, 1505.

   
Soklotta Stockholms stads tänkeböcker, 1505.    
Såcklåt Bortrövade under Stora ofreden av P. Uhlberg, 1721.    
Såcklått

Riksarkivets (Arkivverket) digitalarkiv, 1620-talet.

   
Såcklott Riksarkivets (Arkivverket) digitalarkiv, 1620-talet.    
Soklått Riksarkivets (Arkivverket) digitalarkiv, 1620-talet.    
Sockloth Geometrisk beskrivning, 1749.    
Socklothby Geometrisk beskrivning, 1749.    
Socklot Häradsrättens protokoll vid hösttinget, 1750.    
Soklot Häradsrättens protokoll vid hösttinget, 1750.    
Såklot Byaråd, oktober 1751.    
Sochlott Byaråd, december 1751.    
Sochlot Byaråd, april 1753.    
Storby och Lillby eller Storsocklot och Lillsocklot      
Sockenlötet Wichmann, 1920.    
Soklåt Tändsticksetikett, ca 1925.    

Finska
     
Sokaluoto      
       

Ytterjeppo
     
Ytterjepu 1655    
Ytterjepåby 1699    
Ytter Jepå by Bortrövade under Stora ofreden av P. Uhlberg, 1721.    


Läs mer:
Innehållsförteckning till Landskommunen.
Neo-Carolina.
Ett utdrag ur Finlandssvenska bebyggelsenamn av Lars Huldén, varifrån de flesta exempel utan hänvisning är hämtade.
(Inf. 2011-03-09, rev. 2022-11-04 .)