Vattentornets tillkomst 1963–64

i Österbottniska Posten

och Jakobstads Tidning

och dess vidare öden


Innehåll

Vattentornet bygges i år Nr 25 1963
Jåfs & Rosengård bygger vatten tornet i Nkby Nr 31
Foton ur Jakobstads Tidning /8
Foton ur Jakobstads Tidning   1963/64
Nykarlebyborna vill ha kafé uppe i det nya vattentornet 5/1  1964
Stadens högsta bygge under tak. Taklagsfest på vattentornet hölls i går Nr 5
Veckans allehanda – Panorama Nr 23
Vattentornets kafé öppnas nästa vecka Nr 30
Ida Asplund serverar kaffe 1/8
     Moderna bostadshus på Nystadssidan i Nykarleby
     Ny fastighet byggs inne i staden
Vattentornet kostade sammanlagt ... Nr 52
Nykarlebys revisorer morrar om tornavgift 23/6 1965
Vykort   60-talet
Nybyggen förvandlar Nykarleby Nr 21 1968
Viktigast lära sig betjäna allmänheten 10/10 1969
Olagliga trappor i vattentornet.   1999
Rappning 42 meter över marken 30/9  2008
EU-direktiv stänger Panorama 21/4 2009
Rörrrenovering /7
Nytt intresse för sommarcaféer 19/3 2010
Sommarkaféer bjuder på upplevelser 3/5
Nya möbler /7
Några märkeshändelser    
Plåttaksomläggning   2020
Aprilskämt 17/4 2022
Skärpt säkerhetsläge stänger vattentornet 12/5
Caféinnehavare    

Vattentornet bygges i år

     — Vattentornet, fortsatt utbyggnad av vatten- och avloppsnätet samt nybyggnad av vissa gatudelar hör till våra främsta byggnadsuppgifter i sommar, omtalar stadsdirektör Ernest  E k l u n d  i Nykarleby.

   
     — Men till först vill jag omtala, att på mitt skrivbord ligger idag undervisningsministeriets resolution av den 5 juni i år vilken berättigar Nykarleby stad att inkommande höst inrätta ett arbetarinstitut som får drivas med statsunderstöd. Arbetsprogrammet är stadfäst.
     — Vattentornet skall byggas på Källbacken och tornets topphöjd blir 68.70 meter över havsytan, vattentankarnas bottennivå blir på 56 meters höjd. Vi har inbegärt offerter till den 1 juli och hoppas att arbetet kort därefter kan igångsättas.
     Vatten- och avloppsnätet utbyggs och i huvudsak gäller det sträckan från Esplanaden till tornet.
     — Angående nybyggnad av gator så blir detta aktuellt invid skogsparken bakom seminariet. Bebyggelsen där behöver en gata. Däremot skall vi ännu ett år rucka på permanentbeläggningen av genomfartsgatorna. Vi skall se huru det blir med Väg- och vattenbyggnadsdistriktet lovar oss denna respit, säger stadsdirektör Eklund.


Nr 25/1963.
Några kommentarer:
- Riksväg 8 gick på den tiden genom staden.
- Den nya infarten förverkligades 1986.
- Esplanaden asfalterades 1967.Jåfs & Rosengård
bygger vatten-
tornet i Nkby

     Det blev jakobstadsfirman Jåfs & Rosengård som skall bygga vattentornet i Nykarleby. Entreprenadsumman utgör 25.000 mk. Arbetena har redan igångsatts och beräknas vara klara vid årets slut. [Totalsumman blev drygt 430.000 mk.]
     Som vi tidigare omtalat är det ingenjörsfirman Consulting i Helsingfors som i samråd med stadsingenjör Anders Nordström uppgjort ritningar för tornet, vars verkliga höjd blir 50 m, men genom den höga platsen på Källbacken ca 70 m över havsytan.


Nr 31/1963. På kopian fanns även en artikel om att Mikael Sandell, sedermera kyrkohherde i Nykarleby, tillträdde kyrkoherdetjänsten i Jeppo.Jakobstads Tidning augusti 1963


Här ser vi den första formsättningen och gjutningen, en betongbask och 8 ”gubbar”. Mannnen längst till höger torde vara kranförare. Karleborg i bakgrunden. Förstoring.
Kanske den första tornkranen som restes i staden i bakgrunden. Den som faller i fröjd över anblicken av gamla byggnadsmaskiner, bör ta sig en titt på Byggarna och maskinerna av Folke Marmstål och Nils Nordberg, Byggförlaget 1992.

På skyltarna står:

BYGGNADSBYRÅ
JÅFS & ROSENGÅRD
RAKENNUSTOIMISTO

FENNIA HOITAA VAKUUTUKSET
FENNIA FÖRSÄKRAR

Förstoring.

 


Tornkranen med triangulärt tvådelat fackverkstorn i all sin prakt. Förstoring.
Från esplanaden upp mot vattentornet. Notera mannen i schaktet och grävmaskinen i bakgrunden och till vänster om den Demetrius Knutars gård! I samband med dessa arbeten omvandlades Topeliusgatan, f.d. norra delen av Nybroboulevarden, till grönområde. Förstoring.


Jakobstads Tidning den 23 augusti 1963, bilder i Jakobstads museums arkiv.


