Tema Ragnörn

Efter att flera bilder från Ragnörn publicerats, tänkte jag att det vore trevligt med lite fler texter också. Hittade dessa på Historiska tidningsbiblioteket.*     *     *

Norsfångst med båt eller s. k. ”lippa” har under sednaste veckor bedrifvits med stor ifver nedanför ”Ragnörn”. Att fisket åtminstone delvis varit rikligt, ehuru man knappast kan säga lönande, torde få slutas deraf att nors å stadens torg försålts till 50 penni lispundet. Äfven andra fisksorter: sik, gädda och abborre torgföras numera och säljas till måttliga priser: resp. 3, 2:50 och 2 mark per lispund.


Österbottniska Posten nr 19 den 8 maj 1884.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
*     *     *

Ragnö forsen. Vi ha blifvit anmodade att påminna att det nu, då vattenståndet är så lågt, torde vara lämpligaste tiden att upprensa Ragnö fors i Nykarleby elf. Som bekant är det förenadt med åtskilliga svårigheter att, isynnerhet vid lågt vatten, komma med båt nedför denna fors, och dock är ju detta den enda båtfarleden från staden ut till sjön.


Österbottniska Posten nr 36 den 4 september 1884.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.*     *     *

I Ragnörn pågår sedan början af förra veckan upprensnings arbeten, med en framgång, som måste glädja hvarje vän af förbättrade kommunikationer och särskildt hvarje stadsbo, som någon gång nödgats med båt färdas genom nämnda besvärliga fors. Tyvärr hafva hrr Stadsfullmäktige tills vidare anslagit för ändamålet blott en liten summa (100 mk), som allaredan åtgått, och extra möte är sammankalladt för att besluta om arbetenas fortsättning. Det är att hoppas att hrr Stadsfullmäktige ej skola underlåta att med fullt tillräckliga medel understöda detta företag, som af alla stadsbor omfattas med lifligaste intresse.

 

— Föredragningslista vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 18 mars:

1:o Upprensning af Ragnörn
2:o Sjömanshustrun Greta Eriksssons anhållan att å stadens mark få uppföra ett boningshus.


Österbottniska Posten nr 11 den 18 mars 1886.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.*     *     *

Hamnbanefrågan i Nykarleby. I Ö.P. skrifves: Då jernvägsfrågan för närvarande ledt tankarna på våra hamnförhållanden så har man äfven erinrat sig den väg efter hvilken stadens export förut leddes, nämligen älfven. I onsdags företogs en undersökning af Ragnörn fors i syfte att utröna möjligheten af att fördjupa densamma till en 6 fots farled trafikabel för bogserbåtar, lastpråmar, hvilka sålunda kunde komma ända in till staden. Vi känna icke, om undersökningen hunnit afslutas, men då man erinrar sig att export- och import sjöledes kunde försiggå förr efter elfven med tunga svårhandterliga pråmar, som dels roddes, dels seglades den långa vägen till Alön, så förekommer det som denna trafikled numera hade all framtid för sig med hjälp af nutidens utmärkta små ångbåtar t.o.m. om man ej sluppe högre upp än till Nålön, dit ett hamnspår ingalunda skulle höra till orimligheterna om staden en gång får bibana.


Westra Finland nr 6 den 21 januari 1891. WF var ”Tidning för Björneborgs stad och Satakunta landskap.” Nyhetsförmedlingen fungerade fint, för redan den 17 januari hade artikeln publicerats i Nya Pressen och Vasabladet.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.*     *     *

Nykarleby.

Stockflötningen i Nykarleby älf. Det af stadsfullmäktige i Nykarleby tillsatta utskottet för uppgörande af ändringsförslag till särskilda paragrafer i flottningsstadgan för Lappo älf har föreslagit följande förändringar:
     Stockflötning får äga rum från islossningen till den 25 juni. Från Apotekarsforsen i Nykarleby stad till Ragnörs fors bör flötning ske inom ledningsbommar, så att man har båtled på ömse sidor om bommarna. Omedelbart nedanför Ragnörn uppsamlas stockarna i lämpliga grimmor, som genast transporteras till behörig upplagsplats.
     Enligt hvad man försport torde svårigheter icke möta att få en sådan förändring af flottningsstadgan genomförd. Dess värre torde förändringen icke kunna genomföras så snabbt som man beräknat. — Ö. P.

Bokhandeln i Nykarleby har i dagarna genom köp öfvergått till hr Josef Herler.


Jakobstad nr 21 den 14 mars1908.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.*     *     *

Olaga sikfiske. Natten mot torsdagen gjorde polisen beslag på en större mängd fångstredskap för sik under Ragnörn och nedanför Nybron i Nykarleby. De utlagda bragderna innehöllo en myckenhet sik, en hel stor säck, och vägde den största siken 3 ½ kilo. För det förbjudna fisket komma att åtalas fiskarena Johan Boman, Gustaf Boman, Gustaf Byström och ordföranden i Nykarleby fiskargille K. O. Olsson.  (Ö. P.)


Gamlakarleby nr 82 den 22 oktober 1910.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.


*     *     *

Det »pärlfiskeri» Topelius hade tänkt sig, i framtiden anlagdt vid älfven ofvanom Ragnörs fors, där badande ungdomar ännu i dag pläga upptaga inhemska pärlmusslor ...


Finsk Tidskrift nr 1sida 31, 1 januari 1918. Tyvärr finns än så länge inte mer än detta, ty ”Denna tidning är upphovsrättsskyddad. Tidningen kan användas av kunderna på friexemplarsbibliotek med hjälp av dataterminaler som reserverats för ändamålet.” stod det i sökresultatet på Historiska tidningsbiblioteket.


Läs mer:
Ragnörn av Einar Hedström.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-10-24, rev. 2015-01-03 .)