Nygård och dess ägare.


av

Wold. Backman.

 

[OBS!]


Nygård är en av nejdens yngsta hemmansnumror, vilket också delvis framgår av själva namnet. Densamma har i år (1932) existerat endast 272 år, en i ett hemmans historia relativt kort tidsrymd. År 1660 delades Jutbacka, som då innehades av avlidne borgmästaren i Nykarleby

Josef Jakobsson Munselii arvingar, vardera delen försåldes, den ena, som bibehöll Jutbacka namnet, åt handlanden i Nykarleby Markus Jakobsson, den andra delen, som antog namnet Nygården åt prosten i Nykarleby Nils Olofsson Ringius. Det nya hemmanet skattade först för 1 mantal, men något senare för 3/4 mantal, så åter i slutet av 1600-talet för 1 mantal, för att sedan på 1700-talet nedgå till 5/8 mantal, som det sedan ända tills nu bibehållit.

Hemmanet är beläget strax söderom Nykarleby stad, med samtliga byggnader och större delen av jorden liggande öster om älven. Det tillhör Nykarleby sockens kyrkoby, sedan år 1831 bärande nummer 12, tidigare 19.

Hemmanet var i herremannahänder ända till 1778 samt bodde ägaren i Nykarleby stad, en tid t. o. m. i Vasa och sköttes gården av landbönder.

Under stora ofreden låg hemmanet öde och obrukat — på Fäfoth, som jordaboken säger. Detta tillstånd vidtog redan 1712 eller 13 och fortfor ända till 1727.

Nygård var odelat ända till 1788, då den första delningen ägde rum, i det dess dåvarande ägare Anders Jakobsson sålde 1/3 åt länsman Henrik Thilgren. Den andra delningen skedde åter 1796 efter ovan nämnde Jakobssons död och delades hans hemman, som omfattade 2/3 av det ursprungliga hemmanet, jämt mellan hans båda mågar. Från sistsagda år 1796 härstammar således den tredelning, som sedan dess ägt bestånd; varje del skattande för 5/24 mantal. Visserligen har tidtals tvenne av dessa delar haft samma ägare, likaså har ett av hemmanen under en kortare tid (1851—55) varit ytterligare styckat i två.


1) NILS OLOFSSON RINGIUS var såsom redan ovan nämndes hemmanets första ägare. Han var hemma från Sverge (Vexiö), blev konrektor år 1642 vid den nyssinrättade trivialskolan i Nykarleby samt rektor 1653. Till kyrkoherde i Nykarleby utnämndes han 1654 samt dog där 1680 och finnes ännu hans gravsten förvarad i en av kyrkans förstugor. Han var gift 1:o) med Anna Schepperus eller Gammal, 2:o) med Elsa Höök, pastorsdotter från Lohteå.


2) CARL NILSSON RINGIUS, den förstnämndes son, övertog efter fadrens död hemmanet, efter det dock styvmodren en tid innehaft halva hemmanet. Han var filosofiemagister och konrektor i Nykarleby trivialskola 1674 samt rektor 1681. Då skolan flyttades till Vasa 1684, följde han med. Han dog i Vasa 1687. Han var gift med en Märta Svensdotter. Han behöll trots flyttningen hemmanet i sin ägo och övertogs det sedan av hans änka, som innehade det ända till 1711, då det såldes åt


3) MATTS ERIKSSON, som antog namnet Aulin efter sin svärfar, fänriken Jöns Aulin. Han var sedan 1692 handlande i Nykarleby. Han dog under stora ofreden. Hans änka Annika Jönsdotter levde till 1731, men hemmanet låg öde efter 1712, tills detsamma år 1727 övergick till


4) LORENZ NORDMAN, länsman i Nykarleby och tidigare ägare av ett av Drakabacka hemman, död 1737 (begrovs 14.7.). Ägde Nygård till sin död. Hans hustru var Catarina Asplund, som jämte sina barn, sonen Erik och dottern Beata och hennes man, schäfern [fåravelskonsulent] Carl Fredrik Basilier (född i Sverge, Västermanland, död på Drakabacka 1786) lämnat spår efter sig i Nykarlebynejdens historia såsom ivriga anhängare och ledare av den av bröderna Eriksson inspirerade religiösa rörelsen, som på sin tid åstadkom mycket buller i Svenska Österbotten. Änkan avled redan mellan 1762 och 67, ehuru hennes namn icke finnes i de dödas bok (dött troligen på annan ort).


5) PETTER HÄLLBERG, handlande och rådman i Nykarleby. Född i Vasa 1705, död år 1743 i Nykarleby. Gift med Catarina Brask, dotter till rådmannen i Nykarleby Nils Brask och Magdalena Holmudd. Ägare sedan 1741 av Orisbergs bruk, av vilket dock hälften såldes åt rådmannen Lars Wessler i Nykarleby. Änkan omgift med handlanden i Stockholm Lorenz Mattias Björkman (sonen adlad Björkenheim), som således jämte sin maka blev ägare av hälften av Orisbergs bruk, samt också av Nygårds hemman.