Jakobstads Tidning kring årsskiftet 1963/64Glidformsgjutningen klar och vattencisternen är formad. Fagerholms gård i högerkant och så här såg den gamla ut. Notera den vackra ställningen och björkarna i högerkant! Förstoring.
Nästan samma vy som föregående. Förstoring.Jakobstads Tidning kring årsskiftet 1963/64, bilder i Jakobstads museums arkiv.
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2013-02-16.)Nykarlebyborna vill ha kafé

uppe i det nya vattentornet


   Ja. Ja. Ja. Inte dumt. Nej. Ja. Nej. Kanske. Varför inte . . .

Nykarlebyborna säger sin åsikt om det planerade kaféet uppe i stans nya vattentorn. Ynglingen Matti Bertlin vill ha det där upp därför ”det är ingenting att sitta på baren eller busstationen”. Åldringen Sandra Wiklund har ”ingen skillnad” om det byggs eller inte — jag kommer väl aldrig ditupp ändå!” Syskonen Helga Barrner vill ha kaféet på berget nedanför tornet. Och emigranten R. Backlund i Amerika har skrivit en hyllningsdikt till tornet och dess prydliga restaurang”.


— Jag vet ännu inte när vattentornets kafé-fråga behandlas i stadsstyrelsen, förklarar stadsdirektör Ernest Eklund. Det är sannolikt att vi gör tornet så långt färdigt som entreprenadkontraktet medger. Och kafét är närmast en kostnadsfråga — det är ju det som det mesta hänger på.

Han vill inte i detta skede avslöja om han är med eller mot kaféet.

— Ja, säger fru Kerstin Åström som är Nykarlebybo med Mariehamn som hemort nu, stan har ändå så litet att bjuda på. Men kaféet ska vara välskött och framför allt välplanerat. Då blir det till fördel för stan.

Cykelreparatören Gunnar Markkula tycker att kafé-idén inte alls är dum. Visst skulle det vara bra med ett kafé uppe i tornet.

— Ja, säger också ynglingen Matti Bertlin, Inte är det nå’t  att sitta på baren eller busstationen. Från vattentornet har man bra utsikt.


Nej

Syskonen Barrner svarar enstavigt och entydigt:

— Nej. Nej. Nej.

De har dock ingenting mot att kaféet byggs. Bara det byggs nere på berget invid vattentornet.

— Men gör hiss i tornet, fortsätter de, hiss för turisterna. Kaffet kan de dricka nere och så njuta av utsikten däruppe.

De tror att om kaféet byggs uppe i tornet hålls det öppet bara sommartid. Byggs det nedanom tornet kan det hållas öppet året runt. [De fick rätt.]

Vi säger inte nej till kaféet, förtydligar syskonen sina uttalanden. Vi säger bara nej till att det byggs uppe i tornet.


Jakobstads Tidning, söndagen den 5 januari 1964.
Margite Enlund publicerade på facebook.
(Inf. 2018-12-05.)

VECKANS INTERVJU:

Stadens högsta bygge under tak
Taklagsfest på vattentornet hölls i går

     Taklagsfest firades på vattentornsbygget i går på eftermiddagen. Emedan denna tidning vid det ögonblicket befann sig i ombrytningsstadiet och något referat sålunda inte kunde komma med i detta nr, vände vi oss till ingenjör Anders  N o r d s t r ö m  som beredvilligt lämnade oss några data om bygget.


Vattentornet från Mathesiusgatan.
Foto: FL juli 2005.


Vattentornet från Borgaregatan 12.
Foto: FL juli 2005.

     Sedan staden börjat vidtaga åtgärder för att få vatten- och avloppsfrågorna löst så, att det gavs möjligheter för byggandet av nutida bostäder i vår stad, har ett vattentorn ingått i planerna.
     — Det år 1959 färdigblivna vattenreningsverket inte mera säkerställde vattentillförseln vid stora avtappningar, exempelvis vid brand, och driften var helt beroende av renvattenpumpar blev det tilltänkta vattentornet aktuellt.
     — Sedan beslut om byggande fattats kontaktade staden ingenjörbyrån Consulting som i samråd med stadens representanter utformat och uppgjort konstruktionsritningarna. Rör- och därtill hörande anläggningar har projekterats av ing.-firman G. W. Berg & Co. Nödiga el.-anläggningar projekterades av staden. Sedan anbud införskaffats från olika firmor kunde byggnadskontrakt upprättas med Byggnadsbyrå Jåfs & Rosengård. Rörledningsarbetet i tornet utföres av G. W. Berg & Co och elinstall. av R. Westerlunds el.affär. Vatten- och avloppsledningarna till vattentornet längs Lybecksespl. lämnades till entreprenör Erik Sandler.
     — Startskottet för bygget avskjöts tisdagen den 3 juli 1963 kl 14.00 då sprägningarna började.
     — Vattentornet har en högsta höjd om 69 m över havet och 50 m räknat från Mathesiusgatans nivå. Vattenbehållaren som är 600 m³ är avdelad i 4 st 150 kbm behållare som diametralt är förenade så att man kan tömma två bassänger i taget. Storleken motsvarar i dagens läge 3 dygns förbrukningar. Behållarna äro av armerad betong och invändigt bestrukna med Aquella isolesickt. Utvändiga värme eller egentligen köldisoleringen består av 32 st 3 tons Lecafyllda betong element. Dessa skall nu börja uppmonteras. Elementen åtskiljes genom 30 cm Leca-grusfack som utvändigt täckes med eternit så att behållaren utåt sett blir som en randig tapet. Behållaren vars största diameter är 15.70 m vilar på en cylindrisk pelare med 5 m Ø, pelarens höjd 37. I pelarens mitt är uppfört ett hisschakt som förutom att det tjänar hisschakt ger en extra styvhet åt tornet. Runt hisschaktet lägges en trätrappa som för upp till tornet. Ovan vattenbehållaren är lämnat ett utrymme vilket kan inredas till kafé. När kaféet skall inredas är beroende av stadsfullmäktiges beslut. Från detta plan har man en storslagen utsikt från Gamlakarleby i norr, skärgården i väster, Munsala—Jeppo i söder. Tornet avslutas med ett utrymme för hissmaskineriet.
     Tornet förses med röda flygvarningsljus och en siren för brandalarm m.m.
     För övervakning och kontroll äro nödiga manöverledningar dragna till vatten- och Kraftverket.
     Glidformsgjutningen som har utförts av firman Beton Oy, startade torsdagen den 3 september kl. 15.00 och pågick dag och natt med en hastighet om ca 20—30 cm/tim för att vara avslutat den 11. 9. kl. 13.
     Gjutning av vattenbehållarna vidtog torsdagen den 9. 1. -64 kl 9.00 och pågick dygnet runt till torsd. 15. 1. kl. 1.00 då vattenbehållarna var färdiga. Materialåtgång:

