[I normala fall är länkar understrukna, men eftersom det finns så mycket understrykningar är de blå här.

Berättelse över Juthbacka Semesterhem u.t:s verksamhet år 1953

Berättelse över Juthbacka Vänners r.f:s verksamhet år 1955]


Berättelse
=======

över

Al. [Andelslaget] J u t h b a c k a
===================================
Semesterhem u.t:s verksamhet år 1953.
=====================================

Juthbacka Semesterhem har avslutat sitt 3:dje verksamhetsår. Förutom semesterverksamheten, som ju sommartid varit mycket livlig, har Juthbacka i allt störde grad fått tjäna som samlingsplats samt mötes- och kursgård. Inalles 24 olika sammanslutningar och grupper ha under senaste år förlagt 52 möten, kurser och instruktionsdagar till Juthbacka. Av dessa kan nämnas lantbruksklubbledare, vilka samlades till 4 dagars kurs i april, likaså Österbottens vävlärarinnor i början av juni under ledning av fru Lena Ringbom-Lindén från Handarbetsseminariet i Åbo. Denna kurs var ordnad av Hemslöjdsföreningen i Österbotten och på uppmaning och understödd av Lantbruksstyrelsen. Två kurser har Handelslagen ordnat för sin personal. Finlands sv. Nykterhetsförbund har haft landsförbundsdagar och dessutom i samråd med Finlands sv. Marthaförbund och Föreläsningsbyrån ordnat en studieledarkurs med rektor Sigfrid Leander från Sverige som studieledare. Marthorna ha ordnat flickmarthadagar och flickscouter från de närbelägna städerna ha ett par gånger haft samling i Vandrarhemmet. En mindre kurs i keramik och textiltryck hölls på försommaren och på hösten hade Röda Korset ordnaten terapikurs för åldringsvården. Endagskurser och sammankomster ha ordnats av bl.a. skolkökslärarinnor, Röda Korset, barnmorskor, olika gillen inom lantbrukssällskapet m.fl. Nykarleby dam- och manskör ha samlats till livade sångarträffar, distriktets marthor ha sammankommit till årsmöte och ortens marthaförening har samlats bl.a. till gemensam julfest på Juthbacka. Under sång- och musikfesten i Nykarleby senaste sommar besöktes hemmet av Pedersöre Sång- och Musikförbunds sångkör, likaså av sångfestens samtliga dirigenter och arrangörer. Vasa sångargille tillbringade några oförglömliga timmar i hemmet och Vasa Rotary-, klubb jämte några rotaryaner från Nykarleby gästade hemmet i samband med en resa norrut. En synnerligen festlig stund blev Svenska Kvinnoförbundets samling, på Juthbacka i juni. För övrigt har hemmet gästats av ett tiotal marthagrupper från olika delar av sv. Österbotten, av Köpmannaförbundets Jakobstad-avdeln., Strengbergs Klubb, Taxeringsnämnden och F.B.K. i Jakobstad, några ungdomsföreningsgrupper från Sydösterbotten och Ö.S.P. med rikssvenska gäster. Staben för militäruppbådet hade senaste höst förlagt sitt högkvarter till Juthbacka mellan resorna ute i distriktet och Vandrarhemmet var en mycket omtyckt boplats. I Vandrarhemmet trivdes även personalen från Vasa, Jakobstads och Gamlakarleby resebyråer, vilka där firade sin weekend.

