Hundraårsminnen
i
Österbottniska Posten
1923

 

  Nr Dat.
F. d. Kronolotsen Nils Ranks dödsannons 1 5/1

Landets språkliga indelning

   
Taxan å gästgiverierna    
Folkmängdsförändringar    
Nykarleby domsaga enligt den nya språklagen    
Amerika-brev av Sophia Mannula    
Stockuppbörd för Kyrkoby skola    
     
Maria Åkerblom-skandalerna 2 12/1
Nålö Ångsåg, annons för sågning    
     
Avsändningen av styckegods 3 19/1
     
Minnet av frihetskrigets utbrott 4 26/1
Annons från Alfons Eklund    
   
Läkarkåren 5 2/2
Femårsminnet av frihetskrigets utbrott    
Lotta-Svärd föreningens årsmöte    
     
Dödsannons för Greta Maria Ågren 6 9/2
     
Professor Ivar Heikel vill ej bli biskop 7 16/2
Svensk-Österbottniska samfundet    
     
Annons för Gösta Winterbäcks tandläkarmottagning 8 23/2
Nykarleby telefonbolags årsmöte    
Annons för J. Th. Forsbergs Delikatess- o. kolonialvaruaffär samt skohandel    
Annons för O. Ivars planering och byggande    
     
Tacksägelse till professor W. Backman och fru doktor E. Backman 9 2/3
   
Sedvanlig vintermarknad 10 9/3
Förlorat och upphittat vid vintermarknaden    
   
Stadsfullmäktige 11 16/3
Insamlingar för Kristliga folkhögskolan    
Telefonförbindelsen med Andra-sjön    
I Amerika avlidna    
   
Gårdsköp: Ahlström–Hägglöv 12 23/3
Ett år för tidigt: Mikael Lybeck    

En man av gamla stammen: Johan Mattsson Högväg

   

Auktioner: Isak Sundberg

   
Medels offentlig auktion: Timoteus Vitikainen    
Annons: K. J. Joupers Fabr. A. B.    
   
Dödsfall (Aline Hedström, Mathilda Rosalie Backman och Agnes Emilia Forssén.) 13 29/3

Mödrabelöningen.

   

Tyngre skenor å Uleåborgsbanan.

   
   
Minnesruna över Gustaf Hedström 14 6/4
     
Stadsfullmäktige 15 13/4
»Den billiga orten»    
Direktor Gustaf Hedströmsjordafärd    
     
Seminariejubileet 16 20/4
Hälsovårdsnämndens berättelse för år 1922    
Drätselkammarens förslag i badstufrågan    
     
Auktionsannonser 17 27/4
Att utsläppa får på bete    
     
Kristliga folkhögskolan 18 4/5
   
Önska köpa: Löständer 19 12/5
     
Dödsfall (Betty Hagfors) 20 18/5

Japan syföreningen

   
     
Stadsfullmäktige 21 25/5
Till griftero (Betty Hagfors)    
Två nya hyrbiler    

N:o 1 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 5 Januari


Tillkännagifves att

f. d. Kronolotsen

Nils Rank

avled i sitt hem härstädes den 2 januari 1923 i en ålder av 85 år, 1 månad ock 25 dagar Sörjd av maka, barn, barnabarn och barnabarn-barn samt en talrik vänkrets
Tekla Rank.
     Slut är livets kamp ock strid,
     Allt är frid


Läs mer:
Alla sidor där Rank nämns.


Österbottniska Posten, 05.01.1923, nr 1, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Österbotten.

NYKABLEBY.

     

Landets språkliga indelning. Statsrådet har publicerat sitt beslut därom, vilka ämbets- och självstyrelseområden i landet som med stöd av folkräkningen 1920 skola anses svensk- eller finskspråkiga eller tvåspråkiga för tiden 1923—1932.
     Av kommunerna i Svenska Österbotten förklaras såsom tvåspråkiga med finskt flertal och svensk befolkning överstigande en tredjedel: Vasa stad,
     som tvåspråkiga med svenskt flertal och finsk befolkning överstigande 1/3 Kaskö, Kristinestad, Jakobstad o. Gamlakarleby
     såsom tvåspråkiga med svenskt flertal och finsk befolkning mindre än 1/3: Nykarleby stad, Sideby, Lappfjärd, Tjöck, Vörå, Oravais, Jeppo och Karleby.
     Övriga kommuner förklaras rent svenskspråkiga. [Stadsfullmäktige var skeptiskt.]


Av Nykarleby domsaga
äro enligt den nya språklagen Nykarleby, Munsala och Jeppo socknars tingslag tvåspråkiga med svenska såsom flertalets språk samt Pedersöre, Esse, Larsmo och Purmo socknars tingslag enbart svenskspråkiga.

  Taxan å gästgiverierna i länet för perioden 1923—25 har av landshövdingen fastställts sålunda:
 • Nattlogi för en person 6 mk
 • en måltid varm mat för en person 9 mk
 • dito utan varm mat 7 mk
 • 100 gram smör 4:50
 • 1 kg. rågbröd 6 mk
 • 1 st. hönsägg 1:75
 • en kopp kaffe med bröd 2 mk
 • en dito utan bröd 1 mk
 • en liter oskummad mjölk 2 mk
 • en liter surmjölk, skummad mjölk eller svagdricka 1 mk
 • 1 st. ljus 2:50
 • 1 kg. havre 1:30
 • 1 kg. korn 1:65
 • 1 kg. hö 1:50
 • 1 kg. halm 50 pi
 • smörja till tvåhjuligt åkdon 1:25
 • stallrum för en häst per dygn 2 mk
 • lider för åkdon 1 mk.

Folkmängdsförändringar.

Nykarleby stad:

Födde

mank.

9

kv.

6

=

15.

Döde

»

9

»

19

=

28.

Inflytt.

»

9

»

16

=

25.

Utflytt.

»

21

»

22

=

43.

Vigda 8 par. Genom döden upplösta äktenskap 9.
      Befolkningen har minskats med 12 mank. och 19 kv. eller 31 personer.
     Hela folkmängden utgör 621 mank. och 728. kv. eller summa 1,349.


Nykarleby landsförsamling

Födde

mank.

31

kv.

31

=

62.

Döde

»

26

»

23

=

49.

Infl.

»

24

»

33

=

57.

Utfl.

»

20

»

33

=

53.

Vigda 23 par. Genom döden upplösta äktenskap 15.
     Befolkningen har ökats med 9 mank., 8 kv. eller 17 personer.
     Hela folkmängden utgör 2,009 mank. 1795 kv. eller summa 3.804.

 


Österbottniska Posten, 05.01.1923, nr 1, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Amerika-brev.

Astoria, Oregon den 9 dec.

Det allra sista som hänt vill jag tala om till först.

Natten mot fredagen den 8 dennes utbröt här en ödesdiger eldsvåda, som lade 24 blocks eller kvarter i aska i själva hjärtat av affärsdistriktet. Att tala om de skilda affärshusen, som gick upp i lågor, skulle taga för mycken tid.

— — — [Håller med och skippar en del text och kommer till slutet:]

Den 12 nov. reste härifrån till Sverge och Finland en välkänd familj, mr Charles Sjösten med familj samt miss Edith Jacobson, en systerdotter till mrs S. De ämna övervara julen i Sverge i Sjöstens hem och sedan reser de till Bonäs i Nykarleby, varifrån mrs S är hemma. Våra allra bästa lyckönskningar följer dem på resan. Måtte de trivas i sina fäders land och måtte de lyckligen komma hit igen. Många avskedsfester hölls till deras ära före överresan, det var tal och sång och tårar, ty resan är ju lång och många faror hotar ibland på både land och hav.

— — —


Sophia Mannula [Hannula?], Österbottniska Posten, 05.01.1923, nr 1, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Stockuppbörd.

Stock uttaxeras för Kyrkoby högre folkskola efter 26 cm. per skattöre och verkställes uppbörd å Haralds såg nedannämnda dagar: Kyrkoby tisdagen den 16, Forsby torsdagen den 18, Kovjoki och Markby fredagen den 19, Soklot lördagen den 20 samt Ytterjeppo måndagen den 22 januari. Stockarna böra vara från 5—9 meter långa samt mätande minst 7 tum i toppen.
     Nykarleby den 4 januari 1523.