Betong ca 600 m³ [Lika mycket som vattencisternerna rymmer.]
Armeringsstål 45.000 kg
Trävaror ca 35 stand.
Cement ca 4.500 säckar.
Arbetsstyrkan har varierat mellan 11—36 man.

Nr 5/1964. Anders Nordström dokumenterade byggnadsarbetena på smalfilm.


V E C K A N S  A L L E H A N D A

Panorama

  *   Vackert och stilrent framträder nu vårt vattentorn sedan man klätt av det de flesta byggnadsställningarna. Tornet som sådant blir en sevärdhet i stan. Kaféet som inrymmes däri blir säkert en turistattraktion av större mått.
     En garanti för att kaféet kommer att inredas med smak och få en god standard är att det kommer att drivas av restauratris Leena Visa, hon som lyckats skapa en så trivsam miljö på Hotell v. Döbeln och gjort det till en guterad restaurant.
     I en inofficiell namntävling för vattentornets kafé har förslaget  P a n o r a m a  fallit fröken Visa bäst i smaken. Det är ett lyckat namn varur framgår det karakteristiska för kaféet, den vida utsikten åt alla håll. Namnförslaget kommer från seminariet, där två seminarister helt ovetande av varandras funderingar kläckt samma idé. Övriga namnförslag har varit bl.a. „Prisma” och „Bulten”.
     Panorama, som kommer att kunna ta emot ett 50-tal gäster, vilka kommer bekvämt upp med hiss, har alla förutsättningar att bli en bra samlingsplats för mindre möten och konferenser. På grund av diverse förseningar i byggnadsprogrammet hinner kaféet inte bli färdigt till den livligaste turistsäsongen i år. F.n. pågår murnings- och cementeringsarbetena och före midsommar skall man börja med målningsarbetena. Någon gång i juli är det meningen att kaféet skall öppnas.

Nr 23/1964. Fler notiser ur samma nummer.

     Då vidriga omständigheter ändrat våra möjligheter att här presentera en känd person, vill vi låta våra kära läsare veta det senaste om vattentornet. [Undrar vilka de vidriga omständigheterna var.]


V a t t e n t o r n e t

     Våra ringande och springande medarbetare meddelar följande: Ingenjör Nordström avger som trolig slutsynstidpunkt idag fredag, men återkommer sen den skett.

     Den mäktiga chefen för stadens överlägset ledande restaurationsetablissement med A-rättigheter [Restaurang von Döbeln], fröken Visa skall också överta sensationskaféet  ”P a n o r a m a”  högst uppe i tornet.

     Hon kan inte ännu säga när premiären blir, men lovar inbjuda representanter för ortens ledande tidning till den.

     Vi återkommer snart med utförligare nyheter kring detta unika, ena- och ensamstående verk i stadens historia. Vi tar oss!

Nr 29/1964.Vattentornets kafé öppnas nästa vecka

     Tidningens kringvandrande reporter frågade blivande kaféchefen fröken Leena  V i s a  när öppningstillfället blir. Hon svarade att om alla goda makter samverkar blir kaféet tillgängligt för allmänheten nästa vecka. Vi gjorde ett besök där uppe och blev

verkligt imponerade av den fantastiska utsikten. Byggmästare Lars Nieminen som leder slutarbetena bekräftade fröken Visas förhoppningar. Kaféet vilket — s. känt — heter  P a n o r a m a  kommer nog att bli en stor turistattraktion i Nykarleby.

Nr 30/1964.
”Café Panorama i Nykarlebys vattentorn. Föreståndarinnan Ida Asplund serverar kaffe bakom disken.” Förstoring.
Foto: Rafael Olin, 1 augusti 1964. SLS samlingar på Finna.fi. Kolorering: Peter Gullback.
(Inf. 2022-03-22.)


