Södra Torggatan vid sekelskiftet


     Fr. v. rådmannen och konsuln Carl Nylunds gård nr 19 vid S. Torggatan [Sollefteågatan] med handelsbod och trappa, därefter
     G.M. Hedströms, från 1920 bryggmästare C. Hj. Laquists och från 1942 fabrikör John Joupers gård nr 18, därefter
     R.R. Eklunds hemgård utan nr och därefter
     sjökapten L.L. Lybecks, senare Axel och hans son Rickard Kisors gård nr 17. Foto omkr. sekelskiftet [1900], Herlers museum. [Nästan samma vy.]
Detalj ur ovanstående.


På högra sidan om torget låg efter rådhuset skepparen L.L. Lybecks hus på tomt nr 17, inropad 1861, senare sjökaptensänkan Rosina Axelsons gård. Den såldes 1890 till handl. Axel Kisor, som 1914 överlät den till sonen Richard Kisor. Efter dennes död såldes gården [på auktion] till byggmäst. G. Löf och M. Nylund och revs 1960, varefter ett 3-våningshus uppfördes. Ortstidningen uttalar sin oförställda beundran för de ”driftiga byggherrarna Löf och Nylund”: ”Nykarleby stadsbild har de senaste åren förändrats avsevärt. I centrum har den gamla bebyggelsen delvis försvunnit och nya moderna byggnader rest sig på tomterna ...” Det ”senaste nyförvärvet” var det kombinerade bostads- och affärshuset Sollefteågatan 3. Det hade byggts i rent amerikansk fart. Den 19 april påbörjades rivningen av det gamla köpmanshuset och i början av dec. 1960 kunde man flytta in. ”Fasaden mot torget är skinande vacker i enbart glas och aluminium. Gavelfasaderna är renmurade ...”

Följande tomt (nr 18) ägdes och bebyggdes 1860 av handl. G.M. Hedström. Efter dennes konkurs 1878 övertogs fastigheten av sonen, lektor G. Hedström, som sålde den till handl. P. Blomqvist. Gården hade därefter olika ägare tills den 1896 köptes av handl. A.M. Gyllenberg och sedan denne gått i konkurs 1902 av verkmästare J. W. Nessler. År 1909 köpte handl. H. Halme gården och ägde den till 1912. Därefter hade den åter olika ägare tills bryggmästaren Hj. Laqvist köpte den 1920. Hans änka sålde den 1942 till fabrikören John Jouper och hans hustru Alma. Från 1958 var bagaren V. Kavander och chauffören S. Sundqvist ägare till fastigheten. Huset revs 1959 liksom skalden R.R. Eklunds barndomshem, en mindre byggnad på samma tomt, intill det s.k. Laqvistska huset. På tomten uppfördes ett envåningshus med barservering och en Esso bilservicestation. [Grammofonhandel.]

— — —

Samtliga de i det ovanstående nämnda gamla husen var byggda på 1860-talet. De välbyggda kvarteren norr om torget och den ståtliga husraden där förstärkte prägeln av gammal solid handels- och sjöfartsstad.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 594—597.


Läs mer
Bensinmackar av Lars Pensar och Gårdsköp.
Gårdarna ur en annan vinkel.
1942 fanns planer på att bygga en biograf på f.d. Laqvists tomt.
Uthuset på tomt nr 10 fanns kvar ända till 2008.
Gårdarna från kyrktornet.
Bilkollision.
(Rev. 2021-10-17.)