6) ABRAHAM COLLIN övertog hemmanet 1760. Han var handlande och rådman i Nykarleby, född 1708, rådman 1754 samt död i Nykarleby 1762. Han var gift 3:dje gången med Catharina Giedda, (f. 1709, d. 1786). Efter mannens död innehade hon hemmanet till 1773, då det övergick till


7) JOHAN PETTER CARDON, sjökapten och hans hustru Juliana Christina Elg. Flyttade kort därpå till Stockholm.


8) ANDERS JAKOBSSON, bonde, född i Kronoby 1720. Med undantag av änkefru Collin är han den första ägaren, som är bosatt på Nygård, där hittills endast landbönder varit boende. Övertog hemmanet 1778. Hans hustru hette Karin Jakobsdotter (f. 1738 i Kovjoki). Mannen dog 1796, hustrun 1808. Redan under mannens levnad skedde år 1788 den första delningen av hemmanet såsom redan tidigare omnämnts. Den åt länsman Henrik Thilgren (f. 1751) och hans hustru Anna Högberg (f. 1760 i Nykarleby) sålda tredjedelen överflyttades dock redan följande år på lantmätaren Martin Martinsson (f. 1743. d. 1796) och hans hustru Ulrika Kataria Vidén. Efter Jakobssons död delades hans del mellan mågarna Matts Jakobsson och Gustaf Johansson. För större överskådlighet följer jag fr o. m. 1796 de tre skilda hemmanen, ett vart för sig, till nuvarande tid och benämna dem A (Matts Jakobsson), B (Gustaf Johansson) och C (Martin Martinssons änka.)

 

A.

9) MATTS JAKOBSSON, som nu år 1796 med sin hustru Anna Andersdotter (född i Kronoby 1763, död på Nygård 1807) övertog hälften av svärfadrens hemman, var född i Lohteå 1754, dog på Nygård 1807. Efter honom kom sonen


10) ANDERS MATTSSON, som var född på Nygård 1793, där han också dog år 1830. Han var gift första gången med Brita Andersdotter Marken (f 1792 i Kovjoki, död på Nygård 1815) och andra gången med en Maria Mattsdotter (f. 1792, d. 1830).


11) GUSTAF HÄGGBLOM övertog hemmanet 1831. Han var född i Kronoby 1791, hade inflyttat till Nykarleby från Gamlakarleby 1817. Han var egentligen till yrket sjöman, men blev i Nykarleby forman 1833 och gästgivare 1844. Var arrendator av stadens kvarn 1838—48. Ägde också ett av Drakabacka hemmanen 1835—39. Dog i Nykarleby 1851. Gift med Lisa Stenman, född i Nykarleby 1785 och död där 1852, dotter till stadsbetjänten Johan Stenman och Susanna Sund.


12) CARL JAKOBSSON KAITFORS, född 1790 i Nedervetil. Hustrun Greta Johansdotter var född 1816. De inflyttade till Nygård 1842 och köpte sannolikt redan då hemmanet, ehuru de först 1844 äro upptagna i mantalslängden som ägare. Sonen Carl Carlsson är upptagen som ägare i 1845 års mantalslängd. Föräldrarna kvarstanna dock som inhysingar på Nygård till sin bortflyttning till Kalajoki 1848.


13) ANDERS LARSSON KAINO, kyrkovärd, innehade hemmanet mycket kort tid antagligen från slutet av 1844 och han sålde det redan 15 april 1845 åt


14) JOHAN ERIKSSON NYGÅRD och hans hustru Cajsa Mattsdotter, vilka dock 9 april 1846 avyttrade det åt


15) JOHAN ANDERSSON (Näse), född i Kronoby 1791 och hans hustru Anna Pehrsdotter, född 1794. Dessa blevo icke heller långvariga på stället, utan sålde hemmanet redan 1849 åt


16) CARL REINHOLD KEMPE, sjötullvaktmästare, född i Nykarleby 1819, död 1884 i Jakobstad, dit han överflyttat som sjötullvaktmästare. Han var gift 1:o) med Cajsa Björkman änka efter sjökapten Petter Vilhelm Bergendahl, född i Pedersöre 1807, död på Nygård 1851 och 2:o) med Erika Adelaide Westerberg, född i Karis 1816, död på Nygård 1856. (Han var senare ännu en 3:dje gång gift.)