*     *     *

Eftersom allt som rör byggande i staden intresserar mig, får också denna notis ur samma nummer komma med:

Moderna bostadshus
på Nystadssidan i Nykarleby? 

     Bankdir. B. Wistbacka i Nykarleby sparbank berättar att förhandsintresset är livligt — även om spekulanterna är osäkra om utgången innan Arava sagt ja. Hr Wistbacka räknar med att också de två övriga byggnaderna med lätthet skall kunna fyllas, så framt Arava är med.
     Hittills har endast ett höghus fastigheten vid Lybecksgatan 5 finansierats av Arava. I kalkylerna för Zacharias räknar man med 46,9 procent Arava. Totalkostnaderna för hela projektet är beräknat till drygt 1 miljon mk.
     I den första fastigheten skall finnas lägenheter om två och tre rum samt kök, badrum och balkong inredas. Bostadsytan är 52 respektive 63 kvadratmeter.
     Hyran är — som i andra Aravalägenheter — låg.
     Området gränsar till Staketgatan, Badhusstigen och Bergsstigen.
[Först i början på 1970-talet (1973?) byggdes det första våningshuset vid Staketgatan. Omkring 1978 byggdes det södra huset och i början på 1980-talet Bostads Ab Zachris på Berggränd 5.]


Ny fastighet byggs inne i staden

     I hörnet av Bank- och Karleborgsgatorna uppför Jakobstads byggnadsbyrå en kombinerad affärs- och bostadsfastighet, som skall stå färdig i höst.
     För närvarande uppförs 4—5 egnahemshus, varav ett par med Arava-pengar.
     Stadens egen byggverksamhet är koncentrerad kring vattentornet.

*       *       *

Nykarlebys revisorer

morrar om tornavgift 


KRAFTVERKETS lager av el-material gav anledning till diskussion när Nykarlebys stadsfullmäktige på tisdagskvällen behandlade bl. a. revisionsberättelsen. 48.737 mark och 54 penni förefaller stort för ett lager och har minskat från tidigare år, påpekade revisorerna.


Ingenjör Anders Nordström, chef för kraftverket ansåg dock för sin del att lagren fortfarande var för små. Senaste år gick t.ex. fyra transformatorer sönder vilket ledde till att Nykarleby stad fick lov att låna materiel från Jeppo och Munsala landskommuner.

Revisorer har varit Bjarne Lundqvist, Emil Fors, Helge Solvin och Sigfrid Bertlin.

— Vattenverkets skötare har förutom skötseln av vattenverket, utfört omfattande reparations- och svetsningsarbeten för kraftverkets räkning. De debiterade övertidstimmarnas antal torde tangera det högsta tillåtna, påpekade revisorerna vidare.

— Det är för dyrt i hissen i vattentornet och för dyrt kaffe ansåg några ledamöter. Folk smiter från hissavgiften, påpekade revisorerna och önskade en förbättring.

[Smitning tycks ha förekommit i alla tider. Syster Susanne som drev caféet sommaren 1984 berättade att folk kom från ena hållet så långt fram att de såg disken, gick tillbaka och dök upp vid andra sidan och försvann sen.]

Vidare diskuterade fullmäktige utbyggnad av gatorna. Bl. a. utbyggs Fiskaregatan och Gustav Adolfsgatan samt Jöns Drakes väg.

Under mötets slutminuter konstaterade stadsfullmäktige ytterligare att kyrkklockan nog går rätt men slår när den har lust. Ruckning efterlystes. Och då var klockan nästan 23.

Jakobstads Tidning den 23 juni 1965.
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2022-04-02.)

*       *       *

Olagliga trappor i vattentornet

Café Panorama kan tvingas stänga


Café Panorama i toppen av vattentornet i Nykarleby fyller inte myndigheternas krav på brandsäkerhet. De 44 meter höga trapporna i reservutgången är nämligen byggda av trä, något som lagen inte tillåter.

 

    
De 400 trappstegen längs reservutgången i vattentornet är olagligt byggda av trä, trots att byggnadstillståndet från 60-talet kräver att de skall vara av metall.  

Det här kan betyda att utsiktstornet tvingas hålla stängt tills Nykarleby stad har bytt ut trätrapporna mot dito av metall. Uppstår en brand i trappuppgången slås också hissen ut och de som råkar befinna sig i kaféet har ingen chans att rädda sig.

Brandchef Gunnar Backlund har dragit igång en utredning och sänt en förfrågan till Räddningsbranschens centralorganisation med en förfrågan hur man kunde lösa problemet. Redan 15 mars skall utredningen och ett kostnadsförslag på nya trappor presenteras för stadsstyrelsen.

Fyrahundra trappsteg kostar mycket och det blir politikernas sak att bestämma hur de vill ha det i fortsättningen. Vill man inte satsa på nya trappor av  metall har staden en turistattraktion mindre.

Gunnar Backlund anser att trätrapporna dock duger för servicefolk men inte för kafébesökare.

I det gamla byggnadstillståndet från början av 60-talet står det att trapporna skall vara byggda av metall.

Men av någon underlig anledning är de fortfarande av trä, 36 år senare.

[Närmast f.d. Karl och Bertha Forsmans gård vid korsningen Mathesiusgatan-Borgaregatan, numera Ann-Sophie Sandströms och Kjell Lindroos ”Grillkulla”. Därefter Johanssons på andra sidan Borgaregatan.]Tvingas stänga i sommar?

