Årtal ur
Nykarleby kyrkas historiaNykarleby kyrka och Storbron från sydväst.
Nykarleby kyrka och Storbron från sydväst.
Foto: Rafael Sjöblom, troligen 1968 eller 1969.

 

 

1200-talet
 Kristendomen kommer under detta århundrade till våra bygder
  
?Eventuellt ett medeltida enkelt predikohus?

1600-talet
1607Nykarleby blir socken och första kyrkan byggs 1607–10 på ungefär den nuvarande kyrkans plats.
1620 Nykarleby grundas.
1625 Kyrkan förlängs och valven målas av Christian Hendersson Wilbrandt.
1623–85 Kyrkklockor anskaffas.
1667 Cordt Bockmöllers gravsten. (Nykarlebys femte borgmästare).
1680 Nils Ringius gravsten. Han hörde till trivialskolans första lärarkår.
1679Vinkannan skänkes av grevinnan Christina Brahe. (Nattvardskalken är troligen ett 1400-talsarbete från Tyskland som kommit från Åbo domkyrka.)
1691 Den första stora ljusstaken skänkes.

1700-talet
1702Ny klockstapel byggs (= den nuvarande).
1705 Den stora ljuskronan skänks av handelsman Johan Grelsson Ryss med maka.
1706 Diskussion angående nybyggnad.
1707 Den gamla kyrkan nertas och Elias Brenners ritningsförslag blir grund för nya den kyrkan.
1707 20.000 spikar beställs från Stockholm.
1708 Kyrkan byggs upp i huvudsak (utom tornet) och invigs första advent.
1709 Den svenska hären besegras av tsar Peter vid Poltava och här råder missväxt.
1709 Den förgyllda hanan (tuppen) och knoppar anländer från Stockholm.
1710 Tornet skulle byggas följande vår men arbetet måste uppskjutas p.g.a. kriget.
1713–21Stora ofreden, rysk ockupation av landet, stora delar av Nykarlebys befolkning flyr till Sverige. Kyrkklockorna sänks i sjön och kyrksilvret räddas till Sverige.
1716 Pesten härjade för sista gången i vårt land. (2/3 av Helsingfors befolkning dog).
1720Fredrik av Hessen väljs till kung. Obs. namnschiffret i takets mitt.
1726–32 Brädfodring av ytterväggarna, tornet färdigställs och kyrkan rödmålas.
1749 Innerväggarna spjälkas och målas.
1750–53 Snickaren Elias Abrahamsson gör altaruppsats och predikstol.
1750 Målaren Daniel Hjulström påbörjar altartavlan, läktarskrank och illumineringen av taket utan att fullfölja arbetet.
1751 Ljuskronan i norra korset skänks till kyrkan.
1757–59 Målaren Johan Alm fullbordar målningarna.
1752 De stora ljusstakarna skänks till kyrkan.
1762 Ljuskronan i södra korset skänks.
1768 Orgeln (som nu finns i norra korset) byggs av skeppsbyggmästare Anders Telin i Gamlakarleby.

1800-talet
1803–04 Kyrkans dörrar och fönster förnyas av Jakob Rijf och är fortfarande på plats.
1824 Golvet och bänkarna förnyas.
1842 Ytterväggarna rappas! men rappningen börjar falla av efter några år.
1845 Den vackra dopskålen skänkes av kofferdikapten Carl Adrian Synnerberg.
1852
(1851)
Ytterväggarna förses med vågräta spåntade bräder och nu får de sin nuvarande gula färg. Om det minner årtalet 1851, (som kanske avser året när arbetet påbörjades), på tornets västfasad.
1858Nykarleby brinner. En stor del av staden mellan kyrkan och Kuddnäs drabbas.
1881 Interiören nymålas i ljus färg. Predikstolen och altaruppsättningen ljusmarmoreras. Nattvardsscenen övermålas, likaså läktarskrankets målningar.
1889

Yttertaket bekläds med varmförzinkad plåt (tidigare tjärat spåntak).

Entreprenad-
auktion

Wid offentlig entreprenadauktion som förrättas å Rådhuset härstädes lördagen den 27 dennes kl. 11 f. m. utbjudes till den minst fordrande utförandet af taktäckningen med galvaniserad järnplåt å församlingens kyrka, hwarom samt att behörig borgen bör ställas för arbetets ordentliga fullgörande samt för möjliga förskotter, hwilket alt bör före auktionens vidtagande inlämna, hugade spekulanter härigenom underrättas. Nykarleby den 9 April 1889.

Å Komiténs wägnar:
Carl Nylund.

Österbottniska Posten, 18 april 1889, nr 16, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-03-04.)
 

 


[Kyrkan och klockstapeln med spåntak. Mer fakta om fotot.]

1889 Timklockan i kyrktornet monteras.
 

Nykarleby kyrka och Storbron från sydväst.
[Kyrkan 1890. Torde vara en av de första bilderna efter att tornuret monterades.
Foto: Hilma Grundfeldt. Lars Pensar tillhandahöll. På förstoringen syns bland annat räckeskonstruktionen tydligt. Stödstockarnas spännarmar, d.v.s. snedstagen under bron, diskuterade 1827.
(Inf. 2011-10-09.)]
 