Byggnadskommittén.


Österbottniska Posten, 05.01.1923, nr 1, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


N:o 2 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 12 Januari
 

Maria Åkerblom-skandalerna.

I måndags vidtog i Gamlakarleby behandlingen av målet mot de av Maria Åkerbloms anhängare och trosfränder, som svurit mened. Från landsorten och stad hade instämts inalles omkring 100 vittnen. Av de anklagade hade de sex personer, som tills vidare av polisen påträffats, inställts för rätten. Menedarna voro som bekant 12.

Protokollet från polisförhöret i Vasa länsfängelse föredrogs först, varpå förhöret med de anklagade. De nekade naturligtvis till sin skuld. Målets behandling måndagen och 4 e. m. då alla vittnen hade hörts. Målet tog för vidare utredning uppskov till den 6 inst. februari.

Det blir icke någon ända på målen i samband med affären Maria Åkerblom. I tisdags vidtog inför rådhusrätten i Gamlakarleby ett av konsul A. Rodén väckt ärekränkningsmål mot forstmästaren Vartiovaara, vilken sistnämnde beskyllt konsul R. för fylleri och dåligt liv. Vid nästa ting i Karleby emotses även en hel hop rättegångar inalles ett 10:tal rörande ärekränkningar och vilka väckts, dels av Maria Åkerbloms anhängare, dels av hennes motståndare.


Österbottniska Posten, 12.01.1923, nr 2, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Ingen direkt Nykarlebykoppling, men Gustav Björkstrand disputerade 1976 med Åkerblom-rörelsen: En finlandssvensk profetrörelses uppkomst, utveckling och sönderfall. År 2011 kom hans Maria Åkerblom - Sändebudet med makt över liv och död.

 

Nålö Ångsåg

börjar sågningen måndagen den 15 januari 1923. — Sågar allmogestock fredagar och lördagar. — Om större partier enskildas stock inkomma, sågas dessa efter överenskommelse.
Behövligt arbetsfolk
antages ovannämnda dag.
     Nykarleby den 10 januari 1923.

Gustaf Höglund.


Läs mer:
Nålö Ångsåg.


Österbottniska Posten, 12.01.1923, nr 2, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


N:o 3 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 19 Januari
 

Avsändningen av styckegods. Till allmänhetens beaktande önskar stationsbefälet å Kovjoki station erinra om, att fr. o. m. den i instundande februari varje till befordran per järnväg inlämnat styckegodskolly bör vara försett med bestämmelsestationens tydliga namn, mottagarens namn och adress samt avsändningsstationens namn, anbragta antingen på själva kollit eller på en särskild vid kollit stadigt fastgjord stark adresslapp sålunda:

Bestämmelsestation
Mottagare
Adress
Avsändningsstation

Adresslappen bör vara av trä, läder, tygpapper eller segt papp. Vid godsexpeditionerna tillhandahållas adresslappar av trä till ett pris av 10 penni per st.


Österbottniska Posten, 19.01.1923, nr 3, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-01-23.)


N:o 4 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 26 Januari
 

Minnet av frihetskrigets
utbrott

firas instundande söndag den 28 enligt följande program:
     9.30 f. rn. samlas Nykarleby stads- och landskommuns skyddskårer på salutorget.
    9,45 f. m. hålles gudstjänst i stadens kyrka.
    11.30 f. m. sker kårernas avmarsch i och för uppvaktning vid hjältegraven.
   7 e. m. äger allmän medborgerlig fest rum å normalskolan.


Österbottniska Posten, 26.01.1923, nr 4, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Till salu

Beklädning och stoppning av möbel
o. madrasser, gamla möbel repareras, snickeribeställningar mottagas, Alfons Eklund, Nykarleby, Tel. 74.
Gården västra sidan emot sjukhuset.

Till salu å samma ställe:
Stolar, olika sorter,

Schäslonger,

Barnstolar,

Barnsängar,

Lavoarer,

Stolsängar,

Bord, olika sorter,

Korgstolar,

Toalettbyråer,

Matskänkar,

En‑ och tvåmans-

Kommoder,

   sängar.

Resväskor.

Resår-, fiber- och träullsmadrasser
m. m, m. m.


Österbottniska Posten, 26.01.1923, nr 4, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*

Undrade vad en stolsäng kunde vara, och det var ju sist och slutligen inte så långsökt att det var en sån här:

(Inf. 2023-01-23.)


N:o 5 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 2 februari
 

Läkarkåren. Till provincialläkare i Nykarleby distrikt har utnämnts förste stadsläkaren i Vasa, professor Wold. Backman samt till stadsläkare i Nykarleby med. lic. Elisabeth Backman.
     Herrskapet Backman, som i dag anländer till orten, begynner sina mottagningar instundande måndag.
     D:r Kaltio stannar ännu å orten åtminstone två veckor för att avsluta sin verksamhet härstädes.

Femårsminnet av frihetskrigets utbrott

firades i söndags med enkla, men stämningsfulla högtidligheter. Kl. halv 9 f. m. samlades skyddskåren till parad å salutorget, varifrån avtåg skedde till  högtidsgudstjänsten i stadens kyrka. Predikan hölls av pastor O. Schalin, som i anslutning till dagens text talade bl. a. om plikten mot fosterlandet. Från kyrkan avtågade skyddskåren till begravningsplatsen i och för uppvaktning vid hjältegraven. Vid tillfället talade överlärar Hj. Björkvall, erinrande om frihetskampens betydelse, om den insats som gjorts även från denna ort och de offer striden krävde. Om också de fem år, som förflutit, medfört många besvikelser, står dock som kampens resultat kvar fosterlandets frihet, och de fallnas minne manar oss att sluta samman för dess värn. — Från Nykarleby skyddskår nedlades en krans av lokalchefen Rich. Kisor och från Lotta-Svärd-föreningen av lektorskan Ester Fougstedt. Härpå utförde hornmusiken »Vår Gud är oss en väldig borg«, varefter kåren avtagade under tonerna av Vasa marsch.

Kl. 7 e. m. vidtog den medborgerliga festen i normalskolan, vars sal fylldes till sista plats. Sedan seminaristernas hornseptett utfört en ouverture, hölls festföredraget av borgmästaren R. Österberg. Talaren skildrade landets väg till självständighet, den länga väg, på vilken frihetskriget 1918 blev det sista avgörande steget. Frihetsstriden gav vårt självständighetsblivande dess karaktär av någonting med offer och ansträngningar förvärvat, vilket gör kampens resultat till något i sig själv värdefullare och vackrare, än om vi vunnit det utan att själva göra denna insats däri. Efter talet sjöng seminaristernas kvartett »Dåne liksom åskan bröder», »Österbotten» och »Svenska Finland». Hornseptetten utförde »Die Wacht am Rhein» och hr Josef Herler deklamerade Gånge Rolfs dikt »En nyårsnatt på fjällen». Festen avslöts med Vårt land.

Lotta-Svärd föreningen höll i måndags sitt årsmöte, varvid till ordförande för året valdes fru Ester Fougstedt, till sekreterare fröken Ellen Thors, till kassör fröken Berta Herler, till matrialförvaltare fröken Hildigard Dyhr och till femte styrelsemedlem fru Maria Björklund, vilken sistnämnda även utgör lokalchefens representant i styrelsen. Beslöts bilda en syförening för förfärdigande av vinster till skyddskårens blivande lotteri och valdes till organisationskommitté fruar M. Björklund, K. Holmström, S. Hedström och J. Vilkman samt fröken E. Boman.


Österbottniska Posten, 02.02.1923, nr 5, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Tänkte att jag borde länka till dikten av Gånge. Goglade och första träffen blev:

(Inf. 2023-03-04.)


N:o 6 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 9 februari
 


Med sorg tillkännagives

att vår lilla älskling

Greta Maria

från Ytterjeppo avled den 20 januari 1923 i en ålder av 6 mån. och 9 dagar, sörjd av föräldrar, släkt och vänner.

Olga och Rudolf Ågren.

En liten ängel till oss kom,   
men trivdes ej och vände om.