Café Panorama fyller inte kraven på brandsäkerhet

Café Panorama uppe i toppen av vattentornet i Nykarleby kan tvingas att hålla stängt i sommar. Reservutgången med trappor byggda av trä fyller nämligen inte brandmyndigheternas krav.


I byggnadstillståndet från tidigt 60-tal står det skrivet att vattentornets reservtrappor skall vara konstruerade av metall.

Men av någon underlig anledning är trapporna, 36 år senare, fortfarande byggda av trä i det närmare 65 meter [över havet] höga tornet.

I vilket skede som någon ”glömde” att bygga av metall kan ingen svara på idag. De 44 meter höga trapporna går som en spiral kring hisstrumman.

– Trätrapporna fyller inte brandmyndigheternas krav för trappor till en samlingslokal på den höjden, säger brandchef Gunnar Backlund, som vill informera detta för stadsstyrelsen innan man besluter sig för att hyra ut Café Panorama i sommar. Kaféet är öppet endast sommartid och redan nu har Nykarleby stad annonserat ut kaféet som lämpligt sommarjobb.

– I ett utrymme för högst 60 personer skall det finnas åtminstone en riktig reservutgång, helst två. Och trätrapporna i vattentornet duger inte ens som en riktig reservutgång, tillägger han.

Backlund  påpekar att utredningarna bara är i sin linda ännu. Men han har sänt in en förfrågning till Räddningsbranschens centralorganisation om hur man kunde lösa problemet. Före den 15 mars skall Backlund presentera en utredning för stadsstyrelsen.Café Panorama är ett populärt utsiktstorn för turister. Vill inte politikerna satsa i nya trappor till reservutgången kan Nykarleby på sikt tvingas stänga hela kafée
t.


Orsaken till att trapporna kommer i dagen just nu är att brandchefen har fått direktiv från högre ort att titta extra noga på brandsäkerheten i allmänna samlingslokaler. Detta med tanke på vad som hände med diskoteksbranden i Göteborg [30 oktober 1998].

Backlund säger att en brand i trapphuset i vattentornet kan vara otroligt farligt. Tornets höjd fungerar som en skorsten med otroligt bra drag.

Harald Dahlfors på byggnadskontoret gissar att det kostar 100 000 mark an byta ut trätrapporna mot dito av metall. Eftersom det blir så pass dyrt är det politikernas sak att besluta om bur det blir med de drygt 400 trappstegen upp till Café Panorama i framtiden.

- Målet är nog att vi skall kunna hålla kaféet öppet i vattentornet också i sommar, säger Dahlfors. Jag kan inte tro att man plötsligt bestämmer sig för att stänga när det fungerat i 36 år.

Men på sikt måste politikerna bestämma sig. Vill man ha ett utsiktstorn med kafé för turister [och invånare] tvingas man bygga nya trappor av metall. Däremot duger trätrappor bra för servicepersonal om man bestämmer sig att tornet skall fungera bara som vattentorn i framtiden.


Text och foto: Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 27 februari 1999.
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2022-04-02.)Vattentornet kostade
sammanlagt mk 436.318,88

     Slutredovisningen för vattentornsbygget är klar och den föredrogs för stadsfullmäktige vid torsdagens sammanträde. Entreprenad kontraktet med byggnadsbyrå Jåfs & Rosengård skrevs den 17 juli 1963 och på dagen ett år senare hölls överlåtelsebesiktning. Slutgranskning hölls i november detta år.

     Här följer en översikt av redovisningen

Projektering och kalkylering 9.000—
Byggnadsritningar och arbetsbeskrivning 5.000—
Konstruktionsritningar och kostnadsberäkning 14.600—
Platskontroll av vattentornet huvudvattenledningen 16.670—
I:sta och II:dra byggnadsskedet, samt inredning av café + diverse tilläggsarbeten 316.569,90
Installation av stigarledning + material 19.082,60
Hiss jämte installation 25.819,10
Resekostnader för stadens representanter 1.089—
Arbeten i egen regi, kablar, el.-inst. och material, avlopp till café, värmeinst. m.m. 27.952,28

Summa mk 436.318,88
   


Nr 52/1964.

*    *    *Interiör från vattentornet, troligen 1960-talet.
Interiör från vattentornet, troligen 1960-talet.
Vykort. Foto: Kurt Björklund.


Rappning 42 meter
över marken

NYKARLEBY. En stor skylift har setts kränga intill vattentornet i Nykarleby de senaste dagarna. Vad är det som är på gång, Ben Ingman på vattenverket.

- Vi rappar fasaden. Armeringsjärnen har blivit synliga vilket riskerar att de rostar och att hållfastheten försämras. Det här är en del av vattentornets sanering som är på gång, säger Ingman.
     Det är ett tufft jobb att stå och rappa 42 meter över marken. Men trots den enorma höjden når liften inte riktigt ända upp.
     Därför tvingas entreprenören Ole Lindvall skaffa en ännu högre skylift för att kunna slutföra arbetet.


Leif Sjöholm
Publicerad 30.9.2008 kl. 13:59
Uppdaterad 30.9.2008 kl. 15:50

Österbottens Tidning, webbupplagan.
(Inf. 2008-10-01.)

 


Från väster.
 
Från sydsydost.