 
1891 Orgelnisten Anders Gästrin, som då tjänstgjort 50 år i Nykarleby, tillverkar dopfunten.
1893 Vindfång byggs och dubbelfönster installeras.
1898 Alexandra Såltins altartavla ”Kristi förklaring” skänkes av assessor och fru Lindbohm.
 [Kyrkan 1898.
Foto: Christian Ganderup, Museiverket. Från Finna.fi.

  Några intressanta detaljer, som syns bättre på förstoringen:
 
  • Stensättningen som vid landfästet går parallellt med Döbelns gränd.
  • Balustraden är murad med betydligt mindre stenar än landfästet.
  • Balustraden närmast bron är ommurad, delvis med ännu mindre stenar än balustraden i övrigt.
  • Broräckets strävor är både tjärade och målade.
  • Brons spännverk syns tydligt.
  • En kramla på bropelarens fjärde skift nerifrån.
  • Åskledaren längs sydfasaden.
  • Telefonledningen till Andrasjön.
  (Inf. 2022-10-02.)]
   
1899 Den första uppvärmningen! av kyrkan sker genom att fyra kaminer anskaffas.
 
   

1900-talet
[1901 Stenplintar, huggna av Rijfare, med kättingar emellan. Tidigare fanns ett trästaket.]
1909 Ny Walcher orgel köps från Tyskland. Den gamla Telinorgeln flyttas ner till norra korset (Telinorgeln torde vara den enda kompletta 1700-talsorgeln i Finland).
[1913 Reparationer, vari ingick bland annat gulmålning av fasaden.]
1928 Kyrkans inre färgskala från 1750-talet återställes vid en grundlig renovering och den gamla altartavlan tas till heders igen.
1929 Den nyrenoverade kyrkan drabbas av eldsvåda.
1940 Glasmålningarna i korföstren utförda av Lennart Segerstråle skänkes av lärare August Ahlnäs.
 


Nykarleby kyrka och Storbron från sydväst.
[Kyrkan av Torsten Korsström från minnesutställning. Förstoring.
Nykarleby i konsten.
(Inf. 2018-04-22.)]

   
1957 Åtta stycken Thermolux oljekaminer installeras.
[1959 Fasadbelysning: två stolpar på västra sidan och kanske belysning för glasmålningarna. Eventuellt 1958.]
 


1963 El-värme installeras med element under varje bänk. Golvet förnyas och hela kyrkorummet målas och takets bilder rengöres.
1960-t... ... eller senare. Åtminstone efter dammhöjningen 1962. Kyrkan tecknades av D v H (D von H? Vem är det?

Nykarleby kyrka och Storbron från sydväst.

Stig Haglund tillhandahöll med kommentaren:

Kom en kyrkbild till Släktforskarna. Med min ringa kunskap i ämnet så ser den ut att vara gjord i blyerts. Tavlan hänger i det inre rummet. Förstoring.
(Inf. 2013-09-18.)


[1966

Vigselrya.]
[1972 S. Sten målade av kyrkan. Finns vid Hagalund.

Nykarleby kyrka och Storbron från sydväst.
Foto: F. L., juli 2005. Förstoring.
(Inf. 2007-05-05.)]

1973

Den nuvarande orgeln gjord av Bruno Christensen anskaffas.
[1974 Kyrkan målades utvändigt.

Kranen bortom Holmströms magasin bakom den vänstra bropelaren finns vid Bostads Ab Jönsas på Jöns Drakes väg. Förstoring.
Foto: Reino Kalliomäki den 27 juli 1974. (Inf. 2018-12-04.)]
   
 Kompletteringar

1981 Sakristian renoverades.
1992 Stor renovering av kyrkans yttre. Ytterpanelen nertas och målas. Taket får kopparplåt och golvvasar förnyas. Bänkarna öppnas mot väggarna. Trappan grundrenoveras.

2000-talet
2003 Kyrkan får en namnikon: heliga Birgitta.
2004 Sakristian renoveras och kyrkan får ny el-central.
2007 Kyrkan målades utvändigt.
  Fasadbelysningen förnyades.
  Församlingen 400 år.
2008

Kyrkan 300 år och firande av församlingen 400 år.

2011 Beslut om församlingssammangång 2013.
  Nyanlagda begravningsplatsen på den äldsta delen invigdes i juli.
2012 Bo Kronqvist donerade i december ett votivskepp tillverkat av LEif Kronqvist.
  Gångarna på kyrktomten grundförbättrades.
2013 Nykarleby, Jeppo och Munsala församlingar gick samman den 1 januari.
2021 Livliga diskussioner om ett renoveringsförslag vari ingick bland annat att Telin-orgeln skulle ”kastas ut” och på dess plats anordnas en barnplats.
2022 Omfattande renovering. Hela golvet bröts upp.
2023 Invigning i juni.
2024
Kyrkan med omgivning från Juthasvägen. Förstoring.
Foto: FL den 25 april 2024. (Inf. 2024-05-20.)
Fler foton från samma dag.


Nykarleby kyrka och Storbron från sydväst.
Kyrkan av Torsten Korsström från minnesutställning.
Nykarleby i konsten.
(Inf. 2018-04-16.)


Sammanställning av Helge Hedman den 17 oktober 2005 och använd som underlag för ”En vandring i Nykarleby kyrka”.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2005-10-26, rev. 2024-05-20 .)