Husmorssemestern har utökats sedan föregående år. Inalles 82 husmödrar vistades senaste är på ”Mors Vila” på Juthbacka. Av dessa har 23 varit på bekostnad av marthadistrikten och föreningarna, främst Vasa, 35 såsom Hufvudstadsbladets stipendiater, 18 på bekostnad av insamlingen Gemensamt Ansvar av Domkapitlet i Borgå, 3 av Vasa sv. församling och 3 av Socialvården i Jakobstad. Såsom ett nytt och synnerligen glädjande moment kan påpekas den insats, som Hufvudstadsbladet den gångna sommaren gjort till fromma för de Österbottniska husmödrarna genom ordnandet av fri 10-dagars semester åt en husmor från varje svensk kommun. Att denna förmån har blivit uppskattad och utnyttjad, därom kan hemmet intyga och att en dylik rekreation för samtliga har varit av oerhört stor betydelse har de semestrande själva betygat. Vissa svårigheter äro dock ständigt förknippade med husmödrarnas frigörande från hemmet och semestertiden har för en del av husmödrarna förlagts till den tid av året, som för dessa lämpat sig bäst.

Inackordenternas antal i hemmet uppgick senaste år till sammanlagt 691. Övriga gäster, som besökt hemmet och erhållit servering gruppvis eller enskilt, belöpte sig till 3076. Skolbarn, såväl från nära som längre bort belägna orter ha i synnerhet efter avslutad skoltermin gjort sitt besök på Juthbacka och en norsk skolgrupp gästade ett dygn Vandrarhemmet. I storstugan i Vandrarhemmet har även denna sommar i olika repriser bott 26 pensionerade åldringar från Vasa Bomull Ab. i Vasa, vilka på bolagets bekostnad firat var sin 10-dagars semester.

Bland gäster från annat land kan särskilt nämnas fruarna Wickström och Rydberg från Luleå, den förra mångårig ordförande i Norrbottens husmodersförbund och bägge hängivna Finland - och Juthbackavänner, vilka efter sin vistelse här ihågkommit hemmet med gåvor.

För stärkande av hemmets ekonomi har senaste vår sänts till samtliga folkskolor i sv. Österbotten Juthbackakort till försäljning av eleverna. För varje försålt kort erhöll eleven 5 mk. Det sammanlagda beloppet av försålda kort och märken under senaste år - därvid en del såldes i hemmet - steg till mk 134.826:-. Föreningen Juthbacka Vänner r.f. har genom försäljning vid olika tillfällen s.s. Vasa Kvinnomässa, Hemslöjdsförbundets Jubileumsutställning i Helsingfors samt Jul- och hemslöjdsmässan på Juthbacka kunnat skänka hemmet mk 83.000:- för försålda hemslöjdsalster, vilka endel tillverkats på Juthbacka eller sänts till försäljning från hemslöjdare i bygden.

Den vid Juthbacka Semesterhems höststämma föreslagna insamlingen för hemmet, vann gehör endast i marthakretsar. 18 marthaföreningar ha antingen hållit festtillfällen eller ordnat en insamling och resultatet blev 181.266:-. Härtill komma ännu några gåvor i form av vävda och sydda dukar o.dyl., vilka tillsänts hemmet från marthaföreningar i Sydösterbotten att användas för hemmets eget bruk eller för avyttring. Anmärkas bör att två av sv. Österbottens minsta samhällen ha från sina marthaföreningar insänt anmärkningsvärt stora belopp. - Gåvor och donationer har förutom av de ovannämnda influtit mk 219.503:-. Bland dessa från stiftelsen Emilia och Rudolf Gesellius fond mk 50.000:-, av Strengbergs Tobaksfabrik i Jakobstad mk 25.000:- mk och av Kesko Oy mk 15.000:-. Jakobstads Tidning, Jakobstads Mjölkcentral m.fl. ha även ihågkommit hemmet med smärre belopp. Marthor i Vasa, Jakobstad, Gamlakarleby och Kristinestad ha haft ”soppdagar” till förmån för Juthbacka och i två av dessa städer har personalen på Juthbacka deltagit med försäljning på höstmarknaden.

Presentkort, avsedda för vistelse på Juthbacka, har på direktionens förslag blivit tryckta och före jul tillsänts samtliga sparbanker och handelslag för utförsäljning. En hänvändning till endel större organisationer har gjorts med uppmaning, att under semesterhemmets s.k. stilla period ordna fria semesterplatser åt personer inom dessa organisationers verksamhetskrets.