Några dagar senare hade man skaffat fram den större skyliften.
Foto: Lars Pensar den 6 oktober 2008.


*       *       *

 

 

EU-direktiv stänger Panorama

NYKARLEBY. Sista kaffepannan är kokad i kafé Panorama i vattentornet i Nykarleby om EU:s vilja får råda.

Vattentornet i Nykarleby är på tapeten i många avseende just nu. Inte bara beträffande EU:s nya direktiv som säger att allmänheten inte ska ha tillträde till vattentorn som används för samhällets vattenförsörjning.
     – Jag har inte lusläst EU-direktiven ännu. Men vi kommer i alla fall att utreda om det finns möjligheter att på något sätt ändå låta kaféet fungera. Det är synd om det inte går eftersom det har sin charm att sitta med en kopp kaffe i tornet och betrakta staden, säger Ben Ingman.
     Ingman är vatten- och avloppschef vid affärsverket i Nykarleby. I fjol lät han göra en konditionsgranskning av tornet och under det arbetet var kaféet stängt.
     – I sommar sanerar vi tornet och kaféet skulle i alla fall ha varit stängt för andra året i rad, säger han.
     Vattentornet i Nykarleby byggdes 1964 och har en beräknad byggnadsteknisk livslängd på hundra år.
     – I somras filmade vi bassängerna i tornet med undervattenskamera och kunde då konstatera att det krävs åtgärder på vissa ställen.
     Saneringsarbetet inleddes i fjol somras med att reparera taket som läckte. Även fasaden reparerades liksom fönsterkarmarna i kaféet.
     – Även kaféet borde saneras, men om det inte får användas låter vi bli att göra det, säger Ben Ingman.
     Det som vattenverket gör i sommar är att sanera stigarröret och bassängerna. Bassängerna töms på vatten.
     – Vi får i dagarna in offerter från olika firmor på jobben och meningen är att saneringen inleds i mitten av maj och pågår till september.Kaféet i vattentornet håller stängt i sommar på grund av saneringsarbetet, säger Ben Ingman. Men hur det blir i framtiden beror på om det finns något kryphål i EU:s direktiv.   Foto: Ulf Överfors
Kaféet i vattentornet håller stängt i sommar på grund av saneringsarbetet, säger Ben Ingman. Men hur det blir i framtiden beror på om det finns något kryphål i EU:s direktiv. Foto: Ulf Överfors


Var ska Nykarlebyborna få sitt kaffevatten om vattentornet inte fungerar?
     – Det garanterar vi. Vi har sanerat lågvattenbassängen och installerat nya pumpar, ny automatik och el i pumphuset. Det klarar att hålla trycket i ledningarna. Det behövs två system även i framtiden som klarar
vattentrycket om det ena av någon anledning inte kan leverera, säger Ben Ingman.
     Ben Ingman säger också att det är rätt tidpunkt nu för affärsverket att investera. Det ger jobb i Nykarleby och dessutom förväntar han sig att offerterna prismässigt ligger på en förmånlig nivå ur affärsverkets synpunkt.
     Men, som sagt. Något kaffe blir det inte i Panorama i sommar. Och om det alls blir något kaffe i framtiden beror på om Ben Ingman hittar ett kryphål i EU:s direktiv.

Ulf Överfors
Publicerad 1.4.2009 kl. 18:00
Österbottens Tidnings webbupplaga

.

*       *       *

 


Rörinstallationer renoveras sommaren 2009 av Seinäjoen VI-Tekniikka Oy. Förstoring.
Foto: F.L. juli 2009.
(Inf. 2013-10-15.)

 

*       *       *

 

Nytt intresse för sommarcaféer

NYKARLEBY. Intresset för att driva café Brostugan och café Panorama i Nykarleby stads vattentorn är stadd i tillväxt.


Tidigare år har staden fått leta med ljus och lykta för att få caféidkare till de bägge sommarcaféerna.

Vattentornet har dessutom varit stängt de två senaste säsongerna på grund av renovering. Lagom till sommaren är även caféet i vattentornet uppfräschat med nya golv, nymålade väggar och tak samt ett upprustat kök.

I år var det tre separata intressenter som ville driva café Panorama. Av dem föll stadens val på Casa Catering med Susanne Liljeström-Holm, som i samarbete med Catrin Boström kommer att står för trakteringen i vattentornet. [Detta ändrades.]

Bland fem olika sökande valdes Anna Sundstén och Anna Svarvar till caféidkare i Brostugan.

- Hyreskontraktet för Brostugan med Sundstén och Svarvar är tvåårigt. Därmed hoppas vi få en mera långsiktig lösning för Brostugans del, säger stadssekreterare Tomas Knuts.

Britt Sund
Publicerad 19 mars 2010 kl. 13:41.
Senast ändrad 19 mars 2010 kl. 13:43
Österbottens Tidnings webbupplaga

 

*       *       *

 

Sommarkaféer bjuder på upplevelser

Sommaren 2010 blir en verklig kafésommar i Nykarleby igen. En kaféupplevelse får du såväl uppe i luften, nere vid havet som i historiska miljöer.

Efter några års väntan öppnar Café Panorma i vattentornet sina dörrar för allmänheten igen. Vattentornet, som mäter 69 meter över havet, har under våren blivit renoverat och erbjuder besökarna en vidsträckt utsikt samtidigt som man njuter av söta och salta godsaker i den nya och fräscha kafémiljön.

