Några noteringar inför
sångfesten 26 – 28 juni 1914


Bestyrelsen för sång- och musikfesten har föranstaltat om utgivande av en festskrift, innehållande programmet, historiska uppgifter om Nykarleby stad och dess förgångna öden, uppgifter om restaurationer m.m. samt annonser. I publikationen ingå talrika bilder från staden och Jutas, gjorda efter av K.F. Spolander tagna fotografier. Omslaget prydes av en bild av Nykarleby kyrka.

 

Sång- och musikfesten.

Ärade stadsbor!

Vi äro i beråd att föranstalta en fest, som numera betraktas i landet som en fosterländsk högtid, en fest med högt värde för kulturförsvaret. Det är således ej blott för nöjet som vi anstränga oss och göra de för våra omständigheter jämförelsevis stora uppoffringarna. Emellertid är det nu en hederssak för oss att göra vårt bästa. Alla böra vara med och beredda att offra både tid och möda. Samtliga stadsbor böra känna sig som värdar, känna sig hava värdsförpliktelser. Det är ej den eller den personen, den eller den föreningen utan Nykarleby stad som firar en sång- och musikfest den 26 – 28 juni för det svenska Österbotten.

K. F. Spolander

 

 

Detta stod inte i festskriften:

På lördag kl. ½7 på kvällen är folkfest vid Jutas. Inträdesavgiften är 1 mk 25 p:i, och berättigar innehavaren att åse en teaterföreställning, en idrottstävlan och att dansa. Den som blott vill dansa betalar 25 p:i, den som blott vill se teatern betalar 1 mk. För idrottstävlan 50 p:i


*       *       *


Stadens badhus, där varma bad, halvbad och dusch serveras är idag fredag öppet för kvinnor såsom vanligt, i morgon lördag är det öppet för män.

Kalla bad fås under festdagarna i simhuset nedanför apoteket. Där hålles vakt, och för att simhuset inte skall fyllas av mindre önskvärda element, uppbäres där en avgift av 10 p:i per bad, för lakan 15 p:i.

Även på Brunnsholmarna öppnas ett simhus för allmänheten.


*       *       *


Kommunikationerna. Forman K. Wikman skjutsar inom staden till Jutas, till hamnen, till Munsala och Jakobstad enligt fastställd taxa, så långt hans hästar förslå.  Hrr V. Holmström, J. Lillqvist och K. Wikman ha automobiler, som kunna beställas per telefon genom angivande av ägarens namn. Men ett flertal andra automobiler stå under festdagarna till allmänhetens förfogande. Även för automobiler är följande taxa fastställd:

Åktur inom staden (1-4 personer) 1 mk.
Till Andrasjön (1–4 personer) 2:50, tur – retur 3 mk.
Till gamla hamnen (1–4 personer) 2 mk och tur – retur  2:50 mk.
Till Jutas (1–4 personer) 3:50, tur – retur 4 mk.
Till Kovjoki ( 1-4 personer) 4:50 mk, tur – retur 5:50.
Nattetid från kl. 12–7 f.m. dubbeltaxa.
För varje person utöver 4 höjes taxan med 25 %.


Österbottniska Posten 1914.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Historiken.
Sång- och musikfester i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-10-27, rev. 2013-10-27 .)