Gåvor in natura: Hemmet har fått emottaga värdefulla tavlor av följande konstnärer: Ethel Svahn-Luutonen, Anni Krokfors, Martta Wendelin, Lennart Segerstråle, Eva Taimi och Torsten Korsström. Avsikten var att dessa tavlor skulle försäljas på l maj, men tidpunkten var inte lämpad för försäljning och tavlorna ha med konstnärernas tillstånd tillfallit hemmet och äro de ägnade att öka trevnaden i hemmet. - Textiler och kaffepaket har hemmet erhållit av mrs Alida Lindqvist och mrs Marie Qvist i Worcester samt av 77-åriga mrs Anna Söderström i Brooklyn.

Av Domkapitlet i Borgå har erhållits mk 100.000:- från insamlingen ”Gemensamt Ansvar” att användas för husmorssemester 1954.

I hemmet har under senaste år ordnats flere fester och samkväm. Fastlagstisdagen bjöd på en del gott musikprogram, dels utfört av Jakobstadsbor, l maj med seminaristsång har redan blivit tradition och samlade en talrik publik från när och fjärran. En musikdag på hösten med filmföreställning hade även lockat många besökare till hemmet, vilka sedan på den av facklor upplysta gården njöt av det sprakande fyrverkeriet. Välvillig hjälp i programmet och vid serveringen har erhållits av ortsbor o.a. En radioutsändning på 45 minuter gavs över Vasa den 20/9 därvid bl.a. fru Ellen Fogel medverkade jämte lektor Maria Castrén och sångaren Egnar Holmström, som just då gästade hemmet.

Föreningen Juthbacka Vänner r.f. har haft sitt första egentliga verksamhetsår. Föreningens ändamål är ju, att enligt § l i dess stadgar verka för upprätthållande av ett semesterhem på Juthbacka gård och ansåg föreningen som en av dess föreliggande uppgifter vara ordnandet av ett lotteri. Ansökan gjordes i april till Inrikesministeriet, men denna ansökan blev avslagen på grund av föreningens korta verksamhetstid. Dock ägde föreningen enl. utsago möjlighet att återkomma med dylik ansökan följande år.

Som sin främsta uppgift har föreningen haft medlemsvärvning och producering och försäljning av hemslöjd. Medlemssiffran var senaste år 270 och medlemsavgiften mk 100:-. Om försäljningen av hemslöjd har redan nämnts i ett tidigare sammanhang. Bruttoförsäljningen steg under året till 240.000:-. Till väverskor o.a. hemslöjdare, såväl manliga som kvinnliga har utbetalats c. 140.000:- för av dem insända alster. Föreningen förfogar vid årsslutet över en del hemslöjdsmaterial.

Föreningens ordförande är folkskolinsp. Johannes Åbonde, viceordf. byråchef Ragnar Mannil, sekreterare sacr.min.cand. Elly Jern, ekonom fröken Lisa Gröndahl, övriga medlemmar: trädgårdsmäst. Runar Asplund, fru Ragni Schauman, direktörerna Margareta v. Pfaler, Carl Högström och Arvid Haldin, disp. Uno Höglund och fröken Ingrid Björklund. Suppleanter: lär. Ingrid Åhlén och Elna Sandberg samt bankdir. Helge Wiklén. Revisorer: dir. Fjalar Granqvist och bankdir. R. Blomqvist, suppl. rev. Roy Särs och bankdir. Carl Finnström.

Samtliga Juthbacka Semesterhem tillhörande byggnader jämte lösöre äro försäkrade i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Svensk-Finland. Enligt revisorernas i sin berättelse för föreg. år gjorda förslag har direktionen höjt brandförsäkringsbeloppet för lösöre med 50 % och utgör hela försäkringen nu mk 11.220.000:-.

I samma bolag är även personalens sammanlagda fullständiga försäkring till ett belopp av mk 859.935:-.

