Nykarleby landskommuns skyddskår höll årsmöte å Socklot folkskola den 27 dennes.

Sedan lokalchefen Frans Granvik öppnat mötet, utsågs till ordf. S. Nikonen och till sekr. Valter Hellman. Sedan den upplästa årsberättelsen godkänts, erhöll lokalstaben revisorernas utlåtande och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.
I staben för detta år omvaldes John Sundqvist, Emil Kjellberg, Axel Karlsson och nyvaldes Valter Hellman. suppleanter Gunnar Segerstam och V. Sjöblom.
Till disciplinnämnden valdes Emil Kjellberg, Valter Sjöblom och F. Stenvall. Att granska räkenskaperna valdes Arne Ekman och Fridolf Stenvall med M. Gleisner och A. Harjulin som ersättare.

I skyttenämnden invaldes Valter Sjöblom, Alarik Wik, Lars Kjellberg och V. Hellman. För att sporra idrottsintresset bland skyddskåristerna tillsattes en nämnd bestående av G. Segerstam, A. Wik, L. Kjellberg och V. Hellman. Ytterligare tillsattes en propagandanämnd, vilken i samråd med staben skulle verka för kårens olika ändamål. I den godkända budgeten för detta år märktes främst på inkomstsidan behållningen av ett lotteri, som skall föranstaltas å Juthas [ungdomsförenings lokal] på höstsidan.

Kretschefen Miller avslutade mötet med ett tal, vari han uppmanade skyddskåristerna att plikttroget fylla sin plats i ledet.

Februari 1939.


*     *     *

I numret fanns även:

Nykarleby seminarium.

Till direktor för Nykarleby seminarium har utnämnts äldre lektorn, teol. kand. Hans v. Schantz.
     Fil . mag. H. Staffans besvär över skolstyrelsens beslut varigenom folkskollärare K. R. Ahlbeck utnämnts till lektor i sång och musik vid Nykarleby seminarium har förkastats.*     *     *

 

I lokaltidningen återgivna annonser ur den nazistiska tidskriften ”Deutscher Kraft”:
 
Högbröstad, blond, första klassens kvinna med god uppfostran (prima stamträd) söker för att skaffa dådkraftig avkomma, en allvarligt sinnad arisk man, som har sina släktpapper i ordning.
Guldblond, högbröstad, första klassens kvinna, ännu orörd och med rot i sin släkt, full av strålande kvinnlighet, söker äktenskap med arisk kamrat för att samverka för Tysklands framtid!


Kommentar torde inte behövas.


Österbottniska Posten februari 1939.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby Landskommuns skyddskår i Svenska skyddskåristen.
Skyddskår i Uppslagsverket Finland.
Innehållsförteckning till Vinter- och fortsättningskriget.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2015-01-12, rev. 2015-01-12 .)