Den 25 april 1851 klöv Kempe sitt hemman i två delar, vardera skattande för 5/48 mantal. Han behöll den ena delen själv och den andra såldes åt


17) ROBERT AHLQVIST, född i Nykarleby 1814, död också där 1884. Han var först inspektor, sedan skomakare och sist viktualiehandlande i Nykarleby. Gift med Maria Lisa Österbäck, född i Nykarleby 1818, död i Tammela 1896. Ahlqvist sålde dock sin del redan 30 mars 1852 åt


18) ANDERS JOHANSSON ENGMAN, torpare (och skinnhandlare) från Karleby. Han var född 1823 och dog på Nygård 1855. Han anlade där år 1852 en mindre tobaksfabrik (cigarrer och pikanell). Gift med Greta Pehrsdotter Räihä, född i Karleby 1821. Sedan omgift med Mickel Mickelsson Cederström, bonde på Ohls. Han dog där 1895, hon år 1900.

19) JAKOB JOHANSSON ENG, bror till föregående ägare Engman, övertog dennes hemman 9 maj 1855, som han dels erhöll genom arv, dels genom utlösen av övriga arvingar (änkan och en bror). Dessutom inköpte han kort därpå Kempes hälft, så att han sålunda kom i besittning av hela denna hemmansdel. Eng var född i Karleby, dog på Nygård 1883. Han fortsatte under hela sin livstid den av brodern startade tobaksfabriken på Nygård. Anlade där ett ännu existerande garveri. Blev 1872 också ägare av det som B betecknade Nygårds hemmanet (se nedan).

Ägde samtidigt hela Smedsbacka och ett av Mickelsbacka hemmanen. Gift med bonddottern Lovisa Vitik, född i Karleby 1821, död på Nygård 1879. Han hade mot slutet av sin levnad genom stora borgensförbindelser råkat i penningstrångmål, så att boet kort efter hans död måste upplåtas till konkurs. Nygårds hemman A (B hade sålts redan 1884 av arvingarna åt ölbryggare Herler se nedan) inropades då på offentlig auktion 14 maj 1886 av den avlidnas svåger, bonden Matts Eriksson Vitik i Karleby, men arrenderades detsamma jämte garveriet kort därpå på 50 år av den avlidnes son, Johan Erik Eng (född i Karleby 1850, död på Nygård 1902). Efter hans död sköttes hemmanet och garveriet av änkan Elisabet Eriksdotter Vitik, (född i Karleby 1844, död på Nygård 1925) med hjälp av sonen Valter. På detta sätt fortgick det till 1914, då hemmanet köptes av dess nuvarande ägare

20) VALTER ENG. Fastebrev på hemmanet erhölls 2 febr. 1916. Eng är född på Nygård 1882. Gift med Maria Elvira [skall vara Elina meddelade Mikael Eng] Kaunisto, född i Teisko 1806.


B.

Såsom redan tidigare nämndes delades vid Anders Jakobssons död 1706 hans hemmansdel, som omfattade 2/3 av hela hemmanet mellan hans båda mågar. Den första som innehade delen B är således


21) GUSTAF JOHANSSON, född i Härmä 1766, död på Nygård 1803. Gift med ovannämnde Jakobssons dotter Brita Andersdotter (f. 1765 i Kronoby, d. på Forsbacka 1838). Efter mannens död skötte hon hemmanet till 1814, då hon utbytte det mot ett av Forsbacka hemmanen, som denna tid ägdes av


22) CARL BACKMAN, löjtnant och f. d. handlande i Nykarleby stad samt sedan 1813 ägare av Jutbacka, dit han dock flyttat först 1814. Sedan tillkom ytterligare ett annat av Nygårds hemmanen (se nedan). Driften för de tre hemmanen var samfälld och skedde skötseln från Jutbacka, där också hela personalen bodde. Han var född, troligen i Stockholm, 1770, död 1824. Gift med änkefru Regina Hedenskog, född Ferngren. Änkan skötte egendomen till sin död 1844. Efterträddes då av svärsonen


23) GUSTAF ADOLF KJELLMAN, häradsskrivare, född i Laukas 1803, död på Jutbacka 1884. Gift med Carolina Backman (f. på Jutbacka 1818, d. på Jutbacka 1867). Dessa sålde denna del av Nygård 1851 åt krukmakaren Gustaf Herman Löfgren (född i Tammerfors 1818, d. i Nykarleby 1891) och viktualiehandlanden Johan Häggblom gemensamt, men övertogs hemmanet kort därpå enbart av


24) JOHAN HÄGGBLOM, viktualiehandlare i Nykarleby, son till formannen Gustaf Häggblom (se under 11). Han var född i Nykarleby 1823 samt dog där 1902. Han var gift med kopparslagardottern Anna Maria Sjöström (f. i Nykarleby 1812, d där 1911). Dessa innehade hemmanet till 1872, då det köptes av


25) JAKOB ENG, som tidigare innehade hemmanet A (se under 18). År 1884 såldes det åter åt