Under år 1953 har tecknats 35 andelar och hela andelsstocken utgör nu 2.364 andelar à 1.000:-.

Med tillhjälp av de medel, som tillfördes hemmet genom insamlingen under hösten, kunde första avbetalningen på skulden ske. Avbetalningen mk 100.000:- gjordes på lånet till Kronoby Sparbank och är skulden nu mk 3.900.000:-.

Andelslaget Juthbacka Semesterhem u.t. har haft under året två ordinarie stämmor: vårstämman den 25 mars och höststämman den 26 september. Vid samma tidpunkt har förvaltningsrådet sammankommit. Vid stämmorna har behandlats de i stadgarna föreskrivna ärendena. Vid vårstämman tillsattes en kommitté vars uppgift är att i samråd med verkst. direktören planlägga nödiga arbeten i gården, ss. brunnsgrävning, reparationer m.m. I kommittén invaldes folkskolinsp. Johannes Åbonde, dir. Fjalar Granqvist och dir. Arvid Haldin, med rätt att i fackfrågor utöka densamma med fackmän.

I förvaltningsrådet återinvaldes samtliga ordinarie medlemmar. Som suppleant i stället för apot. Hj. Ström invaldes fröken Anna Långgård. Förvaltningsrådet består av följande personer: fru Beda Forsén, Närpes, fru Anna Suni, Munsala, fru Edit Stenfors, Tjöck, fru Thyra Holmqvist, Jakobstad, fru Stina Geust, Vasa, ekonomierådet Joel M. Inborr, Pedersöre, skolrådet E.A. Mitts, Vasa, konsulent O.E. Langh, Vasa, nämndeman Birger Åminne, Kronoby, agronom Rafael Dahlbo, Vasa, dir. Albert Westerlund, Jakobstad, socialrådet Einar Holm, Jakobstad, lärare Ture Granqvist, Nykarleby, fru Ruth Sohlén, Gamlakarleby och folkskollär. William Hägg, Vasa, Suppleanter: fröken Anna Långgård, Närpes, bonden Markus Wenman, Närpes, fröken Ellen Bäckman, Pörtom, bonden Alfred Smeds, Korsholm, bonden Sven Storbjörk, Kronoby och skolförest. Anders Stenman, Pedersöre.

Som förvaltningsrådets ordförande har fungerat socialråd. Einar Holm, viceordf. fru Thyra Holmqvist och sekreterare fru Stina Geust.

Till direktionen för andelslaget har hört fröken Anna Bergman som ordförande, fru Ellen Fogel, agrolog Johannes Weegar, byråchef Ragnar Mannil och agronom Johan Grannas. Då den sistnämnda vid höststämman önskat utträde ur direktionen, invaldes i hans ställe dir. Fjalar Granqvist. Suppleanter äro direktör Jens Björk från Gamlakarleby och fru Helen Segerstam från Nykarleby lk.

Revisorer har varit dir. Fjalar Granqvist och bankdir. R. Blomqvist, revisorssuppleanter bankdir. Carl Finnström och revisor Roy Särs. Till revisorer för år 1954 utsågs vid höststämman revisor Särs och bankdir. Blomqvist med bankdir. Finnström och handl. Hugo Casén som suppleanter.

Som semesterhemmets föreståndarinna och verkställande direktör har varit fröken Lisa Gröndahl. Hon har handhaft bokföringen och varit hemmets ekonom samt fungerat som sekreterare i direktionen. Som husa har tjänstgjort fröken Ines Nordman, som köksa fröken Rode Lindgren och som yngre hjälp i hushållet fröken Else Andersson. Antalet anställda är beroende av att hemmet är mycket tungskött med bl.a. transport av matvaror o.dyl. från staden, ofta påkommen stortvätt under synnerligen påkostande omständigheter, snöskottning och uppvärmning av rum vintertid m.m. I ytterst trängande fall har extra hjälp anlitats ss. vid större kurser. Under ett par sommarmånader tjänstgjorde fröken Signe Sten som kosthållerska. Någon gårdskarl har hemmet icke haft under det gångna året. Åkerarealen arrenderas av bonden Otto Fors, som enligt överenskommelsen i arrendekontraktet bistått med hjälp vid sådd och skörd av hemmets potatisland.