Österbottniska Posten, 09.02.1923, nr 6, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Gösta och Erik Ågrens föräldrar och lillasyster. Den senares Olga. Historien om en mor är mycket läsvärd.

(Inf. 2023-03-04.)


N:o 7 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 16 februari
 

Professor Ivar Heikel
vill ej bli biskop

Under diskussionen om den blivande svenska biskopen har förre universitetsrektorn, professor Ivar Heikel, blivit nämnd som en synnerligen lämplig kandidat.
     Emellertid har professor Ivar Heikel enl. V. P. förklarat, att han ej kan mottaga kandidaturen, även om det ginge för sig, att en lekman läte prästviga sig och sålunda fyllde kyrkolagens bestämmelser. Professor Heikel anser sig redan på den grund, att han är 62 år gammal och sjuklig, ej vara rätta mannen för en så maktpåliggande och allvarsfylld befattning.

[Borgå stift inledde sin verksamhet 1/12 1923 och Max von Bonsdorff blev den förste biskopen.]

Svensk-Österbottniska samfundet valde vid möte i tisdags till preses fil. d:r L. J. Kurtén efter prof. Woldemar Backman, som avflyttat till Nykarleby. Då prof. Backman ansågs förtjänt av en särskild honnör för sin initiativrika, energiska och hängivna verksamhet inom samfundet, och hans snabba och oväntade bortflyttning från orten omöjliggjorde varje dylik åtgärd från samfundets sida, beslöt samfundet nu till protokollet anteckna sina känslor av tacksamhet för honom samt att anhålla om hans porträtt.


Österbottniska Posten, 16.02.1923, nr 7, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-04.)


N:o 8 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 23 februari
 

Tandläkare.

Gösta Winterbäck, Nykarleby.

Bankgatan 35, Ahlstedts gård

Mottagningstid 11—12.

Andra tider enl. överenskommelse.

Telefon 100.


Österbottniska Posten, 23.02.1923, nr 8, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Nykarleby telefonbolag höll årsmöte i onsdags och behandlades bl. a. följande ärenden.

Verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning, och återvaldes till posten hr Victor Holmström. Till bolagets montör återantogs hr B.  Svahnström. Till revisorer utsågos hrr A. Fougstedt och K. V. Ekmark.

Andelslaget Mission, som för sin verksamhet behöver den hittills åt telefoncentralen uthyrda lokalen, hade uppsagt denna till 1 juni men förklarat sig kunna bereda plats för centralen i byggnadens vindsvåning. Då detta förslag ansågs medföra en del olägenheter, uppdrogs åt en kommitté att arrangera hyresfrågan på för bolaget fördelaktigaste sätt. Förslagsvis nämndes som lämplig lokal den s. k. rektorslokalen [i Rådhuset, där den fanns från början].

Centralpersonalens anhållan om löneförhöjning ansåg sig bolaget för denna gång icke kunna bevilja i anseende till emotsedda extra utgifter för innevarande år.

Beslöts att tillsvidare utnyttja det n. v. telefonbordet och underkasta detsamma behövliga reparationer i förväntan på, att villkoren för anskaffande av nytt telefonbord skall bliva för bolaget fördelaktigare än vad i detta nu är fallet.

Väcktes förslag om ändring av bolagets stadgar därhän, att ledningen av detsamma ombetroddes, utom åt verkställande direktören, åt en styrelse, som inclusive direktören bestode av förslagsvis tre personer. Pa direktörens anhållan valdes en interimsstyrelse, bestående jämte direktören av hrr A. Kisor och Joel E. Nordling.

Årsavgifterna beslöts tillsvidare bibehålla vid samma belopp som hittills.

Bolaget beslöt för sin del icke mera upprätthålla telefonen i vaktstugan vid Andrasjön. [Fortsättning i nr 11.]

Beslöts att anhålla om förnyelse av bolagets gamla koncession, vilken den 1 juni utgår, samt att dessutom anhålla om ny koncession å direkt ledning Nykarleby—Vasa.

Utgiftsstaten för 1928 fastställdes sålunda:

Inkomster:  
Saldo fr. föreg. år

4,471:—

Medlemsavgifter

27,000:—

Nyanslutning

1,200:—

Räntor

500:—

S:ma

33,171:—

 

 

Utgifter:

 

Löner

19,000:—

Hyror

2400:—

Centralbordsfond

2,000:—

Reparationer

5,800:—

Div. utgifter

3,971:—

S:ma

33,171:—


Österbottniska Posten, 23.02.1923, nr 8, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.Delikatess- o. kolonialvaruaffär

samt skohandel


          Undertecknad öppnar fr. o. m. i morgon, den 24 dennes, i sin ägande gård vid Ö. Esplanadgatan härstädes, en delikatess- och kolonialvaruaffär, samt fortsätter därjämte, uti särskild avdelning, med min skoaffär.
          I förening med ett gediget och välsorterat lager samt reelt bemötande hoppas jag få påräkna den köpande allmänhetens bevågenhet.
          Nykarleby den 22 februari 1923

J. Th. Forsberg


Läs mer:
Det gick inte så bra, redan drygt två år senare blev det konkursauktion.

Diverse.

Ritningar och

kostnadsförslag

samt alla till yrket hörande arbeten utföras av undertecknad. Adr.: Häggbloms gård i Nykarleby.
     Nykarleby den 22 februari 1923.
O. Ivars.

Byggmästare och kretschef.


Österbottniska Posten, 23.02.1923, nr 8, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-04.)


N:o 9 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 23 februari

Tacksägelse.
     Till professor W. Backman och fru doktor E. Backman frambäres härmed ett hjärtligt tack för förplägningen vid Nykarleby frihem på deras silverbröllopsdag.
Maria Åberg.     


Österbottniska Posten, 02.03.1923, nr 9, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-04.)


N:o 10 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 9 Mars
 

Sedvanlig vintermarknad hölls senaste torsdag och fredag; de egentliga marknadsdagarna blevo dock fredag och lördag, vad tillloppet av publik beträffar, som f. ö. var ganska ringa. Bland torgförda varor märktes möbel, slädar och kärror, kläder och manufakturer, bleck saker, lergods och lädervaror, utom det vanliga krimskramset. Köplusten var ganska liten. På hästmarknaden var omsättningen däremot rätt god. Priset för en någorlunda god arbetshäst var 7—8,000 mk.

Ordningen under marknaden var god. Torsdag kväll förekom dock en knivning och c:a femton personer torde komma att åtalas för fylleri samt två för brott emot förbudslagen.


Österbottniska Posten, 09.03.1923, nr 10, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Diverse

Den ärliga upphittaren av Fmk 200, som förlorades å torget under marknaden, behagade anmäla till tryckeriet.


Tillvarataget

En dam fingervante upphittad måndag morgon. Återfås mot annonsavgiften å tryckeriet.

Ett par nya ullvantar o upphittade före marknaden. Återfås mot annonsavgiften å tryckeriet.


Österbottniska Posten, 09.03.1923, nr 10, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.
(Inf. 2023-03-06.)


N:o 11 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 16 Mars
 

STADSFULLMÄKTIGE

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 8 dennes behandlades bl. a. följande ärenden:

Beviljad pension. Barnmorskan Hanna Sandell beviljades en årlig pension av fmk 4.000:—, varav 500 mark som grundpension och 8,500 mark som dyrtidstillägg.


Lokal för telegrafstationen. Fullmäktige beslöto att upplåta och iordningställa förra järnvägsstationen till telegrafstation samt bekosta ved och lyse för densamma. [Bakgrunden.]


Föreningen Lotta Svärds
anhållan att under seminariets 50-års fest få disponera över Brunnsholmarna för servering av kaffe och läskdrycker bifölls.


Lönefrågor.
Med anledning av veterinär Max Fribergs anhållan om bättre löneförmåner valdes herrar K. F. Spolander och Victor Holmström att tillsammans med kommittérade för Nykarleby landsk. Munsala och Jeppo kommuner förbereda frågan och inkomma med förslag. I anledning av borgmästaren R. Österbergs anhållan om löneförhöjning beslöto fullmäktige upptaga lönefrågan för alla stadens kommunala funktionärer till behandling, och tillsattes en kommitté bestående av herrar K. F. Spolander, K. J. Hagfors, Axel Kisor, Victor Holmström och Joel E. Nordling, vilken fick i uppdrag att allsidigt förbereda ärendet samt att i enlighet med socialstyrelsens prisindex uppgöra förslag till glidande löneskala.


