Egendomsöverlåtelser i Nykarleby 1918


5 juli

F.d. sjöman Sundells gård i Nystaden har försålts till bakerskan Sanna Nygård för 4500 mk.

Hr Magnus Lindén har i dagarna köpt f.d. smeden Karlssons gård vid Köpmansgatan [Sollefteågatan]. Köpesumman utgjorde 10.000 mk.


Villaköp

Borgmästare O. Calamnius har försålt sin villa på Loppan till Hr G. Höglund för 5.500 mk.


19 juli

Till salu

     Öb., Ped., Vbl., Hbl. 1 g.; e. t. 75 m.m.

Stadsgård

i Nykarleby.
     En större stadsgård i Nykarleby står till salu. Karaktärsbyggnaden innehåller 12 rum, 2 kök Jamie varm tambur; mindre byggnaden 8 rum och 3 kök samt vindsrum. Dessutom finnes tvättstugubyggnad med 3 rum (belägen invid älvstranden), tvänne goda ekonomiebyggnader samt två utkällare.
     Närmare upplysningar meddelar
Joel Nilsson.     
Nykarleby       

[Mats Blomqvist tillhandhöll Salubrev.]

20 juli

Korsåkers kvarn tillhörig J W Nesslers sterbhusdelägare, har i dagarna genom köp övergått till bonden Johan Forsbacka och mjölnaren Johan Johansson från Kyrkoby. Köpesumman utgjorde 30.000 mk. De nya ägarna ämna disponera kvarnen uteslutande för malningsändamål.

 

Arbetaren F Sirén har i dagarna försålt sin gård vid Gustaf Adolfsgatan till hr Myllykangas från Härmä.
     I köpet ingick även den av hr Sirén uppförda bastubyggnaden vid Tullstrand.
     Köpeskillingen utgjorde 8.000mk
     [Arbetaren Sirén köpte sen den gård som har igenspikade fönster på Mathesiusgatan. I hjältegraven ligger de två gossarna Sirén med rysk soldat som far, kommenterade Lars Pensar.]

 

17 aug.

Till tingshus för samtliga socknar tillhörande Nykarleby domsaga har inköpts bokhandlar Josef Herlers gård å Nygård för 16.000 mk.

30 aug.

Tullvaktmästare A. Nylund har i dagarna försålt sin gård, f.d. Swanströms & Öhmans vid torget till en handlande från Lepplax. Köpesumman utgjorde 33.000mk.


6 sept.

Fröken Hulda Ahlström har försålt sin gård till lektor N. Böök för 20.000mk. Tillträde sker den 1 dec.

 

13 sept.

Fru Karolina Thulin har försålt sin gård vid Gustaf Adolfsgatan för 12.000 mk till vaktmästare F M Smulter från Vasa. Tillträde 1 dec.

Skräddarmästare Joel Finström har försålt sin gård vid Bankgatan till skräddarmästare Jääskeläinen från Vasa för 25.000 mk. Tillträdet sker 1 juni 1919.

Fröken Hulda Ahlström har tillhandlat sig arbetaren M. Anderssons gård vid Gref Tottgatan för 3.000 mk.

Poliskonstapel H. Hermansson har försålt sin gård vid Gustaf Adolfsgatan, till hrr Smulter och Jääskeläinen för 25.000 mk. Tillträde 1 juni 1919.

30 sept.

F.d. lektor Koskimies gård vid Östra espl. gatan har försålts av nuvarande innehavaren F. Rosenback till hr Nurmela från Mörtmark för 32.000 mk.

Velocipedhandlande John Hermansson har försålt sin gård vid Vestra esplanadgatan till folkskollär. J. Karlsson för 52.000 mk. Tillträde instundande 1 nov.

 

27 sept.

Hrr Wiktor Fagerholm, Johannes Fagerholm och Paul Skog hava tillhandlat sig läderhandlar Jakobssons gård vid Bankgatan. I köpet ingick även det vid norra tullen belägna garveriet med inventarier jämte läderlager. Köpesumman obekant.

Poliskonstapel Edw. Markkula har köpt poliskonstapel Wilhelm Anderssons gård vid Karleborgsgatan för 7.500 mk.

Mjölnaren E. Hägglöw har tillhandlat sig poliskonst. Edw. Markkulas gård å Nygård för 2.300 mk.

F.d. bonden Otto Kronman har försålt sin gård, f.d. Karlbergs, vid Bankgatan till en korvmakare från Vasa för 9.000 mk. [Nuv. Gunder Björklund.]

För någon vecka sedan tillhandlade sig folkskollär. R. Stålberg f.d. verkmästare Thors gård vid Seminariegatan för 10.000 mk.

Poliskonstapel A. Lind har försålt sin gård vid Bergsstigen till poliskomissarien T. B. Nyholm för 6.500 mkÖsterbottniska Posten juli—september 1918.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Det var livligt på fastighetsmarknaden i Nykarleby när kriget 1918 var slut. En uppdämd marknad under världskrigets år verkar att ha utlöst köp- och säljiver i staden. Endel köp var tvivelsutan rena
fastighetsspekulationer. Och så skulle Marielund säljas av SSÄ, som i stället småningom tillhandlade sig Loppan. Det var väl omtalat i Ägir-historiken.


Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-10-12, rev. 2014-03-20 .)