Lappabi

Socknens och dess byars namn har skrivits och förkortats på många olika sätt genom tiderna

Förteckningen upptar varianterna i kronologisk ordning, vilket här betyder i den ordning jag råkat stöta på dem och inte nödvändigtvis första förekomst.

Socknen/landskommunen
Forsby
Kovjoki
Kyrkoby
Markby
Socklot
Ytterjeppo

 Socknen/landskommunen
Lappabi Ett av Heliga Birgittas mirakel, 1375.
Lapo 1589
Läpu 1589
Lapu 1543
Lappåå storby 1547
Lapu by 1549
Lapåå 1556
Lepå Fierdhing 1568
   
  1607 Socknen avskild från Pedersöre
Lappi Nye Kgl förläningsbrevet till Jacob De la Gardie, 1608.
Yttre Lappi Kgl förläningsbrevet till Jacob De la Gardie, 1608.
Carleborg Grevskapets t. f. hauptman Lorentz Freese i ett brev, 1653.
Lepo Jordeboken, 1665.
Leppo  
Niekarleby Utdrag af Härads Rättens dombok, 1750. Carl-Johan Ericsson tipsade.
NyeCarlby Socklot byrätts protokoll 1758 av Ragna Ahlbäck.
Nje Carleby

Kommissionslantmätaren M. G. Fillmer, 1765.

Karleborg
Karlefors
Historiskt stöd för namnet Karleborg av K. V. Åkerblom. År 1944 hade landskommunen planer på ett namnbyte.
Nykarleby landskommun  
1379271 Unique Feature Identifier, Geographic Names, 1998.
1982907 Unique Name Identifier, Geographic Names, 1998.
   
 
Finska (Här finns säkert hur många varianter som helst.)
Uudenkaarlepyyn maalaiskunta Seura, 1958.
Uudenkaarlepyyn mlk Finlands handel och industri i bild IV, 1971.
Uusikaarlepyyn Maalaiskunta Geographic Names, 1998.
Uusikaarlepyyn mlk PohjanmaanVäylän matkailuhakemisto
   

Forsby
   


Kovjoki
 
Mattz Kouick 1548
Koffuijocki 1612
Kåfjoki och Strömmen 1699
Kåfjåki Kovjoki byordning i Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala av Alfréd Huldén, 1747.
Kofjoki Härads Rättens dombok § 34 i Kovjoki byordning, 1750.
   


Kyrkoby
 
Kyrkiebyen 1624.
Kyrckio by Jordeboken, 1675.
Kyrckbyn Bortrövade under Stora ofreden av P. Uhlberg, 1721.


Markby
 
Marckeboby 1592
Marcken 1710
Marck 1712
Marken 1749
   
Körran  
Tjörran  
   


Socklot

Ursprung
Sukalotu Fullmaktsbrev för en Olaff Nilesson, 1424.

Soglotta

Stockholms stads tänkeböcker, 1505.

Soklotta Stockholms stads tänkeböcker, 1505.
Såcklåt Bortrövade under Stora ofreden av P. Uhlberg, 1721.
Såcklått

Riksarkivets (Arkivverket) digitalarkiv, 1620-talet.

Såcklott Riksarkivets (Arkivverket) digitalarkiv, 1620-talet.
Soklått Riksarkivets (Arkivverket) digitalarkiv, 1620-talet.
Sockloth Geometrisk beskrivning, 1749.
Socklothby Geometrisk beskrivning, 1749.
Socklot Häradsrättens protokoll vid hösttinget, 1750.
Soklot Häradsrättens protokoll vid hösttinget, 1750.
Såklot Byaråd, oktober 1751.
Sochlott Byaråd, december 1751.
Sochlot Byaråd, april 1753.
Storby och Lillby eller Storsocklot och Lillsocklot  
Sockenlötet Wichmann, 1920.
Soklåt Tändsticksetikett, ca 1925.

Finska
 
Sokaluoto  
   

Ytterjeppo
 
Ytterjepu 1655
Ytterjepåby 1699
Ytter Jepå by Bortrövade under Stora ofreden av P. Uhlberg, 1721.


Läs mer:
Innehållsförteckning till Landskommunen.
Neo-Carolina.
Ett utdrag ur Finlandssvenska bebyggelsenamn av Lars Huldén, varifrån de flesta exempel utan hänvisning är hämtade.
(Inf. 2011-03-09, rev. 2022-01-04 .)