Till medlemmar i biblioteksstyrelsen
för stadens bibliotek valdes fru Ester Fougstedt och fröken M. Castrén samt herrar N. A. Fougstedt, Hj. Björkvall, G. A. Yrjas och Otto G. Holmberg.


Fyllnadsval.
Till befattningar, som genom hr Oskar Wilkmans avgång blivit lediga, valdes: v. ordf. i drätselkammaren n. v. medlemmen av kammaren hr Aug. Casén, till ny medlem suppleanten hr K. V. Ekmark samt till suppleant i dennes ställe hr Vald. Bergman; till medlem i sjukhusstyrelsen hr E. Sirviö, i prövningsnämnden hr Joel Nilsson samt i hälsovårdsnämnden hr H. Österlund.


Diverse ärenden.
Frågan om huruvida staden skulle inträda som medlem i Finlands Hamnförbund [som man gick ur1973] överlämnades åt drätselkammaren, förstärkt med herrar Axel Kisor och Oskar Wilkman.
     Frågan om en donation till seminariet i anledning av dess instundande 50-årsfest bordlades.
     Förlängning av arrenderätten å den s. k. skogsparken beviljades seminariet på ytterligare 30 år.

Kristliga folkhögskolan. Till förmån för skolan inflöt under februari månad Fmk 2,750:05. Ministeriet för inrikesärenden har bifallit till styrelsens anhållan om, att under innevarande år över hela landet genom uppbärande av frivilliga kollekter och emottagande av gåvor å numrerade listor insamla medel till ett belopp av 600,000 mark för betäckande av nämnda skolas skuld.

Telefonförbindelsen med Andra-sjön. Telefonbolagets beslut att indraga telefonen i vaktstugan vid Andra-sjön synes ha väckt en viss uppmärksamhet, blandad med ett naturligt mått av missnöje hos en del av allmänheten.

Då telefonbolaget icke kan betraktas som ett affärsföretag i vanlig bemärkelse utan upprätthålles främst som allmännyttigt företag, hade menar man bolaget i det allmännas intresse bort upprätthålla nämnda linje, även om den för bolaget icke vore rentabel. Resonnemanget är utan tvivel berättigat såtillvida, att man ogärna vill tänka sig indragningen av en linje, som redan existerat flere tiotal år, vilken särskilt efter järnvägens försäljning utgjort en nog så behövlig kommunikationsmöjlighet och vars indragning utan tvivel just skulle komma att framhäva behovet av densamma.

Utan att gå frågan i förväg vilja vi i anledning härav tillägga, att bolagets beslut att i anseende till sina ökade omkostnader icke för sin del mera upprätthålla linjen dock icke behöver innebära densammas slopande. Upprätthållandet av telefonförbindelse mellan staden och dess hamn ankommer dock icke närmast telefonbolaget. [I nr 15 var ärendet löst. Staden får telefon av Erik Birck.]

 

I Amerika avlidna. Den 17 dec. avled i sitt hem i Amerika Henrik August Nylund (Drake) i en ålder av 43 år. Nylund var född i Soklot 1879 och kom till Draka som liten med sina föräldrar. Vid 20 års ålder reste han till Amerika, där han vistats å olika ställen, i Ironvood över 22 år, på farmen i 9 år. Han sörjes närmast av maka och sju barn, ålderstigen moder och syskon.


Österbottniska Posten, 16.03.1923, nr 11, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-14.)

 

N:o 12 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 23 Mars
 

Gårdsköp. Fröken Charlotta Ahlström har försålt sin ägande gård vid Källbackgatan till mjölnaren Emanuel Hägglöv. Köpesumman 24,000 mk.

Ett år för tidigt. I Aftonbladet för den 17 mars har Ruben G:son Berg publicerat en vacker hyllningsartikel till Mikael Lybecks 60-årsdag, vilken enligt Ruben Bergs mening inföll senaste söndag. »Till Lybecks vackra hem, Vallmogård i Grankulla strax utanför Helsingfors, gå därför i morgon många hjärtliga och erkännsamma tankar från Sverge«, slutar han, och man bör hoppas att så skedde. Men om dessa tankar skola träffa Lybeck på hans 60-årsdag böra de upprepas den 18 mars nästa år, ty Mikael Lybeck är född år 1864.

JEPPO.

En man av gamla stammen.

Från Jeppo skriver till oss sign. »Viking».

Söndagen den 11 dns vigdes till gravens ro stoftet av Ytterjeppo bys äldsta invånare, f. d. bonden Johan Mattsson Högväg, 87 år gammal. Den avlidne var en av desse gamla odalmän, som inom vår svenska stam bliva allt färre. Född av fattiga föräldrar reste han enligt tidens sed redan i unga år på arbetsförtjänst till Helsingfors, där han erhöll anställning som skeppstimmerman och gjorde sig omtyckt som en skicklig och driftig arbetare. Efter att arbetat där under en följd av år återvände han till hembygden, där han av sin svärfar erhöll ett ödefallet hemman, som denne för hans räkning inköpt. Detta hemman har han under sin långa levnad upparbetat till ett förstklassigt sådant samt i arv lämnat åt sina söner. Han var en kärnfrisk, svensk odalman, en verklig bonde med håg för sitt kall. Kraftig i armen var han just skapad till att upptaga kampen bland mossar och stenar. Hjärtegod och vänlig var han de förtrycktas vän och beskyddare, ja, många äro de inom byn, som med tacksamhet minnas hans goda och ädla hjärta. Vile han i frid efter sitt långa och väl utförda dagsverke, ja, frid över den svenske odalmannens grav.


Österbottniska Posten, 23.03.1923, nr 12, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Auktioner.

Påsklördagen,

den 31 innevarande mars, från kl. 10 f. m., förrättas auktion uti avl. smeden Isak Sundbergs gård å Nygård invid Nykarleby stad, varvid kommer att försäljas förenämnda gård och tomt, smedja, smidesverktyg, möbler, säng och gångkläder, husgerådssaker m. m. Gården säljes kl. 1 p. d.

     Nykarleby den 21 mars 1923.

Hilma Viljanen.     

Medels offentlig auktion,

som förrättas å Högbacka tisdagen den 27 mars kl. 12 p. d., försäljes avlidne arbetaren Timoteus Vitikainens egendom, däribland 2 st. båtar, 1 handkärra, möbel, verktyg, kläder, potatis jämte diverse. Inropen betalas genast.

     Nykarleby landskommun den 22 mars 1923.

G. Granroth     

Kopparkärl

repareras och förtennas.

Plåtkakelugnar

och alla slags plåtarbeten förfärdigas.

Jordbruksmaskiner

och verktyg repareras.

Yxor

stålas och klappas.

Liar

mottagas för klappning hos

K. J. Joupers Fabr. A°B.


Att klappa betyder vässa har jag hittat, men än så länge obekant vad man gör när man stålar en yxa. Kanske lagar eggen om den flisats.


Österbottniska Posten, 23.03.1923, nr 12, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-03-26.)

 

N:o 13 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 29 Mars
 

Dödsfall.

Fredagen den 28 dennes avled härstädes i hjärtslag änkefru Aline Hedström. Den avlidne var född år 1857 å Juthbacka egendom och dotter till dåvarande häradsskrivaren i Nykarleby G. A. Kjellman. Efter att år 1886 ingått giftermål med affärsmannen M. Joel Hedström har fru H. varit bosatt utom födelseorten intill senaste år, då hon efter sin makes frånfälle bosatte sig härstädes. Fru Aline Hedström var typen för den praktiskt dugliga husmodern, vars liv förflutit inom hemmets värld.


Änkefru

Aline Hedström

född Kjellman


avled hastigt den 23 mars 1923 i sitt 66:te levnadsår, sörjd och saknad av

De egna

     Jordfästningen försiggår torsdagen dun 29 mars kl. ½ 3 e. m.