26) JOSEF HERLER, ölbryggare och ägare av Nygårds bryggeri. Han var född i Bayern 1838, död på Nygård 1899. Gift med Karolina Elisabet Silfverberg, född i Jakobstad 1844, lever på Nygård. Hemmanet såldes 2 maj 1900 åt nedanstående person. Förrän försäljningen ägde rum hade arvingarna parcellerat gård och tomt. I herr Herlers ägo kom dessutom redan år 1885 den två vånings byggnad — troligen den älsta i Nykarlebytrakten —, som då innehades av rådman J. A. Lybeck, ägare av hemmanet C (se nedan). Den förra gården såldes 1918 till tingsgård, medan bokhandlaren och skådespelaren Josef Herler d.y. redan året förut hade övertagit den senare gården, som han sedan pietetfullt och med artistiskt smak restaurerat till ett vackert hem för sin mor, sin syster banktjänstemannen Berta Herler och sig själv.


27) JOHAN JOHANSSON KECKO var den, som köpte hemmanet av ölbryggaren Herler. Han var född i Purmo 1857 och gift med Maria Jakobsdotter, också född i Purmo 1856. Dessa voro sedan 1901 också ägare av ett hemman i Sorvist, där de nu bo, medan de överläto Nygård 13 febr. 1909 åt sin måg


28) GUSTAF LEONARD JOHANSSON (Högbacka), som senare antog namnet Grahn. Han var född i Nykarleby kyrkoby (Högbacka) år 1883 och gift med företrädarens dotter Maria Johansdotter, född i Purmo 1887. De äro också sedan 1927 ägare av hemmansdelen C (se nedan). [Grahn ägde Charlottenlund. Lantmäteriförordnande.][Gustav Grahns gård stod vid vid Nygårdsvägen 6 norr om f.d. Bokföringsbyrån.

Tavlan är målad av dottern Anna Andersson. Elisabet Sund tillhandahöll.
Nykarleby i konsten.
(Inf. 2023-09-19.)]


C.

Efter det lantmätaren Martin Martinsson avlidit 1796, sköttes hemmanet av hans änka


29) ULRIKA VIDÉN, född 1750, död på Nygård 1811. Hemmanet övergick 1812 till


30) ANNA CATARINA LUND, född Stecksén. Hon var troligen hemma från Umeå och var född 1742 samt dog på Nygård 1810. Hon hade tidigare varit gift med mantalskommissarien Josef Carlander i Pedersöre, senare med en handlande Lund, troligen i Gamlakarleby, ty därifrån flyttade hon hit. Följande år övergick hemmanet till


31) MATTS ANDERSSON ÅVIST, född i Purmo 1790. Efter att endast en kort tid ha ägt hemmanet, sålde han det åt nedanstående person och blev själv landbonde och dog på Nygård 1830.


32) MÅRTEN INGMAN, hattmakare i Nykarleby, var född 1782 på Ingo hemman i Vörå, dit släkten inflyttat från Dalarna. Han kom till Nykarleby från Vasa 1808 och dog ogift i Nykarleby 1823. Kort före sin död sålde han (7 augusti 1829) hemmanet åt


33) CARL BACKMAN, som redan tidigare var ägare av hemmanet B. Efter dennes död 1824 sköttes det av änkan Regina Backman med hjälp av sin måg häradsskrivaren Gustaf Adolf Kjellman (se under 22). År 1842 såldes det åt


34) MATTS LITHÉN, handlande i Nykarleby samt rådman där 1815—46. Han var född i Gamlakarleby 1786, död i Nykarleby 1846. Han var gift tvenne gånger. Första gången med Margareta Christina Calamnius (f. i Nykarleby 1790, död där 1826 och andra gången med Lotta Vilhelmina Toppelius (f. i Uleåborg år 1804, d. i Helsingfors 1846). Hemmanet såldes år 1845 åt


35) JOHAN ADOLF LYBECK, handlande och rådman i Nykarleby. Han var född i Vasa 1807 samt dog i Nykarleby 1895. Efter att varit på butik hos brodern Petter Abraham [August] Lybeck, också bosatt i Nykarleby, öppnade han egen affär 1833. Bedrev stor skeppsrörelse med eget skeppsvarv på Alörn. Efter hans död sköttes hemmanet fortfarande av arvingarna, främst genom dottern fröken Mimmi Lybeck. Efter hennes död försåldes det den 5 april 1927 åt


36) GUSTAF GRAHN, som redan innehade hemmanet B (se 28).


Woldemar Backman (1932) Nygård och dess ägare. Ingår i Nykarlebynejden II.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Nygård i Gårdar och hemman ... av Rudolf Olson.
Min barndoms Nygård av J. L. Birck.
(Inf. 2004-11-15, rev. 2023-09-20 .)