– – – – – – – –

Såsom i början av årsberättelsen antyddes, har Juthbacka Semesterhem i allt större grad fått tjäna som samlingsplats och kursgård. Detta faktum bevisar nödvändigheten av ett dylikt hem. På samma gång direktionen för Juthbacka Semesterhem tackar såväl sammanslutningar som enskilda för all god hjälp under det gångna året hemmet till fromma, vill den särskilt ge uttryck för sin tacksamhet mot Hufvudstadsbladet, som på ett så anmärkningsvärt sätt bidragit till ökad husmorssemester. Föreningen Juthbacka Vänner har även genom sin verksamhet i hög grad bidragit till att göra Juthbacka känt och uppskattat även långt utanför dess verksamhetsområde. Ett varmt tack även till tidningspressen, som städse beredvilligt publicerat notismaterial.

Direktionen önskar vid företeende av årets bokslut påpeka det faktum, att hemmets ekonomi under nu rådande frekvensförhållanden och frånsett skulden mk 3.900.000:- och härå löpande ränta c. 300.000:- årligen, visat bärighet. För avkortning av skulden, som ju betungar hemmet, vädjar direktionen härmed till samtliga de organisationer, vilka vid hemmets start ställde sig förståelsefulla för dess tillkomst, med anhållan om stärkt ekonomiskt stöd för erhållande av en fast grund för hemmets verksamhet i fortsättningen. Samma vädjan riktas även till ekonomiska företag och ideella sammanslutningar att de i högre grad än hittills skulle bistå Juthbacka Semesterhem genom t.ex. årliga anslag.

Med anslutning till semesterverksamheten, främst ”Mors Vila” vore det önskvärt att även allt flere församlingar och kommuner ville följa det goda exempel, som i årsberättelsen omnämnts betr. Vasa församling och socialvården i Jakobstad. Hänvisande till Vasa Bomull AB:s åldringsvård, uppmärksamgöras industrierna på de möjligheter till ordnande av semester- och konvalescentvård, som året om kan erhållas på Juthbacka Semesterhem.

 

Balansräkning per 31. 12. 1953.


Direktionen anhåller om rätt att få höja fastigheternas värde med mk 2.500.000:- och bilda en värderegleringsfond, samt föreslår för stämman, att den uppkomna förlusten får täckas mot denna värde regleringsfond.

Nykarleby, den 15 februari 1954.

D i r e k t i o n e n

Anna Bergman

Ellen Fogel

Joh. Weegar

Johan Grannas

Ragnar MannilR e v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

Av andelslagsstämma därtill utsedda har undertecknade i dag verkställt behörig revision av Andelslaget Juthbacka Semesterhems u.t. räkenskaper för år 1953. Med anledning därav får vi avgiva följande utlåtande:

Kassan uppräknades och depositionsräkningarna kontrollerades och befanns de överensstämma med respektive saldon i bokföringen.

Andelslagets böcker är riktigt förda, och är såväl inkomst som utgiftsposterna behörigen verificerade.

Bokslutet är riktigt uppgjort. Avskrivningarna är skäliga.

Olycksfallsförsäkringarna är i behörigt skick. Brandförsäkringarna har höjts i enlighet med stämmobeslut.

Rörelsen har utvecklats i gynnsam riktning, och det ekonomiska resultatet är med hänsyn till tidigare år rätt tillfredsställande.

Verksamheten har letts med intresse och sakkunskap.

Styrelsens i verksamhetsberättelsen upptagna förslag till öppnandet av ett värderegleringskont o förordar vi som en praktiskt nyttig åtgärd.