Senaste söndag afton avled efter en längre tids sjukdom lektorskan Mathilda Rosalie Backman i sitt 75:te levnadsår. Den avlidna tillhörde en gammal nykarlebysläkt, dotter till handlanden och rådmannen Albert Dyhr och hans hustru Mathilda Lithén, skalden Z. Topelius’ ungdomsideal. Gift år 1881 med lektorn vid svenska normaliyceum i Helsingfors Axel Backman, blev hon redan år 1888 änka och återflyttade några år senare hit till sin hemstad, där hon sedan varit bosatt.Rosalie, f. Dyhr.

Ur Gamble Leutinanten ...


I ortens sällskapsliv var lektorskan Backman i sin hälsas dagar högt uppburen och offrade gärna tid och krafter för andras trevnad och andras bästa. I unga dagar skötte hon utan ersättning tillsammans med fröken Ch. Lindqvist folkbiblioteket, och ända till sitt sista år har hon varit en intresserad medlem i sjömansmissionssyföreningen. Några år tillhörde hon också fattigvårdsstyrelsen.

Lektorskan Backman var en av de vänfasta, godhjärtade personer, som känna varmt för andra och vilka själva leva ett rikt liv genom vackra minnen och vackra tankar. Varje gång man gick från henne, kände man sig rikare och lyckligare, än då man kom. Därför kvarlämnar hon ett stort tomrum bland sina många gamla och unga vänner, som lärt sig hålla av henne uppriktigt. Närmast sörjes den avlidna av sin syster, fröken Charlotte Dyhr.


Med bitter smärta delgives
att
min enda älskade syster

Lektorskan

Mathilda Rosalie
Backman
född Dyhr


i Nykarleby den 24 maj 1848, inslumrade stilla i döden en 25 mars 1923 kl. ½ 10 e m. I ljust och tacksamt minne bevarad samt saknad av mig, släktingar och många vänner.

Lotte Dyhr.

     I dina händer befaller jag min ande, du haver mig återlöst Herre, du trofaste Gud
Jordfästningen eger rum i Nykarleby kyrka tisdagen den 3 april 1923 kl. 2 e. m.

Tisdag morgon avsomnade stilla fru Agnes Emilia Forssén i den höga åldern av 92 år. Den avlidne var dotter till förre landskamreraren i Vasa, Långhjelm, och änka efter kronolänsmannen Fredrik Forssén.


Vår älskade moder

Agnes Emilia Forssén

född Långhjelm

avled stilla den 37 mars 1923 i sitt 93 levnadsår, sörjd av barn och barna barn samt många släktingar.

De egna

     Jesus säger „Den som tror på mig, han har evigt liv“.

Mödrabelöningen.

Vid Samfundet Folkhälsans mödrapremiering ha följande personer från Nykarleby och omnejd tilldelats belöning.

Diplom ha tillfallit Edit Björkvall, Susanna Vilhelmina Blomqvist, Anna Maria Sund och Maria Alexandra Söderlund från Nykarleby stad; Anna Olivia Ekman, Hilma Maria Kronqvist, Maria Irene Smeds, Karolina Westerlund, Hulda Maria Wik, Johanna Wikblom och Amanda Sofia Wikström från Soklot; Hulda Bro och Alexandra Irene Lundqvist från Kovjoki.

Diplom och penningepris ha tilldelats Hilda Maria Sjöblom fr. Soklot (500:—) och Ida Maria Backlund fr. Kovjoki (250:—).

Från Forsby och Kyrkoby hade även ett antal familjer anmälts till premieringen, men hava dessa icke kunnat tagas i betraktande vid belöningen, emedan de icke underkastat sig föreskriven läkarundersökning.


Österbottniska Posten, 29.03.1923, nr 13, s. 2,
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-29 .)

 

N:o 14 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 6 April
 


Senaste tisdag den 3 april avsomnade härstädes förre seminariedirektorn Erik Gustaf Hedström i en ålder av det närmaste 71 år. Dödsbudet kommer ej oväntat, ty den avlidne har en längre tid varit bruten till hälsan och sedan mitten av december månad bunden vid sjukbädden. Hans bortgång väcker dock känslor av vemod, ty han har varit uppburen som en av de få gamla, vilka haft betydelse för orten.

Gustaf Hedström var född den 11 maj år 1852 och egnade sig efter att vid 16 års ålder ha vunnit den gyllene lyran åt naturvetenskapliga studier. Efter avlagd filosofiekandidatexamen verkade han en kortare tid som lärare vid svenska fruntimmersskolan i H:fors samt grundade år 1874 i Nykarleby en privat fruntimmersskola, vars föreståndare han en lång följd av år var. Emellertid företog han år 1875 en studieresa till Tyskland, där han genomgick en gymnastiklärarkurs vid Grossherzogliche Turnlehrerbildungsanstalt i Karlsruhe. Han blev en av föregångsmännen för gymnastiken i landet och var en bland grundarna av den första frivilliga gymnastikföreningen i Finland, Helsingfors’ Gymnastikklubb, till vars hedersledamot han också sedermera blivit kallad.

Redan år 1876 utnämndes Hedström till lektor i gymnastik, hälsolära och naturkunnighet vid Nykarleby seminarium, där han tidtals också undervisat i slöjd, teckning och kemi. Och vid detta läroverk har han sedan utfört sitt livsarbete. Direktor för seminariet blev han år 1905 och kvarstod på den posten till år 1911, då han avgick med pension. Men även därefter har han tjänstgjort vid seminariet som vikarie i olika ämnen, så att han med utgången av senaste läsår avslutade sitt 46:te arbetsår vid samma läroverk.

För sin praktiska blick och sina pedagogiska insikter har Hedström varit inkallad i flere kommittéer för behandling av skolfrågor: år 1884 i kommittén för uppgörande av program för handarbetsundervisningen i folkskolor, år 1892 i kommittén för revision av seminarieförfattningen och år 1894 i den s. k. lärobokskommittén. Han har utgivit „Lärobok i linjalritning för folkskolan” och „Folkskolans naturlära”. Den senare har utkommit i flere upplagor och måste anses som en ypperlig lärobok genom enkelhet, klarhet och ett välvalt material.

För det kommunala livet visade direktor Hedström stort intresse och har i hemstaden fått mottaga talrika förtroendeuppdrag. Så har han en lång följd av år varit medlem av stadsfullmäktige och deras viceordförande, drätselkammarens ordförande, medlem av hälsovårdsnämnden, kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Han var en av Nykarleby Sparbanks stiftare och dess direktör i många år. Han har tillhört styrelsen för Wasa banks och Unionbankens kontor i Nykarleby och under lång tid varit direktör för Nykarleby telefonbolag. Därjämte var han i tiden medlem i byggnadskommittén för Nykarleby järnväg och dess sekreterare samt en tid dess verkställande direktör.

I yngre år var han en ivrig seglare och under 18 år kommodor för segelsällskapet Ägir, bland vars stiftare han varit och till vars hedersledamot han kallats.

Direktor Hedströms liv har således varit innehållsrikt och arbetsdrygt. Då han den 11 maj senaste år fyllde 70 år, blev han också föremål för en storartad och uppriktig hyllning från kamraters, elevers och stadsbors sida. F. d. elever anhöllo därvid om att fä låta måla hans porträtt för seminariet.

Av utomordentligt stor betydelse har direktor Hedströms livsgärning varit, ty alla svenska folkskollärare i vårt land ha under en kortare eller längre tid stått under hans ledning och mottagit inflytande av honom. Som lärare var han av objektiv läggning och förstod att väl skilja det väsentliga från det oväsentliga, varför hans elever gingo ut med rediga kunskaper. Genom sin rika erfarenhet, sitt praktiska, sunda omdöme, sin ljusa livssyn och sin kärlek till ungdomen, genom sitt jämna lynne och sin alltid behärskade taktfullhet och humanitet vann han både sina kamraters och sina elevers förtroende och tillgivenhet. Genom dessa egenskaper gjorde han sig särskilt gällande som direktor, varför hans direktorstid överhuvud var en lycklig tid i seminariets historia.