I hissen på väg upp till kaféet kan du följa med Finlands högsta väggmålning och väl uppe får du ta del av traktens bästa utsikt.

Årets kaféföretagare är Matilda Sjöholm, Sabina Lindroos, Anna Lillkung, Noora Fleen och Lisa Palm.

Vid Café Brostugan möts du också denna sommar av en historisk stämning i kombination med doften av nygräddade våfflor. Brostugan, som har varit sommarkafé [året runt öppet till en början] sedan 1930-talet, är speciellt känd för sina väggmålningar - målade av Gunnar Clement - med motiv ur stadens historia.

Brostugan är rätt plats för den som vill avnjuta godsaker invid älven i en av stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I år serverar kaféinnehavarna Anna Sundstén och Anna Svarvar lunch alla vardagar mellan klockan 11-13. De erbjuder ekologiskt och närproducerade produkter och säljer även picknickkorgar och erbjuder cykeluthyrning.

För den som vill boka Brostugan finns det också möjlighet till servering. Mera information hittar du på www.nykarleby.fi/brostugan.

Café Tullmagasinet bjuder besökaren på en trivsam och gammaldags atmosfär ute vid småbåtshamnen vid Andra sjön. Ralph Ström driver Tullmagasinet också denna sommar och lockar som vanligt grupper, företag och privatpersoner med bland annat rökt fisk och salta pajer.

Torsdagen den 1 juli ordnas den traditionella jazzkvällen för åttonde gången och i år erbjuds också andra musikkvällar. En skön sommarkväll vid Tullmagasinet med god mat, fin musik och havsdoft - det blir inte mycket mera sommar än så.

Efter ett besök på Zacharias Topelius barndomshem, Kuddnäs museum, passar det bra att avnjuta en kaffekopp i mysiga Café Emelie.

Tomas Knuts
Publicerad 3 maj 2010 kl. 15:02.
Senast ändrad 3 maj 2010 kl. 15:02
Österbottens Tidnings webbupplaga
(Inf. 2010-05-06.

*       *       *

 


Nya möbler designade av konstskolestuderande Jåfs. Förstoring.
Foto: F.L. juli 2010.
(Inf. 2013-10-15.)

 


*       *       *


Några märkeshändelser

   
1964 Matti Bertlin arbetade som hisspojke.
 

Hans Marklund på facebook: De första Panorama-biljetterna tryckta jag på Nesslers tryckeri! Jag känner igen biljetten i gult papper!
(Inf. 2015-01-13.)

1968 Annons.
1969 Centralantennandelslaget bildades och TV-antenn monterades.
ca 1970 Den av Lionsklubben 1966—67 inrättade önskebrunenn vittjades vid något eller några tillfällen av flinka gossar utrustade med träpinnar med tuggummi på änden.

1980 eller -81

Arg i dag
är en dam i Nykarleby över skräpet kring vattentornet. Plåtbitar från det sönderblåsta taket liger kvar kring vattentornet och på ett stort område runtom. Dessutom har de som reparerat rutan i dörren inte brytt sig om att städa bort det gamla glaset, som ligger i små splitter på trappan och gången framför vattentornet. Ingen vidare reklam för Nykarleby till 1 maj, tycker damen, som dessutom påpekar att det kvarglömda skräpet är farligt för barnen som brukar leka kring vattentornet.
Notisen ur Jakobstads Tidning i april 1981 tyder på att plåttaket blåste av någon gång mellan hösten 1980 och våren 1981.
1980 Vattentornet var tomt.

1987

Översvämning mitt i vintern – tornet blev isbeklätt. Kennet Kling kom ihåg året.
1990 ”Morgonöppet” för att nykarlebyborna skulle beredas tillfälle att studera solförmörkelsen. Enligt JT:s reporter hade ”en brokig skara samlats”.
1995 Fotbollsföreningen UFO grundad 1992 hade fest och genom de vidöppna fönstren strömmade musik ut över hela staden. Fester hölls även 1996 och 1997, visste Gustaf Häger berätta.
2000 Trätrapporna byttes till ståltrappor.
2004
Den 15 augusti firades Vattentornet 40 år med fritt inträde och en liten foto-, ritnings- och artikelutställning på initiativ av Sanna Liljeström-Holm. Utställningen var öppen under hela Kulturveckan.
2006 Den 21 februari arrangerade Jakobstads guideklubb (sic!) öppet hus. Passade på och tog en avlövad panoramaserie på 24 bilder, varav du får 2 st här, så du kan kolla snöläget, skrev Lars Pensar! Panorama.
2007 Stängt.
2008 Cisternen putsades. Stängt.
2009 Stängt p.g.a. renovering.
2010 Nya möbler.
2014


Stensockeln var ny för året. Förstoring.


Detalj av skylten. Förstoring.
Foto: F.L., juli 2014.
(Inf. 2014-09-28.)


2015Torkmattan var ny för sommaren.
Foto: F.L., juli 2015.
(Inf. 2016-02-29.)
Drönare som finns sedan något år tillbaka ger stora möjligheter till nya perspektiv. Förstoring.
Foto: Kimmo Makkonen 2015.
(Inf. 2016-10-15.)

