Kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla objekt
Katalogiseringsgrund
R = 
H = 
Y = 
byggnadshistoriskt värdefull
historiskt värdefull
miljömässigt värdefull


Skyddsrekommendation
I = 
II = 
III = 

IV = 

bör bevaras i nuvarande skick
restaurering rekommenderas
nödiga ändringar bör tillåtas med tanke på objektets
eller områdets bevarande eller användning
enligt fornminneslagen avsedd fast fornlämning


Apoteket var ett av de kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla objekten.
Detalj ur ett recept från Nykarleby stamapotek
.


Gårdsgrupper
  1. Nykarleby seminariums byggnader. Huvudbyggnaden från år 1873 [färdigställd 1875] är ett vitmålat trähus i två våningar. Bildar tillsammans med de övriga seminariebyggnaderna en enhetlig miljö. RY II (fönstren) [Fönstren är utbytta. Seminariet i kapitlet Fakta. Residenshuset illa ute.]

  2.

Byggnaderna vid Seminariegatan
. På bägge sidor av gatan finns grupper av träbyggnader närmast från slutet av förra århundradet. RY III

  3.

Gamla trästaden, 201/1 [Holmström/Sandqvist.], 202/1-3, 202/6 [Pensars/Nylunds, NFB/Restaurang von Döbeln, HAB/Merita och Knutars/?], 203/1, 203/7 [Apoteket och Lybecks/Florahemmet.]. Trähusen vid Bankgatan och Kyrkogatan är närmast från förra århundradet. RY I

  4.

Nygård. Välbevarad tvåvåningsbyggnad i närheten av stadens kvarn. Huvudbyggnaden är från 1700-talet. De gamla fyrrutiga fönstren torde vara de ursprungliga. I huset har bott bl.a. skådespelaren och bokhandlaren Josef Herler. RY I [I februari 2019 beviljades rivningslov.]
 
 5.


Jeansborgs prästgård
. Huvudbyggnaden är ett trähus från år 1917, den gamla huvudbyggnadens trappstenar finns kvar. Bland gårdsbyggnaderna finns en drängstuga från 1800-talet. RHY III [1917 är fel, Lars Pensar har utrett byggnadshistoriken.]

 
 6.

Kuddnäs
. Zacharias Topelius' (f. 14.1.1818) födelse- och barndomshem. Huvudbyggnaden är en vitrappad stockbyggning från slutet av 1700-talet. [Flyttad från Sundby 1804.] Till objektet hör också rödmålade uthus samt en vacker björkallé [”blandträdsallé”]. RHY III [K. i kapitlet Fakta.]


Enskilda byggnader
10. Brostugan. HY I [B. i kapitlet Fakta.]

11.

Förutvarande trivialskolan
. Grundad av Per Brahe år 1640. Den trivialskola som byggdes år 1640 finns kvar (södra flygeln). Västra flygeln, där bl.a. stadens rådhus är inrymt, uppfördes i mitten av 1700-talet. RH III [Inget finns kvar från 1600-talet. Den äldsta delen är den södra flygeln från 1729. En del av flygeln mot kyrkogatan är från 1852. T. i kapitlet Fakta.]

12.

Herlers museum (Nykarleby Museum). Träbyggnad invid stadens norra infart. Den äldsta delen är byggd på 1600-talet. RY I [H. i kapitlet Fakta.]

17.


Juthbacka gård
, kyrkbyn. [J. i kapitlet Fakta.]
[Märkligt att inte ”Döbelns hus”, ett av få hus som är kvar sedan före branden, är med på listan.]Kyrkliga objekt

18. St. Birgitta kyrkan. Av Elias Brenner planerad långkyrka som byggdes 1708-1710. Bredvid står klockstapel i tre avsatser från år 1702. RY I [Kyrkan i kapitlet Fakta.]

19.

Gamla begravningsplatsen
. Har varit i bruk sedan år 1831. Kyrkogården omges av en gammal, vacker stengärdsgård. KY III [? K finns inte med i förklaringen.]


Produktionsbyggnader
25. Stadens kvarn. Av gråsten byggd vattenkvarn från 1700-talet. Kvarnens trädel är byggd på 1900-talet. HY III [Revs 1984. Kvarnen i kapitlet Fakta.]

26.

Gamla hamnen. Stadens förutvarande hamn vid Nykarleby älv, ca 2,5 km från stadens centrum. Stenkajen är från omkr. år 1700. [Är på god väg att rasa ned i älven.]

27.

Gasängs kvarn
. Kvarnbyggnad från 1800-talet och dammkonstruktioner vid Lappo å. HY III [Revs 1973.]


Övriga objekt
31. Jutas slagfält. Slaget vid Jutas ägde rum 13.9.1808 på västra sidan av Lappo å. På platsen restes [invigdes] ett minnesmärke 25.9.1885. HY III [J. i kapitlet Fakta.]


Kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla objekt i Vasa län, Regionplaneförbundet för Vasa län, 1978, sid 9 och 40.


Objekt i Jeppo och Munsala utelämnade. I rapporten ingår fotografier på hus vid Seminariegatan, apoteket, kyrkan och Kuddnäs.


Läs mer:
Miljön längs Bankgatan skyddas genom stadsplan. 1982
Säljer Nykarleby sin kulturhistoria? 1985
Gamla apoteket bevaras. 1987
Arkeologiska kommissionen yttrar sig av Erik Birck. 1988
Nykarleby och Kuddnäs i Aktitekturguide till Finland av Jouni Kaipia och Lauri Putkonen. 1997
(Rev. 2023-03-29 .)