I ett avseende var direktor Hedström olik många gamla lärare; hans intresse för seminariet och dess elever växte år för år; seminariet och normalskolan voro också föremål för hans sista rediga tankar. Det beredde honom stor glädje, att han så lång tid fick vara lärare vid seminariet och kände alla svenska folkskollärare i Finland.

Med uppriktig saknad ihågkommes han av kamrater, elever samt av många vänner både å andra orter och i hemstaden, vilken var honom kär och vars minnen han i synnerhet på äldre dagar älskade att samla och uppteckna. Direktor Hedström sörjes närmast av maka, född Häggblom, en son, bankdirektören Einar Hedström, en bror, fem systrar, två svärdöttrar och två barnbarn.


—g—., Österbottniska Posten, 06.04.1923, nr 14, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Hedström av Einar Hedström.
(Inf. 2023-05-03.)

 

N:o 15 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 13 April
 

STADSFULLMÄKTIGE.

Stadsfullmäktige sammanträdde den 5 dns och behandlade därvid bl. a. följande ärenden:

Hedersbevisning. Innan förhandlingarna vidtogo, erinrade ordf. bankdir. Spolander om, att en mångårig medlem av fullmäktige, nämligen direktor Gustaf Hedström, avlidit, och hedrades hans minne med uppstigning, varefter fullmäktige beslöto att genom ordf. och viceordf. som en gärd av tacksamhet nedlägga en krans vid hans begravning.

Förkastade besvär. Delgavs landshövdingens utslag å de besvär, som poliskonstapel Aug. Svanbäck m. fl. anfört över fullmäktiges beslut angående en avloppstrumma över gatan utanför Häggbloms och Ylönens tomter, och hade landshövdingen icke funnit skäl till upphävande av fullmäktiges beslut.

Barnmorskan Hanna Sandell beviljades ansökt avsked, räknat från den tid, då ny barnmorska tillträder tjänsten.

Telefonförbindelsen Andrasjön. Fullmäktige godkände drätselkammarens förslag om upprätthållande av en telefonförbindelse mellan staden och Andrasjön. [Ärendet diskuterades första gången i nr 11.]

Stadgarna för stadens sjukhus upplästes och godkändes.

Diverse ärenden. Till ombud för staden vid det sammanträde, som hålles den 28 innevarande april i Vasa angående byggandet av ett distriktssinnessjukhus gemensamt med övriga österbottniska kommuner, valdes bankdir. K. F. Spolander, suppl. Evert Sirviö. [Svenska Österbottens distriktssinnessjukhus Roparnäs invigdes den 29 november 1926.]

Kristliga folkhögskolans anhållan om en gåva till skolans insamlingsfond remitterades till beredningsutskottet.

»Den billiga orten». Nykarleby har alltid haft namn om sig att vara en billig matort, men då man vet att mjölkpriset i Helsingfors numera är 1 mk 40 pi per liter och priset här fortfarande står på 1 mk 75, kunde man fråga mjölkproducenterna i staden och omnejden om icke tiden voro inne att något justera priset för att orten fortfarande skulle göra skäl för sitt gamla namn som billig matort.


Österbottniska Posten, 13.04.1923, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-03.)

 

N:o 16 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 20 April
 
Seminariejubileet. Statsrådet har bifallit till att lektionerna vid Ekenäs seminarium få avslutas redan den 5 juni för att sätta seminariets lärarkår i tillfälle att deltaga i Nykarleby seminariums 50-årsfest den 8—9 juni.

Hälsovårdsnämndens berättelse för år 1922.

Ur hälsovårdsnämndens berättelse för senaste år göra vi följande utdrag.

Folkmängden vid årets utgång utgjorde 1,350 personer. Antalet under året födda var 10, vilket utgör ett födelsetal av 11,7 på 1,000 invånare, sålunda en mycket låg nativitet. Antalet döda var ovanligt högt, 28 personer, eller på 1,000 invånare 20,6. Motsvarande tal under 1921 voro 12 och 8,7.

Dödsorsakerna voro främst: hjärtfel 5 döda (17,9 procent), kräfta 4 (14,3), ålderdomsavtyning 8 (10,7), lungsot 8, influensa 2 (7,1), lunginflammation 2 och hjärnhinneinflammation 2. Under året ha inalles 265 fall av akuta sjukdomar behandlats. Den största sjukligheten faller på månaderna november—februari, nämligen november 29 fall, december 70, januari 49 och februari 91. Under tiden maj—september förekommo endast 2 fall, båda i juni.

Den höga siffran i början av året beror främst på influensan, som i februari antog en epidemisk karaktär med ej mindre än 72 fall. I slutet av året förekom åter talrika fall av kikhosta, samtidigt som en större epidemi var rådande på landsbygden. Sålunda anmäldes i december 19 fall av kikhosta. Vid sjukvården i hemmen har diakonissan Ida Tanskanen utfört ett intensivt arbete. Hon har under året gjort 2,125 sjukbesök hos 188 sjuka förutom 38 besök hos stadens fattiga samt vakat 28 nätter med de sjuka. Nio gånger har hon utfört narkotiseringen vid operationer på sjukhuset. För detta sitt arbete har hon från stadens sida uppburit endast fri ved och fritt lyse.

Enligt yrkesinspektorns rapporter ha inga anmärkningsvärda missförhållanden rått inom stadens hantverkerier och försäljningsplatser.

Sjukhuset. Enligt berättelsen över sjukhusets verksamhet under år 1922 ha därstädes under året varit intagna summa 112 patienter, av vilka 51 män och 61 kvinnor. Av dessa voro hemmahörande: i Nykarleby stad 39, landskommunen 33, Jeppo 9, Munsala 10 och andra orter 21 personer.

Drätselkammarens förslag i badstufrågan. Hälsovårdsnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att ånyo rikta en skrivelse till stadsfullmäktige i badstufrågan i avsikt att om möjligt påskynda densamma.

Emellertid har drätselkammaren, till vilken frågan av fullmäktige tidigare remitterats, senaste fredag behandlat frågan. Därvid granskades de olika ritningar och kostnadsförslag som sett dagen, sedan frågan om uppbyggande av nytt badhus väcktes. Bland förslagen, av vilka det dyraste (arkitekt Oiva Kallios ritning) slutar på c:a 300,000; — och det billigaste på c:a 65,000 mk enligt n. v. pris, beslöt kammaren förorda ett av hr V. Holmström m. fl. uppgjort förslag, innebärande uppbyggandet å gamla badstuplatsen [den förra hade brunnit drygt sju år tidigare] av ett badhus i två avdelningar, den ena med karbad och finnbadstu, den andra med endast finnbadstu. Väggarna i själva badrummen skulle till halva sin höjd uppföras av tegel eller cement med övre delen av stock. Den beräknade byggnadssumman stege till c:a 120,000 mk, inredning inberäknad.

Kammaren ansåg dock de stundande sommarmånaderna av särskilda skäl icke lämpliga för arbetets utförande utan beslöt föreslå, att arbetet skulle vidtaga nästa höst samt badhuset stå färdigt påföljande höst 1924.


Österbottniska Posten, 20.04.1923, nr 16, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Nästa notis.
Bastur av Erik Birck.
(Inf. 2023-05-03.)

 

N:o 17 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 27 April
 

1:sta maj insjunges på hävdvunnet sätt av seminaristerna, som kl. halv 9 avtåga från seminariet, varefter sång utföres vid Storabron. Härifrån tågas vidare till Topeliparken, där sång likaså utföres.

Omedelbart därpå vidtager i samskolan servering av kaffe, struvor och mjöd för allmänheten. Behållningen tillfaller skolan.

Ungdomsföreningen företager på e. m. utfärd till Andrasjön med samling vid Storabron kl. 2. Kl. 8 e. m. samlas föreningsmedlemmarna till samkväm i sin lokal.
Aftontrakteringen för allmänheten åter ombesörjes av lottorna, som från kl. 8 e. m. bjuda på kaffe, mjöd och struvor samt några nummer musik och sång. Behållningen tillfaller Lottaföreningen.


Österbottniska Posten, 27.04.1923, nr 17, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Förstamajfirande av Lars Pensar.

Auktioner

Gårdsauktion.