På grund av ovanstående och våra iakttagelser för övrigt får vi föreslå, att andelslagets styrelse och övriga redovisningsskyldiga måtte beviljas full ansvarsfrihet för redovisningsåret.

Nykarleby, den 22 februari 1954.

Fjalar Granqvist R. Blomqvist

 


Avskrift.

Berättelse över  J u t h b a c k a  V ä n n e r  r.f:s

verksamhet 1955.

Föreningen Juthbacka Vänner r.f. har under det tilländalupna året i ännu högre grad än hittills verkat som stödförening för Juthbacka Semesterhem. Enligt § l i Juthbacka Vänners stadgar bör dess uppgift vara att verka för upprätthållande av ett semesterhem för Österbottens kvinnor och män på Juthbacka gård i Nykarleby lk.

Sammanlagt har Juthbacka Vänner till Juthbacka Semesterhem år1955 överfört 2.274.537 mk. och med dessa medel bidragit till finansieringen av de nödvändiga byggnads-, installerings- och reparationsarbetena, som semesterhem såg sig föranlett att för verksamhetens bedrivande gå in för. Dessa medel hade föreningen erhållit på följande sätt:

av Penningeautomatföreningen

mk. 500.000:-

av tipsmedlen gm Undervisningsministeriet

600.000:-

av anslag från sv. Kulturfonden

50.000:-

Försåld outtagen lotteribil

700.000:-

eget kapital 1/1-55,inkomster från hemlöjd, räntor m.m.

424.537:-

sammanlagt 

mk. 2.274.5371:-

Av denna summa har 300.000 mk. tecknats i andelar i Juthbacka Semesterhem, inalles 300 andelar à 1.000 mk. Föreningen äger nu sammanlagt 1.000 andelar i semesterhemmet.

Hemslöjden, som personalen på Juthbacka i någon mån sysslat med, har bokförts genom föreningen. Dessa alster har saluförts dels vid Kvinnomässan i Vasa 4/12 och 6/12 samt vid jul- och hemslöjdsmässan på Juthbacka 11-18/12. Ca 35 hemslöjdare från olika delar av sv. Österbotten insände i år alster till julmässan, för försäljning av dessa alster erhölls 10 % för bekostande av annonsering o.a. direkta utgifter i samband med försaljningen. Nettoinkomsten från försäljning av hemslöjd steg till 86.039 mk.

Medlemsavgiften var under år 1955 100 mk. Inalles inflöt under senaste år 15.470 mk. i medlemsavgifter.

Juthbacka Vänner r.f:s styrelse har år 1955 haft följande sammansättning: ordf. folkskolinspektor Johannes Åbonde, viceordf. byråchef Ragnar Mannil, sekr. magister Elly Jern, ekonom frk. Lisa Gröndahl, övriga medlemmar: trädgårdsmäst, R. Asplund. dir. Marga­rets v. Pfaler, fröken Ingrid Björklund, direktörerna A. Haldin och Carl Hagström, disp. Uno Höglund samt nyinvald 1955 fru Judith Österholm. Suppleanter; bankdir. Helge Wiklen och fru Elna Sandberg, nyinvald, agrolog E. Forsen. -Revisorer: dir. Fjalar Granqvist och bankdir. R. Blomqvist, suppl. rev. Roy Särs och bankdir. K Finnström. '"
Föreningens årsmöte hölls den 19 mars 1955.

Juthbacka Vänner r.f:s balalnsräkning 31/12 1955:

Nykarleby. den 17 januari 1956

På  Styrelsens för Juthbacka Vänner r.f.
vägnar:

Johannes Åbonde

 

  Elly Jern   

ordf. 

 

sekr.

 

Lisa Gröndahl

 

 

ekonom

 

Avskriftens riktighet intyga:


Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Juthbacka av Ragnar Mannil.
Juthbacka i kapitlet Fakta.
(Inf. 2023-08-20, rev. 2024-06-12 .)