   

2020

Plåttaksomläggning

Arbetet med omlägging av plåttaket inleddes i slutet på april och beräknades ta åtta veckor. P.g.a. coronapandemin öppnades caféet inte den första maj.Trafikarrangemangen. Förstoring.
Bild: Nykarleby kraftverk.Varannan fönsterbåge ersatt med plywood för kommande infästning av skyddsräcke. Träkonstruktionen är ett skyddstak för säkert tillträde till entrén. Förstoring.
Foto: Nykarleby kraftverk den 29 april 2020.Originalbilden var skev och upprätning kan ha förvanskat proportionerna. Förstoring.
Foto: Nykarleby kraftverk den 29 april 2020.Notera ställningsmontaget i fönsterlufterna!
Foto: Maria Fagerudd.

Vattentornet i Nykarleby ska få nytt tak – i dag inleds arbetet i Österbottens Tidning.
(Inf. 2020-05-20.)


2021


Vattentornet nästan dolt i prydnadsapelblom.
Foto: Maria Fagerudd, juni 2021. Förstoring.

 

*       *       *

 


2022

 
Förstoring.   Förstoring.


Den nya Nykarleby-grafiken som vi lanserade i veckan fick ett fint mottagande, trevligt! Nu kan den även ses på vattentornet, som äntligen blivit lite uppiffat.
Målningsarbetet har gjorts på talko av anställda i stadshuset. Ifall vi får ett okej från museiverket kommer den även att synas på Kuddnäs vägg i sommar! Förstoring.

Stadens facebooksida den 1 april 2022; notera datumet! Aprilskämt 2023.
(Inf. 2022-05-02.)

 

 

*       *       *

 


2022

Skärpt säkerhetsläge stänger vattentornet i Nykarleby – "Vi måste ha noggrannare koll på viktiga byggnader"


Foto: Jonas Brunnström/arkiv
Vattentornet har varit stängt för allmänheten i två somrar, och så blir det också i år.


Vattentornet i Nykarleby brukar ha kaféverksamhet på somrarna. De två senaste åren har kaféet ändå hållit stängt, både på grund av renoveringar och pandemiläget. Därför såg Nykarleby kraftverk fram emot att kunna öppna vattentornet för allmänheten igen denna sommar. Nu blir det inte så.

- Det är det internationella säkerhetsläget som gör att vi måste ha noggrannare koll på viktiga byggnader. Det är en uppmaning som vattenverken fått från NTM-centralen, säger Nykarleby kraftverks VA-chef Ben Ingman.

Österbottens Tidning, webbupplagan. Säkerhetsläget p.g.a. Ukrainakriget.
(Inf. 2022-05-12.)

 

 

.
Caféinnehavare

År Ant. Innehavare
1964–73 10 Lena Visa.
1974–80 7 Maj-Gret Björklund.
1981–82 2

JT 29 april 1981.
Ruth Bäckstrand.
1983   Staden, Sanna Liljeström anställd.
1984   Susanne Liljeström och Kaj Svarvar
1985–97 13 Kaj Wikblom.
1998   Markus Sandvik.
1999   Stängt p.g.a. utdömda utrymningstrappor av trä.
2000   Helena Strand och Sara Hagström.
2001–02 2 Karita Eklund.
2003   Caroline Aho.
2004  

Katarina Löf och Johanna Olli.

2005   Maria Byggmästar och Emma Collander.
2006   Malin Svanbäck och Lina Vainionpää.
2007   Stängt.
2008   Stängt p.g.a. renovering (stod det på en lapp, men jag såg ingen verksamhet).
2009   Stängt p.g.a. renovering.
2010   Nyrenoverat. Matilda Sjöholm, Sabina Lindroos, Anna Lillkung, Noora Fleen och Lisa Palm.
2011   Jenna Kahari, Rafaela Truda och Sonja Wikström.
2012   Luz Angela Lopez.
2013   Michel Björkholm och Jenna Envik.
2014–19 6

Maticos catering & delikatesser (Marléne Balinas de Rosenberg). Crêperia och inte vanligt café.

2020   Stängt p.g.a. coronapandemin.
2021   ”Vattentornets café håller stängt i år pga att en del arbete ännu kvarstår med takrenoveringen. Vi ser fram emot att kunna välkomna besökare igen till nästa sommar.”

Nykarleby Kraftverk Ab på facebook 20 april 2021.

2022   Stängt p.g.a. säkerhetsaspekter och kommer väl så förbli


Här finns utvecklingsmöjligheter. Jakobstads Tidning har förmodligen intervjuat de flesta innehavarna och artiklarna som dessa resulterat i skulle bli ett bra komplement.


Lars Pensar tillhandahöll de flesta artiklarna från byggnadstiden.


Läs mer:
Vattentornet i kapitlet Fakta.
NY-TV 25 år.
Nykarlebystjärnorna.
Bilder där tornet syns mer eller mindre:
- Nykarleby av William Hägg.
- Poliskammaren.
- Lybecksgatan.
- Vykort av Albert Braun.
- Hugo Liljeströms gård.
- Kap-pas.
- Fors uthus.
- F.d. Gulf.
- Tomten 85.
- Sen eller tidig båtutflykt?
Vattentornet på flygbild från 1964.
Termometer och grytlappshängare av gjutgods.
Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
Fler kronologier.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2004-05-30, rev. 2024-05-25 .)

 

 

*       *       *

 

 

2020