     Lördagen den 5 maj kl. 11 f. m., försäljes genom frivillig auktion Selim Fröjdmans gård n:o 88 vid Källbacksgatan, samt diverse lösegendom. Lösegendomen betalas kontant. Gården säljes kl. 12 på dagen och delgives betalningsvillkoren vid auktionen.

Uno Sarlin.

 
Medels offentlig auktion,

som anställes inför Drätselkammaren fredagen den 4 inst. maj kl. 6 e. m. utbjudes:

l:o) Arrenderätten för 10 år till Riejärvi om 1,43 har, Karlgrönfors om 2,5 har (i 3 lotter), Sorvist potatisland om 0,2 har;
2:o) D:o för 5 år till områdena norr och söder om f. d. järnvägsstationen, järnvägsvallen m. m.
3:o) Bärgningsrätten för instundande sommar till Leppogubben, Djupsten holme, beteshagen vid Andrasjön, Stenbacka åker samt esplanaderna, åbranterna m. fl. platser inom staden och dess närhet;
4:o) Särskilda områden inom staden för potatisodling för 1 event. flera år ävensom
5:o) Renhållningen av stadens parker, esplanader m. m. under sommaren.

Nykarleby den 25 april 1923

Drätselkammaren.

Auktion,

som förrättas lördagen den 5 maj kl. 10 f. m., vid kommunens lånemagasin, försäljes c:a 14 hkl råg och korn, av därstädes förvarade lärarenas lönespannmål, som tillkännagives. Nykarleby den 25 april 1923.

Johan Finne.


Lönespannmål var spannmål som ingick i någons löneförmåner. Men vilka lärare hade den förmånen? Lars Smeds berättade att 14 hektoliter motsvarar cirka 1000 kg spannmål.

Att utsläppa får på bete

i stadens skog samt Thorsö m. fl. staden underlydande holmar är vid laga ansvar förbjudet.

Nykarleby den 25 april 1923.

Drätselkammaren.


Österbottniska Posten, 27.04.1923, nr 17, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-03.)

 

N:o 18 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 4 Maj
 

Kristliga folkhögskolan.


Läsåret, som var avsett att fortgå till i går den 3 maj, då det skulle avslutas med en högtidlig akt, måste på grund av ett fall av epidemisk sjukdom bland eleverna avbrytas några dagar tidigare. Ett enkelt avslutningssamkväm hölls på skolan med lärare och elever senaste måndag den 30 april, och de flesta eleverna begåvo sig hem därpå följande dag.

Skolan har under den nu avslutade kursen varit besökt av ett 40-tal elever, av vilka flickorna bildat flertalet. Då man kan förutsätta, att verksamheten i allmänhet är någorlunda väl bekant, torde det vara överflödigt att i detta sammanhang närmare ingå därpå. Men en gren av skolans arbete, som tidigare mindre beaktats åtminstone i de offentliga redogörelserna, må här påpekas. Det är det praktiska arbetet, som utföres i slöjdsalen och handarbetsrummen.

Arbetsordningen upptager 12 veckotimmar slöjd och handarbete. Pojkarna ha under denna tid förfärdigat en mängd alster, som tyda på att de kommit långt i vanlig snickarslöjd. Där funnos tre modärna vävstolar, flera skrivbord, en byrå, stolar och särskilda mindre träarbeten, alla väl utförda och vittnande om träget arbete och god förmåga att föra hyvel och såg.

Icke blott för skolan själv utan än mer för den stora allmänhet, som brukar infinna sig till festligheterna därstädes, blev det en missräkning, att de utförda handarbetena och slöjdföremålen inte kommo att bli utställda. Detta gäller i särskild grad flickornas alster. Fröken E. Nordströms elever ha under sin lärarinnas skickliga och intresserade ledning alltid presterat gedigna och smakfullt utförda arbeten, såsom man varit i tillfälle att övertyga sig om vid årsavslutningarna förut. Under den gångna vintern har resultatet blivit än bättre. Tillgången på lämpligt material har i år varit rikligare än tidigare, och mera harmoniska färgsammanställningar i mönstren ha kunnat åstadkommas.

Den utförda handarbetskollektionen upptager minst 250 färdiga arbeten. Där var till en början lika många fullständiga omgångar linnekläder, som skolan haft flickelever, således ett 30-tal. I vävstolen ha förfärdigats bl. a. smakfulla, durabla dörrdraperier, 2 à 3 m² stora golvmattor, ry- eller flossaarbeten, såsom kuddar, gungstolsmattor m. m. Sängtäckena och gardinerna i vackra modärna mönster förekommo i år likasom i fjol i stort antal och skulle säkert fått det bästa omdöme, ifall de varit utställda. Såsom nyheter för detta år kan nämnas vävda sängmattor av ylle, väggbonader samt särskilda macramé alster, såsom handarbetsväskor och fransar till olika slag av arbeten.

Trots all den flit eleverna lagt i dagen under de ordinarie undervisningstimmarna hade de dock icke kunnat åstadkomma detta vackra resultat, därest de inte använt många av sina lediga stunder för handarbetet. Ofta ha de under vinterns lopp suttit i vävstolen eller vid annat arbete i någon av de båda handarbetssalarna, då deras tid medgivit sådant.

Meddelandet av den mekaniska färdigheten är visserligen en viktig uppgift vid skolans handarbetsundervisning. Flickorna komma därunder att lära sig bli praktiskt duktiga människor, som i sina hem skola reda sig på egen hand med förfärdigandet av erforderliga kvinnliga handarbetsartiklar. Men man syftar på samma gång även mot ett annat mål. Undervisningen vill uppfostra smakriktningen och elevernas uppfattning om trevnaden i hemmet, den strävar till ökad harmoni på det område, där kvinnan herskar.

Årets handarbeten vid skolan tala gott i den riktningen. Det är mycket av verklig hemkultur över dem.


Hj. B., [Hjalmar Björkvall], Österbottniska Posten, 04.05.1923, nr 18, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Kristliga Folkhögskolan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2023-05-03.)

 

N:o 19 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Lördagen den 12 Maj

[I detta nummer var det inte mycket publiceringsvärt.]

Önskas köpa

Löständer

vanliga (kasserade) köpas per post. Porslinshandeln,   Wladimirsg. 55.

 

Härmed förbjudes

vid laga ansvar allt betande av kreatur och fjäderfä å min arrende gårdstomt å Bärs.

 Jeppo den 7 maj 1923.

E. M. Jakoleff


Österbottniska Posten, 12.05.1923, nr 19, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-0.)

 

N:o 20 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 18 Maj

 

Dödsfall. Den 14 maj avled plötsligt härstädes doktorinnan Betty Hagfors.

Fru Hagfors var född i Pargas 1860 och kom redan 1885 till Nykarleby, då hon blev lärarinna vid stadens privata fruntimmersskola, en tjänst som hon med skicklighet och intresse omhänderhade. Hon har sedan dess tillbragt sitt liv här. År 1896 ingick hon äktenskap med lektorn vid seminariet dr K. J. Hagfors och har som maka verkat företrädesvis inom hemmets väggar, där hon funnit sig väl tillfreds.

Doktorinnan Hagfors var en tillbakadragen natur och intresserade sig mest för de obemärkta, i synnerhet för dem, vilka kommit på livets skuggsida. Under sin hälsas dagar var hon munter och gladlynt inom de trånga kretsar, i vilka hon rörde sig. — Men sedan många år tillbaka led hon av en varje vår återkommande depression, som gjorde henne nedstämd och fördystrade för henne sommarens glädje. Hon längtade då ofta bort, i synnerhet de senaste åren, sedan hon förlorat två kära systrar. På höstarna har emellertid hälsan återvänt, och senaste vinter har hon varit vid särskilt god hälsa och med glädje utfört sitt dagliga arbete. För ett par veckor sedan kom dock sjukdomen tillbaka och påverkade mycket starkt hennes lynne, i synnerhet som hon hyst ett hemligt hopp om att få behålla sin hälsa och snart få som gäster mottaga kära anförvanter. Den stora befriaren kom emellertid och gav henne den ro, som hennes själ trängtade efter.

Det oväntade dödsbudet har väckt känslor av djup smärta och saknad. Om doktorinnan Hagfors kan med skäl sägas: Hon hade ingen ovän. Doktorinnan Hagfors sörjes av make, fosterdotter, nära anförvanter och tillgivna vänner.

Stöld. Senaste fredag blev en arbetare på Nålö såg bestulen på 260 mk. Tjuven greps redan dagen därpå i Jakobstad och befanns vara arbetaren Allan Taavila från Itis. T. som bekände sitt brott, har tidigare straffats för statsförbrytelse med villkorlig dom.


Österbottniska Posten, 18.05.1923, nr 20, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
K. J. Hagfors av Margit Åström rekommenderas varmt! I kapitlet I Nykarleby behandlas den tragiska händelsen.

 

Min kära maka

Betty  Hagfors

född i Pargas den 11 december 1860 gick till evig vila den 14 maj 1923 till djup sorg för mig, fosterdotter, nära anförvanter och tillgivna vänner.

K. J. Hagfors.

 

Inviges till gravens ro på begravningsplatsen pingstdagen kl. 3,30 e. m.

Japan syföreningen

säljer sina syarbeten i bönehuset onsdagen den 23 maj kl. 4 e. m.


Österbottniska Posten, 18.05.1923, nr 20, s. 1. Tänk att det fanns en sån förening!
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-23.)

 

N:o 21 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 25 Maj

Stadsfullmäktige

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 17 dennes behandlades bl. a. följande ärenden:

Veterinärens avlöning. Föredrogs och godkändes ett uppgjort förslag till ordnandet av kommunalveterinärens avlöning, enligt vilket lönen höjes från fmk 9,000 till 12,000 mark om året med tillämpning av glidande löneskala.

Fattigvården. Delgavs landshövdingens godkännande av stadsfullmäktiges anhållan att få utgöra ett fattigvårdsdistrikt.

Statsanslag för sjukhuset. Delgavs medicinalstyrelsens utslag angående beviljat anslag av 15,000 mark för innevarande år för upprätthållandet av stadens sjukhus.

Badstufrågan. Drätselkammaren hade inkommit med förslag om byggandet av ett badhus å gamla badhustomten under år 1924 för en beräknad kostnad av 120,000 mk, samt handl. V. Holmström om inrättandet av en privat badstuga i sitt magasin vid älvstranden av Bankgatan med villkor för staden att bland annat bidraga med inventarierna från gamla badhuset och ett räntefritt lån om 50,000 mk på 10 år mot säkerhet av halva värdet i badstugan. Fullmäktige hänsköto badhusfrågan åt en kommitté, bestående av prof. Wold. Backman, bankdir. K. F. Spolander, borgm. R. Österberg, handl. A. Kisor och byggm. O. Ivars.

Barnmorskan. Godkändes av hälsovårdsnämnden uppgjord instruktion för stadens blivande barnmorska och beslöts att tjänsten skulle anslås ledig med en årslön av 6,000 mark samt fastställd taxa.

Nykarleby stads tvåspråkighet. På grund av att Nykarleby stad förklarats som en tvåspråkig kommun, tillsattes en kommitté bestående av kronol. Evert Sirviö, bankdir. K. V. Ekmark, agronom Rick. Kisor och fröken M. Castrén, vilken fick i uppdrag att vidtaga åtgärder för en noggrann undersökning angående de till grund för nämnda beslut liggande statistiska uppgifternas överensstämmande med de verkliga språkförhållandena, för att, om skäl finnes, möjligen få en rättelse till stånd.

Kristliga folkhögskolan beviljades 500 mk till sin insamlingsfond.

Försäljning av alkoholhaltiga ämnen. Apotekar O. Wilkman beviljades tillstånd att å sitt apotek få sälja vissa alkoholhaltiga ämnen.

Frihemmet. Drätselkammarens förslag att under sommaren låta uppföra ett nytt fähus vid stadens frihem godkändes.

Godkända arrendeanbud. Fullmäktige godkände följande, vid auktion inför drätselkammaren gjorda arrendeanbud;

 

Arrenderätten på
tio års tid till:

ha

Arrendator

Arrende

Rijärvi

1,48

Joh. Winqvist

100:—

Sorvist potatisland

0,2  

E. Sirviö

3:—

Karlgrönfors, lott n:o 2

0,864

M. Nyberg

410:—

D:o, lott n:o 8

0,77 

E. Hägglöv

410:—

D:o, lott n:o 4

0,277

densamme

175:—

Storkärr åkerlinda

1,008

And. Kronholm

265:—

 

 

 

 

Arrenderätten på
5 års tid till:

 

 

 

Järnvägsområdet vid stationen söderom spåret

 

E. Markkula

290:—

D:o norrom spåret

 

Aug. Svanbäck

295:—

Järnvägsområdet från vaktgrinden vid Remahlsbacken till Nybergs ria

 

Oskar Backlund

100:—

Lindan vid lektor Bööks gårdstomt

 

Karl Sirén

135:—

[Löpande text i tidningen.]

Arrendesummorna beräknade per år.

Diverse ärenden. Beslöts att staden skulle bliva medlem i Finlands Hamnförbund. Frågan om en flagga och val av hamnfogde remitterades till drätselkammaren.

Till representant vid Finlands Stadsförbunds sammanträde den 13 och 14 september valdes bankdir. K. F. Spolander, suppl. handl. Axel Kisor.

Frågan om instruktion för kommunalveterinären och ordnandet av köttkontrollen i staden bordlades.

Telegrafstyrelsens förslag att få hyra ett rum i förra stationshuset, som nu inredes till telegrafstation, remitterades till drätselkammaren för att med telegrafstationens föreståndare överenskomma om hyresvillkor.

Till griftero vigdes pingstdagen stoftet av doktorinnan Betty Hagfors. Jordfästningen förrättades av prosten Ernst Appelberg, som därvid talade över orden »Jag haver min lust till barmhertighet». Före och efter jordfästningsakten sjöng seminaristernas kvartett »Jag går mot döden» och »Saliga de, som ifrån jordens öden». Kransar nedlades bl. a. från seminariets och normalskolans lärarpersonal genom lektor N. A. Fougstedt, från seminariets ungdom, genom R. Hertsberg, från forna elever genom frk. Helga Backman, från studiekamrater genom fru Fenny Remahl samt från familjerna Carlsson, Blessing, Stenmark, Nilsdorff, Hugo, Vilhelm och K. J. Riska, Paulig, Lybäck, Boucht, Ina Järnefelt m. fl. Till sist sjöng kvartetten »Du, som uti himlen bor«.

Två nya hyrbiler ha äntligen införskaffats till staden, som en längre tid fått undvara detta fortskaffningsmedel. Den ena, tillhörig postiljon Ahlström, är en täckt paketbil och rymmer 12 passagerare, den andra äges av W. Svanbäck och har plats för 4 personer.

Hr Ahlströms bil avgår till Kovjoki järnvägsstation två gånger dagligen, nämligen till förmiddagens och eftermiddagens posttåg. Passageraretaxan är 10 mk per person med 2 mk extra för avhämtning inom staden.

— Hr Svanbäck beräknar för resa till Andrasjön 20 mk, till Juthas 25 mk och till Kovjoki 50 mk, returresa däri inbegripen. Den avgiftsfria väntetiden är 15 min. vid kortare färder och 1 timme vid färd till Jakobstad. För överstigande väntetid erlägges 20 mk per timme.

I övrigt hålla båda bilerna en taxa om 3 mk per löpande km., d. v. s. tur och retur, för paketbilen dock något beroende på passagerarnas antal. Telefonnummer för Ahlströms bil är 96 och för Svanbäcks bil 93.


Österbottniska Posten, 25.05.1923, nr 21, s. 2. Telefonnumret levde vidare och byggdes på till 20 096 när telefoncentralen automatiserades, sen 720 096 när Vasa läns riktnummer ändrades från 967 till 06 men småningom var fasta telefonernas saga all och familjen Ahlström har det inte längre.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-23.)

 

N:o x — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den x Maj

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Inf. 2023-05-23.)

 

Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-01-23, rev. 2023-05-25 .)

 

 

 

 

 

 

N:o x — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den x Maj

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Inf. 2023-05-23.)